A A A

Wyniki wyszukiwania: ci

Ilość podstron odpowiadających wyszukiwanej frazie: 6

zób to sam

Zaprawy cementowe. Są to zaprawy o największej wytrzyma­łości, żle urabialne. Na poprawę ich urabialności i plasty­czności wpływa dodatek mleka wapiennego. Do zapraw ce­mentowych używa się cementu murarskiego marki 150 ...

regulamin

System pozycjonujący nemesis.com.pl  jest bezpłatny i dostępny dla każdego. Korzystanie z systemu oznacza akceptację regulaminu: Regulamin - Korzystanie z systemu jest bezpłatne oraz dobrowolne - Wszystkie informacje pozostawione w systemie są własnością autorów - Właściciel systemu nie ponosi odpowiedzialności za treści w systemie - System nemesis.com.pl pobiera adres IP  pozostający tylko w celu identyfikacji u...

majsterkowanie

Do podstawowych rodzajów obróbki drewna należy wyrówny­wanie i wygładzanie płaszczyzn głównych, boków i czół tarcicy oraz materiałów drewno pochodnych, zmniejszanie ich gruboś­ci i szerokości, usuwanie części odpadowych pozostałych po innej obróbce, a także profilowanie powierzchni w celach kons­trukcyjnych i zdobniczych. Wszystko to wchodzi w zakres stru­gania,...

Jak dodać artykuł

Aby dodać własny artykuł nalezy wejść do działu "artykuły" a następnie wybrać opcję "dodaj artykuł". Należy zwrócić szczególną uwagę aby dodawany artykuł należał do danego działu np. meble kuchenne powinny zostać dodane do działu "meble kuchenne". Wpisy źle przydzielone nie zostaną dopuszczone do publikacji. Aby zwiększyć moc swojego artykułu nie zapomnij go podlinkować - od Ciebie zależ...

Budowa i montaż rusztowań

Do wykonania wielu robót budowlanych konieczne są ruszto­wania — prowizoryczne konstrukcje drewniane lub stalowe, stanowiące podparcie dla pomostów roboczych, na których pracują robotnicy oraz znajdują się urządzenia lub materiały budowlane Przy wznoszeniu domu jednorodzinnego albo bu­dynków inwentarskich lub magazynowych najczęściej stoso­wane są rusztowania drewniane — zewnętrzne drabinowe i wewnętrzne na „kozłach" oraz rus...

Adam Słodowy

Adam Słodowy ur. 3 grudnia 1923 - polski popularyzator majsterkowania, przede wszystkim znany jako autor i prowadzący popularnego w latach 60. i 70. XX wieku polskiego programu telewizyjnego dla młodzieży Zrób to sam. Program był częścią czwartkowego Ekranu z bratkiem, a potem niedzielnego Teleranka; autor prezentował w nim osobiście, jak z ogólnie dostępnych rzeczy (zużyty wkład do długopisu, blacha z puszki itp.) robić zabawki i przedmioty użytkowe. Program był nadawany prz...

Ilość aktualności odpowiadających wyszukiwanej frazie: 66

Łączniki bezstykowe tyrystorowe

Łączniki bezstykowe tyrystorowe mogą być zarówno łącznikami prądu przemiennego jak i stałego. Operacje łączeniowe są wykonywane dro­gą włączania i wyłączania tyrystorów. Rozróżnia się dwie grupy łącz­ników: a) łączniki spełniające funkcje wyłączników lub styczników, b) łączniki spełniające funkcję nastawników. Do zalet łączników za...

Zwalnianie hamulca

 W napędach są stosowane dwa rodzaje hamulców: mechaniczne, w których moment hamujący powstaje pod wpływem sił tarcia, oraz. elektryczne, należące do grupy sprzęgieł indukcyjnych. Hamulce mechaniczne służą jako hamulce manewrowe do zatrzy­mywania mechanizmów i utrzymywania ich w stanie spoczynku w sta-^ nie zahamowanym. Hamulce mechaniczne są również stosowane jako hamulce ...

Zwalniak elektrohydrauliczny

Zwalniak elektrohydrauliczny jest przystosowany do pracy w ukła­dach hamulcowych o dużym skoku. Budowa zwalniaka jest pokazani na rys. 4,13. Zwalniak składa się z cylindra 1 napełnionego olejem, tłoka 2 połączonego za pomocą kolumn 6 z jarzmem 4 i pompy odśrod­kowej 3, napędzanej przez silnik klatkowy 7. Skok tłoka jest nasta­wiany za pomocą tułei dystansowych 5. Uszy 8 służą do zamocowania zwalniaka na konstrukcji hamulca. W jarzmie 4 znajduje się gwinto­w...

Zagrożenia mechaniczne

Najwięcej urazów zdarza się przy czynnościach najprost­szych. Stłuczenia i skaleczenia są często skutkiem złego sta­nu narzędzi (nadmiernie zbite łby punktaków, przecinaków czy przebijaków) lub używania narzędzi nieodpowied­nich. Konsekwencją nieprawidłowego podnoszenia i przenoszenia ciężarów oraz złej postawy podczas pracy są urazy i skrzywie­nia kręgosłupa. Stosunkowo dużo urazów wynika z niezamocowania lub ze złego zamoc...

Zabezpieczenie urządzeń ogrzewań wodnych systemu otwartego zgodnie z normą DIN 4751

Przy stosowaniu zabezpieczeń wg normy DIN 4751 z 1944 r. między innymi występują trudności w wywołaniu obiegu ,,grawitacyjnego" przy pierwszym paleniu, szczególnie wówczas, gdy rura wznośna (bezpieczeństwa) tuż za kotłem jest prowadzona poziomo. Aby temu zapobiec, należy rurę wznośną wyprowadzić pionowo na pewną wysokość ponad kocioł. W wyniku doświadczeń eksploatacyjnych stwierdzono, że w przypadku rozpalenia kotła odciętego od sieci kierunek przepływu wody w rurach be...

Zabezpieczanie przewodów i silników

Zabezpieczanie przewodów przed przeciążeniami oraz zwarciami uzy­skuje się za pomocą wyłączników samoczynnych, bezpieczników, lub obydwoma sposobami jednocześnie. Wyłącznik służący do zabezpieczenia przewodów musi być wy­posażony w wyzwalacze lub przekaźniki termobimetalowe oraz w wy­zwalacze elektromagnesowe bezzwłoczne. Prąd znamionowy ciągły wyłącznika powinien być większy od obciążalności prądowej ...

Wytłaczanie otworów

Wytaczane otwory powinny być przelotowe, aby u-możliwić obustronne podparcie -wytaczadła; w przy­padku konieczności należy przewidzieć otwór techno­logiczny zamykany pokrywą. Nie­korzystna jest konstrukcja (jednostronny nacisk na długość l), rozwiązanie jest poprawne. Ze względu na wymaganą sztywność wytaczadła, wytaczane otwory nie powinny mieć zbyt małej śred­nicy (np. poniżej 40 mm). W przypadku konieczności moż...

Wykonanie czopów wiertarko-frezarką

Wykonanie na wiertarko-frezarkach różnego rodza­ju czopów jest bardzo utrudnione, gdyż maszyna nie jest w zasadzie przeznaczona do tego ro­dzaju prac. Dlatego korzystniej jest wykonywać te ele­menty oddzielnie i przymocowywać je do korpusu za pomocą śrub i kołków. Rozwiązania konstrukcyjne z zastosowaniem elemen­tów wykonanych osobno mają tę dobrą stronę, że umo­żliwiają podczas remontów łatwą wymianę...

Wskazówki dotyczące projektowania i wykonywania instalacji ogrzewania mieszkaniowego

1.  Przewody zasilające należy układać możliwie wysoko w stosunku do środka kotła. Ponadto nie powinny być one izolowane. 2.  W miarę możliwości rozgałęzienia przewodów należy wykonywać na poziomie przewodu zasilającego. 3.  Zaleca się stosowanie kotłów o małej wysokości. 4.   Grzejniki powinny być umieszczone w ten sposób, aby ich środek znaj­dował się ponad środkiem kotła. Unika się w ten sposób powstawania...

Wpływ niejednakowych spadków temperatury wody i nierównomierności temperatury wody powrotnej

Obliczenia ogrzewania są w pewnym stopniu umowne i przybliżone. Na przy­kład całkowite straty ciepła odniesione do mocy cieplnej grzejników w przy­padku pionów prowadzonych na ścianach wynoszą 29% (piony w bruzdach 19%), co niekiedy może prowadzić do zakłóceń naturalnego obiegu wody. Założenie jednakowego spadku temperatury wody w grzejnikach (wg H. Bietschla) jest przyczyną powstawania dodatkowego ciśnienia czynnego w węzłach przewodów powrotnych. W wyniku oc...

Wiosenne porządkowanie internetu

Podczas, gdy wyszukiwarki internetowe przestają sobie radzić z ogromną ilością spamu, alternatynym sposobem wyszukiwania wartościowych stron www stają się branżowe katalogi. Katalog z odpowiedzialnym, znającym tematykę Administratorem jest w 100% odpowrny na wpisy z wszelkiego rodzaju automatów, a dodatkowo pozwala w jednym miejscu zebrać podzielone na kategorie strony internetowe. Nie mówię tutaj oczywiście o wszelkiego rodzaju ...

Warsztat - wyposażenie

Pomoce warsztatowe. Ważnym składnikiem wyposażenia warsztatu są pomoce warsztatowe, służące do mocowania lub prowadzenia przedmiotów obrabianych albo narzędzi. Do gru­py tej należą rn.in. imadła ślusarskie — mocowane do stołu lub r...

Uwagi ogólne dotyczące trudności eksploatacyjnych oraz rozruchu instalacji ogrzewania mieszkaniowego

Poniżej podano kilka najczęściej występujących trudności uniemożliwiają­cych prawidłowe  działanie instalacji. 1. Brak wody w instalacji, który uniemożliwia ponowne jej uruchomienie po przerwie w działaniu. Przyczyną tego zjawiska może być to, że w czasie pracy naczynie wzbiorcze było napełnione ogrzaną wodą; po przerwie ogrza­na woda w kotle i przewodzie zasilającym nie wystarcza na wypełnienie na­czynia wzbiorczego (przewody powrotne i grzejniki są zimne i nie ma...

Usytuowanie pompy i naczynia wzbiorczogo w zamkniętych instalacjach centralnego ogrzewania

W instalacjach połączonych z atmosferą (otwartych) ustalenie punktu zero­wego jest bardzo łatwe. Dodając lub odejmując od wartości ciśnienia statycz­nego (w punkcie zerowym) ciśnienie pompy i straty ciśnienia na skutek opo­rów przepływu można określić w każdym punkcie instalacji wartość ciśnie­nia bezwzględnego. W instalacji zamkniętej nie ma takiego punktu zerowego, gdyż nie ma połączenia z atmosferą; ciśnienie w instalacji zamkniętej jest lub powinno być większe od ciśni...

Układy otworów

W przybliżeniu jednakowa; pożądane jest, aby otwory znajdowały się na jednakowym poziomie. Układ otworów i odstępy między nimi powinny być w miarę możności ujednostajnione. Umożliwia to wiercenie różnych elementów odlewów przy tym sa­mym ustawieniu wrzecion. Tak np. ujednostajnienie odległości pomiędzy otworami w korpusie umożliwia wiercenie wszystkich trzech kołnierzy przy tym samym ustawieniu wrzecion. ...

Układ połączeń instalacji wodnych ogrzewań pompowych wraz z naniesionymi wykresami ciśnień

W czasie postoju pomp ciśnienie hydrostatyczne w dowolnym punkcie in­stalacji jest wyznaczone przez poziom wody w naczyniu wzbiorczym. Ciś­nienie hydrostatyczne w górnej części każdego grzejnika jest równe różnicy między poziomem wody w naczyniu a poziomem, na którym znajduje się wierzch grzejnika. W podobny sposób można określić ciśnienie hydrostatycz­no w każdym punkcie sieci przewodów. W punkcie przyłączenia rury wzbiorczej do sieci...

Tranzystory

Tranzystor jest elementem półprzewodnikowym, składającym się z trzech szeregowo złączonych warstw tworzących dwa złącza. Tran­zystor ma 3 elektrody: emiter (E), bazę (B), kolektor (C). Można przedstawić dla uproszczenia tranzystor jako element składający się z dwóch diod: diody E-B spolaryzowanej w kierunku przewodzenia oraz diody B-C, spolaryzowanej w kierunku wstecz­nym. Jeśli między emiter a kolektor jest włączone źródło prądu sta­łe...

Technologicznośc części maszyn

Technologiczność części maszyn obrabianych na au­tomatach tokarskich wymaga uwzględnienia następu­jących zasad: z punktu widzenia konstrukcji przedmiotu istotne znaczenie ma sztywność, rozmieszczenie powierzchni obrabianych oraz wymagana dokładność wymiarowo--kształtowa i chropowatość powierzchni. Konstruktor powinien tak projektować przedmioty, aby oprócz speł­nienia war...

Technologiczność konstrukcji z punktu widzenia montażu

Poza zespoła­mi i podzespołami występują także części, które wcho­dzą bezpośrednio do montażu głównego (np. części łą­czące jak śruby, kołki, nakrętki, uszczelki itp.). Opracowanie technologii montażu; dokumentacji war­sztatowej i organizacji prac montażowych jest bardzo ułatwione, gdy numeracja zespołów, podzespołów i czę­ści jest oparta na przesłankach technologicznych, co z kolei wiąże się z numeracją rys...

Tapetowanie

Tapetowanie ścian w pomieszcze­niach mieszkalnych coraz powszech­niej zastępuje tradycyjne malowa­nie. Tapety produkowane są w szerokim asortymencie kolorów, wzorów i faktur imitujących boa­zerię drewnianą, tynki szlachetne, tkaniny itp. Jednym z kryteriów podziału tapet jest ich odporność na wodę; jest to cecha określa­jąca wartość użytkową. Obecnie produkowane są tapety: - nieodporne na działanie wody...

Stopniowanie otworów

Układ idących naprzeciw siebie stopniowań otwo­rów, zwłaszcza stosowany do szeregu równoległych osi (tzw. „jodełka"), daje również konstrukcyjne korzyś­ci, gdyż zmniejsza liczbę stopni, pozwala na zmniejsze­nie otworu w zewnętrznej ścianie czołowej korpusu, przez co ściana ta zyskuje większą wytrzymałość. „Jo­dełka" wymaga stosowania dwustronnych wytaczarek zespołowych i nadaje się szczególnie do korpusó...

Standardowy zestaw

Wobec różnych ograniczeń, z jakimi zwykle borykają się majsterkowicze, decyzje dotyczące wypo­sażenia są zwykle daleko posuniętym kompromisem, godzą­cym potrzeby i ambicje z możliwościami zarówno lokalowymi, jak i ekonomicznymi, pozwalającymi z jednej strony uzyskać dużą uniwersalność, z drugiej natomiast równie dużą zwartość stanowiska pracy i podporządkowanego mu zaplecza. Dot...

Selsyny - odbiorniki

W układach napędowych zwłaszcza automatycznych, w wielu przy­padkach zachodzi potrzeba odwzorowywania położenia elementów ru­chomych mechanizmów, wskaźników lub urządzeń w sposób dokład­ny i wystarczająco szybki. Również często zachodzi potrzeba zdalnego nastawiania w sposób ciągły elementów urządzeń do sterowania lub sygnalizacji. Do tych celów są używane przyrządy zwane selsynami. Selsyn jest w zasadzie t...

Schemat montażu

Pionowe linie na schemacie montażu wskazują na „rząd" łączonych elementów: rząd 1 (części), rząd 2 (podzespoły) itd. Wobec tego, że często w montażu, poza głównymi częściami łączonymi (np. trzon i łeb korbowodu) występuje duża liczba części łączących (śrub, nakrętek, zawleczek, wkładek, uszczelek itp.), które zaciemniają obraz przebiegu montażu, kres...

Samoregulacja ogrzewania z naturalnym obiegiem wody

  W przypadku ogrzewania z naturalnym obiegiem wody występuje zawsze centralna regulacja jakościowo-ilościowa, gdyż zmiana mocy cieplnej źródła (natężenia palenia) powoduje nie tylko zmianę temperatury wody i związa­ną z tym zmianę wydajności instalacji (regulacja jakościowa), lecz także zmianę ciśnienia czynnego wskutek zmiany gęstości wody. Zmiana ciśnienia czynnego powoduje zmianę ilości wody krążącej w instalacji (regulacja ilo­ściowa). W ogrzewaniu z n...

Rodzaje procesów montażu

Udział prac montażowych w całkowitej pracochłonności wytwarzania maszyn wynosi w Polsce 23%, jest więc niewiele mniejszy od udziału obróbki skrawaniem (wraz z obróbką ścierną 30°/o). W przypadku produkcji małoseryjnej i jednostkowej udział pracochłonności montażu jest znacznie wyższy. Należy podkreślić, że sposób i staranność montażu wpływają w decydujący sposób na eksploatacyjne własności i niezawodność pra­cy maszyny. Dlatego konstruktor...

Regulacja strefowa

Rozróżniono dwa przypadki podziału na grupy: a. Podział na grupy wykonywany w celu umożliwienia wyłączenia okreś­lonych grup odpowiednio do czasu użytkowania pomieszczeń (regulacja „wszystko albo nic" - skokowa). b. Podział na grupy w celu uzyskania zmniejszenia wydajności poszcze­gólnych grup w stosunku do innych (regulacja ciągła). Jest on celowy głównie wtedy, gdy różnice w stratach ciepła są spowodowane położeniem w stosunku d...

Przybliżona metoda określania ciśnienia termodynamicznego

Przybliżona metoda określania ciśnienia termodynamicznego W rzeczywistości mamy do czynienia z ciśnieniami czynnymi, które przy obiegu wody różnią się od statycznych. Różnica ta nie jest zbyt duża. Wszystko zależy od tego, jakiego rzędu i jak mała jest ilość ciepła, która przy przemianie stanu zamienia się na pracę. Moc jest wyzyskiwana na pokonanie oporów tarcia i oporów miejsco­wych przy przepływie wody. Obieg ogrzewania z natura...

Przekształtnik tyrystorowy

Przekształtnik tyrystorowy jest urządzeniem statycznym, które może spełniać następujące funkcje: przekształcać energię elektryczną prądu przemiennego na ener­gię elektryczną prądu stałego, w tym przypadku spełnia on rolę pro­stownika; przekształcać energię elektryczną prądu stałego na energię elektryczną prądu przemiennego, w tym przypadku spełnia on rolę falownika; przekształcać energię elektryczną prądu przemiennego o dane...

Przedmioty wykańczane szlifowaniem

Krawędzie otworu w miarę możliwości na­leży załamywać pod kątem 60°, gdyż wtedy można wykonać zabieg za pomocą normalnie ostrzonego wier­tła (<£łc - 60°) bez konieczności wykonywania wiertła o ostrzu dwustożkowym (£ki = 60°, -śfikz = 45°) albo specjalnego noża. Zaokrąglenie krawędzi otworu należy stosować jedynie w przypadkach koniecznych. Uzyskanie ostrego przejścia z powierzchni walcowe] do ścianki prosto...

Prostowniki rtęciowe

Prostownik rtęciowy składa się z naczynia szklanego lub stalowego, w którym znajduje się jedna lub kilka anod grafitowych, katoda rtę­ciowa, anoda pomocnicza, urządzenia zapłonowe oraz siatki sterowni­cze. Naczynie jest opróżnione z powietrza, wypełniają je pary rtęci o bardzo małym ciśnieniu. Nośnikami ładunków są elektrony emitowane z obszaru tzw. plamki katodowej, podtrzymywanej przez wyładowanie łukowe mię­dzy anodą pomocniczą a k...

Prostownik półprzewodnikowy

Prostownik jest urządzeniem, które służy do przetwarzania energii elektrycznej prądu przemiennego na energię elektryczną prądu sta­łego. Podstawowymi elementami prostownika są diody, które służą jako zawory prostownicze, przepuszczające prąd tylko w jednym kie­runku. W nowoczesnych napędach stosuje się wyłącznie prostowniki z diodami krzemowymi lub prostowniki selenowe. Jest to przypadek najprostszego prostownika składającego się z diody włączonej w ...

Podział instalacji na grupy

Najczęściej łączenie w grupy polega na tym, że powroty grzejników znaj­dujących się przy ścianach budynków skierowanych na strony świata N, E, S i W są łączone między sobą odpowiednio w grupy N, E, S i W i doprowa­dzane do rozdzielacza znajdującego się w kotłowni, na którym są umieszczone zawory odcinające. Straty ciepła w poszczególnych strefach budynków ule­gają znacznym wahaniom w zależności od panujących warunków meteoro­logicznych (w...

Podstawowe zasady warunkujące prawidłowość działania ogrzewań z naturalnym obiegiem wody

W przypadku wielu grzejników zagadnienie komplikuje się. Ciśnienie czynne w ogrzewaniu z naturalnym obiegiem wody może być wyznaczane wg trzech teorii. Do teorii hydrostatycznych należy zaliczyć najstarszą metodę porównania stref H. Rietsohla i metodę porównania gę­stości H. Becknagla, a do teorii hydrotermodynamicznych - zasadę sumy ciś­nień składowych M. Wierza. Według H. Rielschla ciśnienie czynne wyznacza się porównując ciężary słupów wody ...

Podstawowe uklady sterowania

Sterowanie silników jednobiegowyeh polega na załączaniu i wy­łączaniu silnika bez możliwości sterowania jego prędkości. Jeśli silnik jest zasilany z sieci przemysłowej, to moc silnika nie jest ograniczona pod warunkiem, że transformatory zasilające sieć są odpowiedniej mocy. Przy zasilaniu natomiast z sieci użyteczności publicznej niskie­go napięcia moc silników. Tego rodzaju ograniczenie mocy jest powodowane duży­mi prądami rozruchowymi silników...

Podstawowe sprzęty

Charakterystyczną cechą warsztatu domowego powinna być jego uniwersalność, przez co należy rozumieć nie tylko możli­wość wykonywania różnych prac, ale także łatwość modyfiko­wania kształtu t wymiarów poszczególnych sprzętów oraz do­pasowywania ich do układu i wystroju danego wnętrza. Sprzy­jać temu powinny zasady budowy stołu, regałów, skrzynek, Zastosowanie odpowiednio dobranych rozbieral...

Ogrzewanie pompowe

Niedostateczna znajomość rozkładu ciśnień w ogrzewaniach pompowych podczas pracy pompy była w przeszłości jedną z przeszkód w rozpowszechnie­niu się tych instalacji. Pompa obiegowa centralnego ogrzewania zasysa wodę z naczynia wzbiorczego i wtłacza ją do niego z powrotem. Punkt przyłączenia naczynia wzbiorczego jest jednocześnie początkiem i końcem obiegu, a ponieważ woda w na­czyniu wzbiorczym ma swobodne połączenie z atmosferą, jest on punktem zerowym obiegu. Na podstawie...

Ogrzewanie mieszkaniowe z przewodami powrotnymi prowadzonymi dołem

Ogrzewanie mieszkaniowe z przewodami powrotnymi prowadzonymi dołem umożliwia dokonywanie bez ograniczeń miejscowej regidacji wydajności grzejników. Przy zabezpieczaniu ogrzewania typu „Narag" można zrezygnować - zgodnie z normą DIN - ze specjalnego przewodu bezpieczeństwa. Można jednak wyodrębnić obieg jednego grzejnika (bez zaworu), który odgrywa wówczas rolę zabezpieczenia. Wadą takiego układu jest strata wysokości, co utrudnia prowadzen...

Ogrzewanie mieszkaniowe z naturalnym obiegiem wody

Ogrzewanie mieszkaniowe zostało wynalezione i zastosowane w XIX wieku w USA. W Europie wprowadzone zostało w Niemczech przez przedsiębior­stwo amerykańskie „National-Radiatoren Gesellschafft" i określone skrótem „Narag". Rozróżnia się trzy rodzaje mieszkaniowych ogrzewań z naturalnym obie­giem  wody: - ogrzewanie z przewodem powrotnym prowadzonym dołem, - ogrzewanie z przewodem powrotnym prowadzonym górą, ...

Odlewy tulei

W jaki sposób, dzięki zastoso­waniu wystającej do wnętrza odlewu tulei 3, można uniknąć kłopotliwej obróbki czołowej płaszczyzny we­wnętrznej. Bardzo trudny przypadek obróbki na wiertarko-frezarce; obróbka wal­cowej powierzchni wewnętrznej piasty o dokładnej średnicy D wymaga zastosowania specjalnego narzę­dzia; posługiwanie się tym narzędziem w ograniczo­nej wewnątrz odlewu przestrzeni jest utrudnione. ...

Ochrona przed popażeniem

Osoby obsługujące urządzenia elektryczne, a niekiedy i osoby postron­ne znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń są narażone na nieszczęśliwe, czasem nawet śmiertelne wypadki. Przyczynami wypadków mogą być: wadliwa budowa urządzeń; pojawienie się napięcia na metalowych częściach urządzeń, które normalnie nie są pod napięciem (wskutek uszkodzenia izolacji), nie przestrzeganie prze...

Obróbka szeregiem wrzecion

Należy unikać takich konstrukcji otworów, przy obróbce których narzędzie pracuje jednostronnie.  Zarówno przy wytaczaniu, jak przy rozwiercaniu na narzędzie działa tutaj na długości l jednostronny na­cisk materiału, powodujący skrzywienie otworu.  Dodatkowe wymagania stawiane konstrukcji kadłu­bów przy obróbce na wielowrzecionowych wytaczar­kach zespołowych. Ze ...

Obróbka skrawaniem

Obróbkę przeciąganiem stosuje się zarówno do wy­konywania kształtowych otworów (wielowypusty, wień­ce o zazębieniu wewnętrznym itp.) jak i kształtowych powierzchni zewnętrznych. Projektując części maszyn obrabiane przeciąganiem należy przestrzegać następujących reguł: należy możliwie ograniczyć liczbę różnych przecią­ganych profilów w celu zmniejszenia liczby przeci...

Obróbka przez ograniczenie liczby mocowań przedmiotu i liczby zabiegów

Liczba rowków w tarczy oraz ich kształt wpływają na łatwość ich frezowania. Rowki o bokach promieniowych w tarczy wymagają pracochłonnego frezowania indywidualnego. Zmieniając liczbę rowków na nieparzystą (rozwiązanie n)) uzyskuje się możność przelotowego ich frezowania. Jeżeli boki rowków są równolegle, liczba rowków powinna być parzysta. Liczbę zabiegów można wydatnie zmniejszyć stosując zespoły narzędzi (n...

Obróbka grupowa części-zwiększenie wydajności i skrócenie czasów obróbki

  Należy zwrócić uwagę na ukształtowanie pozornie mało ważnych obrabianych elementów, których ob­róbka może pociągnąć w praktyce poważne kompli­kacje (np. konieczność kopiowego frezowania, obróbki frezami o małej średnicy itp.). Szereg przykładów konstrukcji gniazd i obsad w kadłubach. Konstrukcja ich powinna umożliwiać obróbkę frezem czołowym o średnicy D większej od maksymalnego wymiaru ...

Mieszkaniowe ogrzewanie syfonowe

Mieszkaniowe ogrzewanie syfonowe ma nieograniczoną zdolność do regulacji miejscowej. Mankamentem tego rozwiązania jest nieestetyczny wygląd trzech przewodów o dużej średnicy prowadzonych częściowo przy gałązkach do grzejników, duża bezwładność przy rozruchu i większy koszt instalacji. W celu jego zmniejszenia należy dążyć do łączenia kilku grzejników do jednego syfonu. Przewód zasilający jest prowadzony w sposób konwencjonalny, natomiast przewód powrotny...

Meble pracownicze

Rozwój techniki pozwolił, że architekci wnętrz kreują meble dopasowane do naszych wymagań Są bez przerwy modyfikowane co pozwoliło na powstanie dużej ilości rodzajów mebli i w ten przez to mamy podział na różnorakie typy mebli. Jak wiemy, meble wytwarzane są przez architektów wnętrz, które są jedną z ważniejszych działalnością w wielu krajach. Drewniane meble przyczyniły się do powstania kilku zawodów ściś...

Meble do mieszkania

Meble stanowią podstawowy element wyposażenia mieszkania i domu. Warto wybierać te, które będą jak najbardziej funkcjonalne, a jednocześnie swoim wyglądem stworzą niepowtarzalnych charakter wnętrz. Każdy mebel wysokiej klasy powinien być odpowiedniu użytkowany, dlatego też nie zapominajmy dopytać sprzedawcy w salonie meblowym o wszystkie interesujące nas informacje. Użytkując meble pamiętajmy, że inaczej za...

Masowa obróbka materiałów

Przykłady dostosowania konstrukcji przedmiotów do obróbki grupowej. Rozwią­zania, metechnologiczne, gdyż nie pozwalają na przelotowe frezowanie grupy części. Rozwiązania są poprawne. Zastąpienie kołka rozpierającego 1 tulej­ką dystansową umożliwia szlifowanie grupowe tulejek; ponadto ułatwia montaż. Należy zanalizować, czy dokładne profilowe powierz­chnie nie mogą być wykonane w części obejmowanej, a nie w częśc...

Kształt przedmiotu toczonego

Kształt przedmiotu powinien umożliwiać obrabianie go w jednej operacji. Np. przygotówka koła zębatego może być obrobiona na automacie w jednej operacji, jeżeli wnęki obustronne zastąpi się wnęką jednostronną. Odcinanie, szczególnie przedmiotów o dużej śred­nicy, jest zabiegiem czasochłonnym. Istnieje możliwość skrócenia czasu jednostkowego przez wykonanie innym nożem Ni ukośnego wcięcia przez co nóż odcina...

Krytyka reguły Tichelmanna

Dla instalacji znajdującej się w ruchu jest obojętne, jaki panuje rozkład ciś­nień. W warunkach nieustalonych, a więc w czasie rozgrzewania, ciśnienie rozruchu jest bardzo duże, gdyż temperatura w przewodach powrotnych zo­staje tak długo nie zmieniona, aż wymieni się woda zawarta w grzejnikach. Należy więc rozpatrzyć zagadnienie uruchomienia grzejnika lub pionu, który przez dłuższy czas był zamknięty. Dzięki regule Tichelma...

Konstrukcja przedmiotu toczonego

Otwory rozwiercane wymagają uwzględnienia długo­ści Xi nakroju oraz pewnej odległości lz czoła narzędzi od wewnętrznej ścianki przedmiotu na gromadzące się wióry, Jeżeli otwór rozwiercany ma zapew­nić tolerowany wymiar średnicy na całej długości, po­winien być podtoczony w części końcowej, co jednak jest zabiegiem kosztownym. Należy unikać projektowania gwintów krótkich (po­niżej trz...

Konstrukcja elementów maszyn narażonych na korozję

Podstawową zasadą kształtowania osłon, naczyń i zbior­ników do przechowywania cieczy i gazów technicznych jest nadawanie im kształtów zapewniających najmniej­szą powierzchnię narażoną na korozję w stosunku do pojemności naczynia czy zbiornika. Najbardziej celowe będą kształty zbliżone do kuli lub do niezbyt wydłużo­nego cylindra. Mając alternatywę przechowywania ko­rodującego czynnika w jednym lub kilku zbiornikach, wybiera się pierwsze r...

Konstrukcja części o kształcie kadłubów ze względu na możność obróbki w jednym ustawieniu powierzchni wymagających dokładnej koordynacji

Powierzchnie, których wzajemne położenie musi być ustalone z dużą dokładnością, należy obrabiać w jednym ustawieniu na obrabiarce. W związku z tym, w reduktorze pokazanym otwory dla łożysk wałów (napędzającego i na­pędzanego) powinny być wytaczane w jednym usta­wieniu kadłuba na wytaczarce - np. przy ruchu wy-taczadeł od prawej strony. Postulat ten nie może być spełniony w rozwiązaniu a), gdyż brak jest otworu w prawej ścianie kadłu...

Konstrukcja części mająca na celu zmniejszenie pracochłonności

Należy tak kształtować części, aby w jednym za­mocowaniu można było obrobić jak największą liczbę powierzchni przy najmniejszej liczbie zabiegów. Łącznik jest toczony, jednak obrysie czoła m wymaga frezowania kopiowego. Kształ­tując powierzchnię czołową jako płaską lub półkulistą uzyskuje się możliwość obróbki ich na tokarce i wyeliminowanie frezowania kształtowego.Klocek, którego walcowa powierzchnia p jest toczona, a prostokątna opra...

Kawy włoskie

Tylu ilu kawoszy, tyle i rodzajów kawy. Na rynku królują dziś szeroko rozpowszechnione gatunki owego napoju znane na ogół z telewizyjnych reklam. Warto jednak być świadomym tego, że sieciówki mają wyjątkowo okrojony wachlarz możliwości. Prawdziwy raj dla miłośników kofeiny proponują spe...

Kadłuby z wałami

W przypadku kadłuba z wałem ułożyskowanym w dwóch tulejach korzystne jest wyta­czanie przelotowe w jednym ustawieniu zarówno otwo­rów pod tuleje, jak wspólne wytoczenie otworów w tulejach. Jak widać, rozwiązanie, ze wzglądu na małą średnice, d, nie spełnia ani pierw­szego, ani drugiego z podstawionych postulatów. Na wytoczenie otworów w tulejac...

Instalowanie i zabezpieczanie urządzeń elektrycznych

Urządzenia elektryczne instaluje.się na podstawie uprzednio wykona­nej dokumentacji. Zależnie od stopnia złożoności instalowanych urzą­dzeń dokumentacja jest bardziej lub mniej rozbudowana. Pod nazwą dokumentacji należy rozumieć w tym przypadku projekt techniczny instalacji. Pełny projekt techniczny zawiera następujące części: opis urządzeń wraz z niezbędnymi obliczeniami uzasadniają­cymi dobór przekrojó...

Hamulec indukcyjny

Hamulec indukcyjny ze względu na sposób działania należy do grupy sprzęgieł indukcyjnych i nazywa się potocznie hamulcem na prądy wirowe. Hamulec składa się ze stojana i wirnika. Stojan hamulca jest wykonany podobnie do stojana silnika prądu stałego i jest uzwojony, wirnik stanowi cylinder stalowy bez uzwojenia. Jeśli stojan hamulca jest wzbudzony, a wirnik jest obracany przez silnik napędowy, to w stalowym cylindrze indukują się napięcia powo­dujące prze...

Fotoelementy

Fotoelementy są to elementy, które pod wpływem padającego na nie światła zmieniają swoje własności elektryczne. Zmianę własności po­wodują następujące zjawiska: wyzwalanie się elektronów z ciała stałego pod wpływem pa­dającego na nie światła, elektrony stają się nośnikami ładunków (fo­tokomórki), wyzwalanie się ładunków wewnątrz półprzewodnika pod wpły­wem padającego światła, co powodu...

Dostosowanie konstrukcji części do obróbki na wiertarkach wielowrzecionowych

Wadą starej konstrukcji był rozkład otwo­rów według jednostronnej „jodełki", tak że na niektó­rych osiach musiano stosować długie i cienkie wyta-czadła. Ponadto stosowana była obróbka czołowych powierzchni od strony przeciwnej posuwowi. Przy przeróbce rozmieszczono otwory w sposób umożliwiający dwustronne wytaczanie oraz skasowano wspomniane planowanie czół. Czas obróbki skrócono 7-kr...

Dobór przewodów

Przewody dobiera się w zależności od rodzaju pomieszczeń, przezna­czenia i rodzaju warunków panujących w pomieszczeniu. Przekrój przewodów dobiera się do występującego obciążenia w taki sposób, by przepływający przez nie prąd nie przekraczał do­puszczalnych obciążalności odpowiadających istniejącym warunkom ułożenia przewodów, warunkom środowiskowym oraz warunkom ob­ciążeniowym. Warunki ułożenia przewodó...

Dioda

Dioda jest to element zawierający złącze z półprzewodnika typu n i półprzewodnika typu p (złącze p-n), zamknięty w hermetycznej obudowie i zaopatrzony w przyłącza prądu. Jeśli do diody przyłożyć napięcie w taki sposób, by półprzewod­nik typu n był dodatni w stosunku do półprzewodnika typu p, to no­śniki ładunków zostaną przyciągnięte do obszarów przyłączy i w ob­szarze złącza 1 powstanie brak nośników ładu...

Ciśnienie czynne w ogrzewaniu wodnym z naturalnym obiegiem wody

  Ciśnienie czynne w ogrzewaniu wodnym z naturalnym obiegiem wody Należy pamiętać o tym, że podczas gdy w ogrzewaniach z rozdziałem dolnym w rachubę wchodzą tylko ciśnienia czynne poszczególnych grzejników, to przy rozdziale gómym należy uwzględnić dodatkowe ciśnienie, które powstaje wskutek ochłodzenia wody w pionach i w przewodach rozprowadza­jących ułożonych na strychu. Przy obliczaniu ogrzewania grawitacyjnego miar...

Centrowanie trzonu

Dwa sposoby centrowania na trzonku zaworu stożkowych dzielonych wkładek pod sprężyny. W przypadku centrowanie wkładek odby­wa się na wewnętrznych powierzchniach 1 rowków we wkładkach, co jest niewłaściwe ze względu na trud­ność dokładnego szlifowania wewnętrznych powierzch­ni rowków. Wady tej nie ma rozwiązanie - szli­fowanie powierzchni 2 wkładki nie przedstawia trud­ności. Wykonanie kształtowych krz...

Konstruowanie części obrabianych ze względu na wybór baz obróbkowych i pomiarowych

Sposób ustawienia i zamocowania przedmiotu na ob­rabiarce powinien być przewidziany przez konstruk­tora. Na podstawie narady z technologiem-obróbkow-cem, powinien być ustalony wstępny przebieg operacji obróbkowych zilustrowany odręcznymi szkicami wska­zującymi za pomocą umownych oznaczeń punkty pod­parcia i punkty zamocowania przedmiotu podczas ko­lejnych faz obróbki, Przeprowadzenie takiej analizy jest szczególnie ważne...

Ilość informacji odpowiadających wyszukiwanej frazie:

ZUS nie może odmówić emigrantom

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma prawa zawieszać wypłat niektórych świadczeń mieszkającym za granicą Polakom. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego zdaniem zezwalająca na to ustawa stawia w gorszej sytuacji niektórych obywateli z tego tylko powodu, że skorzystali oni ze swobody przemieszczania się i pobytu w innym państwie członkowskim. Ten wyrok trybunału ma związek ze sprawą renty inwalidzkiej, jaką dostawała Halina Nerkowska, od 1985 roku mieszkająca w Niemcz...

Zuchwały skok na jubilera w Londynie

Biżuteria o wartości 200 tys. funtów padła łupem grupy złodziei, którzy obrabowali sklep jubilerski w centrum Londynu. Do środka dostali się podstępem na muzułmankę. Jak donosi dziennik The Mirror wpiątek rano pod sklep podjechał wózek inwalidzki z postacią ubraną w burkę, czyli tradycyjny strój muzułmańskich kobiet szczelnie zakrywający całą postać, łącznie z twarzą. Rzekoma muzułmanka zasygnalizowała matce właściciela sklepu, że chce wejść do środka. Postać na wózku wydała się kobiecie podej...

Żołnierze ubezpieczają się na życie

Coraz więcej brytyjskich żołnierzy odbywających służbę w Iraku lub Afganistanie wykupuje prywatne ubezpieczenie od wypadku i na życie - podała agencja Press Association. Źródła w brytyjskim ministerstwie obrony potwierdzają, że personel wojskowy na niebezpiecznych misjach zagranicznych ubezpiecza się prywatnie, by zwiększyć sumę odszkodowania przysługującego żołnierzom lub ich rodzinom w razie kalectwa lub śmierci. Firmy ubezpieczeniowe dostrzegają w tym rynkową niszę. Jedna z nich, Abacus, of...

Zostaję w Londynie, a Czarnecki niech się odczepi

Kazimierz Marcinkiewicz zostaje w Londynie i stara się o pracę w poważnej instytucji finansowej. Nie będzie to jednak Credit Suisse, jak sugeruje europoseł Ryszard Czarnecki. To co robi Czarnecki, to draństwo komentuje rewelacje blogera były premier. Informację o tym, że Marcinkiewicz obejmie posadę w londyńskim oddziale szwajcarskiego banku Credit Suisse, Czarnecki opublikował dzisiaj na swoim blogu. Były premier zdecydowanie zaprzeczył, by miał tam w przyszłości pracować. Niech się Czarnecki...

Znamy przyczyny śmierci księżnej Diany

Śmierć księżnej Diany i jej przyjaciela Dodiego al-Fajeda była zawiniona wybitnie nieostrożną jazdą kierowcy Henri Paula i fotoreporterów-paparazzich ścigających jej limuzynę w paryskim tunelu w roku 1997 - orzekła dziś w Londynie ława przysięgłych. Ława uznała, że do śmierci przyczyniło się też to, że szofer Paul był pod wpływem alkoholu, a jadący nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa. Przysięgli spędzili niemal sześć miesięcy przesłuchując ponad 250 świadków z całego świata. Podjęcie ostat...

Zmiany w ustawie antyterrorystycznej

Brytyjska minister spraw wewnętrznych Jacqui Smith spotkała się we wtorek z klubem parlamentarnym Partii Pracy, zabiegając o poparcie dla przygotowywanych przez rząd rozwiązań dopuszczających przetrzymywanie podejrzanego w areszcie do 42 dni bez formalnego przedstawienia mu zarzutów. Obecnie maksymalny okres tymczasowego zatrzymania to 28 dni. Smith zapewniła posłów, iż rozwiązania proponowane w nowej ustawie antyterrorystycznej mają charakter wyjątkowy i będą stosowane tylko w szczególnych syt...

Zmarł terrorysta z londyńskiego metra

Wysoki rangą przedstawiciel Al-Kaidy Obaida al-Masri, uważany za jednego z autorów zamachów w metrze londyńskim w 2005 r., nie żyje - poinformował w środę przedstawiciel władz amerykańskich ds. walki z terroryzmem. - Mamy powody, by sądzić, że nie żyje - powiedziało wspomniane źródło, zastrzegając swoją anonimowość. Jak dodał informator, Masri zmarł prawdopodobnie z powodów naturalnych w okolicach granicy afgańsko-pakistańskiej. Amerykańska agencja McClatchy poinformowała, że Masri zmarł na żó...

Zmarł reżyser Angielskiego pacjenta

W wieku 54 lat zmarł Anthony Minghella, brytyjski reżyser i scenarzysta, który zyskał sławę dzięki swym filmowym ekranizacjom powieści, w tym Angielskiego pacjenta - poinformował we wtorek jego agent.Nie podano, co było przyczyną śmierci reżysera. Anthony Mighella zaraz po otrzymaniu nagrody amerykańskiej Akademii Filmowej. 24 marca 1997, Los Angeles. Minghella otrzymał Oscara dla najlepszego reżysera za film Angielski pacjent (1996), który został nominowany do nagrody przez amerykańską Akademi...

Zmarł Antoni Pospieszalski

W wieku 95 lat zmarł we wtorek w Londynie wieloletni redaktor polskiej sekcji BBC Antoni Pospieszalski, zrzucony pod koniec 1944 roku jako cichociemny do Polski w składzie oficjalnej brytyjskiej wojskowej misji łącznikowej przy Komendzie Głównej AK. Z wykształcenia był polonistą, z upodobań publicystą, a z zainteresowań teologiem. Urodził się w listopadzie 1912 roku w Berlinie w mieszanej rodzinie polsko-niemieckiej. W 1919 roku rodzice przenieśli się do Polski. Ukończył polonistykę w Poznaniu ...

Zginęli z rąk rodaków?

Po prawie dwóch latach od brutalnego zabójstwa braci Waldemara i Andrzeja Markuszewskich przed sądem w Luton stanął jeden z domniemanych sprawców. We wtorek, 15 kwietnia rozpoczął się proces dotyczący bestialskiego morderstwa dwóch Polaków. Bracia Markuszewscy zginęli w Luton, w czerwcu 2005 roku. O dokonanie zabójstwa oskarżono dwóch innych Polaków, z których jeden był pracownikiem młodszego z braci. 43-letni Waldemar i jego o trzy lata starszy brat Andrzej zmarli w wyniku odniesionych obraż...

Zginął przez roztargnienie?

38-letni Davis Davies zginął pod kołami pociągu, gdy próbował wrócić po prezenty dla żony i syna, zostawione przez roztargnienie w wagonie. Do wypadku doszło na stacji Barnehurst, w południowo-wschodnim Londynie. Mężczyzna wysiadł z pociągu, ale przypomniał sobie o kwiatach dla żony i o samochodziku dla trzyletniego synka. Zależało mu szczególnie na zabawce miniaturce Smarta, samochodu używanego przez rodzinę Davisów. Mężczyzna zdecydował się wrócić w chwili, gdy pociąg ruszył z peronu. Dav...

Zbiegły z Polski przestępca skazany w Anglii

Zbiegły z więzienia w Polsce 21-letni Damian B. został skazany w czwartek przez sąd w Ipswich na minimum 27 miesięcy pozbawienia wolności za zaatakowanie nożem nastolatka - informuje piątkowy Daily Express. Polak został uznany za winnego zadania w maju ubiegłego roku 19- letniemu Matthew Buckmanowi dziesięciu pchnięć nożem, które mogły były spowodować jego śmierć. W Polsce Damian B. został skazany na pięć i pół roku pozbawienia wolności za dwa napady rabunkowe i posiadanie narkotyków. Zdani...

Zatrzymano Polaka oskarżonego o morderstwo

Oskarżony o morderstwo dwóch swoich rodaków w Bedfordshire, 23-letni Remigiusz Piotrowski, został wydany brytyjskim władzom w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Wkrótce stanie przed sądem w Luton. Remigiusz Piotrowski jest jednym z dwóch Polaków oskarżonych o śmiertelne pobicie 43-letniego Waldemara Makuszewskiego i jego brata 46-letniego Andrzeja. Mężczyzna, wkrótce po zdarzeniu, do którego doszło w czerwcu 2005 roku, uciekł do Polski, gdzie został zatrzymany. Wczoraj 23-latek został ...

Zatrzymano oskarżonego o morderstwo

Oskarżony o morderstwo dwóch swoich rodaków w Bedfordshire, 23-letni Remigiusz Piotrowski, został wydany brytyjskim władzom w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Wkrótce stanie przed sądem w Luton. Remigiusz Piotrowski jest jednym z dwóch Polaków oskarżonych o śmiertelne pobicie 43-letniego Waldemara Makuszewskiego i jego brata 46-letniego Andrzeja. Mężczyzna, wkrótce po zdarzeniu, do którego doszło w czerwcu 2005 roku, uciekł do Polski, gdzie został zatrzymany. Wczoraj 23-latek został ...

Zatrzymani ws. zabójstwa na Oxford St

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie brutalnego morderstwa w biały dzień na zatłoczonej Oxford Street w Londynie. W poniedziałek dwóch bandytów zaatakowało nożami przechodnia między Oxford Circus a Tottenham Court Road. Mimo prób ratowania mu życia przez sanitariuszy, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. W środę zatrzymano dwie osoby w związku z tym morderstwem - 18- i 19-latka. Wyszło też na jaw, że zabity oczekiwał na proces w sprawie gwałtu na 16-letniej dziewczyni...

Zamordowani Polacy dają życie innym

Rodziny zamordowanych w Dublinie Polaków - 26-letniego Pawła K. oraz 28-letniego Mariusza Sz. - oddały ich narządy na przeszczepy dla potrzebujących Irlandczyków. Ten bezinteresowny gest obu rodzin opisał The Irish Independent z okazji trwającego tygodnia popularyzowania idei donacji organów na przeszczepy. W tym roku organizator inicjatywy, grupa Irish Donor Network (IDN), przygotowała nawet plakaty w języku polskim. Członek IDN, Larry Warren, powiedział gazecie, że odważna decyzja rodzin obu ...

Zamiast emigrować, wstąp do armii!

Nowy pomysł na zatrzymanie młodych Polaków w kraju. Zamiast emigrować, mogą wybrać karierę zawodowego żołnierza. Zarobki mają się zaczynać od 2200 złotych dla zwykłych szeregowców. Od przyszłego roku służba zasadnicza w wojsku zostanie zawieszona, zaś armię mają tworzyć wyłącznie zawodowcy. To szansa na dobry zarobek i alternatywa dla potencjalnych emigrantów donosi TVN24. Liczba zawodowych szeregowców ma liczyć około 70 tysięcy osób. Etaty znajdą się dla rezerwistów, jak i młodych, kończącyc...

Zakaz picia w parku, po polsku

W szkockim Edynburgu pojawiły się polskie napisy zakazujące picia w miejscach publicznych. Na terenie Pilrig Park w Leith, północnej dzielnicy Edynburga, pojawiły się napisy w języku polskim, ostrzegające, że spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest nielegalne. Dzielnicowy Mark Muir wyjaśnia, że okolica już wcześniej przyciągała amatorów napojów wyskokowych i park wiele razy ucierpiał z powodu wandalizmu. Patrolujemy park i wypisujemy mandaty za picie w miejscach publicznych, nie tyl...

Zagranica lepsza od przenosin w kraju

Z badań Narodowego Banku Polskiego wynika, że polskie społeczeństwo nie jest skłonne do zarobkowej migracji wewnętrznej. W województwie pomorskim, aż 56 proc. spośród bezrobotnych nie podjęłoby pracy poza miejscem zamieszkania. Niechęć Polaków do szukania pracy w innych miastach Polski prowadzi do niepokojących, mając na uwadze choćby Euro 2012, rezultatów. Mimo tego że w warszawskich urzędach pracy kolejka pracodawców poszukujących pracowników jest dłuższa niż bezrobotnych, to na Pomorzu bezr...

Zaginiona Polka odnalazła się zdrowa

29-letnia Polka, która zaginęła dwa tygodnie temu w Whitstable niedaleko Canterbury, zgłosiła się na posterunek policji. Justyna Niepokulczycka zniknęła 30 marca tego roku. Kobieta nie wróciła do domu po wizycie w pubie Thomas Ingoldsby w Burgate. O zaginięciu Polki polciję poinformowali jej znajomi. Policji udało się ustalic, że kobieta była widziana w polskich delikatesach w Canterbury w czwartek, 3 kwietnia i w pubie Thomas Ingoldsby w poniedziałek, 7 kwietnia. W poniedziałek Rzecznik Poli...

Zabójca Magdy P. uznany winnym

Sąd Karny w Londynie uznał 17-letniego Armela Gnango winnym śmierci Magdaleny Pniewskiej. Nastolatkowi grozi wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Sędzia Sądu Karnego w Londynie przyznał, że wierzy, iż Gnango nie chciał postrzelić Polki, jednak uznał go winnym jej śmierci. 17-latek odpowie również za usiłowanie zabójstwa drugiego, biorącego udział w strzelaninie, nastolatka. Sam oskarżony uważa, że powinien być sądzony tylko za nielegalne posiadanie broni. Twierdzi także, że strzały, które o...

Za granicą trzyma nas tylko płaca

Polacy coraz częściej sięgają po lepiej płatne, renomowane posady zarezerwowane kiedyś wyłącznie dla Anglików. Jednak za granicą trzyma ich tylko praca czytamy w tygodniku Linia Otwocka. Nasi rodacy w przeważającej większości decydują się wyjechać wyłącznie ze względu na poziom zarobków. Jedyny atut przebywania za granicą to dobra płaca mówi gazecie anonimowa polska nauczycielka z New Hall School w Chelmsford w Anglii Co do innych aspektów życia, to szala zalet przeważa na stronę Polski. J...

Za eksplozją w Harrow stał morderca?

Zdaniem Scotland Yardu, mężczyzna który zginął minionej nocy w wybuchu domu przy Stanley Road w południowym Harrow, mógł być ofiarą zabójstwa. W wybuchu, który doszczętnie zniszczył dwa domy i poważnie uszkodził fundamenty trzeciego, ranne zostały jeszcze dwie osoby: 26-letni mężczyzna, który trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy i 17-letnia dziewczyna, u której stwierdzono poparzenia 20 proc. powierzchni ciała. Harrow Council ewakuował z miejsca wybuchu blisko 30 rodzin. W akcji ...

Włosi rozwiążą problemy na Heathrow

Lotnisko Heathrow wciąż ma kłopoty z nowo oddanym terminalem nr 5, w którym awaria systemu bagażowego spowodowała nieopisany chaos. BBC donosi w środę, że w rozwiązaniu problemów z bagażem mają pomóc ... Włosi. Nie oznacza to, że bagażowi z Italii przylecą do Londynu, by posortować tysiące sztuk bagażu, które z powodu awarii systemu rozdzieliły się z właścicielami i zalegają teraz w terminalu nr 5. Zdecydowano się wysłać część nieposortowanych bagaży do Mediolanu, gdzie firma kurierska zajmie...

Włamał się, bo nie miał gdzie spać

Policja z Welwyn Garden City, w hrabstwie Hertfordshire, zatrzymała 20-letniego Polaka, który włamał się do przypadkowego samochodu, bo nie miał gdzie spać czytamy w St Albans Harpenden Review. 20-letni Marcin Gaweł został zatrzymany przez policję w poniedziałek rano. Podejrzenie funkcjonariuszy wzbudził śrubokręt wetknięty w stacyjkę Nissana Micry, w którym siedział Polak. Początkowo nasz rodak nie przyznawał się do winy, jednak gdy znalazł się prawowity właściciel wozu, wszelkie wątpliwości...

Władze councilu inwigilują obywateli

Lokalne władze samorządowe wykorzystują prewencyjne ustawodawstwo antyterrorystyczne, by inwigilować obywateli i ścigać sprawców drobnych wykroczeń - pisze sobotni dziennik Daily Telegraph. Gazeta informuje, że chodzi o takie wykroczenia jak palenie papierosów przez młodzież, naruszenie przepisów o planowaniu przestrzennym i niesprzątanie po psie w miejscu publicznym. Daily Telegraph pisze, powołując się na dane uzyskane od rządowego pełnomocnika w oparciu o przepisy o swobodnym dostępie do d...

Wzięli na cel Polaków?

Coraz częściej Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii są brutalnie napadani tylko dlatego, że są Polakami. Alarmujące dane prezentuje organizacja Zjednoczenie Polskie. Nasi rodacy najczęściej są atakowani w małych miastach i na terenach wiejskich. Co robi Brytyjczyk, który pracował słabiej od Polaka i dlatego stracił pracę? Idzie na szkolenie podnieść swoje kwalifikacje? Nie. Chce wyładować swoją złość na konkurencie. Dlatego właśnie na Wyspach coraz częściej zdarzają się brutalne napady na Pol...

Wysyłamy miliard funtów w ciągu roku

Na zlecenie banku NatWest przeprowadzono badania, z których wynika, że w roku 2006 Polacy przesłali do Polski 500 milionów funtów, a w roku ubiegłym już prawie miliard! Nietrudno się domyślić, że firmy zajmujące się przelewami coraz bardziej interesują się tzw polskim korytarzem i składają Polakom coraz więcej ofert, dotyczących szybkiego i bezpiecznego przelania pieniędzy do domu zauważa serwis Thisismoney.co.uk. Choć wbrew pozorom, nie ma na brytyjskim rynku zbyt wielu polskich firm, zajmu...

Wyspiarze żywywią się w fast-foodach

Ośmiu na dziesięciu Brytyjczyków nie potrafi nawet ugotować jajka na twardo - wynika z sondażu przeprowadzonego wśród klientów tamtejszych supermarketów. Fast foody i gotowe posiłki do mikrofalówki powodują, że wyspiarze omijają kuchnię. Zamiast pichcić, wolą oglądać programy kulinarne, takie jak popularne również w Polsce poradniki Nigelli Lawson. Wielka Brytania raczej nie zasłynęła ze swej kuchni - jedyna z niewielu rozpoznawalnych na świecie potrawa - fishnchips - jest raczej obiektem szyde...

Wyspiarze żywią się w fast-foodach

Ośmiu na dziesięciu Brytyjczyków nie potrafi nawet ugotować jajka na twardo - wynika z sondażu przeprowadzonego wśród klientów tamtejszych supermarketów. Fast foody i gotowe posiłki do mikrofalówki powodują, że wyspiarze omijają kuchnię. Zamiast pichcić, wolą oglądać programy kulinarne, takie jak popularne również w Polsce poradniki Nigelli Lawson. Wielka Brytania raczej nie zasłynęła ze swej kuchni - jedyna z niewielu rozpoznawalnych na świecie potrawa - fishnchips - jest raczej obiektem szyde...

Wykształceni jadą na Wyspy

Do Wielkiej Brytanii ciągną wysoko wykwalifikowani specjaliści - wynika z raportu instytutu śledzącego przemiany w biznesie. Do 2012 r. będzie ich dwa razy więcej niż dziś. Większość mają stanowić Polacy, Czesi, Słowacy. Raport o przepływie siły roboczej na Wyspy opublikował prestiżowy Centre for Economics and Business Research na zamówienie jednej z brytyjskich firm rekrutacyjnych. Analitycy przewidują, że co roku do Wielkiej Brytanii przyjeżdżać będzie ponad 200 tys. imigrantów, którzy będą s...

Wykrywacz oszustów w Lambeth

Lambeth Council zaoszczędził pół miliona funtów instalując w swoich serwisach telefonicznych wykrywacz kłamstw. Wyłapuje on tych, którzy chcą wyłudzić zasiłki. Wykrywacz to w istocie oprogramowanie komputerowe, które pozwala wykryć, czy osoba dzwoniąca do urzędu kłamie i chce wyłudzić wszelkiego rodzaju benefity. W czasie pilotażowego programu dzięki temu oprogramowaniu zaprzestano wypłacania i odrzucono 377 wcześniej zaakceptowanych i nowych wniosków. W ten sposób, kolejnych 261 osób może l...

Wybuch w Harrow sprawką nastolatek

To nastoletnie dziewczyny wysadziły w powietrze dom swojej koleżanki i dwa sąsiednie w Harrow. Ona trafiła do szpitala z oparzeniami, a jej sąsiad zmarł. Scotland Yard przypuszcza, że poszło o chłopaka i rozpoczął śledztwo w sprawie o morderstwo - donosi Daily Mail. Grupa nastolatek z Harrow jest podejrzana o wysadzenie w powietrze wiktoriańskiego domu swojej rywalki, Charlotte Anderson. A wszystko z powodu miłości - pisze gazeta Daily Mail. 16- i 17-letnie dziewczyny najprawdopodobniej były ...

Wolimy płacić podatki za granicą

Polscy imigranci chcą płacić podatki tylko w tym kraju, w którym pracują. Takiego zdania jest aż 64 proc. podatników pisze Gazeta Prawna. Ogólnopolskie badanie Portret polskiego podatnika przeprowadzone przy współudziale Gazety Prawnej, PBS DGA i firmy Ernst Young wykazało, że aż 64 proc. osób jest za rozliczaniem zarobków zagranicznych tylko za granicą. Zaledwie 18 proc. ankietowanych chciałoby płacić podatki wyłącznie w Polsce i prawdopodobnie jest to grupa osób, która pracuje w krajach, ...

Wizyty w Polsce rozwiążą problemy NHS

Publiczna służba zdrowia w Wielkiej Brytanii nie radzi sobie z rosnącymi kolejkami do stomatologów. Coraz częściej Wyspiarze znajdują pomoc dentystyczną w Polsce. Polskiej dentystyce został już nawet dedykowany brytyjski serwis internetowy. Informacje zamieszczone na myfinances.co.uk. przydadzą się każdemu, kto zamierza leczyć swoje zęby za granicą. Okazuje się jednak, że zarezerwowanie wizyty u dentysty w Polsce nie jest tak łatwe, jak udanie się do renomowanego brytyjskiego gabinetu. Nie je...

William został pilotem wojskowym

Odebrał ją wraz z innymi młodymi lotnikami podczas uroczystego zakończenia czteromiesięcznego kursu w akademii Królewskich Sił Powietrznych (RAF) w Cranwell w hrabstwie Lincoln. W lotnictwie William ma stopień porucznika (Flying Officer). Wcześniej odbył roczną służbę w kawaleryjskim - czyli pancernym - pułku Blues and Royals, a od czerwca będzie przechodził szkolenie w marynarce wojennej. W uroczystości wręczenia odznak pilotom uczestniczyła również przyjaciółka księcia Williama Kate Middleto...

Wielkanoc jest bardzo nieekologiczna

Irlandzkie wysypiska śmieci powiększają się po Wielkanocy o 17 tysięcy kilogramów folii aluminiowej z samych czekoladowych jajek czytamy w serwisie TVN24.pl Irlandzka firma Repak, zajmująca się recyklingiem odpadów, nazwała Wielkanoc najmniej ekologicznym świętem. Według szacunków firmy w czasie minionego weekendu irlandzcy konsumenci wydali 32 mln euro tylko na zakup 6,4 mln czekoladowych jajek, co zwiększyło ilość odpadów gospodarstw domowych o przeszło 600 ton opakowań. Z obrazowych wylicz...

Wielka Brytania: Tesco tworzy kuźnię kadr

Sieć angielskich supermarketów Tesco startuje z dwuletnimi studiami, które kończą się dyplomem licencjata z zarządzania i sprzedaży. Zajęcia prowadzone będą głównie za pośrednictwem internetu, chociaż część wykładów odbędzie się w salach Manchester Metropolitan University i londyńskiego University of Arts. Program studiów obejmie m.in. zajęcia z projektowania wnętrz sklepów, podstaw zarządzania i praktycznego wykorzystanie przestrzeni handlowej. Pomysłodawcy kursów zapowiadają, że projekt ma...

Wielka Brytania ma swojego Fritzla

Ojciec zgwałcił mnie kilkaset razy. Gdy skończyłam 15 lat, uparł się, by mieć ze mną dziecko. Po to tylko, by wyłudzić pieniądze od opieki społecznej - opowiada swą wstrząsającą historię 38-letnia dziś Brytyjka, Anne Marie Wilson. Jej koszmar trwał 16 lat. Choć ojciec-bestia siedzi w więzieniu, kobieta zdecydowała się mówić dopiero, gdy poznała historię Elisabeth Fritzl, Austriaczki gwałconej i więzionej w piwnicy przez 24 lata. Miała zaledwie 11 lat, gdy ojciec - John McMillian - zgwałcił ją ...

Wielka Brytania bezradna bez Polaków

Budowlańcy, opiekunki, inżynierowie, pracownicy sezonowi - Polacy ciężko pracując od 2004 roku bogacili się, ale też stanowili dodatkową siłę roboczą w Wielkiej Brytanii. Co się stanie, jeśli wrócą do siebie? martwi się BBC. Zdaniem największego na świecie nadawcy telewizyjnego, Wielka Brytania może sobie nie poradzić bez Polaków. BBC swoją opinię opiera na szeregu rozmów z przedstawicielami firm, które do tej pory zatrudniały imigrantów. Rozmówcy przewidują, że Polacy nie zostaną w Zjednoczon...

Większy Child Benefit, więcej oszustw

Od kwietnia zasiłki na dzieci w UK poszły w górę. Do tej pory miesięcznie przysługiwało 77,6 funta, teraz jest o 3 funty więcej. Rośnie też liczba dzieci dostających Child Benefit, chociaż mieszkają w Polsce. Według danych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w 2007 roku aż 1155 łódzkich dzieci otrzymało zasiłki Child Benefit od rządu brytyjskiego. To czterokrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. W całej Polsce zasiłki otrzymało aż 26 tysięcy dzieci informuje Dziennik Łódzki. Zasiłek przys...

Wałęsa: Marnujecie talenty Polaków

Lech Wałęsa gościł w Durham w północno-wschodniej Anglii. W wywiadzie dla lokalnej gazety stwierdził, że Wielka Brytania marnuje szansę, jaką dają jej wykwalifikowani pracownicy z Polski. Wałęsa przyjechał do Durham na zaproszenie lokalnego stowarzyszenia biznesmenów. Były lider Solidarności wygłosił wykład na tamtejszym uniwersytecie. Nasz kraj jest wdzięczny, że nasi wykwalifikowani pracownicy mogą podróżować, pracować i zarabiać z korzyścią dla całej Europy. Jesteśmy wdzięczni, chociaż ...

Warszawskie uczelnie myślą o Anglii

Uniwersytet Warszawski i Szkoła Główna Handlowa z myślą o polskich emigrantach planują otwarcie wspólnej filii w Wielkiej Brytanii pisze Newsweek. Uczelnie przeprowadziły badania wśród emigrantów (ankiety rozprowadzano na polskich lotniskach), z których wynika, że Polacy wyjeżdżający za chlebem na Wyspy chcieliby się dalej kształcić. Szczególnym zainteresowaniem cieszyłyby się dwa kierunki: stosunki międzynarodowe i zarządzanie. Dlatego przymierzamy się do zorganizowania tych właśnie kierunków...

Walka polactwa z polskością

Polacy na emigracji nie wstydzą się swojego pochodzenia, ale wolą nie przyznawać się do rodaków. Zamiast sobie na obczyźnie pomagać, często sami ze sobą rywalizują czytamy w Dzienniku Polskim. Malwina, studentka trzeciego roku anglistyki w wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu, trafiła do małego angielskiego miasteczka o nazwie Knossington. Znalazła tam pracę w restauracji, gdzie oprócz niej pracowało jeszcze czworo Polaków. Relacji z nimi i między nimi Malwina nie wspomina najlepiej. Po r...

Walijczycy przywitają polskich sąsiadów

Mieszkańcy jednej z gmin w zachodniej Walii postanowili przywitać Polaków, którzy zamieszkali w ich sąsiedztwie. W zestawie powitalnym znalazł się kurs języka walijskiego czy międzynarodowy mecz piłki nożnej. Gmina Llanfihangel-ar-arth w hrabstwie Carmarthenshire przygotowała wiele atrakcji dla polskich rodzin, które wybrały ją na swój nowy dom. Wśród nich nie zabraknie wydarzeń o charakterze polskim jak i walijskim. A wszystko po to, by Polacy mieszkający w takich miejscowościach jak Llanybydd...

Wajda nie przyjedzie do Londynu

Dziennik Times wita Andrzeja Wajdę artykułem o najnowszym filmie polskiego reżysera z okazji zbliżającej się premiery obrazu w Wielkiej Brytanii. Tymczasem dotarła do nas smutna wiadomość, że Wajda do Londynu nie przyjedzie. Reżyser miał być główną postacią trwającego w stolicy Wielkiej Brytanii 6. Festiwalu Filmów Polskich Kinoteka. Najważniejszym punktem miała być obecność Wajdy podczas premiery Katynia 22 kwietnia. Niestety, organizatorzy poinformowali Goniec.com, że Andrzej Wajda do Londyn...

W.Brytania: Papierosy tylko spod lady

Brytyjski rząd chce jeszcze bardziej ograniczyć palenie papierosów, zakazując ich eksponowania na półkach sklepowych i likwidując maszyny do ich sprzedaży w miejscach publicznych. W sprzedaży bardziej dostępne będą antynikotynowe plastry i gumy do żucia. Celem tych przedsięwzięć jest usunięcie papierosów z pola widzenia młodzieży. Proponowane rozwiązania trafią do parlamentu jesienią tego roku. W maju resort zdrowia rozpocznie konsultacje, wyszczególniając koszty dla handlu detalicznego i korz...

W Polsce będzie mnóstwo pracy

Według badania perspektyw zatrudnienia agencji rekrutacyjnej Manpower co trzecia polska firma do połowy tego roku planuje zatrudnić dodatkowych pracowników. To szansa na powrót Polaków z emigracji czytamy w dzienniku Polska. Przebadano 55 tys. pracodawców na całym świecie. Wyniki są bardzo optymistyczne, bowiem Polska jest krajem, w którym powstanie w najbliższym czasie najwięcej miejsc pracy. Zdaniem Iwony Janas, generalnej dyrektor z Manpower Polska, pojawi się szansa na powrót naszych budo...

W Madame Tussauds nie chcą Browna

Kto jest premierem Wielkiej Brytanii? Według pracowników słynnego londyńskiego muzeum figur woskowych Madame Tussauds wciąż Tony Blair. Władze muzeum nie zamierzają zainwestować w figurę obecnego premiera Gordona Browna, bo według nich... niczego nie osiągnął. Zdecydowaliśmy się nie robić figury Gordona Browna. Nie wiadomo, jak długo będzie pracował - tłumaczy brytyjskiej gazecie Daily Mail Ben Lovett z Madame Tussauds. Wyjaśnia, że Brown nie wygrał wyborów - gdy Tony Blair zrezygnował, Brown ...

W Londynie mieszkania są najdroższe

Z raportu City Bank i agencji Knight Frank wynika, że ceny nieruchomości w ubiegłym roku wzrosły na świecie o 11 procent. Najdroższe mieszkania są w Londynie pisze Rzeczpospolita. W końcu 2007 roku metr kwadratowy w Londynie kosztował 4,6 tys. euro. Niewiele tańsze są Monaco i St. Jean Cap we Francji. Największym powodzeniem cieszą się miasta europejskie oraz Karaiby. Coraz drożej mieszka się w Chinach i Rosji. Wśród 69 najdroższych miast świata nie ma ani jednego z Polski, są za to m.in. z R...

W autobusach będzie bezpieczniej

Burmistrz Londynu Boris Johnson już wkrótce ogłosi plan zwiększenia liczby policjantów w londyńskich autobusach. Zwiększy to niewątpliwie bezpieczeństwo w środkach transportu publicznego. Zakłada się, że korzystających z komunikacji miejskiej w stolicy Wielkiej Brytanii chornić będzie dodatkowych 440 policjantów. Zdaniem Johnsona, ma to poprawić poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Londynu, a także stanowić wyraźny i skuteczny środek prewencyjny i zniechęcać do antyspołecznych zachowań....

W Anglii działa 45 tys. polskich firm

Coraz więcej polskich firm ucieka za granicę. Polscy przedsiębiorcy chwalą sobie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej na Wyspach czytamy w Gazecie Prawnej. Żeby założyć firmę na Wyspach przedsiębiorcy muszą sprostać niewygórowanym wymogom formalnym. Mogą przy tym liczyć na przychylność urzędników i na pomoc ze strony mechanizmów wspierających rozwój biznesu, np. inkubatory przedsiębiorczości pisze gazeta. Początkujących biznesmenów wspiera brytyjskie państwo np. dotowanymi kredyt...

W Angli pracuje 707 polskich nauczycieli

Polscy nauczyciele stanowią najliczniejszą grupę wśród nauczycieli cudzoziemców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), prowadzących zajęcia lekcyjne w państwowych szkołach w Anglii - poinformował czwartkowy The Times. EOG obejmuje państwa Europy, bez Szwajcarii, krajów byłej Jugosławii, Albanii i byłego ZSRR. Na ogólną liczbę 1.562 nauczycieli z Obszaru, z Polski jest blisko połowa - 707. Ogółem w ubiegłym roku w państwowych szkołach Anglii pracowało 16.710 nauczycieli, którzy przygoto...

UW i SGH otworzą filie w Londynie

W Londynie mieszkają tysiące młodych Polaków. Niektórzy z nich studiują już w Polsce, bo jest u nas taniej. Co jakiś czas przylatują na weekendowe zjazdy i egzaminy. To z myślą o nich Uniwersytey Warszawskie i Szkoła Głowna Handlowa przygotowują się do otwarcia filii w Londynie. - W grudniu ankietwaliśmy na lotnisku Polaków, którzy przylecieli do kraju na święta. Chcieliśmy wiedzieć, czy taka oferta ich zainteresuje. Okazało się, że tak - mówi Tomasz Rusek, rzecznik SGH. Z badań wynika, że mło...

Upozorowała porwanie dziewięciolatki?

Jedni mówią, że zrobiła to żeby wyplątać się ze związku, inni, że chciała wyłudzić pieniądze na poszukiwania córki. Istnieje nawet domniemanie, że zaplanowała porwanie, opierając się na historyjce z popularnego brytyjskiego serialu. Sprawą porwania dziewięcioletniej Shannon Matthews przez kilka tygodni żyła cała Wieka Brytania. Shannon zaginęła 19 lutego. Zaniepokojona matka i ojczym od razu zawiadomili policję. Przez cały czas oczy współczującej brytyjskiej opinii publicznej były skierowane na...

Uliczne rozruchy w Irlandii Północnej

Około 70 osób zaatakowało policję i policyjne pojazdy w drugim co do wielkości mieście Irlandii Północnej - Londonderry. Zajścia przeniosły się następnie w inne części miasta i trwały dłuższy czas. Tak niespokojnie, jak zwykle w wielkanocny poniedziałek, zaczął się sezon marszów. Zajścia rozpoczęły się po wiecu, zorganizowanym przez dysydentów z Irlandzkiej Armi Republikańskiej. Kiedy policja starała się uczestnikom manifestacji wyperswadować, że jest ona nielegalna, w stronę funkcjonariuszy po...

Uciekinier z Polski skazany w Anglii

Zbiegły z więzienia w Polsce 21-letni Damian B. został skazany w czwartek przez sąd w Ipswich na minimum 27 miesięcy pozbawienia wolności za zaatakowanie nożem nastolatka - informuje piątkowy Daily Express. Polak został uznany za winnego zadania w maju ubiegłego roku 19- letniemu Matthew Buckmanowi dziesięciu pchnięć nożem, które mogły były spowodować jego śmierć. W Polsce Damian B. został skazany na pięć i pół roku pozbawienia wolności za dwa napady rabunkowe i posiadanie narkotyków. Zdani...

Tłoczno na niebie między Polską a UK

W ciągu ostatnich czterech lat doszło do ekspresowego rozwoju lotnictwa pasażerskiego między dwoma krajami. Mowa o Polsce i Wielkiej Brytanii. Przed akcesją Polski do Unii Europejskiej i otwarciem brytyjskiego rynku pracy dla Polaków, trasy lotnicze pomiędzy oboma państwami ograniczały się do trzech lotnisk w Wielkiej Brytanii oraz dwóch w Polsce (Warszawa i Kraków). W grudniu 2003 roku na trasach tych doliczono się jedynie 40 tysięcy pasażerów. Cztery lata później można już latać z 18 brytyjs...

Tysiące zwiedzających na Targach Gońca Polskiego!

Ponad5 tysięcy osób odwiedziło 4. Targi Pracy Gońca Polskiego w Londynie! Liczba odwiedzających stoiska rosła z każdągodziną. Na godzinę przed otwarciem drzwi saliw Hammersmith Town Hall przy Kings Street, gdzie odbywają się targi,już kłębił się spory tłum.O godz. 11, gdy Targi się rozpoczęły, sala wypełniła się momentalnie. Do godz. 15 między stoiskami wystawców przewinęło się ponad 4,5 tys. osób! Punktualnie o godz. 16 odbyło się losowanie laptopa, głównej nagrody ufundowanej przez złot...

Tysiące pociętych funtów w śmieciach

Policja w Lincoln znalazła w śmietnikach przy centralnym placu miasta poszatkowane banknoty 10 i 20-funtowe. Ocenia się, że może być ich w sumie kilka tysięcy. Pieniądze są tak drobno pocięte, że nie można dokładnie określić ich łącznej wartości. Banknoty są poszatkowane na drobne kawałeczki. Ktoś musiał nieźle się napracować, żeby je tak dokładnie zniszczyć. Nawet największy maniak nie byłby w stanie ich teraz poskładać stwierdził detektyw Nick Cobb z policji w Lincoln.. Na razie nie wia...

Tysiąc funtów dla ofiar rasistowskiego ataku

Polska rodzina z Shrewsbury otrzymała ponad 1000 funtów na renowację domu, zniszczonego podczas rasistowskiego ataku. Pieniądze zebrali mieszkańcy miasta. Apel o pomoc finansową dla Polaków wystosowała radna gminy Shrewsbury i Atcham Borough - Eileen Sandford. Kobieta przyznała, że do zbiórki przyłączyło się wiele osób. W lutym tego roku na domu zamieszkiwanym przez Polaków w Harlescott, w Shrewsbury pojawiło się rasistowskie graffiti. Sprawcy napisali na elewacji budynku England, a obok wyraz...

Trudne powroty Polaków

Drożyzna i biurokracja to dwie najważniejsze rzeczy, które odstraszają polskich imigrantów od powrotu do kraju. Wielu z tego powodu myśli o ponownym wyjeździe. Coraz więcej polskich emigrantów decyduje się na powrót do kraju. Według badań, które przeprowadził Interaktywny Instytut Badań Rynkowych w tym roku może wrócić do Polski nawet 12 proc. Polaków. Jak trudne czasem są to powroty czytamy w dzienniku Metro. Drożyzna zabija biznes Aleksandra Koryncka z Warszawy wyjechała do Cork na południ...

Tron może odziedziczyć katoliczka

Przygotowywana przez rząd nowa, ujednolicona ustawa o zakazie dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, kolor skóry, inwalidztwo, religię i orientację seksualną (Single Equality Bill) zmieni tradycyjne zasady dziedziczenia brytyjskiego tronu. Projekt ustawy zostanie przedstawiony z myślą o przyjęciu go w następnej, jesiennej sesji parlamentu - donoszą niedzielne media, powołując się na wypowiedź przedstawicielki rządu Very Baird (oficjalny tytuł Solicitor General), która odpowiada m.in. za przygo...

Torys się cieszy, przed premierem ciężkie chwile

Torysi 44%, Labourzyści 24%, Liberałowie 25% - to najnowsze, jeszcze sondażowe wyniki wyborów lokalnych do samorządów Anglii. Na rezultaty w Londynie i Walii trzeba jeszcze poczekać. Takie - oparte na sondażach - wyniki wyborów lokalnych w 159 angielskich samorządach podało późno w nocy BBC. Torysi mogą cieszyć się ze spodziewanego zwycięstwa, powodów do narzekań nie mają również Liberalni Demokraci, którzy po raz pierwszy od lat zajęliby drugie miejsce. A Paria Pracy... Idą naprawdę ciężkie...

Times: Uwaga na partaczy z Polski!

Dziennikarze z brytyjskiego Timesa zalecają w krótkim poradniku budowlanym, aby zachować szczególną ostrożność przy zatrudnianiu robotników z Polski. Mimo tego, że polscy robotnicy są tańsi i bardziej pracowici niż Brytyjczycy rośnie liczba skarg na naszych rodaków za źle wykonaną pracę. The Times radzi więc swoim czytelnikom, by przed zatrudnieniem robotników z Polski obejrzeli ich wcześniejsze wykończone już prace budowlane i sprawdzili w ten sposób ich doświadczenie. Według danych z 2006 r...

Terrorysta pracował na Heathrow

Skandal w Wielkiej Brytanii. Jeden z afgańskich terrorystów, którzy w 2000 roku porwali samolot pasażerski i wylądowali pod Londynem, pracował na lotnisku Heathrow w brytyjskiej stolicy. Wpadł tylko dlatego, że jego zachowanie wzbudziło podejrzliwość policjantów. Afgańczyk Nazamuddin Mohammidy zainteresował mundurowych, bo krążył samochodem w okolicy lotniska Heathrow. Pokazał policjantom przepustkę British Airways tłumacząc, że sprząta centrum szkoleniowe na Heathrow i ma prawo do swobodnego p...

Terroryści skarżą brytyjski wywiad

Ośmiu terrorystów, którzy niedawno wyszli na wolność z bazy w Guantanamo skarży brytyjski wywiad i domaga się milionów funtów odszkodowania. Islamiści oskarżają tajne służby, że agenci porwali ich z domów i przekazali Amerykanom, którzy zamknęli ich w więzieniu dla terrorystów. Ośmiu mężczyzn, którzy spędzili kilka lat w amerykańskim więzieniu zarzeka się, że nigdy terrorystami nie było, a brytyjski wywiad porwał ich, uśpił i wsadził do samolotu amerykańskiej CIA. W więzieniu brutalnie ich prze...

Tanie linie tną połączenia z Polską

Kolejna tania linia lotnicza redukuje liczbę połączeń w Polsce. Po ubiegłorocznym wycofaniu się z naszego kraju Sky Europe i cięciach tras przez Centralwings w marcu i kwietniu teraz swoją siatkę lotów reorganizuje WizzAir, największy przewoźnik niskokosztowy działający na naszym rynku. Węgierska linia w ubiegłym tygodniu zawiesiła trasę z Gdańska do Coventry, a od 13 maja zrezygnuje z obsługi kolejnych połączeń. Z rozkładu znikną trasy z Gdańska do Bournemouth oraz z Katowic do Londyn-Gatwick....

Tajemnicza śmierć Polaka w Dundee

Polak, którego personaliów nie podano, zmarł w dzień po tym, jak znaleziono go na ulicy z raną na głowie. 40-letniego mężczyznę leżącego na ulicy Sandeman Street w Dundee zauważył w niedzielę przejeżdżający taksówkarz. Polak miał poważne obrażenia głowy. Mocno krwawił - podaje BBC News. Ranny został przewieziony do Ninewells Hospital, ale wyszedł na własne żądanie. W poniedziałek rano Polak upadł we własnym mieszkaniu, a załoga wezwanej natychmiast karetki nie zdołała mu pomóc. Mężczyzna zmarł...

Szykuje się strajk na kolei w Anglii

Czterystu pracowników kolei, odpowiedzialnych za utrzymanie dworców i trakcji zapowiedziało, że 18 maja przystąpią do jednodniowego strajku. Chodzi o nadgodziny, za które nie dostają dodatkowego wynagrodzenia. Strajk dotknie linię First Great Western, która odrzuciła petycję strajkujących, dotyczącą podwyżek za nadgodziny lub ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy. 18 maja protestować będą pracownicy kolei w Bristolu, Reading, Oxford, Penzance, Exeter, Plymouth, Swansea i w Londynie. Sek...

Szykuje się kolejny strajk w londyńskim metrze

Związki zawodowe pracowników londyńskiego metra zdecydowały w piątek o rozpoczęciu 6 kwietnia 72-godzinnego strajku. Ma to być protest przeciwko pogarszaniu się bezpieczeństwa i warunków pracy w metrze. Dwa największe związki zawodowe - RMT i TSSA - reprezentujące ponad 7.500 pracowników metra, rozpoczną strajk w niedzielę 6 kwietnia o godzinie 18.30 i zakończą 9 kwietnia o godzinie 18.30 - głosi wydane wspólne oświadczenie. Dyrekcja metra planuje zamknąć 40 kas i ograniczyć pracę pozostałych,...

Szpital na Ealingu najgorszy w UK?

Pacjenci szpitala na Ealingu uznali tę placówkę za najgorszą w Londynie i jedną z najgorszych w całym kraju. 25 proc. pacjentów stwierdziło, że lekarze nie myją rąk, toalety i łazienki są brudne, a kobiety i mężczyźni są umieszczani na tych samych oddziałach. Nieco ponad 300 tys. pacjentów trafia do szpitala na Ealingu każdego roku. Badania wykazały, że nasi pacjenci nie są do końca zadowoleni z jakości opieki, jaką zapewnia nasz szpital. Wszystko wskazuje na to, że nie jest ona tak dobra, j...

Szkoci będą kibicować Polakom na Euro

Na Euro 2008 możemy liczyć na wsparcie niemal dwutysięcznej armii szkockich kibiców piłkarskich czytamy w Życiu Warszawy. Ponieważ żadna z czterech reprezentacji z Wysp Brytyjskich nie zakwalifikowała się do mistrzostw Europy, Wyspiarze będą kibicować innym drużynom. W tym roku, Tartanowa Armia, czyli organizacja zrzeszająca szkockich kibiców piłkarskich, przywdziewa biało-czerwone barwy. Puby w szkockich miastach zaopatrzyły się w polskie piwo i przygotowują liczne imprezy dla kibiców polski...

Sześć lat za gwałt na prostytutce

23-letni Grzegorz G. z Coventry został skazany w piątek na 6 lat pozbawienia wolności i deportację do Polski pod odbyciu wyroku, postanowił sąd karny Warwick - donosi sobotnia lokalna gazeta The Coventry Telegraph. G. zostanie także wpisany do rejestru skazanych za przestępstwa seksualne, w którym jego nazwisko pozostanie na całe życie. W czasie rozprawy G. nie przyznał się do dwóch zarzutów gwałtu na kobiecie z lipca 2007 r. Na rozprawie ujawniono, iż do oskarżonego, który wraz z kolegą przeb...

Syn Thatcher brał udział w spisku?

Brytyjski najemnik oczekujący na proces w Gwinei Równikowej za przewodzenie nieudanej próbie zamachu stanu w 2004 roku oświadczył, że w spisek zamieszany był syn byłej premier W. Brytanii Margaret Thatcher - podała w niedzielę prokuratura. Prokurator Jose Olo powiedział, że były oficer brytyjskich sił specjalnych Simon Mann zeznał, iż Mark Thatcher wiedział wszystko o spisku mającym na celu obalenie prezydenta Gwinei Równikowej Teodoro Obianga Nguemaya, rządzącego tym zasobnym w ropę zachodnioa...

Superpociąg opóźniony o 12 godzin

W minioną sobotę pociąg Eurostar z Londynu do Paryża wjechał do stolicy Francji z 10-godzinnym opóźnieniem. Zazwyczaj podróż z dworca St Pancras International do Gare du Nord trwa około 2 godziny. Tym razem 640 pasażerów Eurostar musiało się dwukrotnie przesiadać, co spodowowało tak gigantyczne opóźnienie w podróży. Pociąg wyjeżdżał z Londynu o godzinie 20.00. W Lille pjawiły się pierwsze problemy techniczne i wszyscy pasażerowie musieli się przesiadać do innego pociągu. Później doszło do ko...

Strzelanina w londyńskiej Chelsea

30-letni mężczyzna zginął w wyniku strzelaniny, do jakiej doszło wczoraj w południowo-zachodniej dzielnicy Londynu - Chelsea. Wczoraj około 16.30 policja została wezwana na Kings Road, po tym jak świadkowie usłyszeli strzały w pokoju dziecinnym. Na szczęście dzieci nie było wtedy w domu. Po przybyciu na miejsce patrolu, w kierunku policjantów padł pierwszy strzał, na który odpowiedzieli ogniem. Mężczyzna strzelał do policjantów trzykrotnie. Nie pomógł także wysiłek policyjnego negocjatora. ...

Straż przybrzeżna ocaliła Polaków

Sześciu Polaków musiała ewakuować straż przybrzeżna, kiedy przypływ odciął ich łódź od brzegu niedaleko portu w Whitby. Około godziny 14.30 pasażerowie łodzi powiadomili straż przybrzeżna w Humber, a ta natychmiast poinformowała policję. Polacy mieli sporo szczęścia, że udało i mi się wykonać telefon, gdyż znajdowali się w miejscu, gdzie zasięg sieci komórkowych jest bardzo słaby. Sytuacja wyglądała na bardzo poważną, jako że przypływ zaczął spychać łódź Polaków w kierunku klifów. Ekipa ra...

Straż Graniczna wyłapuje emigrantów

Na lotnisku w Pyrzowicach funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch powracających z Wysp Polaków poszukiwanych listami gończymi. Podczas prowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli paszportowej zatrzymano 24-letniego mieszkańca województwa małopolskiego, który przyleciał z Irlandii. Zatrzymany poszukiwany był listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Oświęcimiu, w związku z podejrzeniem kradzieży z włamaniem i oszustwa. Dzień później zatrzymano k...

Strajk w londyńskim metrze?

Związki zawodowe pracowników londyńskiego metra zdecydowały w piątek o rozpoczęciu 6 kwietnia 72-godzinnego strajku. Ma to być protest przeciwko pogarszaniu się bezpieczeństwa i warunków pracy w metrze. Dwa największe związki zawodowe - RMT i TSSA - reprezentujące ponad 7.500 pracowników metra, rozpoczną strajk w niedzielę 6 kwietnia o godzinie 18.30 i zakończą 9 kwietnia o godzinie 18.30 - głosi wydane wspólne oświadczenie. Dyrekcja metra planuje zamknąć 40 kas i ograniczyć pracę pozostałych,...

Strajk w londyńskim metrze odwołany

Tysiące pracowników londyńskiego metra odwołały po negocjacjach z pracodawcami 72-godzinny strajk, który miał się rozpocząć 6 kwietnia. Protest przeciwko pogarszaniu się bezpieczeństwa i warunków pracy w metrze dotknąłby miliony pasażerów w kluczowym dla burmistrza Kena Livingstone'a okresie przed wyborami szefa miasta 1 maja. Dwa największe związki zawodowe RMT i TSSA - reprezentujące ponad 7.500 pracowników metra - poinformowały, że pracodawca zrezygnował z planów skrócenia czasu otwarcia ka...

Strajk nauczycieli, tysiące szkół zamkniętych

Tysiące szkół w całej Wielkiej Brytanii zostało zamkniętych z powodu pierwszego od 21 lat strajku nauczycieli. Konflikt dotyczy podwyżek płac. Dzisiaj z tego samego powodu protestują również inni pracownicy sektora publicznego. W jednodniowym proteście bierze udział około 200 tys. członków Krajowej Unii Nauczycieli (National Union of Teachers, NUT). Dla wielu nauczycieli podjęcie decyzji o przystąpieniu do strajku nie było łatwe, ale nasza cierpliwość już się skończyła mówi dla agencji Reut...

Strajk nauczycieli w Anglii i Walii

Jutro w Anglii i Walii strajkować będą nauczyciele. Domagają się od rządu podwyżki płac. Jak podaje serwis Sky News, nauczyciele domagają się 10-proc. podwyżek i nie zgadzają się na rządową propozycję 2,4 proc. W samym Londynie co najmniej 300 szkół będzie jutro zamkniętych. Wśród nich jest 159 podstawówek, 43 szkoły średnie i 14 specjalnych. Wiadomo też, że innych 86 szkół podstawowych i średnich będzie częściowo zamkniętych. Zapowiadany na jutro strajk jest także dodatkowym obciążeniem dla...

Stowarzyszenie na rzecz Jakuba T.

Organizacja Salutare, którą założyli przyjaciele Jakuba Tomczaka, już działa. Sąd zgodził się na jej rejestrację pisze Rzeczpospolita. Przyjaciele i znajomi Jakuba Tomczaka, skazanego w Wielkiej Brytanii na dożywocie za brutalny gwałt na 48-letniej kobiecie, nadal wierzą w jego niewinność. Za pośrednictwem wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszenia zamierzają zbierać pieniądze na jego dalszą obronę. Pomysłów jest wiele. Na pierwszym zebraniu zadecydujemy, co możemy dla Kuby zrob...

Stało się! Polak został burmistrzem Islington!

Syn polskich powojennych emigrantów, Stefan Kasprzyk oficjalnie objął stanowisko burmistrza londyńskiej dzielnicy Islington. Wcześniej pełnił równie wysoką funkcję zastępcy burmistrza. Tym samym zastąpił na tym stanowisku Barbarę Smith z jego macierzystej Partii Liberalno-Demokratycznej. Być pierwszym obywatelem dzielnicy, to dla mnie wielki zaszczyt. Zwłaszcza dla kogoś, kto tu się urodził i wychował. Obowiązki burmistrza z pewnością pomogą mi jeszcze bardziej skupić się nad tym, co sprawia...

Starsi emigranci zaczynają od zera

Według danych brytyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych aż 85 proc. polskich emigrantów na Wyspach to ludzie młodzi. Pozostałe 15 procent to 40-, 50-latkowie, którzy zostawili w Polsce dorobek życia, by na Wyspach zacząć wszystko od zera. Jak im się powodzi? czytamy w dzienniku Metro. Marian Czabajski (46 l.) w Polsce był fotografem i operatorem telewizyjnym. Ponieważ narzekał na brak ofert, zdecydował się wyjechać w 2006 roku do Szkocji: Decyzja o wyjeździe przyszła nagle. Najpierw skradzi...

Sprzedali skradziony z Polski obraz

W londyńskim domu aukcyjnym Christie's sprzedano w piątek XVII-wieczny obraz, który należał do znanego warszawskiego marszanda zamordowanego w getcie w Warszawie w 1942 roku. Licytację dzieła pędzla holenderskiego mistrza Pietera de Grebbera umożliwiło porozumienie wynegocjowane przez polski rząd między spadkobiercami Abe Gutnajera a anonimowym właścicielem obrazu z Łotwy, który zgłosił go w 2006 roku do aukcji. Niesygnowany obraz, nazwany w Polsce Portretem czytającego mężczyzny, a w katalogu ...

Sprawa, która pogrąży laburzystów

Rząd Tony'ego Blaira nie miał prawa umarzać śledztwa o możliwych łapówkach w handlu bronią z Arabią Saudyjską - orzekł sąd najwyższy w Londynie. Ta sprawa może skompromitować Partię Pracy. Poszło o okoliczności przerwania śledztwa w sprawie wartego 85 mld dol. kontraktu z 1985 r. na sprzedaż Arabii Saudyjskiej myśliwców przez brytyjski koncern zbrojeniowy BAE. Ponieważ były podejrzenia, że Saudyjczycy wzięli łapówkę za wybór brytyjskiej oferty dwa lata temu, rządowi kontrolerzy wzięli kontrakt ...

Spada liczba pracowników z Polski

Coraz mniej Polaków rejestruje się do pracy w Anglii wynika z danych brytyjskiego MSW, przedstawionych w dzisiejszym wydaniu dziennika Polska. Najnowsze dane brytyjskiego MSW potwierdzają informacje o spadku liczby pracowników z Polski. W ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku do pracy zarejestrowało się około 45 tysięcy imigrantów z krajów byłego bloku sowieckiego, w tym Polski. W tym samym okresie ubiegłego roku było ich 52 tysiące, a rok wcześniej 48 tysięcy. Od momentu rozszerzenia U...

Southampton: Dar życia na śmietniku

Krew ponad 2500 dawców została wyrzucona na śmietnik po tym, jak zepsuł się system chłodzenia w szpitalu w Southampton. Kosztowało to brytyjski bank krwi 350 tysięcy funtów. Przepisy wyraźnie mówią, że krew ma być przechowywana w temperaturze od 2 do 6 stopni Celsjusza. Jak zaznacza szpital, żaden z pacjentów nie ucierpiał, a szkody choć poważne, zostały natychmiast naprawione dzięki awaryjnym zapasom krwi. Zaznaczono przy okazji, że wszelkie urządzenia szpitalne są na bieżąco monitorowane i...

Śnieg przyczyną kłopotów na Heathrow

Brytyjskie linie lotnicze British Airways znów były zmuszone w poniedziałek odwołać 34 loty z nowego terminalu lotniska Heathrow w Londynie. Przyczyną zakłóceń w ruchu były niedzielne opady śniegu. Rzecznik BA zapewniał, że odwołania wiążą się jedynie z niepogodą, a nie z problemami z systemem bagażowym nowo otwartego terminalu 5. Oddana do użytku przed dwoma tygodniami hala kilka dni temu musiała wrócić do ręcznego sortowania bagaży, co spowodowało ogromne opóźnienia i unieruchomiło na ziemi...

Śmigus-dyngus dotarł na Wyspy

Polacy uczą Brytyjczyków polskich tradycji. Jedną z nich jest najbardziej charakterystyczny zwyczaj świąt wielkanocnych śmigus dyngus - donosi dziennik Metro. Polacy już nie krępują się spędzać świąt w polski, tradycyjny sposób. Jeszcze trzy lata temu Poniedziałek Wielkanocny spędzali w domach. W ubiegłym roku jednak pierwsi odważni polewali się wodą w przydomowych ogródkach. Sąsiedzi Irlandczycy byli tak zszokowani, że krępowali się nawet zapytać, dlaczego to robiliśmy. Gdy im wytłumaczy...

Śmiertelny wypadek w sercu Londynu

Jedna osoba zginęła, a 18 zostało rannych, w tym 4 poważnie, kiedy piętrowy autobus linii 188 uderzył w drzewo tuż przy Tower Bridge. Ofiara zdarzenia nie była pasażerką autobusu. 20-latka była pracownicą jednej z okolicznych firm i nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, została śmiertelnie potrącona przez autobus. Transport for London wszczął już dochodzenie w sprawie wypadku. Wiadomo, że autobus wyjeżdżał z centrum Londynu i kierował się w stronę North Greenwich. Jak mówią świadkowie, auto...

Skarga na Daily Mail podtrzymana

Największa organizacja polonijna w Wielkiej Brytanii - Zjednoczenie Polskie podtrzymuje skargę do PCC (Press Complaints Commission) - instytucji rozpatrującej skargi na prasę - na gazetę Daily Mail. Zjednoczenie zarzuca Daily Mail stronniczość w relacjach na temat polskich imigrantów. W liście rozesłanym dziennikarzom w środę (z wtorkową datą) organizacja Polaków uzupełniła swoją skargę z 24 lutego br. o analizę 96 artykułów prasowych opublikowanych na łamach Daily Mail od listopada 2006 r.,...

Siostra Magdy P. zeznawała w sądzie

Siostra zastrzelonej w październiku ubiegłego roku 26-letniej Polki zeznawała we wtorek przed Sądem Karnym w Londynie. Elżbieta Luby opowiedziała o rozmowie telefonicznej z siostrą i o tym jak niespodziewanie została ona przerwana przez odgłosy strzałów. Miedzy trzecim a czwartym była mała przerwa. Zapytałam Magdę co się dzieje, kto tam strzela? Ona odpowiedziała tylko: Ela zaczekaj chwilę mówiła Elżbieta Luby, której pomagał tłumacz. Kiedy prokurator Brian Altman zapytał, co wydarzyło się d...

Siostra Clarke'a: Pobiłam Monikę

Shareen Clarke, podczas zeznań złożonych we środę przed Sądem Królewskim w Liverpoolu, przyznała że pobiła Monikę Szmecht na kilkanaście dni przed jej śmiercią. Brytyjka zeznała, że nie przepadała za dziewczyną swojego brata. Jej zdaniem Polka nie była mu wierna. 31 maja 2007 roku kobiety spotkały się przypadkowo na prywatce zorganizowanej przez Anthonyego Clarkea. Zapukałam do drzwi. Byłam pod wpływem alkoholu. Weszłam do środka i zobaczyłam Monikę stojącą w kuchni. Spojrzała na mnie i wywią...

Silniki samolotów zagazowują pasażerów

Pasażerowie i załoga samolotów są narażeni na zagazowanie trującym dymem z silników - alarmują brytyjscy piloci ze stowarzyszenia Światowa egzekutywa jakości powietrza w kabinach. Straszą, że trucizny mogą nawet zabić pilota, który leci samolotem. Wszystko przez to, wyjaśnia brytyjski Daily Mail, że powietrze z silników trafia do samolotu, do systemu klimatyzacji. Nie ma jednak żadnych filtrów, które oczyściłyby je z trucizn. Dlatego piloci twierdzą, że bezpieczeństwo pasażerów jest zagrożone. ...

Silniki samolotów trują pasażerów

Pasażerowie i załoga samolotów są narażeni na zagazowanie trującym dymem z silników - alarmują brytyjscy piloci ze stowarzyszenia Światowa egzekutywa jakości powietrza w kabinach. Straszą, że trucizny mogą nawet zabić pilota, który leci samolotem. Wszystko przez to, wyjaśnia brytyjski Daily Mail, że powietrze z silników trafia do samolotu, do systemu klimatyzacji. Nie ma jednak żadnych filtrów, które oczyściłyby je z trucizn. Dlatego piloci twierdzą, że bezpieczeństwo pasażerów jest zagrożone. ...

Sieć Tesco tworzy własną kuźnię kadr

Sieć angielskich supermarketów Tesco startuje z dwuletnimi studiami, które kończą się dyplomem licencjata z zarządzania i sprzedaży. Zajęcia prowadzone będą głównie za pośrednictwem internetu, chociaż część wykładów odbędzie się w salach Manchester Metropolitan University i londyńskiego University of Arts. Program studiów obejmie m.in. zajęcia z projektowania wnętrz sklepów, podstaw zarządzania i praktycznego wykorzystanie przestrzeni handlowej. Pomysłodawcy kursów zapowiadają, że projekt ma...

Setki świadectw o UFO nad Brytanią

Brytyjskie ministerstwo obrony udostępniło osiem tajnych do tej pory akt dotyczących UFO. Okres jaki obejmują to lata 1978 1987 i można je pobrać ze strony internetowej archiwum narodowego (National Archives). Akta dotyczą niezidentyfikowanych świateł na niebie i obiektów latających, które dostrzegli Brytyjczycy, armia i policja. Jeden z zawartych na stronie opisów dotyczy rzekomego fizycznego i psychicznego kontaktu z zielonymi ludkami, jakiego miał doświadczać pewien Brytyjczyk już od dzi...

Selekcja w brytyjskich szkołach

Dyrektorzy niektórych brytyjskich szkół, formalnie bezpłatnych i powszechnie dostępnych, selekcjonowali dzieci w zależności od dochodów rodziców i uzależniali ich przyjęcie od dobrowolnych datków na rzecz swoich placówek. Według danych, opublikowanych w raporcie rządowym wiele szkół bezprawnie przepytywało dzieci o zawody i zarobki swoich rodziców. Niektóre z placówek wykorzystywały zbierane w ten sposób informacje i uzależniały przyjęcie dziecka od datków w wysokości nawet kilkuset funtów. Co ...

Sarkozy oferuje przyjaźń Brytyjczykom

To pierwsza od ponad 10 lat oficjalna podróż francuskiego szefa państwa na Wyspy Brytyjskie. Sarkozy'emu towarzyszy żona Carla Bruni. Analitycy twierdzą, że Sarkozy zwrócił się do Brytyjczyków, gdyż nie potrafi znaleźć wspólnego języka z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Berlin i Paryż dotychczas tradycyjnie dominowały w polityce Unii Europejskiej. Prezydent Francji występując w środę przed brytyjskim parlamentem powiedział, że to, czego chce Francja, to więcej porozumienia, więcej współpracy i ...

Samorządy szpiegują imigrantów?

Władze Wielkiej Brytanii chcą, by samorządy szpiegowały klientów supermarketów. Kontrowersyjny pomysł ma na celu zlokalizowanie miejsc zamieszkania imigrantów z Europy Wschodniej, którzy - jak twierdzą władze - po przybyciu na Wyspy często nie podają adresu swojego pobytu. Sprawę opisuje na stronie internetowej dziennik Daily Telegraph podkreślając, że pomysł z pewnością wzbudzi sprzeciw zwolenników swobód obywatelskich. Pomysłodawcą projektu jest stowarzyszenie, skupiające lokalne samorządy,...

Samolot Ryanair w końcu odleciał

Ponad 150 osób koczowało na lotnisku w Bydgoszczy przez kilkanaście godzin. W końcu udało się im odlecieć samolotem linii Ryanair, który wcześniej się zepsuł. Czekali tak długo, bo przewoźnik musiał aż z Londynu ściągać mechanika - podaje RMF FM. Ludzie byli bardzo zmęczeni i zniecierpliwieni. Mieli odlecieć do Dublina wczoraj rano, tymczasem opóźnienie wyniosło aż kilkanaście godzin. Przez chwilę była nawet groźba, że Ryanair w ogóle odwoła ten rejs. Przewoźnik nie mógł szybciej naprawić samo...

Rząd walczy z dziecięcą pornografią

Rząd brytyjski opowiedział się we wtorek za zakazem wszelkich, nie tylko fotograficznych czy filmowych zobrazowań pornografii dziecięcej, łącznie z komiksami, rysunkami i wizerunkami generowanymi komputerowo. Propozycja ta ma na celu zlikwidowanie luki prawnej, wykorzystywanej - jak podkreśla resort sprawiedliwości - przez pedofilów do tworzenia obrazów przedstawiających molestowanie seksualne dzieci. Nie chodzi tu o kryminalizację sztuki czy ogólnie pornograficznych komiksów, lecz o walkę z o...

Rząd potępia zamieszki w Mitrovicy

Wielka Brytania potępiła gwałtowne zamieszki, do których doszło w poniedziałek w Kosovskiej Mitrovicy na północy Kosowa - poinformował rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Foreign Office). Całkowicie potępiamy brutalne działania przeciwko personelowi ONZ oraz NATO, które mają na celu uniemożliwienie im pracy - powiedział rzecznik. Apelujemy do wszystkich stron o odrzucenie przemocy, przemoc nie leży w niczyim interesie - dodał. Policja ONZ siłą odzyskała w poniedziałek kont...

Rząd naruszył prawa człowieka

Brytyjscy żołnierze w Basrze winni są naruszenia praw człowieka wobec 26-letniego Irakijczyka nazwiskiem Baha Mousa, który zmarł w czasie pobytu w brytyjskim więzieniu we wrześniu 2003 roku - przyznał w czwartek minister obrony Des Browne. Rodzina Mousy, który przed śmiercią pracował jako recepcjonista w hotelu, wytoczyła powództwo cywilne przeciwko rządowi brytyjskiemu w sądzie wyższej instancji (High Court) w Londynie. Świadkowie zeznali, że Mousa zmarł w bólu, a na jego ciele doliczono się 9...

Rząd dokonuje przeglądu sił w Iraku

Liczebność brytyjskiego kontyngentu wojskowego w południowym Iraku zostanie zmniejszona, gdy pozwolą na to warunki - powiedział w czwartek w Izbie Gmin minister obrony Des Browne. Dodał, że rząd podtrzymuje plany redukcji liczącego 4,1 tys. żołnierzy kontyngentu w ramach następnej rotacji. Pierwotne plany rządu zakładały redukcję sił w Iraku do ok. 2,5 tys. żołnierzy już od wiosny br., ale ich realizację wstrzymał wybuch zamieszek w Basrze. Ponieważ sytuacja w Basrze zmienia się bardzo szybko,...

Ruszył proces o zabójstwo Sylwii S.

Dziś przed sądem Basingstoke stanął mężczyzna oskarżony o zabicie Polki, Sylwii Sobczak. Zwęglone ciało Polki znalazł w Dummer w Hampshire przechodzień, spacerujący z psem. Od czasu odkrycia zwłok czyli od 8 maja, do wczoraj nieznana była tożsamość ofiary. W niedzielę ogłoszono, że jest nią Polka - 26-letnia Sylwia Sobczak, mieszkająca i pracująca w Londynie. O morderstwo podejrzewany jest 27-letni Ziaul Haque z Camden Town w Londynie. Dziisiaj rozpoczął się proces w tej sprawie przed sądem...

Ruszył proces o zabójstwo Moniki Sz.

Ława przysięgłych Sądu Królewskiego w Liverpoolu poznała przerażające okoliczności śmierci 20-letniej Polki poinformował Liverpool Daily Post. W czerwcu ubiegłego roku Monika Szmecht została wielokrotnie ugodzona nożem, a następnie oblana benzyną i podpalona. Kobieta resztką sił dobiegła do jednego z pobliskich domów, a następnie przewróciła się na jego progu. Załoga karetki pogotowia, która pojawiła się na miejscu zdarzenia zeznała, że w momencie znalezienia Monika wciąż się tliła, a poparzen...

Rusza budowa stadionu olimpijskiego

Za dwa tygodnie rozpocznie się budowa niecki stadionu olimpijskiego w Londynie. Koszt obiektu oszacowanona 496 milionów funtów. 80-tysięczny stadion będzie punktem cetralnym igrzysk olimpijskich w 2012 roku. To właśnie na nim odbędą się ceremonie otwarcia i zamknięcia olimpiady. Po olimpiadzie, liczba miejsca na stadionie zostanie zredukowana do 25 tysięcy, a on sam będzie pełnić funkcję ośrodka komunalnego, z przeznaczeniem m.in. na mecze rugby i piłki nożnej niższych lig. Przy okazji wys...

Rozpoczął się proces terrorystów

Przed sądem w Kingston pod Londynem rozpoczął się w czwartek proces trzech osób oskarżonych o dopomaganie w przygotowaniach do samobójczych zamachów dokonanych w Londynie 7 lipca 2005 roku. W czterech zamachach na pociągi metra i autobus zginęły 52 osoby, w tym trzy Polki. 700 osób zostało rannych. Według prokuratora Neila Flewitta pochodzący z Leeds trzej mężczyźni - Waheed Ali, Sadeer Saleem oraz Mohammed Shakil - pomagali bezpośrednim sprawcom zamachów w wynajdywaniu potencjalnych celów. Wśr...

Rozpoczął się proces przeciw terrorystom

W Wielkiej Brytanii rozpoczął się w czwartek - jak określa brytyjska policja - największy w świecie proces przeciwko terrorystom, planującym wysadzenie kilku transatlantyckich samolotów za pomocą ciekłych bomb. Jak poinformowały brytyjskie media, powołujące się na źródła w prokuraturze, 19-osobowa siatka terrorystyczna, rozpracowana przez brytyjską policję w sierpniu 2006 roku, planowała równoczesne wysadzenie w powietrze co najmniej siedmiu maszyn lecących z Wysp do USA i Kanady. Według kanad...

Rośnie przemoc na tle rasowym

Brytyjska gazeta niedzielna The Observer odnotowuje poważny wzrost przemocy na tle rasowym na Wyspach. Dane te wydobyła od rządu opozycyjna Partia Konserwatywna. W ciągu czterech lat liczba napadów i pobić na tle rasowym wzrosła w Wielkiej Brytanii o 300 procent. Ale te statystyki ogólnokrajowe kryją ogniska znacznie większego rasizmu i ksenofobii w niektórych miastach - pisze Observer. Na przykład liczba takich przestępstw w Leeds i Sheffield podskoczyła w ciągu jednego roku z 240 do ponad tys...

Rośnie liczba polskich studentów w UK

Polscy studenci są szóstą pod względem liczebności grupą obcokrajowców z UE na brytyjskich uczelniach. W ubiegłym roku akademickim było ich o 56 proc. więcej niż dwa lata temu. W roku 2006/07 liczba polskich studentów sięgnęła 6770 osób wobec 4325 w poprzednim 2005/06, co oznacza 56-procentowy wzrost. Dane te opublikowała w czwartek agencja HESA (Higher Education Statistics Agency). Na brytyjskich uczelniach studiuje więcej Polaków niż Włochów i Hiszpanów. Wśród krajów UE Polacy ustępują Irlan...

Rodzina spalonej Polki liczy na sprawiedliwość

Ruszył proces o zabójstwo Moniki Szmecht. Ława przysięgłych Sądu Królewskiego w Liverpoolu poznała przerażające okoliczności śmierci 20-letniej Polki poinformował Liverpool Daily Post. W czerwcu ubiegłego roku Monika Szmecht została wielokrotnie ugodzona nożem, a następnie oblana benzyną i podpalona. Kobieta resztką sił dobiegła do jednego z pobliskich domów, a następnie przewróciła się na jego progu. Załoga karetki pogotowia, która pojawiła się na miejscu zdarzenia zeznała, że w momencie znal...

Rodzice odpowiedzialni za nożowników

- Rolą rodziców jest upewnić się, że ich dzieci nie noszą przy sobie noży i innych narzędzi, którymi można kogoś zranić, bądź zamordować twierdzi szef Metropolitan Police w Londynie. Sir Ian Blair podkreślił, że to właśnie rodzice powinni zwracać szczególną uwagę na to, z czym ich dzieci wychodzą z domu. Od początku tego roku w samym tylko Londynie zamordowano 14 nastolatków. 11 z nich zginęło w wyniku napaści z nożem. W ubiegłym roku ta liczba sięgnęła aż 26 osób. Blair zaapelował do rod...

Rocznica urodzin i śmierci Szekspira

Dzisiaj przypada 444. rocznica urodzin i jednocześnie 392. rocznica śmierci najwybitniejszego brytyjskiego poety i dramaturga Williama Szekspira. W ciągu 52 lat życia Szekspir napisał około 40 sztuk, 154 sonety i wiele utworów reprezentujących inne gatunki literackie. Był jednem z niewielu dramaturgów, którzy z łatwością tworzyli zarówno komedie, jak i tragedie. Jego prace zostały przetłumaczone na wszystkie języki nowożytne. Pierwsze polskie tłumaczenie Szekspira pojawiło się w roku 1839. ...

Remont Cutty Sark pochałania milony

Ekipy remontujące słynny brytyjski żaglowiec Cutty Sark zaapelowały o zwiększenie budżetu na niezbędne prace. Statek spłonął rok temu, 21 maja, w suchym doku w Greenwich, kiedy poddawany był pracom konserwatorskim, wartym 25 milionów funtów. Do tej pory nie są znane przyczyny pożaru. Mają być ujawnione w oficjalnym policyjnym raporcie, który ukaże się na początku lata. Pożar zniszczył znaczną część statku i tym samym, koszt jego renowacji zwiększył się do 35 milionów. Ekipy remontowe boją ...

Rekordowo duży ruch na granicy Wielkiej Brytanii

Z najnowszych danych, opublikowanych przez brytyjski urząd statystyczny (Office for National Statistics) wynika, że rekordowo duża liczba osób opuszcza Wyspy. Wciąż jednak ludzi przyjeżdżających jest więcej. W ostatnim dziesięcioleciu wyemigrowało z Wysp 2 miliony Brytyjczyków. W samym 2006 roku opuściło kraj ok. 400 tys. obywateli. To największa fala emigracji od 1991 roku, bowiem właśnie wtedy zaczęto prowadzić tego typu badania. Według wyliczeń statystyków 1/3 Brytyjczyków wyjechała do Aust...

Rekordowa suma za Hobbita

60 tysięcy funtów, czyli w przeliczeniu 270 tysięcy złotych - tyle zapłacił tajemniczy nabywca za egzemplarz pierwszego wydania Hobbita J.R.R. Tolkiena. Książka została sprzedana za tę rekordową sumę na aukcji w Londynie. Dom aukcyjny Bonhams poinformował tylko, że książka - z dedykacją autora dla przyjaciółki Elaine Griffiths - została wylicytowana przez telefon. Kupiec zastrzegł, że woli, by jego dane pozostały tajne. Dla organizatorów aukcji osiągnięta cena to prawdziwe zaskoczenie. Liczyli...

Rasiści terroryzują polską rodzinę

Gang nastolatków w Thornhill od ponad roku znęca się nad jedną z miejscowych rodzin tylko dlatego, że jej członkowie są Polakami- informuje Dewsbury Reporter. Dwudziestu nastolatków, którzy przez kilkanaście miesięcy uprzykrzają życie polskiej rodzinie, w czwartek po raz kolejny zaatakowało dom państwa Wasilewskich. Tym razem atak nie skończył się jedynie na wyzwiskach. Napastnicy zaczęli strzelać z wiatrówki. Kiedy odgłosy strzałów usłyszał właściciel domu - Arkadiusz Wasilewski, wyszedł na z...

Przybywa nowych obywateli Imperium

164 635 nowych obywateli zyskała w ubiegłym roku Wielka Brytania wynika z danym opublikowanych przez rząd. Jedną trzecią tej liczby stanowią mieszkańcy Afryki a 22 % - Azji. Na czele listy nowych poddanych Królowej są mieszkańcy Indii (14 490), w dalszej kolejności: Filipińczycy, Afgańczycy, oraz obywatele RPA i Pakistanu. podało BBC. Zdaniem członków Partii Konserwatywnej ta liczba jest alarmująca a społeczeństwo na pewno nie jest zadowolone z faktu, że brytyjskie paszporty są lekką ręką r...

Przy Heathrow jest za głośno

Brytyjskiemu rządowi grozi sądowa batalia z londyńskimi gminami, sąsiadującymi z lotniskiem Heathrow. Ich mieszkańcy mają już serdecznie dość hałasu samolotów i żądają ograniczenia ich liczby, szczególnie rano. Mieszkający na Richmond i Wandsworth w Londynie, a także w sąsiednich Berkshire, Windsor i Maidenhead twierdzą, że samoloty startujące i lądujące na Heathrow przed godziną 6 rano łamią wszelkie zasady dotyczące natężenia hałasu. A o tak wczesnej porze startuje i podchodzi codziennie do ...

Przewoźnicy: Wraca więcej Polaków

Polacy mieszkający na Wyspach zaczynają pakować walizki i wracać w rodzinne strony. Pierwsze symptomy wzmożonego zainteresowania powrotami odczuły firmy przewozowe czytamy w Gazecie Współczesnej. Nie opłaca się tam siedzieć mówi robotnik budowlany Piotr Zajkowski, który właśnie wrócił z czteroletniej emigracji. Funt idzie w dół, po opłaceniu mieszkania i życia grosze zostawały wyjaśnia. Mimo że pracy jest coraz więcej w związku z olimpiadą w 2012 r., zarobki powoli się wyrównują - potwierdz...

Przestępcy opanowali Nottingham

W mieście Robin Hooda - Nottingham - aż roi się od rabusiów. Brytyjscy ubezpieczyciele twierdzą, że to właśnie w tym mieście jest nawięcej przypadków włamań do domów w całej Wielkiej Brytanii. Przestępcy z Nottingham w niczym nie przypominają Robin Hooda, który - choć napadał na bogatych - zrabowane pieniądze oddawał biednym. Według brytyjskiej gazety Daily Mail, bandyci z tego miasta są najgroźniejsi na całych Wyspach. Nie tylko okradają domy, ale też nie wahają się sięgać po broń. Włamań w N...

Przeciwnicy aborcji kontra Google

Najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa Google dyskryminuje chrześcijan - twierdzi londyńska organizacja Christian Institute, która pozwała firmę do sądu. Internetowy gigant z USA odmówił zamieszczania przygotowanego przez CI płatnego ogłoszenia antyaborcyjnego. Teraz brytyjscy obrońcy życia żądają od Google emisji reklamy, przeprosin i odszkodowania. Sponsorowane linki to główne źródło dochodu najczęściej używanej internetowej wyszukiwarki na świecie. Pojawiają się zawsze po prawej stroni...

Protest w Jobcentre bez efektu

Zakończył się 48-godzinny protest pracowników biur Jobcentre oraz ośrodków pomocy społecznej. Protestujący domagali się podwyżek płac, jednak rząd się nie ugiął. Pikiety odbyły się przed biurami Jobcentre oraz filiami Department for Work and Pensions w całej Wielkiej Brytanii. Przedstawiciele ministerstwa pracy twierdzą, że akcja nie zakłóciła działania tych urzędów. Tymczasem według rzecznika związków zawodowych wiele biur było zamkniętych, a otwarte pracowały w ograniczonym zakresie. Pracow...

Protest przeciw zmianom tras lotów

Mieszkańcy miejscowości Slip End i Caddington protestują przeciwko planom zmiany tras przelotów samolotów lecących na i z lotniska Luton. Planowane zmiany doprowadziłyby do tego, że samoloty przelatywałyby nad tymi miejscowościami co cztery minuty. Tymczasem, agencja kontroli lotów twierdzi, że wszyscy skorzystają na przygotowywanych zmianach. Mieszkańcy Bedfordshire nie są w swojej walce sami. Mają silnego sprzymierzeńca, którym jest Margaret Morgan, reprezentująca południowy Luton w bryt...

Protest kierowców sparaliżuje Londyn?

Użytkownicy dróg mogą się spodziewać we wtorek utrudnień na ulicach Londynu. Na dziś protest zaplanowali bowiem kierowcy ciężarówek. Władze miasta spodziewają się, że weźmie w nim udział nawet 1000 pojazdów. Kierowcy będą demonstrować przeciwko drastycznie rosnącym cenom paliwa. Konwój przyjedzie do Londynu z Kent, trasą A40, która między White City a Edgware Road będzie z tego powodu zamknięta aż przez 5 godzin. Centralnym punktem strajku będzie Marble Arch. Kierowcy wręczą premierowi Gordon...

Projekt abolicji przyjęty przez rząd

Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy abolicyjnej dla Polaków pracujących za granicą. Teraz projekt musi przejść jeszcze przez parlament. Ekspresowe tempo przyjęcia projektu przez Radę Ministrów świadczy o tym, że rząd Donalda Tuska chce zmusić parlament do przyjęcia ustawy jeszcze przed wakacyjną przerwą w obradach. Proponowane w ustawie rozwiązania to umorzenie zaległości podatkowej lub zwrot zapłaconego podatku. Pierwsza ma objąć podatników, którzy ukryli przed fiskusem zagraniczne dochody,...

Proces przeciw terrorystom

W Wielkiej Brytanii rozpoczął się w czwartek - jak określa brytyjska policja - największy w świecie proces przeciwko terrorystom, planującym wysadzenie kilku transatlantyckich samolotów za pomocą ciekłych bomb. Jak poinformowały brytyjskie media, powołujące się na źródła w prokuraturze, 19-osobowa siatka terrorystyczna, rozpracowana przez brytyjską policję w sierpniu 2006 roku, planowała równoczesne wysadzenie w powietrze co najmniej siedmiu maszyn lecących z Wysp do USA i Kanady. Według kanad...

Premier dopuści katolików do tronu?

Premier W. Brytanii Gordon Brown rozważa rewizję ustawy, która zakazuje katolikom wejścia do rodziny królewskiej i zasiadania na brytyjskim tronie - napisał w czwartek Daily Telegraph. Londyński dziennik podkreśla, że ten krok może doprowadzić w Wielkiej Brytanii do rozdziału Kościoła od państwa. Rząd tłumaczy, że Ustawa o następstwie tronu z 1701 roku, na mocy której brytyjski monarcha musi być wyznania anglikańskiego, jest przestarzała i dyskryminuje część społeczeństwa. Jej rewizję zapow...

Premier Brown spotka się z dalajlamą

Chiny oskarżają Dalajlamę XIV o to, że jego ludzie stoją za najpoważniejszymi od niemal dwóch dekad protestami w Tybecie. Dalajlama odrzuca oskarżenia. Spotkam się z dalajlamą, gdy będzie w Londynie - powiedział Brown w parlamencie. Decyzja niemieckiej kanclerz Angeli Merkel o spotkaniu się w ubiegłym roku z dalajlamą doprowadziła do czteromiesięcznego ochłodzenia stosunków między Chińską Republiką Ludową a Niemcami. Brown odwiedził Chiny w styczniu i jest bardzo zainteresowany rozszerzeniem ...

Premier Brown spotka się w maju z dalajlamą

Chiny oskarżają Dalajlamę XIV o to, że jego ludzie stoją za najpoważniejszymi od niemal dwóch dekad protestami w Tybecie. Dalajlama odrzuca oskarżenia. Spotkam się z dalajlamą, gdy będzie w Londynie - powiedział Brown w parlamencie. Decyzja niemieckiej kanclerz Angeli Merkel o spotkaniu się w ubiegłym roku z dalajlamą doprowadziła do czteromiesięcznego ochłodzenia stosunków między Chińską Republiką Ludową a Niemcami. Brown odwiedził Chiny w styczniu i jest bardzo zainteresowany rozszerzeniem ...

Prawo aborcyjne utrzymane

To decyzja brytyjskich radnych, podtrzymana podczas wczorajszego głosowania w parlamencie. Tym samym przegrali zwolennicy skrócenia tego terminu do 20 lub 20 tygodni. Obecnie w szpitalach przeprowadzanych jest około 40 aborcji dziennie, przez 6 dni w tygodniu. Tylko w roku 2006 na terenie Anglii, Walii i Szkocji przeprowadzono 206 781 tego typu zabiegów. Irlandia Północa nie figuruje w tych statystykach, jako że aborcja jest tam zakazana. Nieco ponad 3 tysiące zabiegów dokonano po 20 tygodni...

Prawie 7 mln funtów do odebrania!

Ma jeszcze tylko kilka godzin. Jeśli się nie zgłosi, straci ponad 31 milionów złotych. Właśnie tyle - w przeliczeniu - wygrał na brytyjskiej loterii szczęśliwiec, który dotąd się nie ujawnił. 6,9 miliona funtów szterlingów - właśnie taka gigantyczna wygrana padła w loterii EuroMillions we wrześniu zeszłego roku. Zwycięski kupon wypełniony został w hrabstwie Devon na Półwyspie Kornwalijskim. Zwycięzca miał aż 180 dni na zgłoszenie się po pieniądze. Termin mija dziś wieczorem, a po milionerze w...

Prawdziwi policjanci zamiast imitacji

70 % brytyjskiego społeczeństwa opowiada się za tym, by ulice patrolowali umundurowani policjanci a nie ich cywilni koledzy czyli strażnicy (community suport officers). Z badań, przeprowadzonych przez Police Federation wynika, że większość mieszkańców Wielkiej Brytanii uważa, iż policjanci, których pensje zaczynają się od 21 tysięcy rocznie, są bardziej efektywni niż strażnicy, opłacani w granicach 16 tysięcy rocznie. Zdaniem przedstawicieli federacji, ludzie chcą widzieć na ulicach prawdzi...

Prawa człowieka, prawa przestępcy

Morderca 14-letniej Polki, przed dokonaniem zbrodni dostał mieszkanie komunalne w Leeds, powołując się na... prawa człowieka. Policja twierdzi, że ten przykład świadczy o bezduszności prawa. Sprawcy zabójstw i gwałciciele w Wielkiej Brytanii, tacy jak morderca 14-letniej Zuzi Z. w Leeds, coraz częściej zasłaniają się prawami człowieka i wykorzystują je do swoich celów. Do takiego wniosku doszedł wysoki rangą przedstawiciel brytyjskiej policji. Nadinspektor Chris Gregg, stwierdził że ten nowy ...

Połowa polskich imigrantów wyjechała z UK

Około milion imigrantów z państw tzw. nowej Unii przyjechało do Wielkiej Brytanii od 2004 roku, ale połowa z nich już wróciła do domu wskazują nowe badania Institute for Public Policy Research. Sondaż rządowego Instytutu, omawiany przez BBC News, objął imigrantów z ośmiu państw, które dołączyły do Unii Europejskiej w maju 2004 roku: Polski, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Słowacji i Słowenii, a także z Bułgarii i Rumunii, które stały się członkami UE w styczniu 2007 roku. Ba...

Połowa polskich imigrantów wyjechała

Około milion imigrantów z państw tzw. nowej Unii przyjechało do Wielkiej Brytanii od 2004 roku, ale połowa z nich już wróciła do domu wskazują nowe badania Institute for Public Policy Research. Sondaż rządowego Instytutu, omawiany przez BBC News, objął imigrantów z ośmiu państw, które dołączyły do Unii Europejskiej w maju 2004 roku: Polski, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Słowacji i Słowenii, a także z Bułgarii i Rumunii, które stały się członkami UE w styczniu 2007 roku. Ba...

Powstaje czarna lista pracowników

Lista pracowników oskarżonych o kradzieże i niszczenie mienia w miejscu pracy wkrótce pojawi się w internecie. Brytyjscy pracodawcy są nią bardzo zainteresowani chcą zarówno sprawdzać kandydatów do pracy, jak i uzupełniać listę. Chęć skorzystania z takiej formy dodatkowego skontrolowania przyszłych pracowników zadeklarowały już m.in.: Harrods, Selfridges i Reed Managed Services. Pod koniec maja będą już mogli sprawdzić, czy ubiegający się o pracę nie został umieszczony na czarnej liście za kra...

Powiadom o przestępstwie SMS-em

Policja brytyjskiego regionu West Midlands jako pierwsza w kraju przyjmuje od poniedziałku doniesienia o przestępstwie wysłane do niej SMS-em na specjalny numer przez osoby prywatne. Jak donosi BBC, policja ma nadzieję, że w ten sposób więcej poszkodowanych i świadków będzie się do niej zgłaszało z informacjami, co pozwoli jej zaoszczędzić czas i skuteczniej reagować na naruszenia prawa. Na SMS-y funkcjonariusze będą odpisywać, informując nadawców np. o tym, kto zajmuje się sprawą i jak się ...

Posłuchaj jak Marcinkiewicz mówi po angielsku

Czy dyrektor w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie powinien mówić po angielsku? Oczywiście. Czy umie? Nie. Kazimierz Marcinkiewicz padł ofiarą prowokacji dziennikarzy, którzy zaproponowali mu m.in. pracę kierownika sprzątaczy. Marcinkiewicz nie odmówił, bo... nie zrozumiał. Kazimierz Marcinkiewicz znany jest ze słynnego już okrzyku Yes, yes, yes. Niestety, wygląda na to, że były premier umie powiedzieć po angielsku niewiele więcej - pisze Super Express. A to duży problem, bo przeci...

Posłuchaj angielskiego Marcinkiewicza

Czy dyrektor w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie powinien mówić po angielsku? Oczywiście. Czy umie? Nie. Kazimierz Marcinkiewicz padł ofiarą prowokacji dziennikarzy, którzy zaproponowali mu m.in. pracę kierownika sprzątaczy. Marcinkiewicz nie odmówił, bo... nie zrozumiał. Kazimierz Marcinkiewicz znany jest ze słynnego już okrzyku Yes, yes, yes. Niestety, wygląda na to, że były premier umie powiedzieć po angielsku niewiele więcej - pisze Super Express. A to duży problem, bo przeci...

Poseł wini BBC za napaści na Polaków

Brytyjski konserwatywny poseł polskiego pochodzenia Daniel Kawczynski skrytykował w środę BBC za to, że zawęża problematykę imigracji do napływu Polaków. Jak twierdzi, sprzyja to tworzeniu nieprzychylnej atmosfery wokół przybyszów z Polski i wzrostowi liczby fizycznych ataków na nich. Kawczynski powiedział w wywiadzie dla 4 programu radiowego BBC: Liberalna elita BBC zdaje sobie sprawę z tego, że musi zająć się tematem imigracji, ale robi to w taki sposób, by pominąć bardziej kontrowersyjne ...

Porywacz: Nie sądziłem, że on zabije Monikę

29-letni Philip Savin przyznał przed Sądem Królewskim w Liverpoolu, że pomagał w uprowadzeniu 21-letniej Moniki Szmecht. Mężczyzna zeznał też, że razem ze swoim znajomym Anthonym Clarkiem, który jest oskarżony o zabójstwo, grozili kobiecie. Savin, który mieszka przy Chester Avenue w miejscowości Bootle, opowiedział jak razem z Clarkiem spotkali Monikę 11 czerwca ubiegłego roku. Zdarzenie miało miejsce niedługo po rozstaniu się pary. Świadek zeznał, że Anthony Clark był tego dnia bardzo zdener...

Porażka Partii Pracy w wyborach uzupełniających

Rządząca Partia Pracy premiera Gordona Browna doznała kolejnej porażki na rzecz opozycyjnej Partii Konserwatywnej w wyborach uzupełniających do parlamentu, w sąsiadujących miastach Crewe i Nantwich (północno zachodnia Anglia), będących dotychczas bastionami labourzystów. Jak poinformowali w piątek rano przedstawiciele komisji wyborczej, kandydat konserwatystów Edward Timson zwyciężył znaczną różnicą głosów kandydatkę Partii Pracy Tamsin Dunwoody. Wybory rozpisano po śmierci matki Tamsin Dunwoo...

Pomnik w hołdzie polskim lotnikom

W niewielkiej angielskiej miejscowości Bradley postawiono pomnik siedmiu polskim żołnierzom, którzy zginęli tu w 1943 roku pisze dziennik Metro. Z inicjatywą upamiętnienia polskich żołnierzy wystąpili sami mieszkańcy. Zebrali pieniądze na pomnik i odszukali w Polsce rodziny trzech z siedmiu poległych lotników bombowca, który uległ wypadkowi i rozbił się w ich miejscowości 65 lat temu. W krakowskim Novotelu przekazali im zdjęcia żołnierzy i kopie wojennych odznaczeń. To dla nas bohaterowie st...

Polskie szkoły apelują do emigrantów

Rodzice, którzy udają się na emigrację, często nie powiadamiają o tym fakcie szkół. Coraz więcej wychowawców i dyrektorów ma kłopot, kogo wezwać na wywiadówkę czy prosić o zgodę na wyjazd ucznia na wycieczkę czytamy w Expressie Bydgoskim. W wyniku emigracji rodziców tysiące uczniów w Polsce trafiło pod opiekę bliższej lub dalszej rodziny. Zdaniem psychologów osamotnienie pozostawionych w kraju dzieci, odbija się na wynikach w szkole i staje się przyczyną problemów wychowawczych. Pojawiają si...

Polskie dziecko uratowane z pożaru

Dwuletnia dziewczynka oraz sześć dorosłych osób zdołało uciec z domu, który w poniedziałek opanował pożar. Polacy mieszkający w Lowerwick nie tylko wydostali się z budynku, ale zdołali też ugasić płomienie zanim na miejsce przyjechali strażacy. Pożarł wybuch najprawdopodobniej w kuchni domu na Canada Way. Następnie płomienie rozprzestrzeniły się powodując zniszczenia w innych częściach budynku. Okazało się, że lokal zajmowany przez Polaków nie posiadał czujników przeciwpożarowych. Mieszkańcy d...

Polskich uczniów jest już 170 tys.

170 tysięcy dzieci polskich imigrantów destabilizuje brytyjski system oświaty donosi Rzeczpospolita. Polskie dzieci są w naszych szkołach mile widziane, ale żeby je właściwie uczyć, potrzebujemy pieniędzy. A tych nam brakuje stwierdził Mick Brookes, sekretarz generalny stowarzyszenia skupiającego dyrektorów szkół NAHT. Według Instytutu Badań Polityki Społecznej do brytyjskich szkół uczęszcza obecnie 250 tysięcy dzieci imigrantów z Europy środkowej i wschodniej. Zdecydowana większość takich ...

Polski sąd upomina się o Tomczaka

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu wysłał do Sądu Koronnego w Exeter zapytanie o stan sprawy poznaniaka Jakuba T., skazanego przez tamtejszy sąd na dożywocie za gwałt i brutalne pobicie 48-letniej Brytyjki. Sąd chce się dowiedzieć, czy postępowanie zostało zakończone, jaka kara została wymierzona, czy wyrok się uprawomocnił i kiedy skazany zostanie odesłany do Polski. Sąd w Exeter 28 stycznia wymierzył Polakowi karę dożywocia, ale z możliwością warunkowego zwolnienia po dziewięciu latach. Tak...

Polski pianista podbija Szkocję

Aleksander Kudajczyk, pianista, który jeszcze niedawno mył korytarze na Uniwersytecie w Glasgow rozpocznie trasę koncertową w Royal Concert Hall. Kilka miesięcy temu wszystkie serwisy informacyjne na Wyspach Brytyjskich i w Polsce obiegła wiadomość o 28-letnim absolwencie łódzkiej Akademii Muzycznej zarabiającym na życie sprzątaniem, a w wolnych chwilach grającym Chopina na Uniwersytecie w Glasgow. Dziś, po medialnej burzy, Aleksander Kudajczyk utrzymuje się z prywatnych lekcji gry na fortepi...

Polski kierowca oskarżony o przemyt

47-letni polski kierowca Dariusz K. stanął w poniedziałek przed sądem magistrackim w Folkestone (hrabstwo Kent) z oskarżenia o przemyt ok. 2 mln sztuk papierosów. Przemyt wykryto w sobotę w porcie Ramsgate w ciężarówce prowadzonej przez Polaka. Sprzedaż takiej liczby papierosów na czarnym rynku oznaczałaby dla brytyjskiego fiskusa utratę ok. 320 tys. funtów w formie utraconego podatku. Ciężarówka z polską rejestracją, którą prowadził Dariusz K., przewoziła drewniane panele okienne dla odbior...

Polski gang wymusza okupy

Policja angielskiego regionu West Mercia prowadzi dochodzenie w sprawie działalności domniemanego polskiego gangu wymuszającego okup od Polaków - poinformował w środę PAP przedstawiciel biura prasowego miejscowej policji. Ofiarami są Polacy zatrudnieni w zakładach przetwórstwa żywności Sun Valley Foods w Hereford i Wolverhampton w regionie West Midlands. Traktujemy sprawę bardzo poważnie. Mamy do czynienia z przejawem zorganizowanej przestępczości skierowanej przeciw imigrantom z Polski, pracu...

Polska artystka nominowana do nagrody Tate Britain

Mieszkająca w Londynie Polka, Małgorzata Macuga znalazła się wśród czterech nominowanych artystów do tegorocznej, przyznawanej w dziedzinie sztuk plastycznych, nagrody Turnera. W uzasadnieniu nominacji galeria Tate Britain, która przyznaje tę prestiżowej nagrodę, określiła Polkę, jako osobę, która łączy role kolekcjonera i artysty, stwarzając dynamiczne instalacje rzeźbiarskie. 41-letnia urodzona w Polsce artystka, znana w Anglii, jako Goshka Macuga do swoich instalacji używa starych książek,...

Polscy studenci wybierają Oxford

Regularnie rośnie liczba Polaków, którzy wybierają studia w Anglii. Najlepsi składają dokumenty na Oxford czytamy w Dzienniku Łódzkim. W 2005 roku na brytyjskich uczelniach uczyło się 833 Polaków. Rok później było ich już 1,483 czyli aż o 78 procent więcej. Większość z nich nie planuje powrotu do kraju. Nie zamierzam wracać do Łodzi. Jeśli będzie mi się dobrze wiodło, zostanę w Anglii zapowiada Paulina, która wybiera się na studia prawnicze do Londynu. Wtóruje jej Błażej Maksye, który zamier...

Polscy studenci chcą zostać w kraju

Z badań przeprowadzonych w ramach drugiej edycji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Start w Karierę PL wynika, że prawie 90 proc. polskich studentów planuje swoją karierę zawodową w kraju. Biznesowy portal Nf.pl przedstawił wyniki badań, przeprowadzonych na grupie 190 studentów uczelni w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Trójmieście od listopada 2007 do stycznia 2008 r. Według raportu niemalże wszyscy młodzi Polacy (87 proc.) myślą o swoim rozwoju zawodowym. 60 proc. studentów podjęło p...

Polscy partacze ruszyli na Wyspy

Do Anglii przyjeżdżają coraz gorsi pracownicy z Polski mówią pracodawcy. Tę opinię potwierdza rosnąca liczba skarg na rodzimych partaczy w brytyjskiej Federacji Konsumentów. Do niedawna dziennik The Times chwalił polskich robotników za niespotykaną wręcz pracowitość i doceniał naszych specjalistów. Przed świętami opublikował jednak artykuł, w którym radził swoim czytelnikom, aby przed zatrudnieniem polskich robotników obejrzeli ich wcześniejsze wykończone już prace budowlane i sprawdzili w ten...

Polscy hotelarze wracają do kraju

Spadły płace w branży hotelarskiej w Anglii i Irlandii. Polacy wracają do kraju, bo polski rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny czytamy w Dzienniku Polskim. Na powracających polskich emigrantów czekają nowe miejsca pracy. Według Krzysztofa Milskiego, prezesa Polskiej Izby Hotelarstwa, polska branża hotelarska rozwija się najbardziej dynamicznie w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Co roku przybywa w kraju około 100 nowych hoteli. Do tego trzeba doliczyć pensjonaty i hostele. Franc...

Polscy dentyści wypełniają luki NHS

Walijska służba zdrowia postanowiła usprawnić lokalną opiekę dentystyczną zatrudniając Polaków. Nie wszystkim się to podoba. Walijscy stomatolodzy protestują. Opieka dentystyczna w Zjednoczonym Królestwie nie jest dziedziną, którą Brytyjczycy mogą się zbytnio chwalić. Chcący zadbać o stan swego uzębienia mieszkaniec Wysp musi przygotować się na cierpliwe czekanie w kolejce w publicznym zakładzie lub na spory wydatek jeśli zdecyduje się skorzystać z usług prywatnej kliniki. Nie dziwi więc, że...

Polscy dentyści wypełniają dziury w NHS

Walijska służba zdrowia postanowiła usprawnić lokalną opiekę dentystyczną zatrudniając Polaków. Nie wszystkim się to podoba. Walijscy stomatolodzy protestują. Opieka dentystyczna w Zjednoczonym Królestwie nie jest dziedziną, którą Brytyjczycy mogą się zbytnio chwalić. Chcący zadbać o stan swego uzębienia mieszkaniec Wysp musi przygotować się na cierpliwe czekanie w kolejce w publicznym zakładzie lub na spory wydatek jeśli zdecyduje się skorzystać z usług prywatnej kliniki. Nie dziwi więc, że...

Polscy budowlańcy pakują walizki

Brytyjski sektor budowlany tnie miejsca pracy. Na powrót fachowców liczą polskie firmy, którym brakuje około stu tysięcy pracowników Brytyjska branża budowlana zamierza zlikwidować dziesiątki tysięcy miejsc pracy z powodu kryzysu kredytowego i niepokojących prognoz na rynku nieruchomości. Szacuje się, że do końca tego roku ceny domów na Wyspach mogą spaść nawet o 15 procent pisze Parkiet. Wynikającą z tego redukcję zatrudnień dotkliwie odczują również polscy emigranci, a brak dotychczasowych ...

Polki wolą rodzić w Wielkiej Brytanii

W ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii urodziło się 13 tys. polskich dzieci. Polki chwalą sobie brytyjską służbę zdrowia i rzadko decydują się na powrót do kraju, by rodzić u siebie czytamy w dzienniku Polska. W ciągu sześciu lat liczba rodzących Polek w Peterborough zwiększyła się z 3 do 200 rocznie. Doszło do tego, że miejscowy szpital musiał zatrudnić znacznie więcej położnych i zorganizować dodatkowe miejsca dla ciężarnych kobiet. Choć przepełnione szpitale, rosnące koszty i brak personelu ni...

Polki na Wyspach przechodzą na islam

W Midlands w ciągu ostatnich dwóch lat na islam przeszło szesnaście Polek. Zdaniem muzułmanów to ucieczka od przemocy domowej czytamy w dzienniku Polska. Naczelny imam w Midlands przyznał, że tylko w jego meczecie na islam przeszło w ostatnim czasie szesnaście Polek. Jego zdaniem przyczyną rozprzestrzeniania się tej religii wśród naszych rodaczek jest przemoc domowa, na jaką są narażone ze strony polskich partnerów. Maltretowane w domu, pracują u muzułmanów jako sprzątaczki, wpadają w oko sw...

Polka zabita w dniu swych urodzin

Aleksandra Kaczmarska, 27-letnia Polka mieszkająca w Newport została zamordowana w dniu swoich urodzin. Do zabójstwa doszło kilka godzin po przyjęciu urodzinowym. Zwłoki kobiety odkryto we wtorek, około 3 nad ranem w domu u zbiegu ulic Dewstow i Caldicot w walijskim mieście Newport. Najprawdopodobniej zginęła od jednego ciosu nożem prosto w serce. Świadkowie, na których powołuje się gazeta South Wales Argus, opowiadali, że słyszeli podniesione głosy dochodzące z domu, w którym doszło do zbrodn...

Polka nominowana do nagrody Tate

Mieszkająca w Londynie Polka, Małgorzata Macuga znalazła się wśród czterech nominowanych artystów do tegorocznej, przyznawanej w dziedzinie sztuk plastycznych, nagrody Turnera. W uzasadnieniu nominacji galeria Tate Britain, która przyznaje tę prestiżowej nagrodę, określiła Polkę, jako osobę, która łączy role kolekcjonera i artysty, stwarzając dynamiczne instalacje rzeźbiarskie. 41-letnia urodzona w Polsce artystka, znana w Anglii, jako Goshka Macuga do swoich instalacji używa starych książek,...

Polka dokarmiała 7-latkę zagłodzoną na śmierć?

Sąsiadka zagłodzonej przez rodziców w Birmingham 7-letniej Khyry opowiedziała brytyjskim mediom o dramatycznych scenach z życia dziewczynki. Polka, która przedstawiła się jako Marta, przyznała, że matka zagłodzonej na śmierć 7-latki często wmawiała jej, że kobieta dokarmia dziecko. Była bardzo zła. Zaprzeczyłam, jakoby ktokolwiek dawała dziewczynce coś do jedzenia. Mogę się tylko domyślać, że chodziło o to, iż to biedne dziecko zakradało się do naszego ogrodu i wyjadało chleb z karmnika dla pt...

Policję można powiadomić o przestępstwie SMS-em

Policja brytyjskiego regionu West Midlands jako pierwsza w kraju przyjmuje od poniedziałku doniesienia o przestępstwie wysłane do niej SMS-em na specjalny numer przez osoby prywatne. Jak donosi BBC, policja ma nadzieję, że w ten sposób więcej poszkodowanych i świadków będzie się do niej zgłaszało z informacjami, co pozwoli jej zaoszczędzić czas i skuteczniej reagować na naruszenia prawa. Na SMS-y funkcjonariusze będą odpisywać, informując nadawców np. o tym, kto zajmuje się sprawą i jak się ...

Policja: Sieć kamer CCTV to fiasko

Kamery CCTV, których instalowanie było potężną inwetsycją, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii, nie spełniają swojej roli. Inspektor Mike Neville z Metropolitan Police stwierdził, że CCTV to wielkie fiasko, skoro wykryć można jedynie 3 proc. przestępczości na ulicach Londynu dzięki temu właśnie systemowi. I choć Wielka Brytania ma więcej kamer niż jakiekolwiek inne europejskie państwo, nikt do końca nie sprecyzował jak i kiedy ich używać. Zdaniem inspektora Nevillea, gł...

Policja winna śmierci Polki?

Zaledwie dwa tygodnie po zakończeniu procesu o bestialskie zabójstwo 20-letniej Moniki Szmecht rozpoczęło się kolejne dochodzenie w tej sprawie. Śledczy sprawdzają, czy brytyjska policja dopełniła wszystkich starań, aby ochronić Polkę przed mordercą. The Independent Police Complaints Commission prowadzi obecnie czynności, które pozwolą ustalić czy Merseyside Police z odpowiednią powagą potraktowała zawiadomienie dotyczące przemocy domowej złożone przez ofiarę. W grudniu 2007 roku Minika Szmecht...

Policja skonfiskowała alkohol młodocianym

Brytyjska policja skonfiskowała młodocianym ponad 20 tysięcy litrów alkoholu podczas operacji mających na celu walkę z piciem wśród nieletnich - poinformowało w środę brytyjskie MSW. Kampania jest odpowiedzią na rosnące obawy związane z obserwowanym w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza wśród młodzieży, zjawiskiem picia w barach na wyścigi. Wiceminister spraw wewnętrznych Vernon Coaker wyjaśnił, że konfiskata alkoholu jest częścią strategii, która ma pokazać młodocianym, ich rodzinom i wspólnotom, g...

Policja poszukuje Polki z Canterbury

29-letnia Justyna Niepokulczycka zaginęła dwa tygodnie temu. Od tamtej pory jej los jest nieznany. Zaniepokojeni przyjaciele Polki zwrócili się o pomoc do policji. Znajomi kobiety widzieli ją po raz ostatni w niedzielę, 30 marca w Whitstable niedaleko Canterbury. W dniu zniknięcia zaginiona razem z przyjaciółką poszły się do pubu Thomas Ingoldsby w Burgate. Około godziny 23.20 kobiety rozdzieliły się, po tym jak Justyna odmówiła powrotu do domu. Polka została w pubie, aby kontynuować rozmowę z...

Polaku! Zamiast emigrować, wstąp do armii!

Nowy pomysł na zatrzymanie młodych Polaków w kraju. Zamiast emigrować, mogą wybrać karierę zawodowego żołnierza. Zarobki mają się zaczynać od 2200 złotych dla zwykłych szeregowców. Od przyszłego roku służba zasadnicza w wojsku zostanie zawieszona, zaś armię mają tworzyć wyłącznie zawodowcy. To szansa na dobry zarobek i alternatywa dla potencjalnych emigrantów donosi TVN24. Liczba zawodowych szeregowców ma liczyć około 70 tysięcy osób. Etaty znajdą się dla rezerwistów, jak i młodych, kończącyc...

Polak został burmistrzem Islington

Syn polskich powojennych emigrantów, Stefan Kasprzyk oficjalnie objął stanowisko burmistrza londyńskiej dzielnicy Islington. Wcześniej pełnił równie wysoką funkcję zastępcy burmistrza. Tym samym zastąpił na tym stanowisku Barbarę Smith z jego macierzystej Partii Liberalno-Demokratycznej. Być pierwszym obywatelem dzielnicy, to dla mnie wielki zaszczyt. Zwłaszcza dla kogoś, kto tu się urodził i wychował. Obowiązki burmistrza z pewnością pomogą mi jeszcze bardziej skupić się nad tym, co sprawia...

Polak zasztyletowany w Salford

Greater Manchester Police poinformowała w poniedziałek o śmierci 21-letniego Polaka. Mężczyzna został najprawdopodobniej zamordowany podczas kłótni z sąsiadką. Poważnie rannego Polaka znaleziono na Milnthorpe Street w Charleston. Zabrano go do pobliskiego szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł. Rzecznik policji ujawnił, że przed atakiem mężczyzna wdał się w kłótnię ze swoją sąsiadką. Poinformował także, że zdarzenie jest traktowane jako napaść na tle rasistowskim. Tożsamości zamordowanego P...

Polak zaatakowany nożem przez gang

29-letni Polak został zaatakowany nożem na James Street w mieście Boston w Lincolnshire we wschodniej Anglii przez siedmioosobowy gang; policję powiadomiono o tym zdarzeniu w piątek po północy - podała BBC. Polaka odwieziono do miejscowego Pilgrim Hospital, gdzie opatrzono mu rany na rękach i innych częściach ciała, będące następstwem ataku. W związku z tym incydentem policja aresztowała 32-letniego mężczyznę i zaapelowała do świadków zajścia, by się do niej zgłosili. www.londyn.gazeta.pl ...

Polak skazany na 6 lat za gwałt na prostytutce

23-letni Grzegorz G. z Coventry został skazany w piątek na 6 lat pozbawienia wolności i deportację do Polski pod odbyciu wyroku, postanowił sąd karny Warwick - donosi sobotnia lokalna gazeta The Coventry Telegraph. G. zostanie także wpisany do rejestru skazanych za przestępstwa seksualne, w którym jego nazwisko pozostanie na całe życie. W czasie rozprawy G. nie przyznał się do dwóch zarzutów gwałtu na kobiecie z lipca 2007 r. Na rozprawie ujawniono, iż do oskarżonego, który wraz z kolegą przeb...

Polak przygnieciony dachem meczetu

28-letni Dariusz N., pracownik budowlany z Katowic, został we wtorek wyratowany przez strażaków po tym, gdy w czasie pracy zwaliła się na niego ściana z cegieł i część dachu meczetu w dzielnicy Balham w płd. Londynie - podała brytyjska agencja prasowa Press Association (PA). Jak powiedział reporterom jego brat Daniel, Dariusz nie mógł się sam wydostać, ponieważ był częściowo przysypany gruzem. Według Angusa Sangstera ze straży pożarnej Dariusz N. był przytomny w chwili wydobywania go spod gruz...

Polacy! Wracajcie skąd przyszliście!

Po tym, jak brytyjski rząd przyznał, że masowy napływ imigrantów kosztował rodowitych Brytyjczyków setki tysięcy miejsc pracy, nadeszły ciężkie czasy dla Polaków mieszkających w Anglii czytamy w dzienniku Polska. W sobotę Biuro Statystyk Narodowych opublikowało raport, który nie pozostawia złudzeń. Aż 84 proc. Brytyjczyków chce całkowitego wstrzymania imigracji. Według raportu bowiem już 1 na 8 miejsc pracy na Wyspach zajmuje pracownik, który urodził się w innym kraju, a od 2004 roku, kiedy W...

Polacy zmieniają brytyjskie zwyczaje

Komitet Organizacyjny kampanii Polacy Glosują zgłosił w ubiegły poniedziałek do biura burmistrza Londynu oraz parlamentu angielskiego petycję z propozycjami zmian w brytyjskim prawie. Polacy domagają się m.in. nowych rozwiązań komunikacyjnych w dzielnicach zamieszkiwanych przez swoich rodaków oraz likwidacji brytyjskich zwyczajów, które utrudniają im codzienne życie. Petycja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne Polaków w Wielkiej Brytanii. W trakcie naszej kampanii rozmawialiśmy z wie...

Polacy wybierają święta na Wyspach

Według danych uzyskanych przez dziennik Polska w tym roku liczba Polaków lecących w okresie świątecznym na Wyspy będzie taka sama, jak wybierających się w tym samym czasie do ojczyzny. To nowe zjawisko. W zeszłym roku prawie o połowę więcej Polaków wybierało kierunek z Wysp do kraju. Tymczasem w tym tygodniu obłożenie samolotów z portów brytyjskich do polskich wynosi ok. 99 proc, w drugą stronę zaś 90 proc. Zdaniem ekspertów to znak, że Polacy na Wyspach już się zadomowili. Wzrost popularno...

Polacy wracają z kapitałem

Do swoich rodzinnych miejscowości wraca coraz więcej emigrantów z kapitałem umożliwiającym otworzenie własnej firmy czytamy w serwisie internetowym Radia Opole. Tak dzieje się na przykład w Głubczycach, gdzie według nieoficjalnych informacji z zagranicy wraca kilkadziesiąt osób rocznie. Zdaniem Katarzyny Borszowskiej, pośrednika pracy w mieście, trudno jest określić właściwą liczbę powracających emigrantów, ponieważ większość z nich pracowała za granicą na czarno i teraz nie chce się przyznawa...

Polacy wracają z dyplomami Oksfordu

Młodzi Polacy z dyplomami renomowanych uczelni w Wielkiej Brytanii zorganizowali polonijny kongres, na którym obwieścili, że nie będą po studiach budować dobrobytu na wyspach. Chcą przyjechać do Polski, by kontynuować tu karierę. Jedni chcą robić doktoraty, inni zamierzają zmieniać Polskę w tygrysa gospodarczego - pisze DZIENNIK. Młodzi Polacy świetnie wykształceni na renomowanych brytyjskich uczelniach choć mogą robić kariery w największych europejskich korporacjach, swoją przyszłość widzą w P...

Polacy wracają do kraju z tęsknoty... za złotym

Emigranci nie skłaniają się do powrotu do Polski z powodu nostalgii. Zdecydowanie bardziej istotnym czynnikiem, choć być może niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy, jest rosnący w siłę złoty czytamy w serwisie Money.pl. Polscy emigranci zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że w kraju są zdecydowanie niższe koszty utrzymania, tańsza produkcja i usługi oraz z tego, że spada bezrobocie i rosną płace. Ci, którzy wyjechali z Polski w poszukiwaniu lepszych zarobków, dostają teraz po kieszeni za s...

Polacy wracają do kraju z kapitałem

Do swoich rodzinnych miejscowości wraca coraz więcej emigrantów z kapitałem umożliwiającym otworzenie własnej firmy czytamy w serwisie internetowym Radia Opole. Tak dzieje się na przykład w Głubczycach, gdzie według nieoficjalnych informacji z zagranicy wraca kilkadziesiąt osób rocznie. Zdaniem Katarzyny Borszowskiej, pośrednika pracy w mieście, trudno jest określić właściwą liczbę powracających emigrantów, ponieważ większość z nich pracowała za granicą na czarno i teraz nie chce się przyznawa...

Polacy wkrótce zaczną awansować

Ci Polacy, którzy pozostaną w Wielkiej Brytanii po fali powrotów, wkrótce zaczną wspinać się po szczeblach kariery sugeruje portal HR Zone. Liczba osób przybywających na Wyspy między innymi z Polski systematycznie spada. W minionym roku więcej Polaków wróciło do kraju, niż przybyło pracować w Zjednoczonym Królestwie. Według HR Zone ludzie, którzy zdecydowali się zostać, przeważnie są lepiej wykwalifikowane i w większym stopniu nastawione na osiągnięcie sukcesu. Nasze badania wykazują, że os...

Polacy w londyńskiej elicie biznesu

Agencja Rekrutacyjna 2B Interface Ltd., prowadzona i zarządzana przez Polaków, została zakwalifikowana do finałowej trójki w kategorii najlepiej rozwijających się firm Business Growth w finałach prestiżowej nagrody biznesowej London Chamber of Commerce and Industry and Docklands Business Club Awards. Kryteria, jakie w tej kategorii kapituła bierze pod uwagę to: rozwój firmy w ciągu ostatnich 3 lat, wzrost sprzedaży, strategie marketingowe, kontrola kosztów, polityka zatrudnienia, audyt księgo...

Polacy tęsknią... za złotym

Emigranci nie skłaniają się do powrotu do Polski z powodu nostalgii. Zdecydowanie bardziej istotnym czynnikiem, choć być może niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy, jest rosnący w siłę złoty czytamy w serwisie Money.pl. Polscy emigranci zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że w kraju są zdecydowanie niższe koszty utrzymania, tańsza produkcja i usługi oraz z tego, że spada bezrobocie i rosną płace. Ci, którzy wyjechali z Polski w poszukiwaniu lepszych zarobków, dostają teraz po kieszeni za s...

Polacy spędzają majówkę na Wyspach

Majowy weekend stał się jednym z najbardziej popularnych wśród Polaków terminów zagranicznych urlopów. Największym zainteresowaniem wśród podróżnych cieszą się Wyspy Brytyjskie czytamy w Gazecie Pomorskiej. Z analizy portalu Fru.pl wynika, że długi weekend majowy stał się stałym punktem w urlopowym kalendarzu Polaków. Również dyrektor ds. marketingu internetowego biura podróży wakacje.pl, Magdalena Krzywosińska potwierdziła, że wyjazdy za granicę w długi weekend majowy są coraz bardziej popula...

Polacy są w każdym zakątku UK

Szkocja, i to daleko na północy, jest najczęściej wybieranym przez Polaków miejscem na życie i pracę z całej Wielkiej Brytanii. Sporo rodaków jest też na wschodzie Anglii, w okolicach Peterborough i Boston oraz nieco dalej na północy - w Leeds. Raport brytyjskiego Instytutu Badań Polityki Społecznej wykazuje, że Polacy są zarejestrowani we wszystkich brytyjskich jednostkach władz lokalnych, jednocześnie jednak obala kilka mitów związanych z ulubionymi przez Polaków miejscami osiedlenia w UK. ...

Polacy pracują, Brytyjczycy wolą bezrobocie

Są w Wielkiej Brytanii miasta, gdzie bezrobocie sięga ponad 50 proc.! Wielu Anglików czy Walijczyków woli siedzieć na zasiłach, a pracują na nie... polscy imigranci. Według raportu brytyjskiego rządu pół miliona Brytyjczyków straciło miejsca pracy na rzecz imigrantów, w tym przede wszystkim Polaków. Jednak zdaniem specjalistów nie zawsze można mówić o wyparciu przez polskich imigrantów pracowników Brytyjskich. Jak pisze The Times ponad 70 tysięcy emigrantów znalazło pracę na Wyspach w miejsco...

Polacy oddali znalezione 200 tysięcy funtów

Aż serce rośnie z dumy, gdy nadchodzą takie wiadomości. Dwoje Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii znalazło 200 tysięcy funtów (prawie 900 tysięcy złotych) i... oddało skarb, ukryty w otworze wentylacyjnym luksusowego wieżowca brytyjskiej policji. Znalazcy - polscy instalatorzy urządzeń chłodniczych - pracowali przy podłączeniu systemu automatycznego chłodzenia powietrza w najwyższym budynku Birmingham Beetham Tower w centrum miasta. Wykonując prace na 26. piętrze, przez przypadek natknę...

Polacy nie zwiększają przestępczości

Napływ imigrantów z Europy Wschodniej nie przyczynił się do wzrostu przestępczości w Wielkiej Brytanii - wynika z raportu brytyjskiej policji, o którym informuje w środę dziennik Guardian. Choć prasa wciąż wiąże nowych imigrantów z przestępczością, Polacy, Rumuni i Bułgarzy nie różnią się pod względem naruszania prawa od innych grup - dodaje gazeta. Jednocześnie zwraca uwagę, że według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Anglii i Walii przestępczość spadła o 9 proc. Mówi się, że przestępc...

Polacy nie chcą przyrządzać curry

Brytyjski rząd chce, żeby Polacy zastąpili azjatyckich kucharzy w tzw. curry houses. Problem w tym, że polscy imigranci wcale nie chcą tam pracować. Brytyjski rząd wprowadził nowe przepisy imigracyjne oparte na systemie punktowym, który faworyzuje przybyszów z Europy Centralnej i Wschodniej. Zdaniem właścicieli indyjskich restauracji, których w całej Wielkiej Brytanii jest aż 9 tysięcy, rząd postanowił w ten sposób ograniczyć wizy i pozwolenia na pracę dla obywateli Azji, aby równoważyć masowy ...

Polacy mówią o wyzysku w Ryanair

Polacy zatrudnieni w Ryanair coraz częściej mówią o swoim pracodawcy źle. Niektórzy chcą nawet iść do sądu. Twierdzą, że cięcie kosztów tanich irlandzkich linii przybrało rozmiary wyzysku. Najbardziej na Ryanair skarżą się stewardesy i stewardzi z Polski pracujący w Irlandii i Wielkiej Brytanii czytamy w Dzienniku Łódzkim. Zastrzeżenia budzą zasady rekrutacji, wysokość pensji i sposób jej naliczania. Przez pierwszy rok pracy personel nie jest zatrudniony przez Ryanaira, tylko przez agencję po...

Polacy mają dość angielskiego Rugby

Spośród wszystkich imigrantów ze wschodniej i centralnej Europy, którzy przybyli w ostatnich czterech latach do angielskiego miasta Rugby, jedna trzecia wróciła już do kraju. Według danych urzędu statystycznego Institute for Public Policy Research (IPPR) w Rugby znalazło zatrudnienie 1,5 tys. imigrantów, w tym głównie Polaków. Słabnący kurs funta skłania jednak naszych rodaków do powrotu pisze The Rugby Observer. Izabela Domańska z polskiego sklepu Smacznego przyznaje, że wkrótce może mieć mn...

Polacy będą inwestować na Wyspach

Przy obecnym spadku wartości brytyjskiej waluty warto rozejrzeć się za korzystną okazją inwestycyjną w funtach. Zdaniem analityków najlepszym kierunkiem inwestycyjnym wydają się obecnie nieruchomości na Wyspach. W opinii analityka finansowego, Anny Bonieckiej, to dobry moment na zakup nieruchomości w Anglii, ponieważ ceny domów na Wyspie znacznie spadły. Za kilka lat na brytyjski rynek nieruchomości może jednak wrócić hossa, wtedy też będzie można zrealizować zyski z takiej inwestycji. Jej zd...

Pisarze unikają tematu emigracji

W ostatnich latach specjalnością Polaków stała się emigracja zarobkowa. Tak ważny problem nie znalazł odzwierciedlenia w tematach podejmowanych przez rodzimych pisarzy czytamy w Życiu Warszawy. Wśród dwóch milionów młodych ludzi, którzy wyemigrowali w ostatnich kilku latach byli też polscy pisarze. Pracowali oni w restauracjach czy na budowie, jednak niechętnie się do tego przyznają. Właściwie napisał o tym jedynie poeta Paweł Marcinkiewicz w tomie Real, gdzie umieścił fragmenty zapisków z dzi...

Piloci oskarżają kierownictwo BA

Związek reprezentujący pilotów brytyjskich linii lotniczych British Airways (BA) obwinił w poniedziałek ich kierownictwo o to, że linie w związku z chaosem na Heathrow stały się pośmiewiskiem. Związek pilotów BA (BALPA) utrzymuje, że obecne problemy na terminalu nr 5 są tymi, przed którymi związki ostrzegały od lat. Od 27 marca, gdy z wielką pompą otwarto terminal nr 5, BA były zmuszone zawiesić setki lotów z powodu kłopotów z systemem bagażowym w nowym terminalu. Związek pilotów opublikowa...

Pierwszy zakaz nowego burmistrza?

Burmistrz Londynu Boris Johnson wprowadzi zakaz spożywania alkohou w środkach komunikacji miejskiej w stolicy Wielkiej Brytanii. Wcześniej był to jeden z postulatów Johnsona w czasie jego kampanii wyborczej. Absolutny zakaz picia alkoholu będzie obowiązywał w metrze, w autobusach, w pociągach kolejki naziemnej i w DLR. Nowy zakaz, planowany przez Borisa Johnsona, ma ścisły związek z jego kampanią, dotyczącą zwalczania zachowań antyspołecznych. Kampanii Johnsona towarzyszyć będą także billboa...

Pasażerowie metra boją się o życie

On mi się nie podoba. Ma dziwną twarz. Przygląda mi się. Wygląda, jakby chciał odpalić bombę - takie myśli kłębią się w głowach Brytyjczyków podróżujących metrem. Tamtejsi psychiatrzy z przerażeniem stwierdzili, że co trzeci z obywateli ma objawy paranoi. To może być efekt zamachów terrorystycznych sprzed niemal trzech lat. Grupa uczonych z Instytutu Psychiatrii londyńskiego King's College przeprowadziła badania, w czasie których usadziła ochotników w wirtualnym wagonie metra. Obserwowano ich z...

Papierosy znikną z widocznych miejsc?

Rząd Szkocji oświadczył w środę, że ma w planach usunięcie papierosów z miejsc, gdzie są widoczne i zamierza wprowadzić stosowne przepisy. Organizacja palaczy Forest twierdzi, że krok ten nie będzie miał wpływu na ograniczenie nałogu. Eksponowanie papierosów na prominentnych miejscach na półkach sklepowych nie idzie w parze z dążeniem do przeciwdziałania wzrostowi liczby chorób wywołanych przez nałóg palenia - powiedziała w środę w szkockim parlamencie minister zdrowia Shona Robison. Ochrona d...

Palety drewniane

Całkiem niedawno natrafiłem na interesujący spis, który przyda się niejednemu przedsiębiorcy. Chodzi mianowicie o branżowy katalog producentów i dystrybutorów palet drewnianych, niezbędnych każdemu, kto posiada magazyn, zajmuje się handlem hurtowym lub detalicznym. Warto równiez przeanalizować opłacalność ...

Pakiet Boniego ściągnie emigrantów?

W maju rząd Donalda Tuska wprowadzi szeroko zakrojoną akcję informacyjną, która będzie miała zachęcić Polaków do powrotu donosi Metro. 30 rządowych ekspertów doradców premiera i przedstawicieli wszystkich resortów pod przewodnictwem sekretarza stanu kancelarii premiera, Michała Boniego, pracuje nad nowymi inicjatywami, które będą miały zachęcić polskich emigrantów do powrotu. To będzie kompleksowy pakiet projektów, które mają pomóc odnaleźć się w Polsce tym emigrantom, którzy chcą do niej ...

Otwarcie szkoły sobotniej w Inverness

W szkockim Inverness zaczęła wczoraj działalność pierwsza w tym mieście szkoła sobotnia dla dzieci polskich emigrantów. To już sześćdziesiąta tego typu placówka na Wyspach czytamy w Dzienniku Łódzkim. Szkołę założyła polonistka Joanna Napiórkowska, która zorientowała się, ze w 50-tysięcznym Inverness jest ponad 5 tys. Polaków. Wraz z czterema innymi nauczycielkami postanowiła więc stworzyć miejsce, w którym dzieci polskich emigrantów zarobkowych, będą miały szansę poznawać polską kulturę. Do ...

Ostatni raz wypili alkohol w metrze

Taka okazja już się nie powtórzy. Tysiące imprezowiczów zebrało się w londyńskiej stacji metra Liverpool Street, by po raz ostatni wypić tam alkohol. Bo w nocy z niedzieli na sobotę, dokładnie o godzinie pierwszej czasu polskiego, wejdzie w życie zakaz picia alkoholu w środkach komunikacji miejskiej stolicy Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że w londyńskim metrze, autobusach, tramwajach oraz pociągach Docklands Light Railway nie będzie można pić alkoholu ani mieć otwartych pojemników z wyskokowymi...

Osiem lat rządów i basta - postuluje Johnson

Burmistrz Londynu powinien rządzić jedynie przez dwie kadencje - uważa wybrany na to stanowisko 1 maja Boris Johnson. Dlatego wystąpił do rządu o zmianę prawa w tej dziedzinie. W opinii obecnego mera Londynu zbyt długi czas u władzy może prowadzić do wynaturzeń i korupcji. Dlatego wystąpił z żądaniem konieczności przewietrzenia zajmowanego teraz gabinetu po ośmiu latach. List swój zaadresował do odpowiedzialnej za sprawy społeczności lokalnej minister Hazel Blears. Aktualnie nie ma limitu sp...

Osiem lat rządów i basta

Burmistrz Londynu powinien rządzić jedynie przez dwie kadencje - uważa wybrany na to stanowisko 1 maja Boris Johnson. Dlatego wystąpił do rządu o zmianę prawa w tej dziedzinie. W opinii obecnego mera Londynu zbyt długi czas u władzy może prowadzić do wynaturzeń i korupcji. Dlatego wystąpił z żądaniem konieczności przewietrzenia zajmowanego teraz gabinetu po ośmiu latach. List swój zaadresował do odpowiedzialnej za sprawy społeczności lokalnej minister Hazel Blears. Aktualnie nie ma limitu sp...

Organy zamordowanych Polaków ratują życie

Rodziny zamordowanych w Dublinie Polaków - 26-letniego Pawła K. oraz 28-letniego Mariusza Sz. - oddały ich narządy na przeszczepy dla potrzebujących Irlandczyków. Ten bezinteresowny gest obu rodzin opisał The Irish Independent z okazji trwającego tygodnia popularyzowania idei donacji organów na przeszczepy. W tym roku organizator inicjatywy, grupa Irish Donor Network (IDN), przygotowała nawet plakaty w języku polskim. Członek IDN, Larry Warren, powiedział gazecie, że odważna decyzja rodzin obu ...

Opóźnienia na Liverpool Street Station

Tysiące podróżnych, którzy skorzystają we czwartek ze stacji kolejowej Liverpool Street, muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami pociągów. We środę dworzec został zupełnie wyłączony z ruchu. Odwołano połączenia do Cambridge, Essex, Southend, Ipswich i Norwich, a także na lotnisko Stansted. Dziś pociągi, które zgodnie z rozkładem jazdy miały przyjeżdżać na Liverpool Street, kończą bieg w Stratford, Tottenham Hale, Hackney Downs i Seven Sisters. Pasażerom zaleca się, aby do czasu podróży dodali...

Olimpijski ogień na Downing Street

Olimpijski ogień dotarł w niedzielę przed siedzibę premiera Wielkiej Brytanii. Ze względu na towarzyszące sztafecie antychińskie protesty w ostatniej chwili zmieniono część trasy, którą w Londynie niesiono ogień. Mistrzyni olimpijska w siedmioboju z Sydney z 2000 roku Denise Lewis przebiegła z płonącą pochodnią przez bramę na Downing Street i wręczyła ogień mężczyźnie na wózku inwalidzkim. Przekazanie pochodni obserwowali brytyjski premier Gordon Brown i minister Tessa Jowell, która odpowiad...

Okradziony wraca pieszo do Polski

34-letni Robert Szyryngo zaplanował pieszy powrót z Londynu do Polski. Kilka dni temu został okradziony, a brytyjska policja nie chciała nawet spisać jego zeznań czytamy w portalu wp.pl. Zostałem bez grosza, więc postanowiłem wrócić do kraju pieszo wyznał Robert, z zawodu informatyk To się musiało stać, kiedy tańczyłem z zapoznaną w barze Brytyjką. Miałem przy sobie dokumenty i plik banknotów. W sumie ponad 1000 funtów. Nie zdążyłem się obejrzeć, kiedy zawartość mojej kieszeni zniknęła. Gdy ...

Okradziony w UK wraca do Polski... na piechotę

34-letni Robert Szyryngo zaplanował pieszy powrót z Londynu do Polski. Kilka dni temu został okradziony, a brytyjska policja nie chciała nawet spisać jego zeznań czytamy w portalu wp.pl. Zostałem bez grosza, więc postanowiłem wrócić do kraju pieszo wyznał Robert, z zawodu informatyk To się musiało stać, kiedy tańczyłem z zapoznaną w barze Brytyjką. Miałem przy sobie dokumenty i plik banknotów. W sumie ponad 1000 funtów. Nie zdążyłem się obejrzeć, kiedy zawartość mojej kieszeni zniknęła. Gdy ...

Obrońca Jakuba Tomczaka wycofał się

Brytyjski obrońca Jakuba Tomczaka wycofał się z obrony Polaka skazanego za gwałt na mieszkance Exeter. Zdaniem Andrew Langdona, w tej sprawie nie ma szans na apelację. Radca królewski, jeden z najlepszych adwokatów w Zjednoczonym Królestwie wysłał do więzienia, gdzie przebywa Jakub pismo, w którym stwierdza, że nie widzi podstaw do złożenia apelacji. Informacje o rezygnacji obrońcy potwierdza matka Polaka. Jakub Tomczak został uznany winnym gwałtu i ciężkiego uszkodzenia ciała 48-letniej Bry...

Obowiązkowe kursy jazdy dla Polaków?

W Dorset pojawiła się propozycja wprowadzenia obowiązkowych kursów jazdy dla wszystkich imigrantów z Unii Europejskiej, zanim zezwoli im się na poruszanie się samochodem po brytyjskich drogach. Wszystko przez sporą liczbę poważnych wypadków drogowych z udziałem obcokrajowców. Nick King, członek Bornemouth Council, będący jednocześnie członkiem władz policji w Dorset, wyraził swój niepokój tym, że przybyszom z kontynentu pozwala się na jazdę na Wyspach bez żadnych testów i kursów. Ostatnio ...

Nowy terminal na Heathrow czynny

Długo oczekiwany terminal nr 5 na londyńskim lotnisku Heathrow został otwarty. Jako pierwszych odprawiono pasażerów, którzy przylecieli z Hongkongu. Nie wszyscy byli zadowoleni. Terminal nr 5, zbudowany kosztem 4,3 miliarda funtów, jest największą zamkniętą konstrukcją na Wyspach Brytyjskich. Korzysta z niego tylko jeden przewoźnik - British Airways. Pasażerowie mają do dyspozycji liczne sklepy, butiki i restauracje. Kapitanem pierwszego samolotu, który dokołował w czwartek do nowego terminalu...

Nietoperze straszą Anglię wścieklizną

Ranny nietoperz, znaleziony w ubiegłym tygodniu w Bushy Park, w południowo-zachodnim Londynie był zarażony wirusem wścieklizny. Kilka dni temu zwierzę zostało uśpione i zutylizowane. Wirus może się przedostać do innego organizmu przez ugryzienie, choć zagrożenie dla ludzi określa się w tym przypadku jako znikome. Nie wiadomo, czy inne zwierzęta nie były pogryzione przez nietoperza i czy tym samym nie noszą w sobie tego niebezpiecznego wirusa. Na razie wszelkie ostrzeżenia dotyczą właśnie nie...

Nieruchomości w Polsce czekają

Od początku bieżącego roku tempo sprzedaży mieszkań osłabło. Czy podkręcą je powracający emigranci? Stabilizacja tempa sprzedaży mieszkań to wynik ograniczonej zdolności kredytowej nabywców spowodowanej rosnącymi stopami procentowymi twierdzą analitycy firmy doradczej w dziedzinie nieruchomości Knight Frank. Od początku tego roku główna stopa referencyjna została podniesiona trzy razy i wynosi dziś 5,75 proc. Analitycy prognozują, że stopy podniesione zostaną do końca tego roku jeszcze dwukro...

Nie widać końca chaosu na Heathrow

Nowo otwarty terminal nr 5 londyńskiego lotniska Heathrow wciąż sprawia kłopoty. W niedzielę British Airways (BA) musiały odwołać 37 lotów. Przyczyną chaosu jest źle działający system odprawy i rozładunku bagaży. BBC informuje, że we wszystkich terminalach jest już 15 tys. sztuk bagażu, których nie wysłano w podróż wraz z właścicielami. Na poniedziałek linie British Airways, które wykorzystują terminal nr 5 na zasadzie wyłączności, zapowiedziały odwołanie kolejnych 54 lotów. Co będzie we wtore...

Nie udzielamy kredytów emigrantom

Polskie banki, nawet te, które mają swoje placówki w Anglii (PKO BP, mBank), żądają od klientów zaświadczenia, że pracują na etacie. Duża cześć naszych rodaków mieszkających na Wyspach woli prowadzić własny biznes i dlatego nie kwalifikuje się do udzielenia kredytu pisze Parkiet. Pracujący za granicą Polacy często wolą kupić mieszkanie w kraju za gotówkę, niż zaciągnąć kredyt przyznaje Paweł Grząbka, dyrektor zarządzający w CEE Property Group. Samozatrudnionym kredytu udziela właściwie tylko ...

Nie sądziłem, że on zabije Monikę

29-letni Philip Savin przyznał przed Sądem Królewskim w Liverpoolu, że pomagał w uprowadzeniu 21-letniej Moniki Szmecht. Mężczyzna zeznał też, że razem ze swoim znajomym Anthonym Clarkiem, który jest oskarżony o zabójstwo, grozili kobiecie. Savin, który mieszka przy Chester Avenue w miejscowości Bootle, opowiedział jak razem z Clarkiem spotkali Monikę 11 czerwca ubiegłego roku. Zdarzenie miało miejsce niedługo po rozstaniu się pary. Świadek zeznał, że Anthony Clark był tego dnia bardzo zdener...

Nie miał gdzie spać, więc ukradł samochód

Policja z Welwyn Garden City, w hrabstwie Hertfordshire, zatrzymała 20-letniego Polaka, który włamał się do przypadkowego samochodu, bo nie miał gdzie spać czytamy w St Albans Harpenden Review. 20-letni Marcin Gaweł został zatrzymany przez policję w poniedziałek rano. Podejrzenie funkcjonariuszy wzbudził śrubokręt wetknięty w stacyjkę Nissana Micry, w którym siedział Polak. Początkowo nasz rodak nie przyznawał się do winy, jednak gdy znalazł się prawowity właściciel wozu, wszelkie wątpliwości...

Nie ma winnych śmierci Polaka

Śmierć Polaka przygniecionego drzewem w Ramsbottom, to tragiczny wypadek - uznał w poniedziałek sąd w Burnley. Pogotowie przyjechało na miejsce tragedii po 45 minutach, bo operator nie rozumiał wezwań o pomoc świadków zdarzenia. 23-letni Krzysztof Kopacz, mieszkaniec Radcliffe, zginął w listopadzie ubiegłego roku. Sędzia Burnley Magistrates' Court uznał, że nikt nie jest winny śmierci Polaka informuje The Bolton News. Kopacz wraz z kilkunastoma znajomymi urządzili grilla na terenie byłego do...

Nie dbasz o klimat, jesteś jak Fritzl

Ci, którzy nie dbają o ekologię, są jak Josef Fritzl - takie porównanie wymyślił brytyjski biskup Gordon Mursell. Dlaczego tak uważa? Jego zdaniem, jeśli nie dbasz o ekologię, zamykasz swoje dzieci w świecie bez przyszłości. Tak samo jak potwór z Austrii, który przez 24 lat więził i gwałcił córkę. Te słowa wywołały oburzenie wśród Brytyjczyków. Najbardziej oburzeni porównaniem biskupa są ci, którzy padli w przeszłości ofiarami księży-pedofili. Uważają, że jeśli kogoś należy porównywać do Josefa...

NBP: Emigranci wysłali 20,4 mld zł

Gwałtownie rośnie kwota pieniędzy przesyłanych do ojczyzny przez Polaków pracujących za granicą. W zeszłym roku na konta w kraju przekazali oni już blisko 20,4 miliarda złotych. To o 2,8 mld zł więcej niż rok wcześniej - poinformował wczoraj Narodowy Bank Polski, przypominając jednocześnie, że jeszcze w 2004 r. była to kwota niemal o połowę mniejsza (10,5 mld zł). Dane NBP nie pozostawiają wątpliwości co do kierunków zarobkowej emigracji Polaków. Prym wiedzie Wielka Brytania, skąd rodacy przes...

Nauczycielki z Walii w Polsce

Dwie walijskie nauczycielki będą przez tydzień uczestniczyć w zajęciach w jednej z podstawówek w Polsce. To doświadczenie ma im pomóc w kontaktach z małymi Polakami, którzy uczęszczają do szkół w Walii. Władze lokalne Flintshire zdecydowały się na nową inicjatywę, która ich zdaniem pomoże walijskim nauczycielom lepiej zrozumieć polskie dzieci. W czasie wizyty pedagodzy będą zgłębiać polski system edukacji i wymieniać doświadczenia z nauczycielami z Polski. Do Polski pojadą dwie nauczycielki, k...

Nauczyciele oskarżają armię o werbunek w szkołach

Brytyjscy nauczyciele oskarżyli ministerstwo obrony swego kraju o eksploatowanie szkół jako terenu prowadzenia werbunku w sytuacji, gdy wojny w Iraku i Afganistanie spowodowały zmniejszenie liczby rekrutów. Członkowie brytyjskiego związku nauczycielskiego NUT twierdzą, że odwiedzający szkoły przedstawiciele wojska roztaczają piękne perspektywy służby wojskowej i związanych z nią podróży, pomijając rzeczywisty obraz wojny, podczas której giną ludzie. We wniosku przedłożonym na dorocznej konfere...

Naszkicował z pamięci Londyn

Stephen Wiltshire przeleciał tylko raz nad Londynem. To mu wystarczyło, by w domu narysować panoramę miasta z fotograficzną dokładnością. Chory na autyzm artysta perfekcyjnie zapamiętał wygląd i pozycje tysięcy londyńskich budynków i odtworzył je na długim na cztery metry płótnie. Lecąc helikopterem wzdłuż Tamizy artysta nie robił zdjęć ani notatek. Po powrocie do domu zamknął się na pięć dni z ołówkiem w ręku. Efekt jego pracy jest doprawdy niewiarygodny. Miał trzy lata, gdy lekarze zdiagnozo...

Nasz eksport na Wyspy wart 25 mld zł

Brytyjczycy wydadzą w tym roku na polskie towary i usługi aż 25 miliardów złotych donosi Rzeczpospolita. Nasz eksport do Anglii co roku wzrasta o 15-20 procent. W 2007 roku nadwyżka Polski w handlu z Wielką Brytanią wyniosła już 8,6 mld zł. Najlepiej sprzedają się części samochodowe z fabryk, w które zainwestowały zagraniczne firmy. Dobrze sprzedają się jednak także produkty polskich przedsiębiorców. Anglicy chętnie kupują polskie meble, których wartość w zeszłym roku przekroczyła 200 mln fun...

Nasi ambasadorzy olimpiady w Londynie

Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich w Londynie powołali polskich ambasadorów tej wielkiej imprezy. Ich zadaniem jest zachęcenie Polaków do włączenia się w jej przygotowanie. Poszukiwani są zwłaszcza budowlańcy. Z inicjatywy London 2012 i London Development Agency powstała żywa reklama olimpiady w postaci ulicznego pokazu Get Set London, który regularnie przemierza dzielnice Londynu. W środę tzw. roadshow zawitał w polskim Hammersmith. Organizatorzy twierdzą, że Polacy zamieszkali w stolicy Wie...

Naomi Campbell zwolniona za kaucją

Campbell wyprowadzono z samolotu British Airways mającego odlecieć do Los Angeles. Brytyjskie media informują, że powodem awantury, do jakiej doszło na pokładzie, był zagubiony bagaż. Rzecznik zarządu lotniska ujawnił w czwartek jedynie, że wezwano policję, by usunęła pasażera/pasażerkę z samolotu British Airways. Z kolei rzecznik policji potwierdził, że w terminalu nr 5 lotniska Heathrow zatrzymano kobietę za napaść na policjanta, ale odmówił ujawnienia jej tożsamości. Linie British Airways, ...

Najdroższy metr ziemi na Wyspach

Ile może kosztować kłótnia o metr miedzy? Jeśli to Wielka Brytania, to aż 300 tysięcy funtów (ok. 1,3 miliona zł). Tyle zapłaciła pewna rodzina, by udowodnić, że to jej się należy kawałek przydomowego ogródka. Sędzia, który zajął się apelacją państwa Newman z Bushey Heath, nie mógł uwierzyć, że rachunki za ekspertyzy i adwokatów kosztowały majątek - pisze brytyjski Daily Mail. Bo dwie rodziny toczyły od 2002 zażarty bój o cztery stopy, czyli ok 1,2 metra przydomowego ogródka. Kolejne sądy uzna...

Nagrody dla londyńskich bohaterów

Council w Southwark uhonorował swoich mieszkańców nagrodą Enough is Enough za pomoc w zwalczaniu antyspołecznych zachowań. Lokalne społeczności biorą na siebie odpowiedzialność za miejsca, w których mieszkają i naprawdę starają się wprowadzać jak najwięcej pozytywnych zmian umotywował nagrody Jonathon Toy z Southwark Council. Laureaci otrzymali po 500 funtów, co ma ich także motywować do dalszej pracy nad poprawą warunków życia w ich rejonie i dalszej pracy z młodymi ludźmi. Mieszkańcy Heyg...

Na Wyspy jeździmy w ciemno

Wciąż wielu Polaków decyduje się na wyjazd za granicę w ciemno. Gdy znajdą się w tarapatach, najczęściej z pomocą przychodzi im rodzina lub znajomi, którzy przyjechali tam wcześniej czytamy w Dzienniku Polskim. Ofiarami wyobrażeń o dobrych, łatwych zarobkach w Anglii najczęściej stają się studenci. Wyjeżdżają praktycznie bez pieniędzy, myśląc, że szybko zarobią na swoje utrzymanie. Jedną z takich osób był Piotr, student z Krakowa, który pojechał pracować na plantacji truskawek, jednak szybko ...

Na Wyspach tanieją mieszkania

Brytyjskie Stowarzyszenie Nieruchomości (Nationwide Building Society) poinformowało, że w maju w Wielkiej Brytanii zanotowano największy w skali miesiąca spadek cen nieruchomości od 1991 roku. Średnia cena domu spadła w maju o 2,5 proc. (czyli o ok. 5 tys. funtów), a w skali całego roku o 4,4 proc najmocniej od 16 lat. Dane te wzmagają obawy o stan brytyjskiej gospodarki, która spośród wszystkich europejskich krajów najmocniej odczuwa skutki kryzysu finansowego pisze serwis Money.pl. E...

Na lotniskach będą skanować twarze!

Od najbliższego lata na brytyjskich lotniskach zostanie zainaugurowany pilotażowy projekt zastosowania technologii skanowania twarzy pasażerów i zestawiania wizerunku z danymi, zakodowanymi na mikrochipie biometrycznego paszportu. Informują o tym agencja Press Association i piątkowy dziennik The Guardian. Oznacza to, że odprawa paszportowa będzie zautomatyzowana, a pośrednictwo urzędnika imigracyjnego nie będzie potrzebne. Wśród korzyści wskazuje się na znaczne skrócenie czasu odprawy paszp...

Na Jersey nie było ludzkich kości?

Kawałek czaszki znaleziony w poprawczaku na wyspie Jersey, który rozpoczął szeroko zakrojone śledztwo w sprawie domniemanych morderstw wychowanków domu, to w rzeczywistości kawałek drewna lub skorupa orzecha kokosowego - donosi BBC. Policja z wyspy Jersey poinformowała, że szczegółowa analiza znaleziska wykopanego w domu Haut de la Garenne 23 lutego tego roku, dowiodła, iż nie jest to fragment czaszki ludzkiej. Odkrycie to w znacznym stopniu wyklucza teorię, jakoby w byłym poprawczaku mordowa...

Na Heathrow pobiorą odciski palców

Na nowym terminalu lotniska Heathrow testowany jest system pobierania odcisków palców od pasażerów. Planowany system pobierania danych biometrycznych, czyli między innymi odcisków palców, na 5 terminalu londyńskiego lotniska Heathrow przechodzi właśnie sprawdzian w kontekście bezpieczeństwa danych. Zgodnie z planem odciski będą pobierane przy wejściu, aby upewnić się, że pasażer jest tą samą osobą, która następnie wejdzie do samolotu. Plany te kwestionuje brytyjski urząd ochrony danych. Urząd ...

Na Heathrow odwołano kolejne loty

Już w czwartek - czyli w dniu oddania terminalu do użytku - techniczne trudności z odprawą bagażu zmusiły British Airways do odwołania 33 lotów. Niektórzy pasażerowie spędzili noc z czwartku na piątek na londyńskim lotnisku, odmawiając przenocowania w którymś z pobliskich hoteli, choć przewoźnik obiecał im zwrot kosztów. Jest mi bardzo przykro, że z powodu tych problemów niektórzy nasi klienci nie doświadczyli rzeczywistego potencjału tego wspaniałego nowego budynku - powiedział dyrektor nacze...

Na brytyjskich lotniskach będą skanować twarze!

Od najbliższego lata na brytyjskich lotniskach zostanie zainaugurowany pilotażowy projekt zastosowania technologii skanowania twarzy pasażerów i zestawiania wizerunku z danymi, zakodowanymi na mikrochipie biometrycznego paszportu. Informują o tym agencja Press Association i piątkowy dziennik The Guardian. Oznacza to, że odprawa paszportowa będzie zautomatyzowana, a pośrednictwo urzędnika imigracyjnego nie będzie potrzebne. Wśród korzyści wskazuje się na znaczne skrócenie czasu odprawy paszp...

Młodzi Polacy: Nie trzeba emigrować

W Ełku odbyła się międzyszkolna debata o emigracji przygotowana przez Młodzieżową Radę Miasta. Zdaniem uczniów istnieją szanse rozwoju w kraju. Potrzebne są tylko chęci czytamy w Gazecie Współczesnej. Wśród uczniów polskich szkół przeważała opinia, że na krótki okres warto wyjechać z Polski, bo na emigracji łatwiej jest znaleźć pracę i niezbędne doświadczenie zawodowe, które przyda się w kraju. Zdaniem Izabeli Sawickiej z Zespołu Szkół nr 3 w Ełku emigracja na stałe jest szansą tylko dla tych...

Młodzi Polacy wybierają Oxford

Regularnie rośnie liczba Polaków, którzy wybierają studia w Anglii. Najlepsi składają dokumenty na Oxford czytamy w Dzienniku Łódzkim. W 2005 roku na brytyjskich uczelniach uczyło się 833 Polaków. Rok później było ich już 1,483 czyli aż o 78 procent więcej. Większość z nich nie planuje powrotu do kraju. Nie zamierzam wracać do Łodzi. Jeśli będzie mi się dobrze wiodło, zostanę w Anglii zapowiada Paulina, która wybiera się na studia prawnicze do Londynu. Wtóruje jej Błażej Maksye, który zamier...

Młodociany gang napadł na Polaka

37-letni Polak został zaatakowany w niedzielę w Aberdeen na wschodzie Szkocji przez sześcioosobowy gang - poinformował dziennik Scottish Daily Record. Polak, którego nazwiska gazeta nie podaje, doznał rozległych ran na całym ciele. Trafił do szpitala. Konieczna była interwencja chirurgiczna. Gang złożony z młodych ludzi, w tym dziewcząt, napadł na Polaka w dzielnicy Torry; mieszka w niej ok. tysiąca imigrantów polskich, zatrudnionych głównie w zakładach przetwórstwa rybnego. Policja określa n...

Mr Gay UK oskarżony o morderstwo

35-letni Anthony Morley, który w 1993 wygrał pierwszy w historii Wielkiej Brytanii konkurs na Mr Gay UK, został oskarżony o zamordowanie 33-letniego Damiana Oldfielda. Jego ciało znaleziono w ubiegłym miesiącu, w domu w Leeds. Okazało się, że mężczyzna miał już odkrojony kawałek prawej nogi, a druga część była przygotowana do ugotowania. Morley nie przyznał się oficjalnie do stawianych mu zarzutów, ale został zatrzymany po tym, kiedy poszedł kupić kebaba i już wtedy pokrwawiony stwierdził, ż...

Motorniczy metra odsyłani na kursy

Aż 20 proc. motorniczych kolejki podziemnej w Londynie zostało skierowanych na dodatkowe szkolenia ze względu na niebezpieczną jazdę. Zdarza się też, że niektórzy kierowani sa na dodatkowe kursy więcej niż raz w roku. We wszystkich przypadkach podkreśla się fakt, że motorniczy ignorowali czerwone światło, jakie zapalało się przed pociągiem w tunelu i źle wyliczali czas hamowania. Na szczęście, system zamontowany w londyńskim metrze automatycznie wyhamowuje pociąg, jeśli ten przejedzie na cze...

Morderca zatopił Maddie w jeziorze?

To może być przełom w poszukiwaniach małej Madeleine McCann. Z jeziora Arade w Portugalii nurkowie wyłowili sznur, plastikowe worki i białą skarpetkę, podobną do tej, którą nosiło dziecko. Prywatni detektywi są pewni, że odnalezienie ciała dziewczynki to tylko kwestia czasu. Jezioro znajduje się zaledwie 60 kilometrów od Praia de Luz, gdzie z hotelowego pokoju porwano malutką Maddie. To miejsce już dawno wskazał portugalski prawnik, Marcos Aragao Correia. Ale wtedy nikt mu nie wierzył. Szósteg...

Monty Python chce do Białego Domu

Jest przynajmniej jeden powód, dla którego to Barack Obama powinien wygrać wybory prezydenta USA. Bo jeśli nawet w Stanach nie będzie lepiej, to może być.... śmieszniej. Swoje usługi zaoferował mu bowiem John Cleese - jeden z komików legendarnej brytyjskiej grupy Monty Python - ostatnio znany u nas z ciotki w Pcimiu i reklamy banku. Cleese w wywiadzie ujawnił, co chce robić na emeryturze. Zapowiedział, że jeśli Barack Obama dostanie nominację Partii Demokratycznej i wystartuje w wyborach prezy...

Moda na rowery drażni Londyńczyków

Londyn ogarnęła roweromania. Ekolodzy odtrąbili już rosnącą popularność jednośladów jako swój sukces. Ale tysiące mieszkańców brytyjskiej stolicy przeklina nowy trend, bo fani rowerów zanim przesiądą się na swój nowy środek transportu, masowo korzystają z metra i pociągów podmiejskich, tworząc w nich niespotykany do tej pory tłok i zamieszanie. Jak podaje BBC najgorzej jest na linii z podlondyńskiego Sevenoaks do Charing Cross. Podróż zatłoczonym pociągiem do centrum Londynu trwa prawie godzin...

Mniej polskich pracowników w WRS

Według najnowszych danych tylko 40 tys. Polaków zarejestrowało się w brytyjskim systemie rejestracji pracowników WRS. To najmniej od 2004 roku, gdy ruszyła fala emigracji czytamy w dzienniku Polska. W Working Registration Scheme (WRS) zarejestrować się musi każdy pracownik, zatrudniony na etacie w Wielkiej Brytanii. Właśnie opublikowano aktualizację danych z trzeciego kwartału 2007 roku. W tym okresie w systemie WRS znalazło się tylko 40 tys. pracowników z Polski. Tak mało rejestrujących się...

Minął rok od zaginięcia Maddie McCann

Rodzice zaginionej Madeleine, Kate i Gerry McCann wystąpili dziś w dwóch programach telewizyjnych GMTV i BBC Breakfast, gdzie wyrazili przekonanie, że ich córka, która zaginęła prawie rok temu, wciąż żyje. Gerry McCann przyznał, że sytuacja, w której się znaleźli, jest nie do zniesienia, ale przy nadziei trzymają ich bliźniaki: Sean i Amelie. McCannowie nie zdecydowali jeszcze czy odbędą się jakiekolwiek obchody rocznicy zaginięcia ich córki. Na razie starają się robić wszystko, by odnaleźć ...

Milioner pracuje w McDonald's

Brytyjczyk Luke Pittard, który półtora roku temu wygrał w lotto 1,3 miliona funtów szterlingów, ponownie sprzedaje hamburgery w barze McDonald's w walijskim Cardiff - donoszą brytyjskie media. Tuż po wygranej Pittard wydał część pieniędzy na ślub, podróż na Wyspy Kanaryjskie oraz zakupił niewielki dom. Potem jednak zatęsknił za dawnym życiem i wrócił do pracy w McDonaldzie, gdzie zarabia 5,85 funtów szterlingów za godzinę. Jak tłumaczy Brytyjczyk, są w życiu ważniejsze rzeczy niż pieniądze, a ...

Mer za polskim festiwalem w Londynie

Ubiegający się o trzecią kadencję na stanowisku burmistrza Londynu, kandydat Partii Pracy Ken Livingstone poparł w niedzielę ideę organizowania corocznego polskiego festiwalu na Trafalgar Square w dniu 3 maja, począwszy od 2009 roku. Takie festiwale - z koncertami i przedstawieniami - organizuje m. in. społeczność hinduska, karaibska, a ostatnio również rosyjska. W 2009 roku w Wielkiej Brytanii na dużą skalę planowany jest polski festiwal kulturalny. 62-letni Livingstone spotkał się ze społe...

Mer obiecuje and#163;7,20 na godzinę

Na niedzielnym spotkaniu z Polakami obecny burmistrz Londynu Ken Livingstone powtórzył, że będzie dążył do wprowadzenia w stolicy UK odrębnej minimalnej stawki 7,20 funta na godzinę. Wybory już 1 maja. Livingstone spotkał się z Polakami w Klubie Orła Białego na Balham. Było to już jego drugie spotkanie z Polonią w obecnej kampanii wyborczej pierwsze miało miejsce pod koniec lipca ubiegłego roku. Publiczność nie dopisała, na spotkaniu było tylko 20 osób. Jednym ze sztandarowych postulatów ob...

Mer Londynu poparł Polaków w sporze z Daily Mail

Burmistrz Londynu Ken Livingstone poparł skargę do komisji rozpatrującej zażalenia na prasę, wystosowaną przez największą w Wielkiej Brytanii organizację polonijną Zjednoczenie Polskie przeciwko gazecie Daily Mail. W skardze do PCC (Press Complaints Commission) Zjednoczenie zarzuca gazecie przedstawianie polskich imigrantów w negatywnym świetle, stwarzanie wokół nich niezdrowej atmosfery i podsycanie skierowanych przeciw nim postaw ksenofobicznych. Polska społeczność, podobnie jak inne społecz...

Masowy exodus lekarzy z Polski

Od wejścia Polski do UE o zaświadczenie potrzebne do pracy w krajach członkowskich ubiegało się blisko 7 tys. lekarzy spośród 115 tys. aktywnych zawodowo. Zatrudnionych za granicą jest 6 proc. wszystkich polskich medyków pisze dziennik Polska. Z 200 osób mojego rocznika za granicę wyjechało 15. Wszyscy chwalą sobie warunki pracy i płacy. Też się nad tym zastanawiam - mówi lekarz pabianickiego szpitala Adam Mroczek. Ta liczba, zdaniem Tomasza Korkosza, rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej w Wa...

Marcinkiewicza życie po Anglii: uzdrowienie PZPN

Kto będzie nowym prezesem PZPN? Były premier Marcinkiewicz, czy może... były premier Bielecki. Z informacji DZIENNIKA wynika, że niemal na pewno chodzi o Kazimierza Marcinkiewicza. To najpoważniejsza kandydatura - mówi nam członek zarządu PO. Minister sportu Mirosław Drzewiecki przyznaje publicznie, że ma już kandydata, który 14 września zastąpi Michała Listkiewicza na stanowisku prezesa PZPN. Ale zamiast nazwiska podaje opis. Niech na czele stanie ktoś spoza PZPN. Poza układami, poza wszelkimi...

Marcinkiewicz: Zostawcie moje życie!

Kazimierz Marcinkiewicz nie chce być szefem PZPN, ale też nie zostanie mu przedłużony kontrakt w londyńskim Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Odczepcie się ode mnie, sam planuję swoje życie - powiedział były premier dziennikarzom TVN24. Marcinkiewicz zdementował pogłoski, jakoby szykował się do uzdrowienia przeżartego korupcją Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mam informację z Pałacu Prezydenckiego, że nie ma pozwolenia na przedłużenie mojej pracy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju - poin...

Marcinkiewicz: Zostaję w Londynie

Kazimierz Marcinkiewicz zostaje w Londynie i stara się o pracę w poważnej instytucji finansowej. Nie będzie to jednak Credit Suisse, jak sugeruje europoseł Ryszard Czarnecki. To co robi Czarnecki, to draństwo komentuje rewelacje blogera były premier. Informację o tym, że Marcinkiewicz obejmie posadę w londyńskim oddziale szwajcarskiego banku Credit Suisse, Czarnecki opublikował dzisiaj na swoim blogu. Były premier zdecydowanie zaprzeczył, by miał tam w przyszłości pracować. Niech się Czarnecki...

Marcinkiewicz: Odczepcie się, to moje życie!

Kazimierz Marcinkiewicz nie chce być szefem PZPN, ale też nie zostanie mu przedłużony kontrakt w londyńskim Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Odczepcie się ode mnie, sam planuję swoje życie - powiedział były premier dziennikarzom TVN24. Marcinkiewicz zdementował pogłoski, jakoby szykował się do uzdrowienia przeżartego korupcją Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mam informację z Pałacu Prezydenckiego, że nie ma pozwolenia na przedłużenie mojej pracy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju - poin...

Marcinkiewicz uzdrowi PZPN?

Kto będzie nowym prezesem PZPN? Były premier Marcinkiewicz, czy może... były premier Bielecki. Z informacji DZIENNIKA wynika, że niemal na pewno chodzi o Kazimierza Marcinkiewicza. To najpoważniejsza kandydatura - mówi nam członek zarządu PO. Minister sportu Mirosław Drzewiecki przyznaje publicznie, że ma już kandydata, który 14 września zastąpi Michała Listkiewicza na stanowisku prezesa PZPN. Ale zamiast nazwiska podaje opis. Niech na czele stanie ktoś spoza PZPN. Poza układami, poza wszelkimi...

Marcinkiewicz poprze Borisa Johnsona

Kazimierz Marcinkiewicz poprze w majowych wyborach na burmistrza Londynu Borisa Johnsona. Oficjalne poparcie dla tego kandydata były premier ogłosi w środę informuje serwis Onet.eu. 44-letni Boris Johnson jest członkiem Partii Konserwatywnej. To dość barwna postać. Będąc przez lata dziennikarzem i parlamentarzystą zdążył narazić się wielu osobom. Jako kandydat na burmistrza Londynu, opowiada się za rozszerzeniem uprawnień policji, chce wysyłać więcej funkcjonariuszy na ulice miasta oraz wprow...

Mali Polacy reklamują ojczyznę

Brytyjscy pedagodzy wymyślili nowy sposób na to, jak zapobiegać prześladowaniu małych Polaków w szkołach. Pomogą im w tym same dzieci, opowiadając rówieśnikom o swoich doświadczeniach. Władze oświatowe w angielskim Exeter wpadły na niecodzienny pomysł, który ich zdaniem, pomoże skutecznie walczyć z rasizmem i bullingiem w brytyjskich szkołach. O pomoc w realizacji projektu poproszono samych uczniów. Maluchy wywodzące się z mniejszości narodowych, w tym Polacy, chętnie zgodziły się na współpracę...

Macinkiewicz straci pracę w EBOiR-ze

Prezes NBP nie przedłuży Kazimierzowi Marcinkiewiczowi umowy na pracę w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Czy Kazimierz Marcinkiewicz wróci i zapisze się do PO, o czym wspominał? Będę pracował w instytucji finansowej, częściowo w Polsce - zapowiada w TOK FM. Jego kadencja dyrektora w EBOiR upływa w maju, ale Kazimierz Marcinkiewicz nie ukrywa, że chciał jeszcze popracować w Londynie. Wysłał nawet do szefa Narodowego Banku Polskiego prośbę o przedłużenie umowy. Ale prezes Skrzypek...

Luksusy w brytyjskich więzieniach

Przestępcy mają w brytyjskich więzieniach tak luksusowe warunki, że nawet nie próbują uciekać na wolność - oświadczył sekretarz generalny zrzeszenia funkcjonariuszy służby penitencjarnej Glyn Travis. I wywołał burzę. Niebezpieczni przestępcy odsiadujący kary pozbawienia wolności mają telewizję satelitarną, bezpłatnie korzystają z telefonu, dostają śniadanie do łóżka. Narkotyki są tanie i łatwo dostępne, a niektórzy więźniowie korzystają z usług prostytutek - opisał sytuację Travis. Jego wypowie...

Londyński imam wzywa do zbrodni

Twierdzą, że zintegrowali się z zachodnim społeczeństwem. Ale czy takie słowa można nazwać poszanowaniem cywilizowanych zasad? Abdul Makin, imam z Londynu, twierdzi, że Allah wybaczy każdą zbrodnię popełnioną na niewiernym. Nawet gwałt i morderstwo chrześcijanina. Niewierni są winni, bo nie wierzą w Allaha - twierdzi imam. Dlatego obiecuje muzułmanom, że Allah na pewno nie będzie ich karał za popełnione na niewiernych zbrodnie. Przecież sami sobie na to zasłużyli - mówi imam. Co na to najważni...

Londyńscy bankowcy w Polsce?

Dla finansistów z największych banków zlokalizowanych w londyńskim Canary Wharf nadchodzą ciężkie czasy. Wielu z nich pożegna się ze swoją dotychczasową posadą. O tym, czy znajdą prace w Polsce pisze Rzeczpospolita. Ze 100 tysięcy osób, które pracują obecnie w kompleksie finansowym Canary Wharf, 15 tysięcy wkrótce pożegna się z posadą. To skutek krachu na rynku finansowym, który wywołały nietrafione inwestycje banków, m.in. Citi Group i HSBC. Wpompowały one dziesiątki miliardów dolarów w rynek...

Londyn: Polacy ranni w nocnej bójce

Dwaj Polacy zostali ranni w nocnej bójce z użyciem noży w londyńskiej dzielnicy Neasden. Najprawdopodobniej grupa pięciu Anglików wdała się w przepychanki z dwoma Polakami. Jak ustaliliśmy nikt nie zginął. Dwaj Polacy odnieśli nieznaczne obrażenia - informuje polski konsulat w Londynie. Na razie nieznane są szczegóły incydentu. Nie wiadomo też, czy na pewno brali w nim udział Anglicy. Jak informuje londyńska policja, która prowadzi postępowanie w tej sprawie zamieszani są także Litwini. Na razi...

Londyn: Największy meczet w Europie

W Londynie rozgorzała debata na temat planowanej budowy meczetu na skraju przyszłej wioski olimpijskiej. Miałby to być największy meczet w Europie. Przywódcy brytyjskiej społeczności muzułmańskiej przekonali już władze londyńskiej dzielnicy Newham i uzyskali wstępną zgodę na budowę meczetu - większego od katedry św. Pawła i Opactwa Westminsterskiego. Przeciwko tym planom zmobilizowali się jednak mieszkańcy Newham, gdzie muzułmanie stanowią znikomą mniejszość. Według planów architektonicznych, ...

Londyn: Kaznodzieja skazany za gwałt

Młody londyński muzułmanin, który wygłaszał kazania w swoim meczecie, został we wtorek skazany na 10 lat więzienia za gwałt i utrudnianie pracy wymiarowi sprawiedliwości. 26-letni Abdul Mukim Khalisadar nie jest duchownym, ale w meczecie we wschodnim Londynie często wypowiadał się na tematy religijne. Oskarżony o zgwałcenie w 2005 roku 27-letniej kobiety, ostatecznie przyznał się do winy, choć początkowo wszystkiemu zaprzeczał. Khalisadara zatrzymano w 2006 roku, zresztą w ramach zupełnie inne...

Londyn wstrząśnięty brutalnym morderstwem

44-letnia kobieta, która znalazła w swoim domu związane i okaleczone zwłoki syna, musiała stoczyć walkę o własne życie. Morderca czekał na nią w ukryciu wiele godzin. Kathleen Kirby-Jones wróciła do domu późnym popołudniem. Już na progu zawołała swojego syna. Niosła ciężkie siatki i liczyła na jego pomoc. Nie odpowiadał. Kobieta postanowiła sprawdzić, czy 18-letni Michael, aby na pewno jest w domu. Skierowała się do jego pokoju. Zaniepokojenie wzbudziły u niej mijane po drodze, poprzewracane kr...

Londyn ma najwyższe ceny najmu

Londyn jest najdroższym miastem świata w kategorii wynajmu powierzchni przemysłowej. Tuż za nim plasuje się Dublin czytamy w serwisie HotMoney. Według analizy agencji doradczej Cushman Wakefield koszty najmu w Londynie najwyższe są na obszarze wokół portu lotniczego Heathrow. Wynoszą one 211 euro za metr kwadratowy. Czynsze, które stanowią najwyższy składnik kosztów najmu, wzrosły na londyńskim Heathrow jednak tylko o 5 proc. Dla porównania w indyjskim Mumbai wzrost osiągnął 94-procentowy po...

List z Anglii z kartą do bankomatu

Polacy pracujący na Wyspach znaleźli najtańszy sposób na przesyłanie pieniędzy swoim rodzinomw kraju . Zamiast robić przelewy, przesyłają w listach karty debetowe donosi dziennik Polska. Polscy emigranci nie chcą płacić prowizji za przelewy, dlatego wysyłają karty, a gdy przesyłka dotrze, podają rodzinom PIN przez telefon. Od przelewu kwoty do 250 funtów najniższą opłatę pobiera bank HSBC i wynosi ona 21 funtów. Tymczasem wysłanie karty i wypłacenie 250 funtów w polskim banku kosztuje zaledw...

Lider Torysów jeździ na czerwonym i pod prąd

Na rowerze jeździ jednokierukową ulicą pod prąd, nie zatrzymuje się na czerwonym świetle. Kto tak szaleje? Szef brytyjskiej opozycji, David Cameron. Nie tylko nie wie, w którą stronę ma iść jego partia, ale także gdzie skierować rower - żartują brytyjskie media, które na przywódcy Torysów nie zostawiają suchej nitki. Bo Cameron przez równiutkie pół godziny jazdy z domu do pracy złamał większość przepisów. Nie dość, że jeździł pod prąd i przejechał kilka skrzyżowań na czerwonym świetle, to jesz...

Lider Torysów jeździ na czerwonym

Na rowerze jeździ jednokierukową ulicą pod prąd, nie zatrzymuje się na czerwonym świetle. Kto tak szaleje? Szef brytyjskiej opozycji, David Cameron. Nie tylko nie wie, w którą stronę ma iść jego partia, ale także gdzie skierować rower - żartują brytyjskie media, które na przywódcy Torysów nie zostawiają suchej nitki. Bo Cameron przez równiutkie pół godziny jazdy z domu do pracy złamał większość przepisów. Nie dość, że jeździł pod prąd i przejechał kilka skrzyżowań na czerwonym świetle, to jesz...

Lider antypolskiej grupy przeprasza

Gar Jones, twórca antypolskiej strony internetowej, przeprosił za swoją działalność. Lider 200-osobowej antypolskiej grupy w manifeście opublikowanym na swojej stronie internetowej pisał: Llanelli liczy 60 tysięcy mieszkańców, a już prawie 10 tysięcy to Polacy. Zabierają nam pracę i nie mają szacunku ani dla nas, ani dla naszego miasta. Wyrzućmy ich stąd!. Hasłami zainteresowała się policja. Gdy zjawiła się w domu Jonesa, ten od razu spuścił z tonu. - Już wystąpiłem z grupy. Nie mam żadnych ...

Lech Wałęsa przyjeżdża do Wielkiej Brytanii

Lech Wałęsa przyjeżdża do Durham w północnej Anglii. 8 maja legendarny lider Solidarności wygłosi wykład na Durham University. Wałęsa przyjeżdża na zaproszenie North-East Chamber of Commerce. Dzięki współpracy stowarzyszenia w ramach British-Polish Chamber of Commerce jego przedstawiciele nawiązali doskonałe kontakty i wykorzystali je w organizacji tej wizyty. Lech Wałęsa jest jedną z najbardziej znanych postaci XX wieku. Jesteśmy zaszczyceni, że będziemy go gościć w naszym w regionie. Polska ...

Lech Wałęsa przyjeżdża do Anglii

Lech Wałęsa przyjeżdża do Durham w północnej Anglii. 8 maja legendarny lider Solidarności wygłosi wykład na Durham University. Wałęsa przyjeżdża na zaproszenie North-East Chamber of Commerce. Dzięki współpracy stowarzyszenia w ramach British-Polish Chamber of Commerce jego przedstawiciele nawiązali doskonałe kontakty i wykorzystali je w organizacji tej wizyty. Lech Wałęsa jest jedną z najbardziej znanych postaci XX wieku. Jesteśmy zaszczyceni, że będziemy go gościć w naszym w regionie. Polska ...

Kursy dla przyszłych emigrantów

Na zjawisko masowej emigracji zareagowały polskie szkoły językowe, które przygotowały specjalne kursy dla przyszłych emigrantów czytamy w krakowskim Dzienniku Polskim. W szkołach językowych rośnie zainteresowanie kursami dla wyjeżdżających. W trakcie takich zazwyczaj dwumiesięcznych zajęć realizowana jest większość materiału semestralnego. Z tego typu lekcji korzystają zarówno osoby chcące wyjechać za granicę w celu podjęcia pracy, jak i nauki. Zdaniem Ewy Trębskiej-Zazuli, dyrektor ds. studió...

Książę Filip wyszedł ze szpitala

Książę Edynburga Filip, małżonek brytyjskiej królowej Elżbiety II, został w niedzielę wypisany ze szpitala, gdzie przebywał na obserwacji z powodu infekcji płuc. Brytyjskie stacje telewizyjne pokazały, jak książę opuszcza szpital i wsiada do samochodu, którym odwieziono go do zamku w Windsorze - głównej siedziby rodziny królewskiej. Spotkania księcia Filipa przewidziane na poniedziałek odwołano. Męża Elżbiety II przyjęto w czwartek po południu na obserwację do szpitala Króla Edwarda VII w cen...

Książę Filip trafił do szpitala

Książę Edynburga Filip, małżonek brytyjskiej królowej Elżbiety II, trafił do szpitala z powodu infekcji płuc - poinformował w piątek rzecznik Pałacu Buckingham. Jak dodał, księcia przyjęto w czwartek po południu na obserwację do szpitala Króla Edwarda VII w centrum Londynu. Nie wiadomo, jak długo tam pozostanie. Odwołano jednak wszelkie oficjalne imprezy, w których miał uczestniczyć w czasie weekendu. 86-letni książę urodził się na greckiej wyspie Korfu, jako syn księżnej Alicji Battenberg i k...

Książę Filip nie był zamieszany w śmierć Diany

Koroner prowadzący śledztwo w sprawie śmierci księżnej Diany powiedział w poniedziałek, że nie ma dowodów na to, by był w nią zaangażowany książę Filip (mąż Elżbiety II), brytyjski wywiad, czy jakakolwiek instytucja rządowa w Wielkiej Brytanii. Nie ma dowodu na to, że książę Edynburga polecił zabić Dianę i nie ma również dowodów, by tajne służby, czy jakakolwiek inna rządowa instytucja to zorganizowała - powiedział Scott Baker. Od dziesięciu lat Mohamed al-Fayed, ojciec partnera Diany - Dodieg...

Ksiądz prof. Heller u księcia Filipa

Książę Edynburga Filip wręczył 72- letniemu księdzu Michałowi Hellerowi, profesorowi Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, doroczną prestiżową Nagrodę Templetona, przyznaną mu za pionierskie prace w dziedzinie dyscypliny zwanej teologią nauki. Prywatna uroczystość odbyła się w królewskiej rezydencji w Londynie, w Pałacu Buckingham. Fundacja Templetona wyróżniła wybitnego polskiego filozofa, fizyka, astronoma i teologa w marcu br., wskazując na jego nowatorskie prace na temat unifikacji...

Ksiądz Heller przyjęty przez księcia Filipa

Książę Edynburga Filip wręczył 72- letniemu księdzu Michałowi Hellerowi, profesorowi Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, doroczną prestiżową Nagrodę Templetona, przyznaną mu za pionierskie prace w dziedzinie dyscypliny zwanej teologią nauki. Prywatna uroczystość odbyła się w królewskiej rezydencji w Londynie, w Pałacu Buckingham. Fundacja Templetona wyróżniła wybitnego polskiego filozofa, fizyka, astronoma i teologa w marcu br., wskazując na jego nowatorskie prace na temat unifikacji...

Królowa Elżbieta II odchodzi

Po 41 latach, statek Queen Elizabeth II zostaje wycofany ze służby na morzu. Wycieczkowiec pokonał przez ten czas ponad 6 milionów mil morskich i przewiózł ponad 2,5 miliona pasażerów. Służył także jako obiekt wojskowy podczas wojny o Falklandy. W listopadzie stanie się luksusowym, pływającym hotelem w Dubaju. Królowa, matka chrzestna statku, przez cały czas żywo interesowała się losem wycieczkowca. Służył on nie tylko turystom, ale też armii brytyjskiej. W 1982 roku przewiózł ponad 3 tysiąc...

Kontyngent w Iraku bez zmian

Wielka Brytania postanowiła odroczyć redukowanie swego kontyngentu w Iraku, wstępnie zaplanowane na wiosnę, z powodu sytuacji w regionie Basry - powiadomił we wtorek brytyjski minister obrony Des Browne. W świetle ubiegłotygodniowych wydarzeń (...) ostrożność nakazuje wstrzymanie dalszej redukcji - powiedział minister Browne w parlamencie, nawiązując do pięciu dni walk w Basrze między irackimi żołnierzami a szyickimi bojownikami. Na tym etapie mamy zamiar utrzymać nasze siły na obecnym pozio...

Konsul przeprosił geja za orędzie

To był godny pożałowania incydent - tak polski konsul w Nowym Jorku napisał o prezydenckim orędziu, w którym znalazły się zdjęcia ze ślubu dwóch amerykańskich gejów. W liście do Brendana Faya znalazło się też podziękowanie za pojednawcze podejście i empatię. Konsul Krzysztof Kasprzyk odpowiedział Brendanowi Fayowi na jego pełen oburzenia list. Pochodzący z Nowego Jorku gej skarżył się, że bez jego zgody wykorzystano w orędziu Lecha Kaczyńskiego zdjęcia z jego ślubu. Chciałbym wyrazić wdzięczno...

Koniec z drukowaniem biletów

Od niedzieli wszystkich pasażerów linii lotniczych obowiązuje tak zwany e-ticket, czyli elektroniczna wersja biletu. Przy odprawie na lotnisku wystarczy już tylko karta kredytowa, którą płaciliśmy za rezerwację, bądź dokument tożsamości. To już ostatni etap zmian wprowadzanych przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego od 2004 roku. Od tej pory dane pasażera, będą wprowadzane do bazy danych i dopasowywane do danego lotu podczas rezerwacji online. Podróżni nie dostaną już biletu ...

Koniec z ubliżaniem kierowcom?

Kierowcy londyńskich autobusów będą używać nowej broni przeciwko pasażerom, którzy im ubliżają, a nawet ich opluwają. Każdy z kierowców wyposażony będzie w specjalnie zestaw: wacik, woreczek foliowy i gumowe rękawiczki. Dzięki takiemu zaopatrzeniu będą mogli pobierać próbki śliny od osób, które zdecydują się ich opluć. Taka metoda walki z chuligaństwem i publicznym znieważaniem odnosi już zamierzony skutek w londyńskim metrze. Tylko w ubiegłym roku dzięki badaniom udało się aresztować około 1...

Koniec taniego latania po świecie

Koniec tanich linii lotniczych i ofert last minute. Loty w najtańszych klasach będą kosztować tyle, co w klasie biznes. A wszystko dlatego, że w górę idą ceny ropy naftowej. Przewoźnicy wliczą koszty związane z drożejącymi paliwami w ceny biletów. Linie lotnicze już robią spisy dodatkowych usług, które powinny być płatne. Według Rzeczpospolitej, stewardesa przyniesie nam koc, jeśli zapłacimy trzy dolary, czyli około siedmiu złotych. Natomiast za dodatkowy napój przyjdzie nam zapłacić 1,5 dolar...

Koniec głosowania, czas na liczenie

Wczoraj, punktualnie o godz. 22 lokale wyborcze w Londynie i 159 innych miejscowościach Anglii i Walii, gdzie odbywały się wybory samorządowe, zostały zamknięte. Liczenie głosów w stolicy UK rozpocznie się w piątek od godz. 9. Dwanaście godzin później powinniśmy poznać nowego burmistrza. Głosy na prowincji liczone były przez całą noc. Dopiero po godz. 17 w lokalach wyborczych w Londynie zrobił się dużo większy ruch niż był do południa. Wśród głosujących na burmistrza nie brakowało Polaków. ...

Kolejny rasistowski atak na Polaków

W Newent w hrabstwie Gloucestershire grupa nastolatków ciężko pobiła dwóch polskich imigrantów podało BBC News. 19-latka zaatakowano przed jednym z supermarketów. Kiedy chłopak uciekał w stronę domu, napastnicy podążyli jego śladem. Przed wejściem do budynku doszło do kolejnej bójki, w której ucierpiał również broniący syna ojciec. Obaj Polacy znaleźli się w szpitalu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja zatrzymała w tej sprawie trzy osoby. Po złożeniu zeznań podejrzani zostali w...

Kolejny inwestor ucieka do Polski

Włoski Indesit zamierza zwolnić ponad 400 osób ze swojej brytyjskiej fabryki lodówek i przenieść ich produkcję do Łodzi. Przedstawiciele związków zawodowych są mocno zaniepokojeni tąką decyzją. Fabryka lodówek spod Peterborough będzie pracować tylko do października. 420 pracowników otrzymało 90-dniowe wypowiedzenia. Nie widzę swojej przyszłości. Mam już 50 lat i nie ma mowy, bym znalazł teraz energię do szukania innej pracy stwierdził anonimowo jeden z nich. Prezes brytyjskiej fabryki Carlos R...

Kolejna gafa Network Rail?

Nowa stacja kolejowa w Mitcham, w południowym Londynie, nie zostanie otwarta na czas. Pierwszego pociągu spodziewano się tu już w poniedziałek rano. Tymczasem pasażerowie będą musieli poczekać do końca tygodnia. Rzecznik Network Rail, która finansuje budowę, stwierdził że głównym powodem opóźnienia jest to, że nie zostały jeszcze zakończone niezbędne testy bezpieczeństwa. W Mitcham jest już jedna stacja kolejowa, ale położona jest o ponad milę od centrum dzielnicy. Dotarcie do nowej ma zająć...

Kloszard Stawinoga nigdy nie był w SS

Zmarły w październiku 2007 r. w angielskim Wolverhampton 87-letni polski kloszard i pustelnik Józef Stawinoga nigdy nie służył w SS - donosi Birmingham Post, powołując się na Efraima Zuroffa, dyrektora Centrum Szymona Wiesenthala w Jerozolimie. Takie doniesienia pojawiły się w mediach brytyjskich po śmierci Polaka, jako jedna z hipotez tłumaczących, dlaczego stronił od ludzi, zdziwaczał i żył w prymitywnych warunkach. Media sugerowały, że Stawinoga chciał w ten sposób uciec od wojennej przeszło...

Kilkuletni Anglicy zmuszani do bicia

Pięcioletni Kian nie bawi sie z innymi dziećmi koparką w piaskownicy. Nie ma na to czasu, bo tatuś szkoli go na wojownika. Chłopiec uczy się, jak ma kopać przeciwnika w głowę i kiedy należy wbić mu w brzuch kolano. Gdybym nigdy nie uczył dzieci tajskiego boksu, czułbym się taki winny - przekonuje czuły ojciec, Darren Flanagan. Kian nie ćwiczy sam. W domu, pod uważnym okiem taty-trenera, na codziennych treningach mordobicia uczy się również jego bliźniacza siostrzyczka Miah. To nieważne, że ilek...

Ken przeciwny bojkotowi olimpiady

Ubiegający się o trzecią kadencję burmistrz Londynu Ken Livingstone powiedział w poniedziałek, iż jest przeciwny bojkotowi letniej olimpiady w Pekinie w ramach protestów przeciwko chińskim represjom w Tybecie. Przyznał jednak, że postępowanie władz Chin wobec Tybetu słusznie zasługuje na krytykę. Za każdym razem, gdy chińscy przedstawiciele pytają mnie, co mogliby zrobić, by ich olimpiada była sukcesem odpowiadam im: porozumcie się z dalajlamą - odpowiedział na publicznym spotkaniu wyborczym w...

Katolicki Universe z polską stroną

Największa brytyjska gazeta katolicka The Universe uruchomiła tygodniowy serwis wiadomości kościelnych dla polskich czytelników, pracujących w Wielkiej Brytanii. Napływ Polaków do naszych parafii katolickich przyjęto z prawdziwą serdecznością. Wniósł on świeżość i nowe pomysły i zbudował wiele nowych przyjaźni. Powinniśmy więc ten ważny wkład nagrodzić, dając polskim czytelnikom nie tylko różne wiadomości dotyczące Kościoła katolickiego w Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale też regularnie przeka...

Karetki pogotowia dla grubasów

Z myślą o ułatwieniu pracy sanitariuszom walijskie pogotowie (Welsh Ambulance Service) jako pierwsze w W. Brytanii wprowadziło specjalne karetki pogotowia dla osób z nadwagą - podała BBC Wales. Pojazdy wyposażone w szersze i wzmocnione nosze wytrzymują 317,5 kg żywej wagi wobec 158,7 kg w przypadku noszy standardowych. Dzięki wysuwanym brzegom z obu stron noszy pacjentowi nie grozi upadek, gdy zechce przewrócić się z boku na bok. Sanitariusze nie muszą też zmagać się z podźwignięciem ciężkiego ...

Kandydat na mera Londynu wycofał się

Z wyścigu do fotela burmistrza Londynu oficjalnie wycofał się Damian Hockney, reprezentujący komitet wyborczy One London. Głównym powodem wycofania się Hockneya z kampanii jest znikome zainteresowanie mediów jego programem i dotychczasową działalnością, związaną z programem wyborczym. Hockney zarzuca mediom, że dyskryminują pracę jego samego i jego sztabu, a tym samym pomijają go w swoich rankingach i reportażach. Kandydat One London nie został też dopuszczony do ostatniej debaty z udziałem ...

Już dzisiaj startują Targi Pracy Gońca Polskiego!

Dzisiaj o godz. 11.00 rozpoczynają się 4. Polskie Targi Pracy Gońca Polskiego. Oferty pracy przedstawia na nich ponad 40 wystawców. Impreza odbywa się w Hammersmith Town Hall przy King Street. Wstęp jest bezpłatny. Podczas targów osoby szukające pracy będą mogły spotkać się z przedstawicielami kilkudziesięciu agencji pracy reprezentującymi m.in. branżę bankową, gastronomiczną, cateringową, turystyczną, medyczną oraz budowlaną. Aby jednak znaleźć wymarzoną pracę, do targów należy się solidnie p...

Johnson zlikwidował tubę Kena

Burmistrz Londynu Boris Johnson zlikwidował właśnie darmowy dziennik The Londoner. Jego zdaniem miasto zaoszczędzi w ten sposób blisko 3 miliony funtów. Chce za to sadzić drzewa. Gazeta docierała do trzech milionów domów w stolicy Wielkiej Brytanii. Była uznawana za główną tubę propagandową poprzednika Johnsona na stanowisku mera - Kena Livingstone'a. Blisko milion funtów z zaoszczędzonych pieniędzy będzie przeznaczona na posadzenie 10 tys. nowych drzew w mieście, szczególnie w tych jego r...

John Cleese będzie promował Pcim

Jeden ze współzałożycieli grupy Monty Python, John Cleese, w lipcu odwiedzi Pcim i będzie główną twarzą kampanii promującej tę miejscowość czytamy w dzienniku Metro. Zaprosiliśmy brytyjskiego komika Johna Cleesea do Polski, a na razie czekając na jego przyjazd nawiązaliśmy współpracę z Bankiem Zachodnim WBK pisze na stronie internetowej gminy wójt Pcimia Daniel Obajtek. Współpraca ta to efekt reklamy banku, w której współtwórca grupy Monty Python wspomniał żartem o rzekomej ciotce z Pcimia...

Jersey: Druga sala tortur

Odkryta sala sąsiaduje z piwnicą, w której śledczy odkryli przymocowane do ściany kajdany, betonową wannę oraz ślady krwi. Funkcjonariusze wpuścili do pomieszczenia psa, który sprawdzi czy nie ma w nim ludzkich szczątków - Jeden z psów został wpuszczony do pomieszczenia przez dziurę w suficie. Śledczy wejdą do środka jeśli coś znajdzie - ponformowała dziennikarzy rzeczniczka policji w Jersey- Oczywiście, jeśli natrafi na coś ważnego, cała operacja przeciągnie się w czasie - dodała. Jej zdaniem ...

Jak Polacy zmieniają Peterborough

Polscy imigranci, których sprowadza do Peterborough we wschodniej Anglii perspektywa wyższych zarobków, są doceniani przez pracodawców za wydajność, ale ich masowy napływ zmienia oblicze miasta - wynika z reportażu telewizji BBC2 nadanego we wtorek wieczór. W materiale zatytułowanym Nadchodzą Polacy (The Poles Are Coming) skonfrontowano opinie mieszkańców Peterborough o imigrantach z nadziejami i motywami, którymi kierują się Polacy i inni przybysze z nowych krajów UE szukający w Peterborough p...

Jadą za chlebem, a piekarnie padają

Piekarze biją na alarm: tak źle nie było od czasów wojny. W latach 80. każdy Polak jadł rocznie ok. 90 kg pieczywa, w ubiegłym roku zaledwie 64,5 kg. Zdaniem piekarzy to wina nie tylko zmiany upodobań konsumenckich, ale i emigracji zarobkowej Polaków czytamy w dzienniku Polska. Zdaniem Grzegorza Nowakowskiego, dyrektora Instytutu Polskie Pieczywo chleb zastępujemy chrupkami i chipsami, które mają niską wartość odżywczą, a są prawdziwymi bombami kalorycznymi. Dla przykładu 100-gramowa paczka ch...

Islamiści nie zostaną wydaleni z UK

Jordańczyk i 12 Libijczyków podejrzanych o powiązania z terroryzmem skutecznie odwołało się od decyzji o deportowaniu ich z Wielkiej Brytanii. Jest to interpretowane jako porażka dla antyterrorystycznej polityki brytyjskiego rządu. Pochodzący z Jordanii muzułmański duchowny Abu Katada oraz 12 Libijczyków, których W. Brytania chciała deportować do ich krajów pochodzenia, wygrali w środę sprawy w sądach odwoławczych. Wiceminister spraw wewnętrznych Tony McNulty oświadczył, że Abu Katada, znany...

Irlandia odrzuci traktat lizboński?

Kłótnie i kompromisy - wszystko, co polscy politycy robili, by przyjąć traktat lizboński, może okazać się niepotrzebne. Bo porozumienie, które po wielkich bojach czeka już tylko na ratyfikację prezydenta Kaczyńskiego, odrzuci Irlandia. Tamtejsi katolicy modlą się, by referendum skończyło się gromkim nie i mają na to duże szanse. Dlaczego traktat lizboński nie podoba się irlandzkim katolikom? Z tych samych powodów, które budzą kontrowersje nad Wisłą. Przeciwnicy dokumentu obawiają się, że Unia E...

Irlandia mniej gościnna od Anglii?

Coraz więcej Polaków wyjeżdża z Irlandii. Najczęściej podawanym powodem decyzji jest spadający kurs euro i obawa o własne życie donosi dziennik Polska. Coraz częstsze ataki na rodaków sprawiają, że polscy emigranci zaczynają opuszczać ten wydawałoby się spokojny zakątek Europy. Najczęściej trafiają do sąsiedniej Anglii lub spokojniejszej Norwegii. Nierzadko decydują się też na powrót do Polski, tak jak 30-letni Marek z okolic Szczecina, który zdecydował się na powrót do kraju, bo jak twierdzi,...

Internet wychowuje młodzież

Brytyjska młodzież spędza ponad 20 godzin tygodniowo w Internecie, co oznacza, że faktycznie jest wychowywana przez to medium - wynika z raportu renomowanej placówki badawczej Institute for Public Policy Research (IPPR). IPPR podaje we wtorek, że korzystając z Internetu młodzież najwięcej czasu poświęca portalom towarzyskim, wykorzystując m.in. szkolne sieci komputerowe, mimo zakazu i zabezpieczeń. Nagminne jest także zawyżanie wieku dla uzyskania dostępu do stron dozwolonych od 18 lat. Raport...

Huragany szaleją na Wyspach

Pewien Anglik nie posłuchał ostrzeżeń o szalejącym sztormie i huraganie. Mimo że wiało z prędkością 130 km/godz., wybrał się na spacer po plaży w mieście Bournemouth na południu kraju. Tylko cudem przeżył potężny podmuch wiatru - pisze Fakt. Wicher wyrzucił mężczyznę w powietrze. Pechowiec przeleciał kilka metrów i bezwładnie runął na mokry piach. Dobrze, że nie spacerował po betonowym molo, bo taki upadek mógłby zakończyć się tragicznie - pisze bulwarówka. www.dziennik.pl ...

Hotelarze boją się odwrotu Polaków

Anglicy szykują się na kłopoty w swojej branży hotelarskiej i gastronomicznej. Londyńscy pracodawcy zmuszeni będą w najbliższym czasie stawić czoła masowemu odwrotowi Polaków zauważa Evening Standard. Według najnowszych statystyk, w ciągu ostatnich trzech miesięcy zeszłego roku liczba przyjezdnych z Europy Wschodniej spadła dramatycznie. Pomiędzy październikiem i grudniem oficjalnie pracę podjęło 47 tys. 330 osób z państw tzw. nowej Unii. Tymczasem rok wcześniej było ich 63 tys. 350. W wyniku...

Heathrow: Odprawa bez dokumentów

Błędy systemu kontroli i ochrony Terminala 5 na londyńskim Heathrow doprowadziły do tego, że pasażerowie spoza granic Wielkiej Brytanii nie musieli okazywać żadnych dokumentów. Komputery w terminalu sprawiły, że pasażerowie lotów z zagranicy byli odprawiani bez żadnej kontroli w części przeznaczonej dla wewnętrznych lotów krajowych. W specjalnym komunikacie British Airways przyznały się do błędu, ale od razu dodały też, że tylko niewielu pasażerów błędnie skierowano do odprawy nie im przysłu...

Harwich: kokaina warta 15 mln funtów

Policja skonfiskowała kokainę o szacunkowej wartości 15 milionów funtów, kiedy w porcie Harwich zatrzymano do kontroli dwie holenderskie ciężarówki, próbujące wjechać na teren Wielkiej Brytanii. Aresztowano 7 mężczyzn i obecnie policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, przeszukując mieszkania w Cumbrii, Lancashire, Lancastershire i Nottinghamshire. Sprawa jest rozwojowa i nie wyklucza się kolejnych zatrzymań. Tym bardziej, że kolejne mieszkania i firmy są przeszukiwane przez policję na ter...

Harry dostał medal za Afganistan

Książę Harry odebrał dziś medal za służbę w Afganistanie. Ceremonia, poprzedzona paradą uliczną, odbyła się w Windsorze. 23-letni książę Harry był jednym ze 160-ciu żołnierzy, którzy zostali odznaczeni za służbę na wojnie. Po wręczeniu odznaczeń, wszyscy żołnierze przemaszerowali do kościoła, w którym odbyło się uroczyste nabożeństwo w intencji tych, którzy zginęli w ciągu półrocznej służby. I choć książę Harry nie służył w Afganistanie 6 miesięcy, to jednak ma prawo do medalu, jako że prz...

Gej z orędzia pozwie prezydenta RP?

Brendan Fay, irlandzki gej, którego ślub wykorzystano w prezydenckim orędziu, domaga się natychmiastowych przeprosin od Lecha Kaczyńskiego. Jeśli nie, to pozwie prezydenta do sądu. To nie może dłużej trwać - mówił Fay PAP-owi. Prezydent nie może obrażać ludzi publicznie. Potrzebne będą jakieś publiczne przeprosiny. Wypowiedź prezydenta sugerowała bowiem, że związki kochających się ludzi są szkodliwe dla polskiego społeczeństwa, co nie jest prawdą - dodał. Fay chce, by prezydent go jak najszybc...

Gej skarży się na prezydenta Polski

Brendan Fay - Irlandczyk mieszkający w Nowym Jorku złożył w polskim konsulacie skargę na polskiego prezydenta. Lech Kaczyński podczas telewizyjnego wystąpienia, we fragmencie mającym ostrzec Polaków przed homoseksualnymi małżeństwami wykorzystał, bez pytania zainteresowanych o zdanie, fragmenty filmu video ze ślubu Brendana i jego partnera Toma Moultona. Jak informuje brytyjski dziennik Daily Telegraph, film oraz świadectwo ślubu Brendana i Toma ilustrowały wypowiedź prezydenta, która miała p...

Gazety przepraszają McCannów

W dwóch wysokonakładowych gazetach brytyjskich ukazały się dzisiaj przeprosiny skierowane do Kate i Garryego McCannów, rodziców zaginionej Madeleine. Wydawca będzie też musiał wpłacić 550 tys. funtów na fundusz założony przez McCannów. Pisma wydawane przez Express Group sugerowały, że rodzice Maddie byli zamieszani w zniknięcie dziewczynki lub jej śmierć. Przeprosiny znalazły się na pierwszych stronach dzienników The Daily Express oraz The Daily Star. W swoich oświadczeniach gazety napisały, ż...

Gazeta z Irlandii przeprosi Polaków

Przeprosimy Polaków - zapewnia dziennik.pl Ian Greer, wydawca irlandzkiej gazety Tyrone Courier, która nazwała Auschwitz polskim obozem koncentracyjnym. Redakcja upierała się, że to nic złego, bo skoro obóz był w Polsce, to był polski. To było nieeleganckie - przyznaje Greer. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy wyjaśnić to nieporozumienie. Przeprosimy w przyszłym tygodniu - mówi dziennikowi.pl wydawca północnoirlandzkiego Tyrone Courier, Ian Greer. Obóz koncentracyjny był w Polsce i dlatego tak nief...

Gazeta z Irlandii Północnej przeprosi Polaków

Przeprosimy Polaków - zapewnia dziennik.pl Ian Greer, wydawca irlandzkiej gazety Tyrone Courier, która nazwała Auschwitz polskim obozem koncentracyjnym. Redakcja upierała się, że to nic złego, bo skoro obóz był w Polsce, to był polski. To było nieeleganckie - przyznaje Greer. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy wyjaśnić to nieporozumienie. Przeprosimy w przyszłym tygodniu - mówi dziennikowi.pl wydawca północnoirlandzkiego Tyrone Courier, Ian Greer. Obóz koncentracyjny był w Polsce i dlatego tak nief...

Gazeta The Sun wyjdzie po polsku

Wydawca gazety The Sun rozważa publikację polskiej wersji językowej największego brytyjskiego tabloidu podczas zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Polski Sun, bo taką nazwę najprawdopodobniej przyjmie gazeta, ma wyjść naprzeciw polskim kibicom mieszkającym w Wielkiej Brytanii, którzy chcą dopingować swoją drużynę. Wydawca News International zdecydował się, że wesprze właśnie Polaków, ponieważ żadna z brytyjskich drużyn nie zakwalifikowała się do rozgrywek. Polska edycja tabloid...

Gangi kopiują polskie karty kredytowe

W Wielkiej Brytanii funkcjonuje kilka gangów, specjalizujących się w kopiowaniu danych z kart kredytowych. Ostatnio ofiarą jednego z nich stali się klienci Citi Handlowego czytamy w dzienniku Polska. Brytyjscy hakerzy skopiowali dane z kart kilkunastu klientów Citi Handlowego, którzy w przeciągu ostatnich miesięcy dokonali zakupów na Wyspach. Zdaniem Pawła Zegadłowicza, rzecznika Citi Handlowego, do wycieku danych doszło w jednej z instytucji zajmujących się rozliczaniem transakcji kartami kre...

FT: Brytyjczycy boją się odpływu Polaków

Brytyjskim pracodawcom może wkrótce zabraknąć rąk do pracy. Coraz więcej Polaków podejmuje bowiem decyzję o powrocie do kraju, a miejscowi nie kwapią się do pracy za niskie stawki pisze serwis HotMoney.pl Po raz pierwszy od czasu wejścia do Unii Europejskiej krajów z Europy Środkowo-Wschodniej spadła liczba rejestrujących się do pracy imigrantów i to o 9 procent. Zdaniem dziennikarzy z Financial Times przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że Polacy coraz częściej kuszeni są lepszymi perspektywa...

FT: Boimy się odpływu Polaków

Brytyjskim pracodawcom może wkrótce zabraknąć rąk do pracy. Coraz więcej Polaków podejmuje bowiem decyzję o powrocie do kraju, a miejscowi nie kwapią się do pracy za niskie stawki pisze serwis HotMoney.pl Po raz pierwszy od czasu wejścia do Unii Europejskiej krajów z Europy Środkowo-Wschodniej spadła liczba rejestrujących się do pracy imigrantów i to o 9 procent. Zdaniem dziennikarzy z Financial Times przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że Polacy coraz częściej kuszeni są lepszymi perspektywa...

Fiskus łupi rozdzielonych emigracją

Ważna informacja dla małżeństw, które żyją osobno, bo jeden z małżonków pracuje za granicą. Lepiej nie rozliczajcie się razem z fiskusem. Złóżcie oddzielne deklaracje PIT, bo wtedy zapłacicie niższy podatek. Wspólne rozliczenie oznaczać będzie dopłatę kilkuset złotych - ostrzega Gazeta Prawna. Skarbówka nie rozpieszcza polskich małżeństw. Zwłaszcza tych, które cierpią z powodu zarobkowej rozłąki. Okazuje się bowiem, że fiskus nie karze takich par, gdy rozliczają się oddzielnie. Gdy chcą wspólni...

Fałszywi emigranci chcą abolicji

Osoby, które formalnie zmieniły miejsce zamieszkania, podając w urzędzie skarbowym adres zagraniczny, a faktycznie mieszkają w Polsce, mogą mieć kłopoty donosi Gazeta Prawna. Podatnicy tacy, mimo zadeklarowania zmiany rezydencji podatkowej, powinni zagraniczne dochody rozliczać w kraju. Jeśli urząd skarbowy udowodni, że faktycznej zmiany miejsca zamieszkania nie było, wówczas fikcyjni emigranci będą musieli zagraniczne zarobki rozliczać w Polsce. Zdaniem Gazety Prawnej lepiej, żeby takie osob...

Fałszywe walium zabiło dwoje ludzi

Mężczyzna i kobieta zmarli w wyniku zażycia leku, którym miało być walium. Zgony 36-latka i 22-latki w Bornemouth nie są ze sobą w żaden sposób połączone. Wiadomo tylko, że oboje zażyli niedozwolony lek. Policja w Dorset stwierdziła wstępnie, że obie ofiary, których danych personalnych jeszcze nie potwierdzono, zmarły we śnie po zażyciu niebieskich kapsułek z białym proszkiem. Ich ciała znaleziono w oddalonych od siebie mieszkaniach. Jeśli ktokolwiek bierze tego typu tabletki, lub miał z nim...

Fakt: Lot do Edynburga był koszmarem

Opatrzność miała w opiece tych pasażerów. Bo z pozoru zwykły lot zamienił się w koszmar, którego podróżni nigdy nie zapomną. Gdy nad samolotem zawisła groźba rozbicia, przerażeni ludzie zaczęli żegnać się z życiem. Jedni modlili się głośno do niebios, inni beznamiętnie patrzyli przed siebie. Część pasażerów histerycznie krzyczała, gdy jeszcze inni przytulali swoich bliskich. Na szczęście 121 pasażerów feralnego lotu z Warszawy do Edynburga ocalało - cieszy się Fakt. Nikt z pasażerów wsiadającyc...

Eurostar nie zrezygnuje z Ashford?

Przedstawiciele firmy Eurostar, przewożącej koleją pasażerów m.in. z Londynu do Paryża, spotkali się z lokalnymi władzami miasta Ashford. Rozmawiali o obawach councilu dotyczących redukcji miejsc pracy. Władze Ashford chciały się przede wszystkim upewnić, że Eurostar nie wycofa połączeń kolejowych z miasta. Niemniej, w listopadzie ubiegłego roku, Eurostar otworzył nową stację w Ebbsfleet i tym samym, znacznie ograniczył połączenia Ashford-Paryż i zawiesił połączenia Ashford-Bruksela. David Hi...

Epidemia AIDS wśród szkockich gejów?

Społeczność homoseksualistów w Szkocji narażona jest na epidemię AIDS - podaje serwis BBC. Do takiego wniosku doszli lekarze po przebadaniu dwóch tysięcy mężczyzn. Zdaniem medyków z Uniwersytetu w Edynburgu wielu z badanych nie miało świadomości, iż stali się nosicielami wirusa HIV. Specjaliści zajmujący się problem zapowiedzieli szeroką kampanię uświadamiającą, która przeprowadzona zostanie m.in. w lokalnych pubach i klubach nocnych. Edyta Waleszczyńska - RGfm

Emigrant na wirtualnej kozetce

Polscy emigranci coraz częściej szukają pomocy psychologicznej w internecie. Dlaczego? Wirtualne sesje psychoterapeutyczne są nawet o połowę tańsze od tradycyjnych. Istnieją dwa główne powody, dla których pacjenci coraz częściej decydują się skorzystać z tzw. e-porad. Po pierwsze, w sieci godzina rozmowy z psychologiem kosztuje od 35 zł do 85 zł, po drugie, pośredni kontakt likwiduje poczucie wstydu, często towarzyszące wizytom w tradycyjnym gabinecie psychologa. E-terapia bije prawdziwe rekor...

Emigranci, wracajcie po nowe dowody!

Emigranci są największą grupą wśród 800 tys. osób, które nie złożyły wniosku o wymianę starych dowodów osobistych na nowe. Termin wymiany upływa 1 kwietnia. Urzędnicy grożą spóźnialskim grzywną, a nawet miesiącem więzienia! Elżbieta Waśko, dyrektorka Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Nowego Sącza twierdzi, że z grona spóźnialskich aż osiemdziesiąt procent to osoby, które w Polsce ostatni raz były kilka lat temu - pisze Gazeta Wrocławska. W samym Nowym Sączu wniosków o nowe dowody nie ...

Emigranci wracają, bezrobocie spada

Polscy emigranci wracają do kraju z oszczędnościami i planami na przyszłość. Wielu z nich przymierza się do otwarcia własnego biznesu, a tym samym stworzenia nowych miejsc pracy pisze Express Bydgoski. Pracowałem na Wyspach wraz z kolegami kucharzami. Teraz większość z nich jest już w kraju i przymierza się do otwarcia własnego gastronomicznego biznesu. Patrząc na to, jak ciężko pracowali za granicą, są skazani na sukces twierdzi Michał Jakubowski, który wrócił na początku tego roku z Anglii....

Emigranci wracają do kraju na odwyk

Do ośrodków leczenia uzależnień w Polsce zgłasza się coraz więcej pacjentów, którzy właśnie wrócili z Anglii czytamy w Dzienniku Łódzkim. Do łódzkich ośrodków przychodzi co miesiąc od kilku do kilkunastu byłych emigrantów z problemami alkoholowymi. To rzeczywiście duży problem przyznaje Joanna Rak z Poradni Profilaktyki Społecznej przy Towarzystwie Powrót z U. Trafiają do nas osoby, które przed wyjazdem za granicę leczyły się u nas, a pobyt w Anglii tylko nasilił ich uzależnienie, więc tra...

Emigracja osłabia branżę budowlaną

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa opublikował raport, z którego wynika, że na jednego inżyniera przypada w Polsce ok. siedem inwestycji czytamy w Rzeczpospolitej. W związku z nasiloną emigracją zarobkową Polaków do Anglii i innych państw UE, na rynku budowlanym pojawił się silny deficyt kadrowy. Według danych z raportu na 400 tys. budów jest tylko 60 tysięcy uprawnionych inżynierów do kierowania robotami. To wskaźnik absurdalny. Nikt nie jest w stanie efektywnie kierować taką ...

Edukacja do poprawki

Coraz więcej dorosłych londyńczyków wraca do szkolnych ław. I choć nie jest to łatwym zadaniem, sporo z nich ceni sobie możliwość nadrobienia szkolnych zalegości. Organizatorzy akcji namawiającej mieszkańców stolicy do uzupełnienia edukacyjnych braków zdają sobie sprawę, że znaczna część dorosłych nie zechce skorzystać z tej możliwości. Powód wydaje się prosty; wielu ma przykre doświadczenia ze szkół, ktorych często nie skończyli.. Zdecydowani na udział w kursach uzupełniających, wybrali zaj...

Economist: Panie Tusk, czas na konkrety

Duże nadzieje, piękne słowa i skromne wyniki - tak podsumowuje dotychczasowe wyniki rządu Donalda Tuska najnowszy Economist w korespondencji z Warszawy. Zdaniem tygodnika, wygląda na to, że premierowi brak żelaznej woli w realizacji słusznych skądinąd celów, zaś ambitne plany nie przekładają się na szczegóły realizacyjne. Takich przekonywujących szczegółów Economist nie widzi w ministerstwie finansów, którego szef Jacek Rostowski chce zmniejszyć deficyt budżetowy do jednego procenta PKB w 201...

Economist o Tusku: Czas na konkrety

Duże nadzieje, piękne słowa i skromne wyniki - tak podsumowuje dotychczasowe wyniki rządu Donalda Tuska najnowszy Economist w korespondencji z Warszawy. Zdaniem tygodnika, wygląda na to, że premierowi brak żelaznej woli w realizacji słusznych skądinąd celów, zaś ambitne plany nie przekładają się na szczegóły realizacyjne. Takich przekonywujących szczegółów Economist nie widzi w ministerstwie finansów, którego szef Jacek Rostowski chce zmniejszyć deficyt budżetowy do jednego procenta PKB w 201...

Dłuższy areszt dla zabójcy Polaka

Irlandczyk oskarżony o zabójstwo dwóch Polaków w dublińskiej dzielnicy Drimnagh pozostanie w areszcie przez najbliższe dwa tygodnie - zdecydował sąd okręgowy w Dublinie. Oskarżony 17-latek był członkiem gangu, który zaatakował śrubokrętem 29-letniego Polaka, Pawła K. oraz jego przyjaciela, Mariusza Sz. Polacy odmówili młodzieżowemu gangowi kupna alkoholu w pobliskim sklepie. Obaj zmarli w wyniku odniesionych ran. Policja nadal zbiera materiał dowodowy. Zdaniem jednego z detektywów irlandzkie...

Dziwisz: Ojcowizna jest nad Wisłą

Kardynał Stanisław Dziwisz, podczas wczorajszej procesji Bożego Ciała w Krakowie, poruszył temat polskiej emigracji zarobkowej. Zaapelował w tej sprawie do władz państwowych pisze Dziennik Polski. Dziwisz zwrócił się do władz z apelem, aby młodzi ludzie mogli w kraju znajdować pracę i godziwe wynagrodzenie. Jego zdaniem zjawisko masowych wyjazdów powinno stanowić poważne wyzwanie dla polskich władz, a tych, którzy wyjechali, powinno się wspierać, również odpowiedzialną opieką prawną mówił pol...

Dziś premiera Katynia w Londynie

W ramach 6. Festiwalu Filmów Polskich Kinoteka dzisiaj w Londynie zostanie wyświetlony Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy. Projekcja będzie miała miejsce w BFI Southbank o godzinie 18.30. Katyń to trzeci film Wajdy nominowany do Oscara, opowiadający o losach polskich oficerów brutalnie zamordowanych przez Armię Czerwoną w czasie II wojny światowej. Wśród nich był także ojciec Andrzeja Wajdy. Dzisiejsza projekcja Katynia rozpoczyna sezon filmów Andrzeja Wajdy w BFI Southbank, który trwać będzie ...

Dziewięcioletnia Shannon odnaleziona

Shannon Matthews, dziewięcioletnia Brytyjka, która zaginęła 24 dni temu w zachodniej części hrabstwa Yorkshire, odnalazła się cała i zdrowa. Shannon znaleźli policjanci w jednym z mieszkań, oddalony zaledwie o jedną milę od jej domu w Dewsbury. Oficerowie dostali się do budynku w Lidgate Garden wyważając drzwi, a następnie wyszli trzymając 9-latkę na rękach. Wyglądała na spokojną, a policjanci przyznali, że czuje się dobrze. Akcję policji widział jeden z okolicznych mieszkańców. Mężczyzna twie...

Dzieci rozbiły elitę Scotland Yardu

Brytyjska policja zatrzymała dwóch nastolatków, którzy staranowali samochodem 5 funkcjonariuszy z specjalnej jednostki Scotland Yard. W nocy z czwartku na piątek policjanci przyjechali do dzielnicy londyńskiej Battersea, gdzie doniesiono o 14- i 15-to latku, którzy grożą ludziom bronią. Na miejscu nastolatkowie przejechali dwóch policjantów, a następnie uderzyli w samochód, w którym przebywało dalszych trzech. Cała piątka wylądowała w szpitalu, ale urazy nie zagrażają ich zdrowiu. Początkowo s...

Dzieci odsyłane jak paczki

Dramat dwójki dzieci, których matka pracuje na Wyspach. Ojciec w Polsce sobie z nimi nie radził, więc wysłał je samolotem do Anglii. Na lotnisku nikt się po nie nie zgłosił. Dzieci wróciły i wylądowały w białostockim sierocińcu. W Domu Dziecka nr 2 w Białymstoku wszyscy są wstrząśnięci tą historią. Matka wyjechała do Anglii, zostawiając męża z trójką dzieci u dziadków. Ojciec sobie nie radził i po telefonicznej rozmowie z żoną postanowił odesłać dwójkę starszych dzieci do matki. 10-letni chło...

Dzieci emigrantów popadają w nałogi

Dzieci wychowujące się bez ojca lub matki są o wiele bardziej narażone na problemy z narkotykami, alkoholem i przemocą niż ich rówieśnicy z normalnych domów donosi dziennik Polska. Częstą przyczyną takiego stanu rzeczy jest emigracja współmałżonka. Na początku bieżącego roku na zlecenie dziennika Polska i Fundacji Grupy TP przeprowadzono badanie w 292 szkołach w ramach programu Szkoła bez przemocy. Na jego podstawie ośrodek SMG KRC opublikował raport, z którego wynika, że dzieci wychowujące si...

Działka kokainy jak pinta piwa

Z danych rządowych wynika, że po ostatnich podwyżkach akcyzy na alkohol jego cena zrównała się z ceną narkotyków. W samym Londynie koszt zakupu drinka jest wyższy niż koszt działki heroiny u dilera narkotykowego - pisze brytyjski dziennik Metro. Organizacja Drugscope ostrzega, że w tej chwili tańsze jest spędzenie wieczoru narkotyzując się, niż zabawa w pubie. Powodem tego jest wzrost cen alkoholu, przy spadku cen narkotyków. Zdaniem Davida Davisa, ministra spraw wewnętrznych w gabinecie cie...

Dożywocie za zabójstwo 14-latki

40-letni recydywista Michael Clark został skazany na karę dożywotniego więzienia przez sąd w Sheffield za gwałt i zabójstwo 14-letniej Polki Zuzanny Z. Do zbrodni doszło w październiku 2007 roku w Leeds. Sąd zarządził, by skazany odsiedział w więzieniu co najmniej 35 lat i nie dopatrzył się po stronie oskarżonego żadnych okoliczności łagodzących. Prokurator nazwał zabójstwo aktem wyjątkowego sadyzmu. Zuzanna Z. została zaatakowana w domu pod nieobecność rodziców, w dwa miesiące po przyjeździe ...

Dożywocie dla zabójcy 14-letniej Zuzanny

40-letni recydywista Michael Clark został skazany na karę dożywotniego więzienia przez sąd w Sheffield za gwałt i zabójstwo 14-letniej Polki Zuzanny Z. Do zbrodni doszło w październiku 2007 roku w Leeds. Sąd zarządził, by skazany odsiedział w więzieniu co najmniej 35 lat i nie dopatrzył się po stronie oskarżonego żadnych okoliczności łagodzących. Prokurator nazwał zabójstwo aktem wyjątkowego sadyzmu. Zuzanna Z. została zaatakowana w domu pod nieobecność rodziców, w dwa miesiące po przyjeździe ...

Dożywocie dla mordercy polskich braci

41-letni Marek M. został skazany przez sąd w Luton na dożywocie za zabójstwo dwóch braci: 42-letniego Waldemara i 46-letniego Andrzeja M. Sędzia zalecił, aby skazany mógł złożyć wniosek o warunkowe zwolnienie dopiero po odsiedzeniu w więzieniu co najmniej 25 lat. Większością głosów ława przysięgłych uznała też Marka M. za winnego ośmiu zarzutów kradzieży i usiłowania kradzieży. Wyroki za kradzież i usiłowanie kradzieży skazany będzie odbywał równolegle z wyrokiem za zabójstwa. O tym, czy po od...

Dożywocie dla mordercy Moniki Szmecht

Były żołnierz Anthony Clarke został skazany przez sąd w Liverpoolu na dożywocie za uprowadzenie swej byłej narzeczonej, Polki Moniki Szmecht, zadanie jej ran nożem, oblanie benzyną i podpalenie - podała sieć BBC. 27-letni Brytyjczyk będzie mógł starać się o zwolnienie dopiero po 25 latach spędzonych w więzieniu. Każdy, kto słuchał relacji o tym, jak Monika Szmecht zmarła, nigdy nie zapomni o tym horrorze - powiedział sędzia, ogłaszając wyrok. Ława przysięgłych jednomyślnie uznała winę Clarke'a...

Dożywocie dla mordercy Moniki Sz.

Były żołnierz Anthony Clarke został skazany przez sąd w Liverpoolu na dożywocie za uprowadzenie swej byłej narzeczonej, Polki Moniki Szmecht, zadanie jej ran nożem, oblanie benzyną i podpalenie - podała sieć BBC. 27-letni Brytyjczyk będzie mógł starać się o zwolnienie dopiero po 25 latach spędzonych w więzieniu. Każdy, kto słuchał relacji o tym, jak Monika Szmecht zmarła, nigdy nie zapomni o tym horrorze - powiedział sędzia, ogłaszając wyrok. Ława przysięgłych jednomyślnie uznała winę Clarke'a...

Dover: Przechwycono ecstasy i kokainę

Tabletki ecstasy i kokainę o łącznej wartości 260 tys. funtów znaleziono w ciężarówce podczas odprawy w porcie w Dover. Narkotyki znaleziono w samochodzie na litewskich numerach rejestracyjnych, który przypłynął do Kentu na promie z francuskiego Calais. Podczas przeszukania ciężarówki policja znalazła 12 kilogramów ecstasy i pół kilograma kokainy. 24-letni Litwin został zatrzymany i oskarżony o próbę przemytu narkotyków na terytorium Wielkiej Brytanii. Filip Cuprych Goniec Polski ...

Dosyć pisania bzdur o Polakach!

Najwyższy czas skończyć z nierozsądnymi i błędnymi komentarzami o Polakach w brytyjskich mediach - apeluje na łamach londyńskiego dziennika The Independent konserwatywny poseł do Izby Gmin, Daniel Kawczynski. Biali Polacy są łatwiejszym celem ataków niż Pakistańczycy czy Chińczycy - dodaje. Jego zdaniem, najwięcej nieprawdziwych i dyskryminujących polskich imigrantów opinii publikowanych jest w programach radiowych i telewizyjnych BBC. W opinii posła, obowiązuje w nich wciąż stereotyp polskiego...

Dorset: Obowiązkowe kursy jazdy dla Polaków?

W Dorset pojawiła się propozycja wprowadzenia obowiązkowych kursów jazdy dla wszystkich imigrantów z Unii Europejskiej, zanim zezwoli im się na poruszanie się samochodem po brytyjskich drogach. Wszystko przez sporą liczbę poważnych wypadków drogowych z udziałem obcokrajowców. Nick King, członek Bornemouth Council, będący jednocześnie członkiem władz policji w Dorset, wyraził swój niepokój tym, że przybyszom z kontynentu pozwala się na jazdę na Wyspach bez żadnych testów i kursów. Ostatnio ...

Do UK uciekają też drobni przestępcy

Drobni przestępcy w obawie przed karą wyjeżdżają na Wyspy, gdzie prowadzą uczciwe życie zakładają firmy i rodziny. Jednak nie są w stanie uciec przed polskim wymiarem sprawiedliwości i coraz częściej trafiają za kratki czytamy w Panoramie Leszczyńskiej. To był szok. Wracałem z urlopu z jednej z brytyjskich wysp i na lotnisku w Londynie, po okazaniu paszportu, zostałem aresztowany. Miesiąc siedziałem w angielskim areszcie, potem miesiąc w Rawiczu. Teraz usłyszałem wyrok powiedział gazecie Tom...

Daily Mail: Tracimy przez imigrantów

Daily Mail powołując się na oficjalne rządowe dane donosi, że liczba zatrudnionych Brytyjczyków spadła prawie o pół miliona od czasu, kiedy na Wyspy dotarła fala imigracji z Europy Wschodniej. Jak twierdzi gazeta, opublikowane dane potwierdzają, że brytyjscy pracownicy są wypychani z rynku pracy przez setki tysięcy Polaków i przybyszów z innych krajów Europy Wschodniej. Według danych rządowych liczba zatrudnionych rodowitych mieszkańców spadła z 24,4 do 23,9 milionów w zeszłym roku. Od 2001 l...

Czyje kule zabiły Magdę Pniewską?

W październiku ta roześmiana twarz z identyfikatora ilustrowała wstrząsające wieści o ponurej zbrodni. Magda Pniewska zginęła, bo przypadkowo znalazła się na linii ognia gangsterów. Właśnie rozpoczął się proces jednego z nich. W sądzie Old Bailey rozpoczął się proces 17-letniego Brytyjczyka oskarżonego o zastrzelenie Magdy Pniewskiej w październiku ubiegłego roku. O pierwszym dniu procesu pisze Daily Mail. Nastolatek, którego nazwisko nie zostało ujawnione, przyznał się do posiadania broni, al...

Cumbria: Polak cudem uniknął śmierci

Kierowca samochodu ciężarowego, na który spadł ogromny głaz, cudem uniknął śmierci. Wystarczyły centymetry, żeby zamiast układu kierowniczego kamień przygniótł Polaka. Do zdarzenia doszło, gdy pracownik firmy przewozowej Richard Wellock Sons Ltd z Colne niespodziewanie zahaczył o kamienny łuk, znajdujący się nad wjazdem na teren hotelu w Grange-over-Sands, gdzie dostarczał produkty spożywcze. Konstrukcja nie wytrzymała wstrząsu i runęła na samochód Polaka. Na szczęście głaz uderzył w kierowni...

Coraz więcej Brytyjek pije i rozrabia

Dramatycznie wzrosła liczba kobiet aresztowanych za pijaństwo. Policyjne statystki dotyczące całej Wielkiej Brytanii biją na alarm, a obwiniane są... wielkie sieci handlowe puby. Tylko w przeciągu jednego roku liczba aresztowanych pijanych kobiet w Cheshire wzrosła z 85 do 200, w Essex ze 112 do 204, a w North Yorkshire z 135 do 209. Zdaniem policji, część winy za taki stan rzeczy ponoszą supermarkety, bo oferują tani alkohol, który dość często obejmują najróżniejsze promocje. Nie bez winy p...

Co załatwił minister Sikorski w Wielkiej Brytanii

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potwierdził podczas wizyty w Londynie, że Polska nie będzie się sprzeciwiała odblokowaniu rozmów między Unią Europejską i Rosją w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy. Polskie postulaty, jeśli chodzi o aneks do mandatu negocjacyjnego, zostały spełnione. Co więcej, uwzględniliśmy i wsparliśmy Litwę, aby w aneksie znalazła się kwestia odblokowania dostaw ropy do rafinerii PKN (Orlen) w Możejkach - powiedział minister Sikorski po rozmowach ...

Co załatwił minister Sikorski w UK

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potwierdził podczas wizyty w Londynie, że Polska nie będzie się sprzeciwiała odblokowaniu rozmów między Unią Europejską i Rosją w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy. Polskie postulaty, jeśli chodzi o aneks do mandatu negocjacyjnego, zostały spełnione. Co więcej, uwzględniliśmy i wsparliśmy Litwę, aby w aneksie znalazła się kwestia odblokowania dostaw ropy do rafinerii PKN (Orlen) w Możejkach - powiedział minister Sikorski po rozmowach ...

Clarke: To nie ja podpaliłem Monikę

Były narzeczony 20-letniej Polki, oskarżony o jej bestialskie morderstwo, przedstawił ławie przysięgłych swoją wersję wydarzeń. Mężczyzna po raz kolejny zaprzeczył, że jest sprawcą zbrodni. 27-letni Anthony Clarke zeznał, że Monika Szmecht na kilka godzin przed śmiercią wymusiła od niego kwotę 1000 funtów. Zgodził się na zapłacenie tej sumy, ponieważ Polka szantażował go, że zgłosi na policję jego agresywne zachowanie. Brytyjczyk przyznał też, że spotkał ofiarę 11 czerwca 2007 roku około godz...

Clark namawiał świadków do kłamstwa

Philip Savin, świadek w procesie o zabójstwo 20-letniej Moniki Szmecht, przyznał, że oskarżony Anthony Clark namawiał go do składania fałszywych zeznań. Mężczyzna, który postanowił zmienić swoje zeznania dopiero w ubiegłym tygodniu, przyznał, że wyzna prawdę, gdyż miał dosyć swojego przyjaciela, który obwinia wszystkich dokoła za to, co sam zrobił. Dzięki temu posunięciu Philip Savin odpowiada obecnie przed sądem z pozycji świadka, mimo że jeszcze do niedawna ciążył na nim zarzut morderstwa. W...

Chiny potępiają protesty w Londynie

Chińskie władze uznały w poniedziałek za sabotaż demonstracje, których uczestnicy usiłowali przeszkodzić w niedzielnej sztafecie ze zniczem olimpijskim w Londynie - podały oficjalne media w Pekinie. Niespełna dwugodzinna sztafeta z ogniem olimpijskim została zdezorganizowana przez antychińskich demonstrantów, którzy protestowali w ten sposób przeciw polityce Pekinu w Tybecie i Darfurze. Atakując znicz gaśnicami, próbując przejąć pochodnię lub kładąc się na drodze, protestujący wymusili zmianę ...

Chińscy ochroniarze to bandyci

Kilkunastu chińskich ochroniarzy miało ubezpieczać ogień olimpijski w Londynie i zapewnić płynne przekazywanie pochodni kolejnym uczestnikom sztafety. - Ochroniarze wywodzą się z chińskich służb specjalnych. Brytyjscy organizatorzy sztafety nieoficjalnie oskarżają ich o zbytnią agresję wobec protybetańskich demonstrantów - informował Daily Telegraph. Atmosferę podgrzała jeszcze wczorajsza wypowiedź lorda Coe. - Trzy razy próbowali mnie odepchnąć i usunąć z drogi. Są straszni. Nie mówili po angi...

Cherie Blair ujawnia sekrety

Do sprzedaży trafiły pamiętniki Cherie Blair, żony byłego brytyjskiego premiera. Opublikowane wcześniej przez prasę fragmenty książki pt. Speaking for Myself, w których autorka opisała szczegóły swojego małżeństwa, wielu Brytyjczyków wprawiły w zakłopotanie. Pamiętam, że poznaliśmy się w 1975 r. w autobusie londyńskiej linii 74, kiedy wracałam ze świątecznego obiadu. Od razu mi zaimponował, był przystojny, dobrze zbudowany i miał świetne poczucie humoru - wspomina Cherie. Z rozbrajającą szczero...

Centralwings znów miał kłopoty

Trzy razy podchodził do lądowania samolot Centralwigs, który usiłował wylądować na lotnisku w Dublinie. Potem, przez kłopoty techniczne, maszyna przez 6 godzin nie mogła wystartować - przez co 40 pasażerów wróciło do Warszawy w środku nocy. Ta sama maszyna w czwartek awaryjnie lądowała na lotnisku Okęcie. Maszyna Centralwings - boeing 737 - w czwartek leciała z Warszawy do Edynburga. Pilot nie mógł jednak schować podwozia i musiał zawrócić. Samolot awaryjnie lądował na Okęciu. Podczas ewakuacji...

Centralwings rezygnują z Pyrzowic

Tania linia lotnicza Centralwings rezygnuje z regularnych połączeń z Pyrzowic. Na szczęście przewoźnik nie zawiesił lotów czarterowych, więc turyści polecą na wczasy. Po Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Szczecinie, gdzie Centralwings ograniczył albo zlikwidował w ostatnim czasie większość połączeń, przyszedł czas na Katowice. Od 18 kwietnia tani przewoźnik nie będzie już latał do Dublina, a od 29 kwietnia znikną połączenia z Edynburgiem i Shannon w Wielkiej Brytanii. Centralwings, który w całości ...

Cenne dzieło zrabowane w Polsce odnalazło się w UK

Po interwencji ambasady RP w Londynie z oferty jednego z najbardziej prestiżowych brytyjskich domów aukcyjnych wycofano obraz, który został zrabowany w Warszawie podczas II wojny światowej przez nazistów. Siedemnastowieczne malowidło, które trafiło do domu aukcyjnego Christies, zostanie zwrócone rodzinie pierwotnego właściciela. Abe Gutnajer, żydowski antykwariusz został zamordowany w Getcie Warszawskim w 1942 roku. Jego dobytek, w tym obraz holenderskiego malarza Pietera de Grebbera Studium mę...

Cenne dzieło odnalazło się w UK

Po interwencji ambasady RP w Londynie z oferty jednego z najbardziej prestiżowych brytyjskich domów aukcyjnych wycofano obraz, który został zrabowany w Warszawie podczas II wojny światowej przez nazistów. Siedemnastowieczne malowidło, które trafiło do domu aukcyjnego Christies, zostanie zwrócone rodzinie pierwotnego właściciela. Abe Gutmajer, żydowski antykwariusz został zamordowany w Getcie Warszawskim w 1942 roku. Jego dobytek, w tym obraz holenderskiego malarza Pietera de Grebbera Studium mę...

Burza o Fawley Court

Wśród brytyjskiej Polonii wrze: część emigrantów protestuje przeciwko sprzedaży Fawley Court posiadłości będącej symbolem wojennej emigracji, na której gospodarują księża marianie. Fawley Court to XVII-wieczna rezydencja, położona w Henley nad Tamizą. W latach 50. kupił ją marianin, ks. Józef Jarzębowski. Założył tam polską szkołę dla dzieci emigrantów. W latach 70. w parku przy rezydencji zbudowano kościół. Niestety, z biegiem lat szkoła podupadała finansowo i w 1986 r. została zamknięta. ...

Burmistrz Nowego Jorku w Londynie

Z burmistrzem Borisem Johnsonem spotyka się dziś w Londynie mer Nowego Jorku, Michael Bloomberg. W czasie spotkania, szefowie dwóch najważniejszych miast na świecie mają omawiać przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa. Podczas kampanii wyborczej Boris Johnson uznawał za priorytet ograniczenie przestępczości w Londynie. Obiecał także wprowadzenie nowojorskiego sposobu zwalczania przestępczości. Planuje na przykład zwiększyć liczbę policjantów w środkach komunikacji miejskiej o dodatkowych 440 f...

Burmistrz Londynu poparł Polaków

Burmistrz Londynu Ken Livingstone poparł skargę do komisji rozpatrującej zażalenia na prasę, wystosowaną przez największą w Wielkiej Brytanii organizację polonijną Zjednoczenie Polskie przeciwko gazecie Daily Mail. W skardze do PCC (Press Complaints Commission) Zjednoczenie zarzuca gazecie przedstawianie polskich imigrantów w negatywnym świetle, stwarzanie wokół nich niezdrowej atmosfery i podsycanie skierowanych przeciw nim postaw ksenofobicznych. Polska społeczność, podobnie jak inne społecz...

Budowlańcy mają swoje pięć minut

Branżą zawodową, która najbardziej skorzystała na emigracji zarobkowej Polaków, jest budownictwo. W żadnym zawodzie płace nie rosną w tak szybkim tempie czytamy w dzienniku Polska. Eksperci wyjaśniają taką sytuację na dwa sposoby. Po pierwsze budowlańcy są z natury mobilni - zmieniają miejsce pracy, przenosząc się z budowy na budowę. Dla nich wyjazd z Polski za lepszą pensją był więc łatwiejszy niż dla sprzedawcy czy pracownika linii produkcyjnej. Po drugie, popyt na usługi budowlane jest w ...

Brytyjskie sądy łagodne dla nałogowców

Złodziej może uniknąć więzienia, jeśli jest hazardzistą. Właśnie uzależnienie od nałogów mają uznawać brytyjscy sędziowie za okoliczność łagodzącą przy wydawaniu wyroków. To oficjalne zalecenie brytyjskiej rady opracowującej wytyczne dla sądów. Za kratki nie trafią nie tylko hazardziści. Jedynie na prace społeczne będą skazywani też alkoholicy i narkomani. Muszą tylko wykazać, że napadli na bezbronnego, bo musieli zaspokoić swój nałóg. Bezkarni będą więc też nałogowcy, którzy napadną na sklepy...

Brytyjskie leki z polskiej apteki

Na Wyspy wchodzą polskie sieci farmaceutyczne, a tymczasem z Wielkiej Brytanii do Polski wędrują... lekarstwa. Wartość eksportu leków z UK do naszego kraju wyniosła w ubiegłym roku aż 201 mln funtów czytamy w Rzeczpospolitej. Farmaceutyki zajmują pierwsze miejsce wśród hitów brytyjskiego eksportu do Polski. Ogółem ich sprzedaż wzrosła w ubiegłym roku o 70 proc., a samych leków na receptę o 172 procent. Zdaniem Michała Dembińskiego z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej przyczyną takiego ożywieni...

Brytyjski rynek mało atrakcyjny

Brytyjscy specjaliści biją na alarm. Przy spadającej wartości funta, wysokość zarobków w Anglii nie jest już atrakcyjna dla Polaków czytamy w serwisie Inwestycje.pl Coraz więcej Polaków decyduje się też na powrót do ojczyzny, co powoli staje się odczuwalne na Wyspach przede wszystkim w takich branżach, jak: budownictwo, służba zdrowia, rolnictwo i przetwórstwo spożywcze. Do takiego wniosku doszedł rządowy doradca i profesora ekonomii na Strathclyde University w Szkocji, Robert Wright. Zdaniem...

Brytyjska stolica utonie w śmieciach

Z brzegów Tamizy i z jej głębin zbiera się rocznie ponad 400 ton śmieci. W większości są to plastikowe butelki i foliowe siatki. Rzekę zaśmiecają nie tylko sami mieszkańcy, ale też turyści odwiedzający miasto. Śmieci wyrzucane są z mostów, z nadbrzeży a nawet ze statków. Ekolodzy biją na alarm, podkreślając że wyprodukowanie plastikowej siatki czy butelki zajmuje niecałe 5 minut, a ich rozkład 500 lat. Sprawą zajął się już brytyjski rząd. Pierwsza propozycja nowego zapisu dotyczącego zakazu ...

Brytyjska policja winna śmierci Polki?

Zaledwie dwa tygodnie po zakończeniu procesu o bestialskie zabójstwo 20-letniej Moniki Szmecht rozpoczęło się kolejne dochodzenie w tej sprawie. Śledczy sprawdzają, czy brytyjska policja dopełniła wszystkich starań, aby ochronić Polkę przed mordercą. The Independent Police Complaints Commission prowadzi obecnie czynności, które pozwolą ustalić czy Merseyside Police z odpowiednią powagą potraktowała zawiadomienie dotyczące przemocy domowej złożone przez ofiarę. W grudniu 2007 roku Minika Szmecht...

Brytyjska policja poszukuje zaginionej Polki

29-letnia Justyna Niepokulczycka zaginęła dwa tygodnie temu. Od tamtej pory jej los jest nieznany. Zaniepokojeni przyjaciele Polki zwrócili się o pomoc do policji. Znajomi kobiety widzieli ją po raz ostatni w niedzielę 30 marca w Whitstable niedaleko Canterbury. W dniu zniknięcia zaginiona razem z przyjaciółką poszły się do pubu Thomas Ingoldsby w Burgate. Około godziny 23.20 kobiety rozdzieliły się, po tym jak Justyna odmówiła powrotu do domu. Polka została w pubie, aby kontynuować rozmowę z ...

Brytyjska policja poszukuje Polki

29-letnia Justyna Niepokulczycka zaginęła dwa tygodnie temu. Od tamtej pory jej los jest nieznany. Zaniepokojeni przyjaciele Polki zwrócili się o pomoc do policji. Znajomi kobiety widzieli ją po raz ostatni w niedzielę 30 marca w Whitstable niedaleko Canterbury. W dniu zniknięcia zaginiona razem z przyjaciółką poszły się do pubu Thomas Ingoldsby w Burgate. Około godziny 23.20 kobiety rozdzieliły się, po tym jak Justyna odmówiła powrotu do domu. Polka została w pubie, aby kontynuować rozmowę z ...

Brytyjka zamieszkała ze szkieletem

Brytyjka Catherine McGuigan starannie obliczyła koszty remontu i poszerzenia domu. Uwzględniła różne możliwości, lecz nie tę, że trzeba będzie sfinansować pochówek szkieletów i kości pochowanych pod jej jadalnią - pisze w poniedziałek popularny dziennik Daily Mail. 42-letnia McGuigan stanęła w obliczu opłacenia pochówku, którego koszty szacuje się na 30.000 funtów szterlingów. Ta makabryczna historia zaczęła się przed trzema tygodniami, gdy Brytyjka zastała pięciu robotników, którzy pracują p...

Brytyjka wyłudziła 50 tys. funtów zasiłku

59-letnia Christine Areh z Edgware w północnym Londynie została skazana na 15 miesięcy więzienia za wyłudzenie ponad 50 000 funtów zasiłków. Aby uniknąć procesu, twierdziła, że ma raka. Brytyjka najpierw twierdziła, że nie jest w stanie płacić czynszu za dom, w którym mieszka. Dochodzenie przeprowadzone przez władze lokalne Harrow wskazało jednak, że Areh jest jego właścicielką. Kiedy wezwano ją po raz pierwszy na przesłuchanie, nie stawiła się. Poinformowała, że przebywała w Stanach Zjednoczo...

Brytyjczyk reformuje polskie muzea

Dyrektor Muzeum Londyńskiego, prof. Jack Lohman, zabiera się za unowocześnienie polskich placówek muzealnych informuje Rzeczpospolita. Urodzony w Anglii w rodzinie o polskich korzeniach, przewodniczący Międzynarodowej Rady Muzeów Wielkiej Brytanii, przybył do Polski na zaproszenie ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego. Będzie sprawował kontrolę nad warszawskim Muzeum Narodowym, w poniedziałek ogłosi już pierwsze decyzje. Ekspert chce cały zbiór udostępnić online, odświeżyć wygląd galerii i ...

Brytyjczyk odbity z rąk porywaczy

Brytyjski dziennikarz Richard Butler został uwolniony po ataku żołnierzy irackich sił bezpieczeństwa na dom, w którym był przetrzymywany przez dwa miesiące. Butler pracował w Iraku jako fotoreporter dla amerykańskiej sieci CBS. Został zatrzymany w Basrze, w lutym tego roku. Dziennikarz z uznaniem wypowiadał się o żołnierzach, którzy go oswobodzili. Zdaniem rzecznika irackiego ministerstwa obrony, stan zdrowia uwolnionego Brytyjczyka jest dobry. Richard Butler wraz z tłumaczem został porwa...

Brytyjczycy złamali prawa człowieka

Brytyjscy żołnierze w Basrze winni są naruszenia praw człowieka wobec 26-letniego Irakijczyka nazwiskiem Baha Mousa, który zmarł w czasie pobytu w brytyjskim więzieniu we wrześniu 2003 roku - przyznał w czwartek minister obrony Des Browne. Rodzina Mousy, który przed śmiercią pracował jako recepcjonista w hotelu, wytoczyła powództwo cywilne przeciwko rządowi brytyjskiemu w sądzie wyższej instancji (High Court) w Londynie. Świadkowie zeznali, że Mousa zmarł w bólu, a na jego ciele doliczono się 9...

Brytyjczycy wybierają bezrobocie

Są w Wielkiej Brytanii miasta, gdzie bezrobocie sięga ponad 50 proc.! Wielu Anglików czy Walijczyków woli siedzieć na zasiłach, a pracują na nie... polscy imigranci. Według raportu brytyjskiego rządu pół miliona Brytyjczyków straciło miejsca pracy na rzecz imigrantów, w tym przede wszystkim Polaków. Jednak zdaniem specjalistów nie zawsze można mówić o wyparciu przez polskich imigrantów pracowników Brytyjskich. Jak pisze The Times ponad 70 tysięcy emigrantów znalazło pracę na Wyspach w miejsco...

Brytyjczycy porzucili dzieci

Para starszych Brytyjczyków to najbardziej bezduszni ludzie świata. Najpierw 59-letnia kobieta zapłaciła za sztuczne zapłodnienie w indyjskiej klinice. Jednak gdy dowiedziała się, że jej długo wyczekiwane dzieci to para dziewczynek, porzuciła je po urodzeniu, tłumacząc zdumionym lekarzom, że zawsze chciała mieć tylko chłopców. 59-letnia kobieta i jej 72-letni partner nawet nie odwiedzili swych dzieci w szpitalu w Wolverhampton - oburza się brytyjski Daily Mail. Od razu po urodzinach zrzekli ...

Brytyjczycy polubili polską wódkę

Rośnie eksport mocnych alkoholi z Polski na Wyspy Brytyjskie. W angielskich supermarketach można już kupić Żubrówkę i Wyborową, a wkrótce na półki trafi też Żołądkowa czytamy w Rzeczpospolitej. Wojciech Olczak, dyrektor brytyjskiej firmy Brand Distribution Development (BDD), która importuje alkohol z Polski, przyznał, że trwają negocjacje z jedną z największych sieci handlowych w Wielkiej Brytanii - Asda. Jeśli zakończą się one pomyślnie, Brytyjczycy będą mogli kupować wódkę Żołądkową Gorzką,...

Brytyjczycy cenią nas za inteligencję

Polscy emigranci pracujący na Wyspach postrzegani są jako bardzo zdolni i zaradni pracownicy. Czy na takie pozytywne postrzeganie Polaków może wpływać nasz wysoki iloraz inteligencji? Psycholog prof. Edward Nęcki w wywiadzie dla Gazety Krakowskiej powiedział, że wzrost sympatii do konkretnego narodu może być związany ze zmianą poziomu inteligencji jego przedstawicieli, ponieważ z pokolenia na pokolenie wzrasta ogólna sprawność umysłowa ludzi. Jego zdaniem jednak na pozytywne postrzeganie Polakó...

Brutalne morderstwo w Londynie

44-letnia kobieta, która znalazła w swoim domu związane i okaleczone zwłoki syna, musiała stoczyć walkę o własne życie. Morderca czekał na nią w ukryciu wiele godzin. Kathleen Kirby-Jones wróciła do domu późnym popołudniem. Już na progu zawołała swojego syna. Niosła ciężkie siatki i liczyła na jego pomoc. Nie odpowiadał. Kobieta postanowiła sprawdzić, czy 18-letni Michael, aby na pewno jest w domu. Skierowała się do jego pokoju. Zaniepokojenie wzbudziły u niej mijane po drodze, poprzewracane kr...

Brutalne morderstwo na Oxford Street

Morderstwo w biały dzień na zatłoczonej Oxford Street w Londynie. Dwóch bandytów podcięło gardło przechodniowi. Mimo prób uratowania życia przez sanitariuszy, mężczyzna wykrwawił się na śmierć. Wczoraj przechodnie byli świadkami przerażającej sceny, jaka rozegrała się na między Oxford Circus a Tottenham Court Road. Dwóch mężczyzn zaatakowało 22-latka, zaraz po tym, jak wyszedł z restauracji McDonalds. Mężczyźni uciekli z miejsca zdarzenia. 50 metrów dalej znaleziono zakrwawiony nóż. Najpierw...

Brown: To ja odpowiadam za porażkę

Premier Gordon Brown przyznał, że jest osobiście odpowiedzialny za porażkę Partii Pracy w ostatnich wyborach lokalnych w Anglii i Walii, a zwłaszcza w wyborach burmistrza Londynu. Z jednej strony Gordon Brown przyznał, że w pełni przyjmuje do wiadomości wynik wyborów, a tym samym zdaje sobie sprawę z rozczarowania wyborców pracą rządu. Z drugiej jednak strony przyznał, że nie bierze pod uwagę odejścia ze stanowiska. W wywiadach udzielonych telewizjom BBC i SKY, premier Brown przyznał także, ...

Brown: Bądźmy wdzięczni Bushowi

Tradycyjny sojusz Anglosasów ma się dobrze - zapewniają przywódcy USA i Wielkiej Brytanii. Prezydent Bush i premier Brown spotkali się w Białym Domu i obiecali wspólne działania na rzecz zwycięstwa w Iraku i Afganistanie oraz zażegnanie groźby światowego kryzysu finansowego. Prezydent George W. Bush i premier Gordon Brown podkreślili sojusznicze więzi łączące oba kraje. Na wspólnej konferencji prasowej Bush podziękował Brownowi za udział brytyjskich wojsk w operacji NATO w Afganistanie. Brytyjc...

Brown spotkał się z Dalajlamą XIV

Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown przyjął w piątek na prywatnym spotkaniu Dalajlamę XIV. Spotkanie odbyło się nie w siedzibie premiera na Downing Street, lecz w Pałacu Lambeth - londyńskiej rezydencji arcybiskupa Canterbury. Jak podało biuro brytyjskiego premiera, rozmowy dotyczyły wagi dialogu przedstawicieli dalajlamy z władzami chińskimi i mocnego zaangażowania premiera w kwestię praw człowieka ludu tybetańskiego. Dalajlama powiedział, że dla niego miejsce spotkania nie ma znaczenia....

Brown przeciw limitowi imigrantów

Premier Gordon Brown odrzucił sugestię wprowadzenia rocznego limitu liczby imigrantów dopuszczanych na brytyjski rynek pracy, z którą wystąpiła w opublikowanym we wtorek raporcie ponadpartyjna komisja ds. ekonomicznych Izby Lordów. Podkreślił, że taki limit mógłby mieć co najwyżej zastosowanie dla imigrantów spoza Unii Europejskiej. Wypowiadając się we wtorek na cotygodniowej konferencji prasowej, Brown przypomniał wcześniejsze oficjalne wyliczenia, wskazujące, że imigranci wnieśli do brytyjs...

Brixton: Zabił przez złoty łańcuszek

17-letni Junior Glasgow z londyńskiego Brixton, został uznany winnym morderstwa 18-letniego Nathana Fostera. Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku, w Brixton, w pobliżu stacji metra. Zaczęło się od kłótni na Marcus Garvey Way pomiędzy oskarżonym a innym 18-latkiem, Korim Bellem, któremu towarzyszyła grupa kolegów. Wśród nich był zamordowany Nathan Foster. Podczas kłótni Bell zerwał złoty łańcuszek z szyi zabójcy. Po 5 godzinach od zajścia, Glasgow wrócił na miejsce awantury, podszedł...

Bristol: Jechał 145 mil na godzinę

Na 4 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu skazał sąd w Bristolu 59-letniego Jamesa Higginsa za jazdę z prędkością 145 mil na godzinę. Higgins został aresztowany na drodze A46 w południowym Warwickshire. Sędzia Richard Griffith-Jones uznał 59-latka winnym realnego zagrożenia na drodze. Jazda z taką prędkością to przede wszystkim szpanerstwo. Mówiąc najdelikatniej, skazany delektował się prędkością, jaką może rozwinąć jego BMW stwierdził sędzia Jones. Wcześniej sąd skazał innego ki...

Brak dowodów na spisek przeciw Dianie

Koroner prowadzący śledztwo w sprawie śmierci księżnej Diany powiedział w poniedziałek, że nie ma dowodów na to, by był w nią zaangażowany książę Filip (mąż Elżbiety II), brytyjski wywiad, czy jakakolwiek instytucja rządowa w Wielkiej Brytanii. Nie ma dowodu na to, że książę Edynburga polecił zabić Dianę i nie ma również dowodów, by tajne służby, czy jakakolwiek inna rządowa instytucja to zorganizowała - powiedział Scott Baker. Od dziesięciu lat Mohamed al-Fayed, ojciec partnera Diany - Dodieg...

Bradley: Pomnik w hołdzie polskim lotnikom

W niewielkiej angielskiej miejscowości Bradley postawiono pomnik siedmiu polskim żołnierzom, którzy zginęli tu w 1943 roku pisze dziennik Metro. Z inicjatywą upamiętnienia polskich żołnierzy wystąpili sami mieszkańcy. Zebrali pieniądze na pomnik i odszukali w Polsce rodziny trzech z siedmiu poległych lotników bombowca, który uległ wypadkowi i rozbił się w ich miejscowości 65 lat temu. W krakowskim Novotelu przekazali im zdjęcia żołnierzy i kopie wojennych odznaczeń. To dla nas bohaterowie st...

Boris Johnson zamknął tubę Kena

Burmistrz Londynu Boris Johnson zlikwidował właśnie darmowy dziennik The Londoner. Jego zdaniem miasto zaoszczędzi w ten sposób blisko 3 miliony funtów. Chce za to sadzić drzewa. Gazeta docierała do trzech milionów domów w stolicy Wielkiej Brytanii. Była uznawana za główną tubę propagandową poprzednika Johnsona na stanowisku mera - Kena Livingstone'a. Blisko milion funtów z zaoszczędzonych pieniędzy będzie przeznaczona na posadzenie 10 tys. nowych drzew w mieście, szczególnie w tych jego r...

Boris Johnson burmistrzem Londynu!

Boris Johnson wygrał wyścig o fotel burmistrza Londynu. Czeka nas jazda z zapartym tchem przez cztery lata tak o jego zwycięstwie mówią koledzy z Partii Konserwatywnej. Kandydat Torysów zdobył 1 mln 168 tys. 738 głosów. Na jego największego rywala, odchodzącego po ośmiu latach rządzenia stolicą burmistrza Kena Livingstone'a, oddano 1 mln 028 tys. 966 głosów. Labourzyści stracili też kontrolę nad Radą Miejską Londynu. W przemówieniu po ogłoszeniu wyników Boris mówił wiele o zasługach i widoczn...

Bohaterowie pokazują młodym odkłamaną historię

W kościele na Devonii rozpoczął się cykl spotkań, ktorych celem jest przybliżanie młodym imigrantom tych wydarzeń w polskiej historii, które przez lata były fałszowane i przemilczane. Hasło przewodnie pierwszego spotkania brzmiało: Polskie łzy Syberii. Przywykniecie, a jak nie... to zdechniecie - ten cytat z filmu dokumentalnego Zapomniana odyseja Jagny Wright i Anety Naszyńskiej, który pokazano w Londynie, stanowić może klamrę, zamykającą dolę polskich zesłańców na Syberię. Organizatorami sp...

Bobbies nad Wisłą

Policjanci z Avon i Somerset podziwiają Kraków, mieszkają z polskimi rodzinami, smakują tradycyjne potrawy i uczą się, jak poprawnie wymawiać słowo Dziękuję. Wszystko po to, by po powrocie lepiej porozumieć się z Polakami. Tajniki ojczystej mowy imigrantów z Polski, których mieszka już w ich regionie prawie 50 tys., zaczęli zgłębiać jeszcze przed wyjazdem. Niektórzy z nich dojeżdżali do szkoły językowej nawet kilkadziesiąt mil. Na naukę polskiego poświęcali czas wolny, którego i tak nie mieli ...

Bobbie wyrzucony za seks na służbie

Brytyjski policjant został w środę zmuszony do dymisji za seks z prostytutką w budynku, do którego wysłano go w celu zbadania, czy nie mieści się tam dom publiczny. Sierżant, którego nazwiska nie ujawniono, zabawiał się w ten sposób we wschodnim Londynie w grudniu 2005 roku. Miał sprawdzić, czy jeden z lokali nie jest wykorzystywany do prostytucji. Zachowanie sierżanta było skandaliczne. Sprowadził hańbę na siebie i swoich byłych już kolegów - powiedziała szefowa komisji badającej skargi na p...

Blok polskich imigrantów w Edynburgu

W Edynburgu powstaje budynek mieszkalny przeznaczony dla polskich imigrantów. Celem projektu jest zapewnienie lepszych warunków mieszkaniowych pracującym w Szkocji Polakom pisze The Scotsman. Inicjatorem projektu - pierwszego tego typu w Edynburgu - jest grupa Lothian Homes Ltd. Firma przeznaczyła w tym celu jeden z budynków, znajdujących się przy Halmyre Street w dzielnicy Leith, w którym do niedawna mieściły się akademiki Uniwersytetu Królowej Małgorzaty. W szesnastu, w większości trzypokojo...

Birmingham: aubotus wbił się w dom

15 osób zostało rannych, kiedy autobus wbił się w budynek mieszkalny w Birmingham. Jednopoziomowy autobus najpierw rozbił kilka samochodów, po czym uderzył prosto w szeregowca. Wśród rannych jest 11 pasażerów i 4 mieszkańców domu. Czworo z poszkodowanych to dzieci. Do szpitala trafili jedynie kobieta, prowadząca autobus i starszy mężczyzna, mieszkaniec uszkodzonego domu. Na szczęście nikt nie został poważnie ranny. Obrażenia, jakie odnieśli uczestnicy wypadku to głównie zadrapania i siniak...

Bilety w Londynie: droższe czy nie?

Ken Livingstone, po raz trzeci kandydujący do fotela burmistrza Londynu, ma niemały problem związany z ewentualnymi podwyżkami cen biletów za korzystanie z autobusów i metra w stolicy. W ubiegłym roku Ken Livingstone obiecał, że nie będzie żadnych podwyżek, ale okazało się, że już wtedy wyraził zgodę na ewentualny wzrost cen, co proponowali mu przedstawiciele firm transportowych w Londynie. Transport for London już wliczył podwyżki w swój budżet, z którego będą wypływać pieniądze na wszelkie...

Biała Wielkanoc na Wyspach to nie nowina

W niektórych regionach Wielkiej Brytanii zapowiada się na prawdziwie białą Wielkanoc. Śnieg spadł już w Yorkshire, Lincolnshire oraz w Szkocji, a meteorolodzy zapowiadają, że będzie padał wszędzie. Meteorolog Brendan Jones przewiduje dla telewizji Sky, że pokrywa śnieżna może osiągnąć kilka centymetrów. - Muszą się na to przygotować mieszkańcy regionów północno-wschodnich, a w ciągu soboty poprószyć może również w regionie Midlands i w Anglii wschodniej mówi Jones. Podobnie ma być w niedzielę...

Bezdomni traktowani jak śmieci?

Bezdomni, którzy spędzają noce w centrum Londynu skarżą się na firmy sprzątające miasto. Twierdzą, że padają ofiarami ich pracowników, którzy traktują ludzi, jak śmieci, które trzeba sprzątnąć. Twierdzą także, że jest przeciwko nim prowadzona cicha kampania, która ma ich zmusić do opuszczenia centrum i przeniesienia się do ośrodków pomocy dla bezdomnych. Firmy sprzątające budzą nas w środku nocy i każą się przesuwać. Mówią, że muszą posprzątać, ale robią to tylko tam, gdzie my śpimy twierdz...

Będzie strajk w londyńskim metrze

Związki zawodowe pracowników londyńskiego metra zdecydowały w piątek o rozpoczęciu 6 kwietnia 72-godzinnego strajku. Ma to być protest przeciwko pogarszaniu się bezpieczeństwa i warunków pracy w metrze. Dwa największe związki zawodowe - RMT i TSSA - reprezentujące ponad 7.500 pracowników metra, rozpoczną strajk w niedzielę 6 kwietnia o godzinie 18.30 i zakończą 9 kwietnia o godzinie 18.30 - głosi wydane wspólne oświadczenie. Dyrekcja metra planuje zamknąć 40 kas i ograniczyć pracę pozostałych,...

Będzie śledztwo ws. inwazji na Irak

Śledztwo dotyczące błędów władz w sprawie inwazji na Irak zapowiada premier Gordon Brown. Jednak jak zastrzega, sytuacja w Iraku jest niepewna i dlatego jeszcze nie nadszedł odpowiedni czas, by wszcząć to dochodzenie podają brytyjskie media. O swoich planach premier poinformował w liście do Sundera Katwali, sekretarza generalnego Fabian Society. Czytamy w nim, że należy wyciągnąć wszystkie możliwe lekcje z działań zbrojnych w Iraku oraz następstw akcji militarnych. Jak zauważa dziennik In...

Będzie pierwszy polski burmistrz w UK

Stefan Kasprzyk, syn pierwszych polskich imigrantów, ma szansę objąć jutro funkcję burmistrza londyńskiej dzielnicy Islington. O tym czy obejmie to stanowisko czy nie, zadecydować może jeden jedyny głos. Obecny burmistrz dzielnicy z nadania Liberałów Barbara Smith, odchodzi ze stanowiska i we wtorek ma być wybrany jej następca. Kandydatem jej partii jest właśnie Stefan Kasprzyk. Jego kontrkandydatem jest reprezentujący Partię Pracy Wally Burgess. Nie przewiduje się jednak jego zwycięstwa, bo...

Będą nękać chuliganów w domach

Brytyjska minister spraw wewnętrznych Jacqui Smith oświadczyła, że młodzi chuligani, którzy terroryzują sąsiadów, powinni posmakować tego samego i być nękani przez policję w domu. Pani minister chciałaby, by policjanci wzięli się za młodych ludzi przejawiających aspołeczne postawy i urządzali im regularne naloty, sprawdzając m.in. czy opłacili abonament telewizyjny lub podatek drogowy. Smith ma postulować, według tekstu przekazanego dziennikarzom, by policja i lokalne władze dały młodym chulig...

Bank HSBC zgubił dane klientów

Przedstawiciele HSBC przyznali, że zgubiono dysk z danymi 370 tysięcy klientów banku. Dysk zniknął po tym, kiedy został wysłany pocztą kurierską z Southampton do firmy ubezpieczeniowej. Na dysku znajdowały się dane takie, jak imiona i nazwiska, daty urodzin i polisy ubezpieczeniowe, związane z hipotekami. Na bank może zostać nałożona ogromna kara pieniężna, jeśli upoważnione do tego instytucje uznają, że do zagubienia tych danych doszło z jego winy. Filip Cuprych Goniec Polski ...

Baby shower po polsku

Polacy, którzy wyjechali na Wyspy, przywożą nowe zwyczaje. Jednym z nich jest tzw. baby shower, czyli przyjęcie - niespodzianka dla kobiet w ciąży. Powoli zastępuje ono polskie opijanie narodzin dziecka. Wielu młodych rodziców ciągle uważa, że nie powinno się urządzać przed porodem hucznych imprez na cześć dziecka, żeby nie zapeszyć. Przesąd ten odchodzi jednak w zapomnienie dzięki Polakom, którzy wyjechali do pracy na Wyspy. Jednym z obyczajów, z którym się zetknęli za granicą jest tradycja b...

Awaria podczas lotu do Edynburga, są ranni

Z samego rana postawiono na nogi wszystkie służby ratownicze lotniska Okęcie. Boeing 737 linii Centralwings ze 118 pasażerami awaryjnie lądował na płycie lotniska. Tuż po oderwaniu od ziemi, pilot zgłosił problem z podwoziem. Podczas ewakuacji maszyny jeden z pasażerów złamał nogę, inny zasłabł. Sytuacja była poważna. Zmobilizowano wszystkie dostępne karetki pogotowia i wozy straży pożarnej. Zaczęto rozstawiać namioty medyczne. Na szczęście pilot bezpiecznie posadził maszynę na ziemi. Ale nie o...

Awaria podczas lotu do Edynburga

Z samego rana postawiono na nogi wszystkie służby ratownicze lotniska Okęcie. Boeing 737 linii Centralwings ze 118 pasażerami awaryjnie lądował na płycie lotniska. Tuż po oderwaniu od ziemi, pilot zgłosił problem z podwoziem. Podczas ewakuacji maszyny jeden z pasażerów złamał nogę, inny zasłabł. Sytuacja była poważna. Zmobilizowano wszystkie dostępne karetki pogotowia i wozy straży pożarnej. Zaczęto rozstawiać namioty medyczne. Na szczęście pilot bezpiecznie posadził maszynę na ziemi. Ale nie o...

Ash: Polska przegania W. Brytanię

Polska prześciga Wielką Brytanię na drodze do euro i Europy - pisze w czwartkowym wydaniu dziennika Guardian znany brytyjski historyk i publicysta Timothy Garton Ash. Ash ocenia, że wspomnienia Polaków o tym, iż przez lata byli odcięci od Zachodu, stali w kolejkach po wizy, będąc traktowani niczym obywatele drugiej kategorii, pomagają m.in. wytłumaczyć, dlaczego Polska w przeciwieństwie do W.Brytanii jest tak entuzjastycznie nastawiona do członkostwa w UE. Publicysta przypomina, że 9 maja w Wa...

Arsenał w londyńskim autobusie

Prawdziwy arsenał znalazła policja podczas przeszukania grupy młodych ludzi w autobusie linii numer 47, w londyńskim Deptford. Około godziny 20-tej na Evelyn Street, kierowca zaalarmował policję i zablokował drzwi autobusu. Wcześniej pasażerowie zdążyli opuścić pojazd. Okazało się, że grupa młodych ludzi, w wieku od 14 do 18 lat, była uzbrojona, między innym, w noże, śrubokręty, kije bejsbolowe, metalowy korkociąg, tłuczek, klucze francuskie, kij golfowy, młotki i metalowe sztaby. W sumie zatr...

Arcybiskup gani chciwą Anglię

Duchowy przywódca Anglii, abp Rowan Williams w płomiennym kazaniu wielkanocnym zaatakował narodową chciwość i żądzę posiadania. Wieszczył też koniec naszej cywilizacji. Nie obyło się bez protestów wiernych. Zwierzchnik Kościoła anglikańskiego, arcybiskup Rowan Williams ostro protestował w swym niedzielnym kazaniu w katedrze Canterbury przeciwko pogoni narodu za ropą, władzą i terytorium. Duchowny stwierdził, że luksusy i komfort, w jakim żyje brytyjskie społeczeństwo, nie będą trwać wiecznie. ...

Apel o pomoc w sprawie śmierci Polki

Policjanci, którzy prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci Aleksandry Kaczmarskiej, zwrócili się o pomoc do Polaków. Ich zdaniem mogą oni posiadać ważne informacje dotyczące losów kobiety. Ciało Aleksandry znaleziono tydzień temu w jej domu na Dewstow Street w Newport. Policja aresztowała dwóch podejrzanych o morderstwo mężczyzn. Obu zwolniono jednak bez postawienia zarzutów. Policja ma nadzieję, że w rozwiązaniu zagadki śmieci kobiety pomogą jej rodacy. Prosi się ich o kontakt pod numerem tel...

Antypolskie graffiti w Belfaście

Tuż przed wizytą ambasador RP Barbary Tuge-Erecińskiej w Belfaście na jednym z mostów pojawiło się antypolskie graffiti. Podejrzenie padło na neonazistów, bo obok napisu Poles Out ktoś domalował swastykę. Kiedy samolot, na którego pokładzie znajdowali się polscy dyplomaci, podchodził do lądowania, część Polaków mieszkających w Belfaście zbulwersowało graffiti, które pojawił się na moście przy Donegall Road. Obok napisu znajdowała się też swastyka. Antypolski slogan został jednak szybko zamalowa...

Anthony Clarke: To nie ja podpaliłem Monikę

Były narzeczony 20-letniej Polki, oskarżony o jej bestialskie morderstwo, przedstawił ławie przysięgłych swoją wersję wydarzeń. Mężczyzna po raz kolejny zaprzeczył, że jest sprawcą zbrodni. 27-letni Anthony Clarke zeznał, że Monika Szmecht na kilka godzin przed śmiercią wymusiła od niego kwotę 1000 funtów. Zgodził się na zapłacenie tej sumy, ponieważ Polka szantażował go, że zgłosi na policję jego agresywne zachowanie. Brytyjczyk przyznał też, że spotkał ofiarę 11 czerwca 2007 roku około godz...

Anglik zakręcony przez polski słoik

Anglicy coraz częściej zastanawiają się, co zrobić z egzotycznymi dla nich produktami, które specjalnie dla imigrantów zaczęły sprowadzać sklepy spożywcze czytamy w Życiu Warszawy. Brytyjczycy nie mają pojęcia co może się kryć w tajemniczych dla nich słoikach wypełnionych piklami i kiełbasami. Te produkty, z dziwnymi etykietkami napisanymi w języku, w którym roi się od liter ś, ż, ć i ch, są głównymi składnikami polskich potraw- czytamy na stronie BBC. Problem polega na tym, że etykiety produ...

Anglik wydał majątek na spór o miedzę

Ile może kosztować kłótnia o metr miedzy? Jeśli to Wielka Brytania, to aż 300 tysięcy funtów (ok. 1,3 miliona zł). Tyle zapłaciła pewna rodzina, by udowodnić, że to jej się należy kawałek przydomowego ogródka. Sędzia, który zajął się apelacją państwa Newman z Bushey Heath, nie mógł uwierzyć, że rachunki za ekspertyzy i adwokatów kosztowały majątek - pisze brytyjski Daily Mail. Bo dwie rodziny toczyły od 2002 zażarty bój o cztery stopy, czyli ok 1,2 metra przydomowego ogródka. Kolejne sądy uzna...

Anglik groził polskim studentom

Napisał w internecie, że weźmie karabin i na najbliższych zajęciach zastrzeli kolegów oraz wykładowcę. I właśnie za ten idiotyczny żart 21-letni Anglik z hukiem wyleciał z Akademii Medycznej w Gdańsku. Policji mętnie tłumaczył, że chciał... zwrócić na siebie uwagę. O wszystkim policja dowiedziała się od jednego z pracowników uczelni. To on zauważył, że na anglojęzycznej stronie widnieje zatrważający komunikat. 21-latek odgrażał się, że pozabija innych studentów i nauczyciela. Obok pogróżek było...

Anglicy bronią dworca w Katowicach

Mieszkańcy Katowic żądają od władz wyburzenia lub chociaż gruntownego remontu dworca, twierdząc że szpeci on miasto. Tymczasem brytyjscy architekci uznali go za ikonę architektury lat 70. minionego wieku czytamy w dzienniku Polska. Wybudowany w latach 1966-1972 budynek katowickiego dworca to jeden z najdziwniejszych obiektów architektury żelbetowej na świecie. Krytycy budowli uważają, że jest ona niefunkcjonalna i tylko szpeci miasto. Tymczasem bronią jej architekci z londyńskiego The Twentiet...

Anglicy balują w łódzkich pubach

Wyspiarze, odkąd stali się niemile widziani w Krakowie, zaczęli masowo odwiedzać Łódź. Głośne śpiewy Brytyjczyków nie przerażają właścicieli łódzkich pubów, którzy liczą rosnące utargi czytamy w Dzienniku Łódzkim. Jeszcze w zeszłym roku do Łodzi przyjeżdżało na weekendy nie więcej niż 20 Anglików. Obecnie przybywa ponad stu. - Najlepiej bawią się przy karaoke - mówi barman Wojtek z łódzkiego pubu Hiluś - Często wynajmują cały lokal. Bawią się dużo głośniej niż łodzianie. Lepiej płacą, bo więc...

Anglia walczy o wolne

Od ostatniego poniedziałku sierpnia aż do świąt Bożego Narodzenia Anglicy nie mają ani jednego wolnego dnia. Pracujemy najciężej i najdłużej w Europie, a mamy najmniej odpoczynku mówią rozczarowani przedstawiciele związków zawodowych. Nowy Bank Holiday Anglicy widzieliby najchętniej w październiku. W 1978 roku ówczesny angielski rząd ogłosił 1 maja dniem wolnym od pracy. Mimo że przez 30 lat Wielka Brytania bardzo się zmieniła na muzycznych listach przebojów próżno szukać Bee Gees, a pinta ...

Anglia to kraj ostrych noży

Właściwie nie ma dnia, żeby brytyjskie media nie doniosły o kolejnej osobie, którą zraniono lub zabito w bójce na noże. Najczęściej do podobnych przestępstw dochodzi na ulicy. Tym razem tragedia wydarzyła się jednak w domu. W piątek zasztletowano dwójkę dzieci - pięcioletniego chłopca i sześciomiesięczną dziewczynkę. Prawdopodobnie zabił je ojciec-furiat. Dzieci nie miały szans na przeżycie. Zadano im głębokie rany nożem. W domu znaleziono też 6-miesięczną dziewczynkę. Ona także była ranna, ale...

Angielski browar ucieka z Polski

Brytyjski browar Cobra Beer, który przeniósł swoją produkcję do Polski, będzie znowu warzył swoje piwo w Wielkiej Brytanii. Zdaniem prezesa firmy tu jest taniej. Prezes Cobra Beer, Adrian McKeon, powiedział dziennikowi Financial Times, że browar zaoszczędzi około trzech milionów funtów rocznie podejmując partnerstwo z Camerons Brewery w Hartlepool oraz rozszerzając już istniejącą umowę z WellsYoung w Bedford. Browar chce zrealizować cel, jakim jest warzenie w 2010 roku miliona hektolitrów pi...

and#163;100 dziennie zadowoli Polaków

Okres zbiorów jeszcze się na dobre nie zaczął, a na szkockich farmach już brakuje rąk do pracy. Bezrobotnych Szkotów, w przeciwieństwie do Polaków, nie zachęca nawet wyższe niż zwykle wynagrodzenie. Farmerzy z regionu Lothian twierdzą, że w takiej sytuacji pozostaje im tylko polegać na emigrantach. Nie mogą uwierzyć, że lokalni mieszkańcy nie są w ogóle zainteresowani pracą przy zbiorze owoców. Nie jest ich w stanie nawet zachęcić dzienna stawka w wysokości 100 funtów. John Sinclair, właścici...

Alkoholizm na emigracji, odwyk w Polsce

Do ośrodków leczenia uzależnień w Polsce zgłasza się coraz więcej pacjentów, którzy właśnie wrócili z Anglii czytamy w Dzienniku Łódzkim. Do łódzkich ośrodków przychodzi co miesiąc od kilku do kilkunastu byłych emigrantów z problemami alkoholowymi. To rzeczywiście duży problem przyznaje Joanna Rak z Poradni Profilaktyki Społecznej przy Towarzystwie Powrót z U. Trafiają do nas osoby, które przed wyjazdem za granicę leczyły się u nas, a pobyt w Anglii tylko nasilił ich uzależnienie, więc tra...

Abramowicz pozwany o 2 mld funtów

Przed sądem w Londynie rozpoczął się w piątek proces wytoczony rosyjskiemu biznesmenowi i gubernatorowi Czukotki Romanowi Abramowiczowi przez jego dawnego partnera w interesach Borysa Bieriezowskiego o odszkodowanie w wysokości ok. 2 mld funtów. Bieriezowski, zajadły krytyk polityki Kremla który w 2000 roku uzyskał w W. Brytanii azyl polityczny, domaga się finansowego zadośćuczynienia od Abramowicza - właściciela klubu piłkarskiego Chelsea i osoby związanej z ekipą prezydenta Władimira Putina. ...

Abramowicz buduje pałac w Londynie

Rosyjski miliarder Roman Abramowicz, znany dotąd jako nabywca klubów sportowych i jachtów, zamierza sprawić sobie najdroższy prywatny dom w Wielkiej Brytanii - poinformowały w poniedziałek brytyjskie media. Oligarcha złożył plany przebudowy pałacu, który nabył we wrześniu ubiegłego roku za prawie dwa miliony funtów szterlingów. Dom, który stoi w luksusowej dzielnicy Londynu - Knightsbridge - po przebudowie osiągnie wartość 150 milionów funtów szterlingów. Jak donoszą media budynek będzie miał ...

Abolicja nie dla fikcyjnych emigrantów

Osoby, które formalnie zmieniły miejsce zamieszkania, podając w urzędzie skarbowym adres zagraniczny, a faktycznie mieszkają w Polsce, mogą mieć kłopoty donosi Gazeta Prawna. Podatnicy tacy, mimo zadeklarowania zmiany rezydencji podatkowej, powinni zagraniczne dochody rozliczać w kraju. Jeśli urząd skarbowy udowodni, że faktycznej zmiany miejsca zamieszkania nie było, wówczas fikcyjni emigranci będą musieli zagraniczne zarobki rozliczać w Polsce. Zdaniem Gazety Prawnej lepiej, żeby takie osob...

707 polskich nauczycieli w Anglii

Polscy nauczyciele stanowią najliczniejszą grupę wśród nauczycieli cudzoziemców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), prowadzących zajęcia lekcyjne w państwowych szkołach w Anglii - poinformował czwartkowy The Times. EOG obejmuje państwa Europy, bez Szwajcarii, krajów byłej Jugosławii, Albanii i byłego ZSRR. Na ogólną liczbę 1.562 nauczycieli z Obszaru, z Polski jest blisko połowa - 707. Ogółem w ubiegłym roku w państwowych szkołach Anglii pracowało 16.710 nauczycieli, którzy przygoto...

40 tysięcy osób staci pracę w City?

Do 40 tys. miejsc pracy w londyńskim City może być zagrożonych przez obecne perturbacje na międzynarodowych rynkach finansowych - donosi Press Association, powołując się na wypowiedź analityka Harma Meijera. Stanowi to ok. 5 proc. ogółu zatrudnionych w sektorze usług finansowych brytyjskiej metropolii. Największe redukcje grożą w działach zabezpieczenia długu, obsługi prywatnych spółek kapitałowych i bankowości inwestycyjnej. Jeden z największych banków świata JP Morgan zmniejszył ostatnio zatr...

4,5 roku dla islamskiego ekstremisty

Brytyjskiego islamistę Abu Izzadeena sąd w Kingston pod Londynem skazał w piątek na cztery i pół roku więzienia za podżeganie do terroryzmu za granicą i finansowanie terroryzmu. Z takich samych powodów sąd skazał również na taką samą karę Brytyjczyka Simona Keelera. Czterej pozostali oskarżeni dostali wyroki od dziewięciu miesięcy do trzech lat. Wyroki zapadły po trzymiesięcznym procesie. 32-letni Abu Izzadeen został aresztowany z pięcioma innymi muzułmanami w kwietniu ubiegłego roku podcza...

4 mln funtów zmienią Tower Bridge

Najsłynniejszy most w Wielkiej Brytanii, londyński Tower Bridge zostanie odrestaurowany. Przeznaczono na to 4 miliony funtów. Prace remontowe zaczną się tego lata i mają potrwać do zimy 2010 roku. W tym czasie most przez kilka miesięcy będzie zamknięty. Renowację Tower Bridge finansuje The City Bridge Trust. Kolejne elementy mostu będa najpierw zabudowywane rusztowaniami tak, żeby nie powodować zbędnych utrudnień w ruchu i nie zapobiec ewentualnemu zanieczyszczeniu rzeki. Zakłada się, że p...

300 dolarów za zabijanie Brytyjczyków

Trzysta dolarów miesięcznie - tyle płaciły władze Iranu za zabijanie brytyjskich żołnierzy w Iraku. Gazeta Daily Telegraph dotarła do tajnego rządowego dokumentu, który dowodzi, że za organizowanie zamachów Teheran wypłacił terrorystom setki tysięcy dolarów. Dokument szczegółowo opisuje działalność brytyjskich żołnierzy pod dowództwem majora Christophera Joba między listopadem 2006 a marcem 2007 roku. Autor doliczył się aż 350 ataków dokonanych przez zaledwie pięć miesięcy, w których zginęło 27...

30 tys. inżynierów uciekło za granicę

Na skutek masowej emigracji zarobkowej w Polsce zabrakło fachowców. Aby wypełnić tę lukę, już dziś potrzeba 30 tysięcy inżynierów czytamy w Dzienniku Zachodnim. Z najnowszych badań TNS OBOP przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok liczba wakatów na stanowiska inżynierskie wzrośnie do 55 tysięcy. Za dwa lata brakować będzie prawie 67 tys. inżynierów, a za pięć lat - ponad 75 tys. Przede wszystkim brakuje specjalistów na stanowiska menedżerskie w budownictwie...

250 tys. emigrantów wróciło na święta

Na święta wielkanocne wróciło do Polski ćwierć miliona emigrantów. Według danych zebranych u przewoźników lotniczych i autokarowych przez dziennik Polska do kraju przybyło już co najmniej 100 tys. Polaków z Wysp Brytyjskich. Ponad drugie tyle wróciło z całej Europy samochodami. Według szacunków co dziesiąty emigrant z Wysp spędzi tegoroczne święta w Polsce. Najwięcej podróżnych ok. 50 tys. skorzystało z usług Ryanair. 23 tys. zaś wybrało Wizz Air. Samoloty wszystkich tanich linii były wypełnio...

2000 nieproszonych i pijanych gości

Zanim pozwolisz dziecku zrobić w domu imprezę, lepiej zobacz, jak to się może skończyć. Pewna Brytyjka zaprosiła na osiemnaste urodziny grupę znajomych. Przyszły... dwa tysiące nieproszonych gości. Pijana młodzież tłukła okna i ściany, paliła dywany i strącała żyrandole. Miało przyjść najwyżej sto osób, a były ponad dwa tysiące. Narkotyki, alkohol i seks - dla brytyjskich nastolatków to recepta na udaną imprezę. Na osiemnastce Sary Ruscoe w 21-pokojowej rezydencji nie było nawet muzyki, bo opła...

16-latek zabity w biały dzień w Londynie

Wielka Brytania jest wstrząśnięta brutalnym morderstwem 16-letniego Jimmiego Mezina, który zmarł na rękach swojego brata w jednej z piekarni w południowo-wschodnim Londynie. Chwilę wcześniej chłopak starał się uspokoić agresywnego klienta, który wyzywał właścicieli i nie chciał wyjść ze sklepu. Rozwścieczony napastnik bez powodu rzucił się na Jimmiego i zadał mu śmiertelny cios w szyję. Chłopak zmarł na miejscu. W piątek, dzień przed tragedią, Jimmy Mezin, wzorowy uczeń katolickiej szkoły, sk...

1000 funtów dla ofiar rasistów

Polska rodzina z Shrewsbury otrzymała ponad 1000 funtów na renowację domu, zniszczonego podczas rasistowskiego ataku. Pieniądze zebrali mieszkańcy miasta. Apel o pomoc finansową dla Polaków wystosowała radna gminy Shrewsbury i Atcham Borough - Eileen Sandford. Kobieta przyznała, że do zbiórki przyłączyło się wiele osób. W lutym tego roku na domu zamieszkiwanym przez Polaków w Harlescott, w Shrewsbury pojawiło się rasistowskie graffiti. Sprawcy napisali na elewacji budynku England, a obok wyraz...

1,5 roku więzienia za atak na Polaka

W postępowaniu przed rejonowym sądem karnym (sheriff court) w Edynburgu 29-letni Graham Hislen przyznał się do winy w sprawie ataku na 27-letniego Przemysława Ch., dokonanego 7 marca br. z pobudek narodowościowych. Został we wtorek skazany na łączną karę 19 miesięcy pozbawienia wolności - donosi BBC Scotland. Sędzia Kathrine Mackie nazwała atak zupełnie niesprowokowanym i za okoliczność obciążającą uznała to, że jego sprawca był w posiadaniu niewielkich rozmiarów noża sprężynowego, noszonego na...

7-latka zagłodzona na śmierć

Sąsiadka zagłodzonej przez rodziców w Birmingham 7-letniej Khyry opowiedziała brytyjskim mediom o dramatycznych scenach z życia dziewczynki. Polka, która przedstawiła się jako Marta, przyznała, że matka zagłodzonej na śmierć 7-latki często wmawiała jej, że kobieta dokarmia dziecko. Była bardzo zła. Zaprzeczyłam, jakoby ktokolwiek dawała dziewczynce coś do jedzenia. Mogę się tylko domyślać, że chodziło o to, iż to biedne dziecko zakradało się do naszego ogrodu i wyjadało chleb z karmnika dla pt...

Ilość porad odpowiadających wyszukiwanej frazie: 52

Zestaw obróbkowy Ema-Combi

Do powszechnie używanych obrabiarek, wytwarzanych z myś lą o majsterkowiczach, należą wiertarka i nasadki składające się na zestaw Ema-Combi. Wiertarka PRCr 10/6 IIB, stojak PRXs 1B oraz nasadki: udarowa PRXa 10B, pilarka kątowa PRXz 50B, pilarka tarczowa PRXu 35B, szlifierka oscylacyjna PRXg 92B i szlifierka kątowa PRXp 115B są produkowane na licencji firmy Bosch(RFN); pozostałe nasadki oznaczane symbolami PRX lub PRZ są wzorowane na wyrobach Boscha(Tablica. Zestaw Ema-Combi). Tak oznac...

Zautomatyzowanie pracy obrabiarek

Zapewnienie ciągłości automatyzowanej pracy obra­biarki wymaga dostarczenia części do obróbki, ich po­dania i zamocowania, a następnie zdjęcia i przekaza­nia na następne stanowisko. Główne trudności stwarza nadawanie przedmiotowi właściwego położenia przy je­go mocowaniu. W przypadku części obrotowych rozwią­zanie jest łatwiejsze. Części te podawane i odbierane przez robot przemysłowy, najczęściej mający postać dźwigu, któreg...

Zagrożenia elektryczne

Według polskich przepisów(PN-81 /E-08200) za napięcie bezpieczne uważane jest napięcie nie większe niż 24 V prądu przemiennego i 42 V prądu stałego. Napięcie 220 V prądu przemiennego, które występuje w mieszkaniowej instalacji elektrycznej, przekracza więc znacznie granicę napięcia bez­piecznego. Silniki trójfazowe są zasilane napięciem 380 V Groźbę porażenia prądem elektrycznym wiąże się zwykle z tymi częściami instalacji urządzeń odbiorczych, które podcz...

Zabezpieczenie paczki w transporcie

W dzisiejszych czasach przechodzimy solidny rozwój technologii. Wkrada się ona niemal wszędzie, począwszy od prostych czynności domowych po wydruki. Mało kto wie, że przy wytwarzaniu najprostszych przedmiotów biorą udział bardzo ważne czynniki technologiczne. Przykład? Produkcja opakowań foliowych, folii oraz opakowań z kartonu lub tektury. Odpowiednia technologia pozwala uzyskać profesjonalne i ...

Wnęki tłoczne kształtowane obrabiarkami

Obróbka kształtowych wnęk w tłocznikach, for­mach ciśnieniowych itp. polega na elektrochemicznym kopiowaniu kształtów dokładnego narzędzia - elek­trody przy małym luzie między obrabianym przedmio­tem i elektrodą. Stabilizacja wielkości luzu wpływa silnie na dokładność obróbki. Obróbka powierzchni krzywoliniowych np.: łopa­tek turbin spalinowych. ...

Wiertarka

W zestawie Ema-Combi jedynie wiertarka jest obrabiarką z własnym napędem. W produkowanych do 1986 r. wiertarkach PRCr 10/6 IIB stosowano silnik komutatorowy o mocy 350 W; nowa wersja wiertarki, oznaczona symbolem PRCr 10/6 IIL, jest wyposażona w silnik o mocy 450 W. Wiertarka jest obra­biarką ręczną. Po zamocowaniu jej w stojaku lub w uchwycie stacjonarnym może pracować jako obrabiarka stacjonarna. W celu przygotowania jednostki napędowej do współpracy z nasadkami odkręca się ...

Układy symetryczne

Układy symetryczne są stosowane do sterowania silnikami mechaniz­mów jazdy, obrotu, zmiany wysięgu lub innych mechanizmów o reak­cyjnym momencie oporowym. W rzadkich przypadkach są one stoso­wane do mechanizmów, podnoszenia przy niewielkich prędkościach oraz małych mocach silników. Układ a. W układzie a rozruch silnika oraz sterowanie prędkości odbywa się drogą zmiany wartości rezystancji w obwodzie wirnika. Zakres st...

Układ stycznikowy nawrotny, sterowanie przyciskowe

Bardzo wiele napędów wymaga układów nawrotnych z silnikami klatkowy­mi. Istnieje wiele rozwiązań dostosowanych do występujących potrzeb. Silnik jest ste­rowany za pomocą styczników, sterowanych z kolei przyciskami: GP — prawo, GL — lewo, GO — stój. Silnik jest zabezpieczony zwar­ciowe za pomocą bezpieczników oraz od przeciążeń za pomocą prze­kaźnika termobimetalowego PT. Cewki styczników są...

Uchwyt stacjonarny do wiertarki ręcznej

Uzyskanie obrabiarki stacjonarnej umożliwiają również odpo­wiednie uchwyty. Mocuje się je do płyty wierzchniej stołu wkrętami do drewna lub śrubami z pokładkami i nakrętkami albo ściskiem, najczęściej w pozycji pozwalającej na poziome usytuowanie jednostki napędowej. Za pomocą wybranych na­sadek lub narzędzi trzpieniowych zamocowanych w uchwycie wiertarskim wykonuje się w takim położeniu obrabiarki np. wiercenie otworów w bocznych krawędziach listew, wiercenie ...

Technologiczność części obrobionych cieplnie i powierzchniowo

Na technologiczność konstrukcji części maszyn z punk­tu widzenia ich obróbki cieplnej wpływają następu­jące czynniki: prawidłowy wybór materiału - ze względu na sta­wiane mu wymagania oraz cenę, prawidłowy wybór obróbki cieplnej - zapewniają­cy łatwe uzyskanie wymaganych własności przedmio­tu, ukształtowanie części - korzystne z punktu widzenia obróbki cieplnej oraz warunk...

Technologiczność części obrabianych cieplnie

Nawęglanie INSERT INTO `porady` (`id`, `comments`, `date_add`, `title`, `title_url`, `content`, `tagi`, `count`, `show_title`, `auth`) VALUES (w proszkach, gazowe, w pastach, ką­pielowe). Nawęglanie gazowe trwa krócej niż nawęgla­nie w proszkach, jest bardziej ekonomiczne i może cał­kowicie je zastąpić. Grubość warstwy nawęglonej wy­nosi 0,4-ł-l,0 (wyjątkowo 1,4 mm). Nawęglanie kąpielowe jest stosowane przede wszystkim do dr...

Technologiciność konstrukcji elementów maszyn ze względu na automatyzację obróbki

Przy produkcji seryjnej na obrabiarkach uniwersalnych stosuje się przyrządy i uchwyty mocujące, radykalnie zmniejszające czas pozycjonowania i mocowania części. Oprzyrządowanie to, związane z określonymi częściami, jest kosztowne, wymaga znacznego czasu na opraco­wanie i wykonanie oraz każdorazowe przezbrajanie obrabiarki. -Pociąga więc za sobą znaczne zmniejszenie elastyczności warsztatu. ...

Systemy produkcji

Do funkcji kom­putera nadrzędnego należy kontrola poprawności pra­cy narzędzi, dokonywana przez bezpośredni lub , po­średni pomiar sił działających na zespoły obrabiarki. Elastyczne systemy produkcyjne tego typu wymagają pracy ręcznej, sprowadzającej się do dostarczenia pół­wyrobów i narzędzi do magazynów oraz odbioru z ma­gazynów gotowego produktu i zużytych nar...

Sterowanie silników klatkowych wielobiegowych

Przełącznik działa w następujący sposób. Po zamknięciu się ze­styku RK tworzy się obwód: T — RK — PCl — STr2 — SGw — PTl — N. Zamyka się stycznik SGw i łączy w gwiazdę uzwojenie silnika. Zestyk SGwl zamyka obwód dla stycznika sieciowego SSi oraz przekaźnika czasowego PC. SSi zamyka się i łączy silnik z sie­cią, silnik rusza. Jednocześnie przekaźnik PC zaczyna odmierzać czas pracy przy połączeniu w gwiazdę. Sty...

Solidna konstrukcja dachu

Podejmowanie się indywidualnej budowy obiektu mieszkalnego zawsze musi się wiązać z koniecznością zainwestowania w wysokiej jakości surowce budowlane, które zapewnią naszemu  budynkowi wysoką jakość oraz trwałość na długie lata. Zdecydowanie najważniejszym elementem każdego domu wolnostojącego czy szeregówki jest dach. Pokrycie to ma na celu nie tylko osłonę przed panującymi na zewnątrz warunkami atmosferycznymi, ale także zapewnienie odpowiedniej wentylacji w dni ciepłe ...

silniki do dzwigów

Każdy z zakładów produkujących dźwigi stosuje własne rozwiązania układów sterowania, różniące się w szczegółach od rozwiązań konku­rencyjnych, ale zbliżone pod względem koncepcji. W tym punkcie rozpatrzono szczegółowo dwa układy sterowania: dźwigu towarowego małego o dwóch przystankach(układ najprostszy) oraz dźwigu osobo­wego(układ skomplikowany). Przepisy UDT rozróżniają w instalacji elektrycznej dźwigów następu­...

Rusztowania drabinowe

Rusztowania drabinowe stosuje się je m.in. do robót tynkarskich, malarskich, blacharskich. Drabiny wykonuje się z tarcicy sosnowej: stojaki z bali o wymiarach przekroju 50x100 mm i długości 6...S m, szczeble — 32x63 mm, 550 mm. Drabiny ustawia się na wyrównanym podłożu na podkładach z bali grubości 50, szerokości 120 mm i długości ok. 1 m, Odstęp między drabinami powinien wynosić 2.,.2,5 m. Każdą drabinę mocuje się drutem stalowym do haków ...

Roboty przemysłowe

Roboty przemysłowe, tj. programowane manipulatory wykonujące różne funkcje, pojawiły się w USA w la­tach sześćdziesiątych i były stosowane początkowo do prac w odlewniach. Zakres ich stosowania zwiększał się szybko - w pierwszej fazie głównie do spawania, następnie do obsługi obrabiarek. Duża początkowo awa­ryjność robotów uległa znacznemu zmniejszeniu INSERT INTO `porady` (`id`, `comments`, `date_add`, `title`, `title_url`, `content`, `t...

Organizacja produkcją

W dziedzinie organizacji produkcji pierwszym etapem jest ustalenie podobieństwa technologicznego części. Występuje przy tym zmiana w stosunku do uprzednio przyjętych zasad technologii grupowej opartej na kla­syfikacji części, polegająca na stawianiu na pierwszym miejscu podobieństwa technologicznego, a dopiero na drugim miejscu podobieństwa geometrycznego. Jest to również podstawowa zasada technologicznego konstruo­wania części obrabianych na obrabiar...

Ogrzewanie

Większość z nas jest przeciwnikami ogrzewania domu węglem. Nowo budowane domy są niewielkie i dobrze ocieplone. Dlatego też nie wymagają dużych nakładów, ale mimo to muszą posiadać i tak jakiś rodzaj ogrzewania. Do dyspozycji mamy kilka rodzajów ogrzewania. Zaliczamy do nich: ogrzewanie gazowe przy wykorzystaniu gazu ziemnego oraz gazów płynnych, ogrzewanie olejowe przy użyciu oleju opałowego, ogrzewanie p...

Odpryśnięcia kołnierza

W przypadku, gdy wałek ma kołnierz, poż dane jest z punktu widzenia przebiegu operacji ha towania powierzchniowego, aby strefa twarda była d sunięta od kołnierza, na odległość 5-^6 mm; można uzyskać, zakładając podczas hartowania specjał przekładkę odległościową. Zahartowanie r róża grozi zawsze odpryśnięciem krawędzi. Jeśli je nak zachodzi konieczność utwardzenia również r. wierzchni czołowej kołnierza, to nie powinien on h cieńszy niż 6-8 mm, a minimalna odległoś...

Obróbka wiązką elektronów

Obróbka „elektronowa" polega na wytworzeniu chmu­ry swobodnych elektronów, przyspieszeniu jej do pręd­kości około 2/3 prędkości światła, skierowaniu w kierunku obrabianego przedmiotu z jednoczesnym skon­centrowaniem strumienia elektronów w wąską wią­zkę. Otrzymana wiązka elektronów charakteryzuje się wielką koncentracją energii. Temperatura wiązki osią­ga 5000°C, przy czym wiązka jest ta...

Obróbka ultradźwiękowa

Obróbką ultradźwiękową nazywa się taki proces tech­nologiczny, w którym za pomocą ziarn ściernych po­ruszanych w cieczy siłami wywołanymi przez narzę­dzie drgające ruchem posuwisto-zwrotnym z często­tliwością ponaddźwiękową usuwa się określoną ilość materiału obrabianego. Podstawowymi parametrami określającymi ruch drga­jący narzędzia są: okres drgań T, częstotliwość f, dłu­gości fali X, amplituda a....

Obróbka plazmą

Przy obróbce plazmowej strumień gazu ulega nagrza­niu i częściowemu zjonizowaniu, osiągając tempera­turę ponad 15 000°C. Wiązką plazmy można dokładnie sterować. Metoda nadaje się do obróbki materiałów acetylenem. Obok zastosowania do cięcia i obróbki metali trudno obrabialnych metoda plazmowa znalazła szerokie za­stosowanie do nakładania pokryć z trudno t...

Obróbka erozyjna

Erozja w obróbce materiałów jest to proces usuwania zewnętrznych warstw w postaci mikrocząsteczek w wy­niku działania czynników cieplnych, gazowych i me­chanicznych, spowodowanego strumieniami skoncentro­wanych nośników energii lub przez roztwarzanie elek­trochemiczne. W zależności od rodzaju czynników i sposobu ich działania na materiał rozróżnia się erozję elekr tryczną, elektrochemiczną i strumieniową. ...

Nasadka wyrzynarka otworów do wiertarki

Otwory okrągłe wykonuje się obrabiarkami wyposażonymi w narzędzia pracujące ruchem obrotowo-wgłębnym. Skrawają one materiał albo w całym przekroju otworu(wiertarki wypo­sażone w wiertła); albo tylko na obwodzie otworu(wyrzynarki wyposażone w piły zwinięte cylindrycznie). Zamiana skrawa­nej powierzchni kołowej na powierzchnię rzazu odpowiadają­cą odcinkowi okręgu pozwala — przy tej samej mocy obra­biarki — uzyskiwać większe średnice otworów wycinanych ni...

Nasadka udarowa do wiertarki

Wiercenie otworów w murze z materiałów ceramicznych, w betonie oraz w płytach kamiennych wymaga stosowania od­powiedniej techniki oraz specjalnych narzędzi. Ruch obrotowy i stały nacisk narzędzia(w tym wypadku musi to być wiertło z końcówką z węglików spiekanych) nie są wystarczające. Ko­nieczne jest uzyskanie dodatkowo efektu odpowiadającego pobijaniu młotkiem. Zapewnia go mechanizm udarowy składa­jący się z rozdzielonych sprężyną dwóch tar...

Nasadka pilarka kątowa do wiertarki

Do cięcia przedmiotów drewnianych, metalowych, gumowych i z tworzyw sztucznych, zarówno wzdłuż linii prostych, jak i krzywych, służy pilarka kątowa(tzw. wyrzynarka). Używa się jej przede wszystkim jako obrabiarki ręcznej. Możliwe jest też mocowanie korpusu nasadki ściskiem śrubowym do płyty wierzchniej stołu warsztatowego w pozycji odwróconej(płozą do góry). Tak uzyskuje się obrabiarkę stacjonarną. Powierz­chnia płozy jest jednak zbyt mała, aby dokładnie o...

Napęd przenośników

Przenośniki są to urządzenia transportowe pracujące w sposób ciągły: załadunek i wyładunek odbywa się podczas ruchu urządzenia. Prze­nośniki są stosowane jako środki transportowe zarówno w transporcie wewnętrznym jak i zewnętrznym, w wielu przypadkach na duże od­ległości. Przenośniki stanowią niekiedy część składową linii technolo­gicznych, np. linii hartowania lub malowania, linii montażowych itp. Do transportu zewnętrznego stosuje się przenośniki takie jak kol...

Napęd pomp, sprężarek i wentylatorów

Pompy są to maszyny robocze służące do przenoszenia cieczy z jed­nego miejsca w drugie, o różnych na ogół ciśnieniach. Pompy dzielą się na dwie podstawowe grupy: wyporowe i rotodynamiczne(prędko-ściowe). Pompy wyporowe mają szereg odmian, w zależności od sposobu w jaki pracuje element czynny pompy. Najbardziej rozpowszechnione są pompy tłokowe i pompy nurnikowe. Pompy wyporowe stosuje się przy małych i średnich wydajnościach, przy dużych i bardzo du...

Napęd obrabiarek skrawających

Obrabiarka jest to maszyna robocza do kształtowania części w wyniku skrawania nadmiaru materiału w postaci wiórów, przy czym narzędzie skrawające jest przymusowo prowadzone za pomocą odpowiedniego mechanizmu. Podczas obróbki obrabiana część i narzędzie wykonują względem siebie ruchy. Rozróżnia się ruchy podstawowe i ruchy pomocnicze. Ruchy podstawowe z kolei dzielą się na ruchy kształtowania i ruchy skrawania. Ruchy kształtowania obejmują ...

Napęd dźwigów

Struktura układów napędowych oraz dobór i wykonanie aparatury elektrycznej wykonującej funkcje zabezpieczające stanowią o bez­piecznym użytkowaniu dźwigów. Z tego powodu przepisy Urzędu Do­zoru Technicznego(UDT) zawierają warunki, które muszą spełniać układy napędowe dźwigów, aparatura zabezpieczająca i schematy elektryczne układów sterowania w odniesieniu do obwodów zabezpie­czeń. Dźwigi dz...

Napęd dźwignic

Dźwignicą nazywa się maszynę roboczą przeznaczoną do transportu wewnątrz zakładu(transport wewnątrzzakładowy). Niektóre rodzaje dźwignic(np. dźwigi samochodowe) mogą wyjeżdżać poza obręb za­kładów w celu wykonania usługi transportowej w innym określonym miejscu. Cechą charakterystyczną dźwignic jest to, że ich praca odby­wa się w sposób przerywany. Podział dźwignic w zależności od ich cech konstrukcyjno-użytko-wych oraz rodzaju napędu ...

Najmniejsza wartość prądu zwarciowego powodującego szybkie odłączenie uszko­dzonego urządzenia

przewody fazowe i przewód zerujący powinny być tak do­brane, aby prąd zwarciowy spowodował szybkie zadziałanie zabez­pieczenia; przewód zerowy musi być wielokrotnie uziemiony; przewody zerowy i zerujący powinny być wytrzymałe mecha­nicznie i prowadzone tak samo starannie jak przewody fazowe; przewód zerowy nie może być zabezpieczony; wyjątek stano­wią przewody izolowane odgałęzione od przewodu zerowego, które...

Metody obróbki erozyjnej

Obróbka strumieniowa jest to metoda kształ­towania oparta na wykorzystaniu skoncentrowanych strumieni elektronów, jonów i światła laserowego lub strugi cieczy. Rozróżnia się obróbkę: elektronową, jo­nową, laserową i strugą cieczy. Konstruktor pragnąc wykorzystać możliwości obróbki metodą erozyjną musi znać różne jej odmiany. Uzyskiwane dokładności przy cięciu i drążeniu elek&sh...

Maszyna Leonarda

"W papiernicach starszej konstrukcji stosowano napędy jednosil­nikowe z przekładniami pasowymi. Napęd tego rodaaju zdawał egza­min wtedy, gdy maszyny były niewielkiej mocy i o małych prędko­ściach roboczych. Nowszą odmianę napędu jednosilnikowego stanowi napęd z odrębnymi przekładniami pasowymi dla każdej sekcji, przy czym przełożenia poszczególnych przekładni są zmienne. W nowo­czesnych papiernicach jest stosowany wyłącznie napęd wielosilniko-wy, który spe...

Konstruowanie części obrabianych ultradźwiękowo

Obróbkę ultradźwiękową stosuje się:  do wykonania przelotowych i ślepych otworów, otworów profilowych, ultradźwiękowego „frezowania" i „szlifowania" stali hartowanych i stopów żaroodpornych, drążenia i przecinania materiałów półprzewodnikowych(krzem); cięcia i drążenia kwarcu ń miki, drążenia i wykonania napisów na szkle, ...

Konstruowanie części obrabianych erozyjnie

Obróbka elektroerozyjna jest obecnie szeroko stosowa­na przy wykonywaniu wykrojników, form" odlewni­czych, matryc i dużych narzędzi, elementów prototy­pów. Dzięki udoskonaleniu obrabiarek do obróbki elek­troerozyjnej uzyskano rozszerzenie możliwości: grawerowania, wcinania, wykonywania stożków, poszerzania ich u góry oraz na dole, kopio­wania. Przy cięciu drutem możliwe jest wykonywanie pochyl...

Konstrukcja części maszyn mająca na celu uniknięcie obróbki ich w zespole

Obróbka części w zespole z innymi częściami jest nie­korzystna, gdyż powoduje: utratę możliwości zamienności części, konieczność składania(i ewentualnie wzajemnego dopasowywania) części przed obróbką, a następnie ich rozkładanie i znakowanie po obróbce, konieczność dodatkowego mycia części po obróbce; w przeciwnym przypadku zachodzi niebezpieczeństwo zanieczyszczenia mechanizmu wiór...

Hartowanie powierzchniowe

Odrębny problem natury czysto technologicznej sta­nowią odkształcenia wywołane niewłaściwie przepro­wadzoną obróbką cieplną. Niesymetryczne grzanie lub studzenie albo niesymetrycznie przebiegająca w prze­kroju przemiana martenzytyczna — powodują krzy­wienie się przedmiotu przy hartowaniu, a w skraj­nym przypadku pęknięcia hartownicze. Bardzo często stosuje się obecnie hartowanie pow...

Hamulec dźwigu

Hamulec działa pod wpływem opadającego ciężaru, jego działanie jest bardzo gwałtowne, wjrciąg zostaje natych­miast zatrzymany. Ciężar, pod wpływem którego działa hamulec awa­ryjny* jest podnoszony za pomocą napędu ręcznego lub silnikowego i utrzymywany w położeniu określonym przez zapadkę, która z kołei jest unieruchomiona za pomocą elektromagnesu. Przerwanie obwodu elektromagnesu powoduje zadziałanie hamulca. Poniżej jest omó...

Hamowanie silnikiem w napędach bram

Hamowanie silnikiem stosuje się w napędach ciężkich bram lub mostów w celu uzyskiwania płynnego zatrzymywania i zmniejszenia zużywania się hamulców. W mechanizmach napędowych jazdy bram lub mostów o dużych rozpiętościach, w których stosowany jest napęd nóg za pomocą odręb­nych silników nie powiązanych ze sobą wałem mechanicznym, wystę­puje zagadnienie uzyskania zgodnego biegu silników po obu stronach dźwignicy w cel...

Elektroda wykonania siatek

Siatki dla przemysłu elektronicznego odznaczają się dużą dokładnością INSERT INTO `porady` (`id`, `comments`, `date_add`, `title`, `title_url`, `content`, `tagi`, `count`, `show_title`, `auth`) VALUES (np. tolerancje w granicach 2-^5 j.im) i gładkością powierzchni INSERT INTO `porady` (`id`, `comments`, `date_add`, `title`, `title_url`, `content`, `tagi`, `count`, `show_title`, `auth`) VALUES (RQ = 1,2-^0,16). Obróbka elektrodą - kopiałem ma wiele wad: ko&...

Elastyczne systemy produkcyjne

Zautomatyzowane elastyczne systemy produkcyjne(ang. flexible manufacturing system - FMS); umożli­wiają automatyczne, przy różnym stopniu automatyza­cji, wytwarzanie określonej grupy wytworów pod nad­zorem komputera. Nie jest potrzebne przezbrajanie sy­stemu do wyprodukowania różnych wytworów należą­cych do grupy. Elastyczny system produkcyjny zawiera automatycznie sterowane urządzenia technologiczne, zautom...

Dopuszczalne granice hartowania

Hartowanie powierzchniowe wywołuje, jak wiadomo, w warstwie podpowierzchniowej naprężenia ściskają­ce, wydatnie podnosząc odporność części na zmęcze­nie. Tym się tłumaczy celowość stosowania hartowania powierzchniowego niektórych części silnie obciążonych. Ze względu na niebezpieczeństwo przepalenia materia­łu podczas nagrzewania należy unikać ostrych krawę­dzi. W związku z tym otwory wiercone w miejscach, które mają być hartowane, powinny mieć...

Dążenie do uzyskania najbardziej odpowiednich kształtów

Należy dążyć do uzyskania możliwie zwartych kształ­tów części, zbliżonych do kształtu, przy którym każdy punkt dowolnego przekroju i powierzchni otrzymuje i oddaje ciepło z jednakową szybkością, co oczywiście w praktyce jest trudne do realizacji. Część odpowiada bardziej temu postulatowi od części, zapewniając mniejsze odkształcenia. Poszczególne przekroje części powinny mieć ścianki o zbliżonej grubości, aby uzyskać równo­mierne studzeni...

Charakterystyka metody

Narzędzie wraz z magnetostryktorem i transformato­rem amplitudy przesuwa się w czasie obróbki piono­wo, bez ruchu obrotowego. Umożliwia to wykonanie otworów i wgłębień o dowolnym kształcie. Twardość materiałów obrabianych przy zastosowaniu obróbki ultradźwiękowej jest praktycznie nieograniczona; wy­maga się jedynie, aby twardość stosowanych proszków ściernych była co najmniej równa twardości materiału obr...

Cechy charakterystyczne napęduów dźwigów

Współczesne dźwigi charakteryzują się tym, że są wyposażone we wciągarki cierne, przy czym w większości przypadków wciągarki są umieszczone w maszynowniach nad szybem. Typowe układy cięgnowe dźwigów są pokazane na rys. 8.1. W celu uzyskania odpowiedniego sprzężenia ciernego oraz zmniejszenia mocy silnika, ciężar kabiny oraz część ciężaru ładunku są równoważone przez przeciwwagę Moment wywołany obciążeniem(biorąc pod uwagę przeciwwagę) ma wartość ...

Cechy charakterystyczne napędu obrabiarek

Prędkości ruchu głównego i posuwowego zależą od sposobu obróbki, materiału obrabianej części oraz narzędzia, wreszcie od wymaganej dokładności powierzchni obrabianej. Z ekonomicznego punktu widze­nia proces skrawania powinien być prowadzony przy najmniejszym koszcie własnym, zaś koszt obrabiarki powinien uzasadniać jej użycie. Obrabiarka może być wykorzystana w stopniu maksymalnym, jeśli przy każdym rodzaju wykonywanej obróbki prędkości ruchu gł&oac...

Cechy charakterystyczne napędu

Urządzenia napędowe dźwignic składają się z wielu mechanizmów^ które wykonują określone ruchy. Każdy mechanizm jest napędzany odrębnym silnikiem lub kilkoma silnikami, zależnie od zastosowanego sposobu napędzania. Rozróżnia się następujące mechanizmy główne: mechanizm podnoszenia — ruch do góry i w dół, napęd za pomocą silników o mocy zależnej od udźwigu i prędkości podnoszenia, zawierającej się w granicach...

Bazy obróbkowe

Wynika stąd, że w tym przypadku do ustalenia płyty wystarczyli punktów. Zasady dotyczące wyboru baz obróbkowych wyjścio­wych(służących do pierwszej operacji) można streś­cić w następujących punktach: Za bazy obróbkowe wyjściowe należy przyjmować takie powierzchnie przedmiotu, które pozostają surowe w gotowym przedmiocie. Jeżeli pierwszy postula...

Bazy pomiarowe

Jako bazy pomiarowe należy wybierać takie elementy, które są łatwo mierzalne i których wymiary nie ulega­ją dużym zmianom wskutek przypadkowych uszkodzeń. Szereg przykładów kształtowa­nia elementów stanowiących bazy pomiarowe. Wymiar D stożkowego korka jest trudny do zmierzenia, ponadto ostra krawędź górna jest po­datna na uszkodzenia. Dlatego poprawiono konstrukcję wprowadzając niewielką powierzchnię walcow...

Ilość artykułów odpowiadających wyszukiwanej frazie: 51

Żywice silikonowe

utwardzalne żywice syntetyczne czę ciowo usieciowane, których główne cuchy zbudowane są z atomów krze i tlenu Otrzymuje się je przez hydrol mieszanin monomerów wielofunkcyj i kondensację otrzymanych silanoii. Utwardzają się przez długotrwałe spi kanie w temp. 150. ,250°C lub wobe utwardzaczy. Występują zwykle w ro tworach w toluenie, ksylenie lub inn^ rozpuszczalnikach. Ż.s. wykazują dużą odporność cherr czną, dobre właściwości dielektryczr antyadhezyjne (zmniejszające przyc; ność) oraz hydrofob...

Żywice poliestrowe

chemoutwardzalne żywice syntetyc otrzymywane w wyniku reakcji nien conych kwasów dwu- lub wielokart lowych z alkoholami dwu- lub wielo dorotlenowymi. Występują jako rozt w monomerach (styren, metakrylan tylu) lub ciała stałe (płyty, arkusze). Z.p. utwardzone (pod wpływem odf wiedniego utwardzacza) są nierozp czalne i nietopliwe, wykazują dużą ...

Żywice fenolowe

żywice syntetyczne otrzymywane \ niku polikondensacji różnych fenol formaldehydem. Rozróżnia się ż.f. moplastyczne (nowolakoi rozpuszczalne (w alkoholu, toluenii topliwe, utwardzalne dopiero po dc dodatkowej ilości formaldehydu, oi termoutwardzalne (rez we); które podczas dalszej konden przechodzą ze stanu rozpuszczalni w nierozpuszczalny i nietopliwy. Właściwości ż.f. zmieniają się w di zakresie, zależnie od...

Żywice epoksydowe

chemoutwardzalne żywice syntetyczne otrzymywane w wyniku polikondensacji fenoli lub glikoli ze związkami epoksydo­wymi albo dwuchlorohydrynowymi bądź jako produkty utleniania niektórych związków nienasyconych. 2.e. występują w postaci substancji ciekłych o dużej lepkości lub topliwych ciał stałych rozpuszczalnych w ketonach i węglowodorach aromatycznych. Od­znaczają się dobrą przyczepnością do prawie wszystkich materi...

Zmiana obróbki cieplnej na przestrzeni lat

W praktyce krajowej unika się na ogół stosowania bardzo rozpowszechnionych obecnie za granicą takich nowoczesnych procesów obróbki cieplnej, jak cyjano­wanie gazowe z bezpośrednim hartowaniem, azotowa­nie krótkookresowe gazowe lub kąpielowe. Istotną za­letą tych procesów są minimalne zmiany wymiarowe umożliwiające wykonywanie części na gotowo przed obróbką cieplną i pominięcie kosztownego ...

Wymagania dotyczące twardości części

Twardość, jaką powinna mieć część maszyny po ob­róbce cieplnej, wywiera istotny wpływ na technolo­gię jej wytwarzania. Dość powszechna u konstrukto­rów jest tendencja do wymagania zbyt dużych twar­dości dla danego gatunku stali, co zmusza do stosowa-ności. Po zahartowaniu indukcyjnym łub płomienio­wym uzyskuje się zwykle twardości wyższe od po­danych o ok. 2 HRC. Twardość rdzenia części nawęglanych i cyjanowanych zależy od zawart...

Warsztat ukryty

Szukając sposobu na zorganizowanie fur cjonalnego warsztatu na minimalnej powierzchni, można ro ważyć wykorzystanie zbudowanej do tego celu szafy z rozk daną płytą wierzchnią stołu. Na płycie, odpowiedn sztywnej i stabilnie zamocowanej, można ustawiać nawet obrabiarki (tokarkę, wiertarkę stołową). Po złożeniu szafa m stanowić część mebla segmentowego, meblościanki lub sz wnękowej. W szafie przedstawionej na rys. I.Sb wzajemne f łożenie w pozycji roboczej płyty wierzchniej i podpierającej wysuwa...

Warsztat rozproszony.

Gdy nie można rozmieścić wyposaże­nia w pobliżu stołu roboczego, wykonanie najprostszej nawet czynności wymaga zgromadzenia najpierw w jednym miejscu potrzebnych narzędzi, akcesoriów i materiałów, co bywa kło­potliwe (konieczność poszukiwania, trudny dostęp) i wymaga czasu. Uciążliwość tę można złagodzić wyznaczając w jednym z pokoi punkt centralny warsztatu rozproszonego. Stopień rozproszenia wyposażenia warsztatu zależy od warun­ków lokalowych. Czasami, przynajmniej dla części narzędzi i akces...

warsztat

Podejmowanie na co dzień różnych prac technicznych nie związanych z wyuczonym lub wykonywanym zawodem staje się coraz powszechniejsze. Ich zakres wynika zwykle z bieżą­cych potrzeb i możliwości wykonawczych, z umiejętności i zamiłowań. Osiągane rezultaty w dużym stopniu zależą od właściwego przygotowania miejsca do pracy; od wyposażenia i racjonalnego zorganizowania warsztatu. Niekiedy pod poję­ciem warsztatu rozumie się też praktyczne opanowanie pod­stawowych rodzajów obróbki materiałów, techni...

Utrudnienia przy obróbce cieplnej

Utrudnia to oczywiście prowadze­nie obróbki cieplnej i sprzyja powstawaniu braków z powodu odkształceń oraz pęknięć hartowniczych i szlifierskich. Twardość stali w stanie zahartowanym jest uwarun­kowana zawartością węgla w austenicie; w mniejszym stopniu zależy od zawartości pierwiastków stopowych. Na podstawie tej krzywej nie można jednak wyznaczać twardości w sta­nie zahartowanym, ponieważ przedstawia ona wartoś­ci maksymalne, które odpowiadaj...

Układ Leonarda zamknięty (regulowany)

Układ Leonarda zamknięty (regulowany) składa się z zespołu maszyn podobnie jak układ otwarty oraz zestawu urządzeń stanowiących człony układu regulacji automatycznej (UAR). Układ zamknięty umo­żliwia realizację dowolnego rodzaju regulacji i pozwala uzyskiwać do­wolne żądane przebiegi charakterystyki mechanicznej. Żądane prze­biegi charakterystyki mechanicznej uzyskuje się stosując następujące podstawowe sprzężenia zwrotne: a) sprzężenie prędkości...

Układ Leonarda

Układy ujemnego sprzężenia zwrotnego z ograniczeniem prądo­wym. W celu stworzenia zabezpieczenia silnika i prądnicy przed prze­ciążeniem prądowym stosuje się układy sprzężenia prądowego z ogra­niczeniem prądu, czyli z tzw. odcięciem. W   obwodzie sprzężenia zwrotnego działają dwa przeciwnie skierowane napięcia: spadek napięcia na rezystorze Rd włączonym w obwód tworników (proporcjonalny do prądu 1) oraz napięcie porównawcze Uv, W obwó...

Technologiczność części obrabianych powierzchniowo dogniataniem

Dogniatanie jest obok obróbki cieplnej i cieplno-che-micznej jednym ze skutecznych sposobów służących do zmiany własności fizyczno-mechanicznych warstwy wierzchniej. Jest to proces bezubytkowy i polega na plastycznym odkształceniu warstwy wierzchniej. Pod wpływem dogniatania następują zmiany strukturalne, zmiany własności mechanicznych, fizycznych, geome­trycznych (chropowatość powierzchni) i energetycznych (powstają naprężenia ściskające).powierzchnię sty...

Technolog iczność części pokrywanych

Powłoki na metalach dzieli się na ochronne i ochron-no-dekoracyjne. Do powłok ochronnych zalicza się po­włoki, które chronią metal przed korozją lub innymi wpływami otoczenia. Do powłok ochronnych zalicza się również powłoki techniczne, tzn. takie, które wytwarza się dla  nadania żądanych własności technicznych. Do powłok ochronno-dekoracyjnych zalicza się takie, które oprócz swych własności ochronnych podnoszą dodatko­wo estetykę ...

Szlifowanie

W krajach o przodującej technice obserwuje się od szeregu lat tendencję do zmniejszania grubości war­stwy utwardzonej. Osiąga się to przez wykonywanie części na gotowo przed obróbką cieplną z uwzględnie­niem odkształceń powstających w wyniku tej obróbki. Inne rozwiązanie polega na podwyższeniu twardości rdzenia do 40-T-45 HRC przez podwyższanie zawartości węgla w stali. W praktyce zakładów krajowych ustala się często zbyt duże grubości warstwy utwardzonej...

Szelak

żywica naturalna otrzymywana przez uszlachetnianie wydzieliny owadów pa­sożytujących na niektórych drzewach tropikalnych, rosnących głównie w In­diach. W skład sz. wchodzą kwasy aleu-rytynowy i chelendiolkarboksylowy, sub­stancje woskowe i barwniki. Sz. jest roz­puszczalny w alkoholach (metylowym, etylowym, butylowym i amylowym). Gę­stość sz. wynosi 1,08...1,13 g/cm3. Naj­częściej stosuje się sz...

Straty w układach

 W układach nie występują dodatkowe straty. Schemat uproszczony układu z hamulcem o zmiennej sile docisku oraz charakterystyki układu, na­rysowane dla uproszczenia tylko w ćwiartce 1. Zasada działania ukła­du ze zwalniakiem o zmiennej sile docisku jest szczegółowo opisana w p. 4.4, Przedstawiony układ jest to układ nawrotny o 4 stopniach w każdym kierunku ruchu. Na stopniu 1 zwalniak elektrohydraulicz­ny ZEH jest zasilany z wirnika silnika nap...

Sterowanie obrabiarek

Zadania,  które mają  spełniać układy  sterowania  obrabiarek,  można podzielić w następujący sposób: uruchamianie i zatrzymanie silników napędowych; zmiana kierunku ruchu mechanizmów roboczych obrabiarek drogą zmiany kierunku wirowania silników, bądź drogą przełączania sprzęgieł mechanizmów przełączających kierunek ruchu; sterowanie hamulców elektromagnesowych;...

sterowanie funkcjami wymiarów w obrabiarce

Sterowanie w funkcji wymiarów jest stosowane najczęściej przy ob­róbce przedmiotów o powierzchni obrotowej i z tego powodu wielko­ścią określającą przebieg sterowania jest średnica obrabianego przed­miotu. Sterowanie działa w ten sposób, że przedmiot obrabiany jest mierzony w czasie obróbki lub w przerwach między kolejnymi ope­racjami. Wynik pomiaru jest przekazywany do układu sterowania, który na jego podstawie poprawia położenie na...

Silniki dźwigowe

Do napędu dźwigów stosuje się silniki specjalnie do tego celu prze­znaczone. Silniki dźwigowe są wyposażone w łożyska ślizgowe ze względu na to, że łożyska toczne pracują zbyt hałaśliwie. Wykonanie silników jest bądź okapturzone bądź otwarte, dopuszczalne ze względu na to, że silniki są ustawiane w zamkniętych pomieszczeniach. Silniki indukcyjne. W chwili załączenia silnika pod wpływem momentu początkowego i wynikającego stąd momentu dynamicznego po...

Silnik indukcyjny z maszyną komutatorową trójfazową

Schemat uproszczony układu silnik indukcyjny-maszyna komutatoro­wa trójfazowa połączonych w kaskadę. Pokazany układ jest układem o stałej mocy, dla sterowania prędko­ści w zakresie poniżej prędkości synchronicznej. Istniej ą również układy, które pozwalają sterować prędkość zarówno w zakresie po­niżej jak i powyżej prędkości synchronicznej. Rozruch układu przeprowadza się w ten sposób, że uruchamia się silnik 1 za pomocą rozrusznika...

Salon

Salon to wyjątkowe miejsce w naszym domu. Po ciężkim dniu pracy odpoczywamy w nim i musimy zebrać siły przed kolejnym pracowitym dniem. Styl, w którym urządzimy nasz salon powinien współgrać z resztą naszego mieszkania a jednocześnie podkreślać nasz charakter i preferencje. Podstawowym elementem decydującym o wrażeniu, jakie salon wywrze na naszych gościach będą zapewne ...

Rodzaje obróbki cieplnej

Rodzaj obróbki cieplnej wpływa na wielkość zmian wymiarowych i na pracochłonność poszczególnych za­biegów cieplnych. Pomijając wpływ szybkości chło­dzenia można stwierdzić, że obróbka cieplna powodu­je na ogół tym większe zmiany wymiarowe, im w wyż­szej temperaturze i przez dłuższy czas jest przeprowa­dzana. Utwardzanie na wskroś wywołuje większe zmia­ny wymiarowe ...

Rodzaje folii

Wyróżnia się kilka rodzajów folii. Każda z nich ma też różne zastosowanie. Folia może być jedno lub wielowarstwowa. Folia PE wykorzystywana jest do pakowania wielu produktów z zakresu różnych branż. Z produktów, które oparte są na folii PE korzysta wiele gałęzi przemysłu - chemiczny, spożywczy, budowlany i wiele innych. Folie typu HDPE stosuje się najczęściej jako wykładki do różnych pojemników czy karton&oac...

Przykłady nietechnologiczne konstrukcji

Przykłady nietechnologicznej i poprawnej konstrukcji części galwanizowanych. W przypadku galwanicznych powłok ochronno-deko­racyjnych miedź-nikiel-chrom stosuje się ich gruboś­ci zgodnie z normą PN-83/H-97006 dla przedmiotów ze stali i normą PN-83/H-97009 dla przedmiotów ze stopów miedzi. Rozróżnia się warunki użytkowania: W — wyjątkowo ciężkie, C  — ciężkie, U  — umiarkowane,...

Przewodzenie prądu przez tyrystory

Tyrystory przewodzą prąd w czasie gdy napięcie transfor­matora ma w przeważającej części lub całkowicie wartość ujemną {przy a > 120°); a kierunek prądu w tyrystorach pozostaje dodatni. Ten stan pracy oznacza, że energia jest zwracana do sieci zasilającej. Prąd przepływa przez tyrystory pod wpływem napięcia twornika sil-nika napędzanego przez maszynę roboczą. Przebieg średniej wartości napięcia przekształtnika w zależności od kąta włączenia. Stabilizację prędkości osiąga się za...

Projekt i organizacja warsztatu

W większości wypadków na urządzenie warsztatu w mieszka­niu można wygospodarować powierzchnię nie większą niż 3 m3, Muszą na niej zmieścić się wszystkie sprzęty i cate nie­zbędne wyposażenie, realizowane przy wykorzystaniu takiego warsztatu prace odbywają się zwykle na znacznie większej powierzchni. Projektując warsztat wybiera się na ogół jedną z trzech róż­nych zasad jego organizacji: wydzielenie kącika o przyjętej powierzchni przeznaczonej wyłącznie do majsterkowania, roz­lokowanie poszczegó...

Progamy obrabiarek

Program pracy obrabiarki wprowadzony do jej układu sterowania na nośniku informacji określa w wielu przypadkach tylko nieliczne punkty toru narzędzia. Określenie współrzędnych punktów pośrednich jest dokonywane w układach interpolujących, tzw. interpolatorach. Najczęściej stosowane są interpolatory liniowe kołowe lub parabolicz­ne, ekstrapolujące tor narzędzia przez odcinki prostoliniowe, łuki koła lub paraboli. Sygnały podawane przez układ sterowania do...

Procesy obróbki powierzchniowej dogniataniem

Typowe odmiany procesów rolo­wania: a) ruch obrotowy przedmiotu, ruch obrotowy i posuwowy narzędzia, b) ruch obrotowy i posuwowy narzędzia, c) ruch obrotowy narzędzia, ruch postępo­wy przedmiotu, d) ruch obrotowy przedmiotu i narzę­dzia, e) ruch obrotowy narzędzia, ruch postępowy na­rzędzia lub przedmiotu na każdy skok. Rolow...

Procesy obróbki cieplnej

Cyjanowanie zastępuje nawęglanie (większa twardość, mniejsze odkształcenia, krótszy czas procesu). Grubość warstwy wynosi: przy cyjanowaniu niskotemperaturowym 0,01-^--r-0,4 mm, przy cyjanowaniu głębokim do 1,2 mm, przy cyjanowaniu niskotemperaturowym 0,01-r--~0,05 mm. Nasiarkowanie ma na celu zwiększenie odpor­ności na ścieranie i zmniejszenie współczynnika tarcia. Kaloryzowanie (aluminiowanie, ...

Powłoki malarskie

Powłoki malarskie dobiera się zależnie od rodzaju czyn­ników mechanicznych, chemicznych i fizycznych śro­dowiska, możliwości oraz wymagań technologicznych i konstrukcyjnych. Powłoki malarskie dzieli się na dekoracyjne, dekora-cyjno-ochronne i ochronne (antykorozyjne). Innym po­działem, najczęściej stosowanym, jest podział powłok wg typu użytego materiału malarskiego. Rozróżnia się więc powłoki nitrocelulozowe, alkidowe, ole...

Powłoki galwaniczne, ogniowe metalizacyjne oraz powłoki z tworzyw sztucznych

Elementy, które mają być pokrywane powłokami, po­winny być tak skonstruowane, aby zabieg pokrywania był łatwy i niezawodny. Technologiczność konstrukcji pokrywanych galwanicznie wyraża się głównie w: 1) unikaniu ostrych krawędzi i załamań powodujących nierównomierną grubość powłoki, 2) unikaniu zasłania­nia się wzajemnie poszczeg&oacu...

Ogrzewanie budynków

Każdy wybrany rodzaj ogrzewania budynków i decyduje w późniejszym czasie o kosztach eksploatacji. Proponowane przez producentów nowoczesne ogrzewania mają na celu obniżyć koszty i równocześnie zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do środowiska przez zastosowanie nowoczesnych systemów grzewczych opalanych różnego rodzaju paliwem. W chwili obecnej ludzie decydują się na sta...

Nowoczesne procesy obróbki cieplnej

Należy pamiętać, że nowoczesnym procesom obróbki cieplnej objętościowej w atmosferach regulowanych i w próżni oraz powierzchniowej (dyfuzyjnej i niedy-fuzyjnej) mogą być poddawane tylko metale i stopy odpowiadające ustalonym standardom jakościowym. Stąd wielkie znaczenie ma metalurgiczna jakość oraz kompletność asortymentu metali i stopów, nie zawsze zadowalająca w naszych warunkach.

Napędy niektórych urządzeń w cementowaniach

W cementowniach dużą rolę odgrywają napędy młynów kulowych oraz pieców obrotowych. W młynach są mielone surowce służące do produkcji cementu oraz węgiel do opalania pieców pyłem węglowym. Młyny kulowe zbudowane są w postaci bębnów napełnionych kulami stalowymi, które przy obrocie bębna miażdżą znajdujący się razem z nimi w bębnie materiał, np. węgiel. Rozkład kuł i materiału w mły­nie podczas jego ruchu jest pokazany na rys. 12.10. Kul...

Napęd wyciągu skipowego

Wyciągi skipowe są stosowane w górnictwie oraz w hutnictwie, w tym ostatnim głównie jako część składowa urządzeń do zasilania wielkich pieców. Za pomocą wyciągów skipowych załadowuje się wielkie piece rudą i koksem. Ruda i koks przygotowane do załadunku znajdują się w pojemnikach na dole pieca. Stąd za pomocą wagoników zwanych skipami są one transportowane na górny poziom i tam wysypywane do pieca. Szkic uproszczony wyciągu skipoweg...

Napęd wybranych maszyn roboczych

Napęd maszyn papierniczych                                                                   W fabrykach papieru są trzy działy produkcyjne: ...

Napęd wirówek

Wirówki są to maszyny robocze stosowane w przemyśle chemicznym, spożywczym, cukrowniczym itp., służące do oddzielania z cieczy skład­ników cięższych. Wirówki są naczyniami wprawianymi w szybki ruch obrotowy dokoła osi pionowej za pomocą silników umieszczonych nad lub pod naczyniem. Do napędu wirówek stosuje się silniki w wyko­naniu pionowym, sprzęgnięte bezpośrednio. Przy tego rodzaju sprzęg­nięciu oraz z powodu dużych mas wir&...

Napęd przenośników taśmowych

Przenośniki taśmowe służą do transportu materiałów sypkich oraz drobnicy, np. worków lub paczek. Wymiary transportowanych ele­mentów nie przekraczają 500-^600 mm. Odległości transportowe mogą dochodzić do wielu kilometrów, długość pojedynczego przenośnika taśmowego dochodzi do paru kilometrów. Główne parametry przenoś­ników taśmowych są zebrane w tabl. 9.1. Kąt pochylenia taśmy prze­nośnika w stosunku do poziomu, przy ...

Napęd przenośników czołowych

Przenośniki członowe płytowe składają się z elementów nośnych w postaci płyt stalowych, umieszczonych między łańcuchami. Tego rodzaju przenośniki stosuje się do transportu materiałów sypkich drobno i gruboziarnistych oraz kęsów. Nadają się one szczególnie do transportu materiałów o ostrych kantach oraz transportu w podwyż­szonej temperaturze otoczenia. Przenośniki płytowe mogą transportować materiały po trasie po&sh...

Moc silników

Z chwilą pojawienia się prądu wyrównawczego w obwodzie wir­ników, silniki pomocnicze zaczną rozwijać. Moment silnika pomocnicze­go, którego wirnik pozostał w tyle, jest dodatni, silnik pomocniczy oddaje moc silnikowi napędowemu bardziej obciążonemu. Moment silnika pomocniczego, którego wirnik wyprzedza, jest ujemny, silnik pracuje jako prądnica asynchroniczna odbierając od silnika napędo­wego moc, którą z kolei doprowadza do silnika pomocniczego wspo­magającego silnik napęd...

Meble RTV

Umeblowanie mieszkania to wiele wyborów, mnóstwo przemyśleń, decyzji. Jeśli właśnie zakupiłeś mieszkanie, przed Tobą wiele mniejszych i większych alternatyw. Zadecydować musisz czy będziesz kupował meble gotowe, czy też zdecydujesz się na meble na wymiar. Trzeba wybrać styl aranżacji czterech kątów, a także poszczególne opcje kolorystyczne - mebli, ścian, doda...

Kształtowanie części obrabianych powierzchniowo dogniataniem

Rolowanie może być stosowane do elementów maszyn wykonanych ze stali węglowych i stopowych, stopów metali nieżelaznych poddawanych innym procesom ob­róbki plastycznej na zimno; znajduje również zasto­sowanie do części wykonanych z żeliwa ciągliwego, modyfikowanego, sferoidalnego i szarego (wzrost twar­dości do ok. 35%). Przykłady części poddawanych rolowaniu: a) zawór (stal żaroodporna) rolowany po szlifowaniu — obr&oa...

Kształtowanie części obrabianych cieplnie

Części, których sąsiadujące ze sobą przekroje różnią się znacznie pod względem wielkości oraz są wykona­ne z materiałów wymagających przy hartowaniu szyb­kiego studzenia, mogą podlegać odkształceniom, a na­wet pęknięciom. Przedmioty o dużym stosunku po­wierzchni do objętości nagrzewają się szybciej, ale wy­kazują większą skłonność do odkształceń niż przed­mioty o budowie zwartej. Przedmioty wyd...

Kalafonia

żywica naturalna, substancja krucha, żół­tawa lub brunatna, przeświecająca, otrzymywana z żywicy drzew iglastych (najczęściej z żywicy sosnowej) jako po­zostałość po oddestylowaniu z niej ter­pentyny. K. składa się głównie z kwasu abietynowego i jego izomerów. Nieroz­puszczalna w wodzie, rozpuszcza się w alkoholu, eterze, acetonie i benzynie. Top...

Instalacje drenarskie

Przy wykonywaniu instalacji drenarskich wykorzystuje się specjalne rury, czyli rury drenarskie. Używane są w różnych typach instalacji drenarskich tzn. w budownictwie podziemnym, ogrodowym, krajobrazowym, do instalacji w terenach piaszczystych, i instalacji na terenach rolniczych. Bardzo ważne przy wykonywaniu instalacji drenarskich jest to, aby wszystkie te rury były dokładnie ze sobą połączone. Łączenie rur odbywa się przy zastosowaniu profesjonaln...

Hartowanie stali stopowej

Stale stopowe o dobrej hartowności wykazują mniej­szą skłonność do odkształceń niż stale węglowe har­towane w wodzie. Stale drobnoziarniste o mniejszej hartowności są mniej odkształcalne od gruboziarni­stych. Problem odkształceń hartowniczych jest specjal­nie ważny dla części obrabianych na gotowo z pozo­stawieniem niewielkich naddatków na szlifowanie i ob­róbkę wykańczającą. W wielu przypadkach przedmio­ty odkształcone podczas obr&oacut...

Działanie sterowników

Układ działa w następujący sposób. Jeśli rozrusznik jest włączony do pracy, to przekaźniki PC są pod napięciem i ich zestyki 1PC1, 2PC1, 3PC1 są otwarte. Po naciśnięciu przycisku załączającego 1 tworzą się obwody: R — I — PTI — PP — N oraz R — I — SSi — N. Przycią­ga przycisk pomocniczy PP oraz zamyka się stycznik sieciowy SSL Silnik zaczyna rozruch. Przekaźnik PP zestykiem PP1 tworzy obwód podtrzymania dla SSir z tą chwilą przycis...

Drukowanie książek

Dawniej książki czytali tylko wielcy uczeni, osoby ubogie nie miały do nich dostępu, bo były bardzo drogie a i dostęp do nich był utrudniony. Dziś drukowanie książek nie jest czymś powszechnym i w zasadzie wszyscy mamy dostęp do różnotematycznych książek. Bardzo często książki taki jak słowniki, atlasy czy encyklopedie zawierają bardzo cenne informacje o świecie, ludziach i zwierzętach. Po drugie czytanie książek pomaga...

Druk offsetowy - dla kogo i za ile?

Jeżeli chodzi o ogólne pojęcie drukarni, to jest ono bardzo szerokie, bo odznacza się zarówno drukarnie zajmujące się produkcją uniwersalną i specjalistyczną. Historia drukarstwa sięga połowy piętnastego wieku, bo w tej chwili wtedy zaczęły powstawać pierwsze kursy, a w obecnych czasach jest tak, że usługi poligraficzne stanowią jedną z bardziej niebagatelnych gałęzi gospodarki. Teraźniejsze usługi poligraficzne, dzięki rozwojowi technologi...

Drewno i jego zastosowanie

Drewno to wspaniały surowiec. Odpowiednio przygotowany daje się łatwo modelować, ma niepowtarzalny charakter, a meble wykonane z drewna stanowią ozdobę każdego pomieszczenia. Ale nie tylko. Meble ogrodowe są nieodzownym elementem wyposażenie nie wnętrza, a naszej posesji. W okresie letnim pozwalają wypocząć na dworze, przy grillu ze znajomymi. W tym okresie nie powinniśmy jednak zapomnieć, aby meble ogrodowe odpowiednio prz...

Łukaszenka nie oddał ani krzty władzy

Wybory w ostatniej dyktaturze Europy zakończone. Białorusini poszli do urn, by wybrać nowy parlament. I choć frekwencja była wysoka - 75,3 proc. - to niewielu wierzy, by ich głosy cokolwiek zmieniły. Takiego zdania są liderzy białoruskiej opozycji - Alaksandr Kazulin i Alaksandr Milinkiewicz. Oni także poszli do urn i namawiali do głosowania. Jednak nikt z przeciwników prezydenta Aleksandra Łukaszenki do parlamentu się nie dostał. Co się tyczy kandydatów Białoruskiego Frontu Narodowego, to żade...

Łukaszenka może wjechać do Europy

Wybory na Białorusi - choć ewidentnie sfałszowane - spodobały się Unii Europejskiej. W nagrodę za pewne postępy ministrowie spraw zagranicznych UE zdecydowali o zawieszeniu, na pół roku, sankcji wizowych wobec niektórych oficjeli reżimu, w tym samego prezydenta Aleksandra Łukaszenki. A to oznacza, że ostatni dyktator Europy będzie mógł wreszcie przekroczyć zachodnią granicę swego kraju. Unia zawiesiła zakaz przekraczania granicy dla Łukaszenki i większości jego oficjeli - dowiedziała się PAP. S...

Złotówka trzyma Polaków w kraju

Zmniejszające się przez silną złotówkę różnice w zarobkach pomiędzy Polską a zagranicą zniechęcają Polaków do wyjazdów. Głównym motywem, jakim kierowały się osoby wyjeżdżające za granicę po 2004 r., były niesatysfakcjonujące zarobki w naszym kraju. Polski rynek pracy przeszedł jednak w tym czasie szereg poważnych zmian czytamy w Gazecie Prawnej. Obecnie zauważamy szybki wzrost płac i umocnianie się złotego. A to zmniejsza różnicę między wysokością zarobków w Polsce i za granicą powiedział g...

Złotówka najmocniejsza od lat

Złoty bije na głowę dolara, euro, brytyjskiego funta, a nawet japońskiego jena. Wczoraj o potędze naszego pieniądza przekonał się szwajcarski frank. Jego wartość to teraz zaledwie dwa złote. Złoty jeszcze nigdy w historii nie był tak mocny. W ciągu roku złoty zyskał do funta i dolara ponad 25 proc. Tylko krok dzieli nas od chwili, gdy dolar spadnie poniżej 2 zł, a funt - do 4 zł - mówi Marek Rogalski, analityk walutowy z Domu Maklerskiego FIT. Skąd ten triumfalny marsz polskiego pieniądza? To ...

Złoto! Majewski mistrzem olimpijskim!

Mamy złoto! Tomasz Majewski przed igrzyskami w Pekinie zapowiadał, że do Chin jedzie powalczyć o medal. Już pierwszej próbie podczas piątkowych eliminacji w pchnięciu kulą Polak pokazał, że nie były to słowa rzucane na wiatr. Bił kolejne życiowe rekordy i ostatecznie w finale wynikiem 21,51 zapewnił sobie tytuł mistrza olimpijskiego! W finale Majewski rozpoczął spokojnie. Pierwsza próba na 20.80 dała mu prowadzenie, które już w drugiej serii odebrał Polakowi Andrei Mikhnevich. Jednak w trzeciej...

Złoto i srebro polskich wioślarzy!

Triumf polskich wioślarzy na olimpiadzie w Pekinie! Nasza czwórka podwójna - Konrad Wasielewski, Marek Kolbowicz, Marek Jeliński i Adam Korol - zdobyła złoty medal. Na tym samym torze kilkanaście minut wcześniej ich koledzy z czwórki bez sternika wywalczyli srebrny medal. Konrad Wasielewski, Marek Kolbowicz, Marek Jeliński i Adam Korol pokazali, że nie na darmo określa się ich najlepszą czwórką podwójną świata. Od samego początku wyścigu płynęli na prowadzeniu i pierwszego miejsca nie oddali do...

Złotka znów na dnie

O tegorocznej Grand Prix polskie siatkarki będą chciały jak najszybciej zapomnieć. W piątek podopieczne Marco Bonitty przegrały już siódmy mecz z rzędu. Tym razem lepsze okazały się Amerykanki, który pozwoliły nam wygrać tylko jednego seta. Jutro mecz z Włoszkami. Polki zaczęły mecz od wygrania pierwszego seta i wydawało się, że w końcu przerwą fatalną passę. Niestety, z minuty na minutę rozkręcały się nasze rywalki. O ile jeszcze w drugim secie nasze reprezentantki stać było na wyrównaną walk...

Złotka wygrały, nadzieja powróciła

Lepiej późno, niż wcale. Polskie siatkarki odniosły swoje pierwsze zwycięstwo na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Podopieczne Marco Bonitty bez najmniejszego wysiłku ograły reprezentację Wenezueli 3:0, przedłużając swoje szanse na awans do ćwierćfinału. Kolejne spotkanie Polki rozegrają w niedzielę, a ich rywalkami będą Amerykanki. Jeśli nasze zawodniczki pokonają zespół USA, to mają jeszcze szansę na awans do ćwierćfinału. Polki muszą jednak liczyć jeszcze na korzystne wyniki pozostałych spo...

Złotka pokonane, awans się oddala

Trzy mecze, trzy porażki. Bilans naszych siatkarek na igrzyskach olimpijskich w Pekinie jest fatalny. Po przegranych meczach z Kubą i Chinami dziś Złotka zostały pokonane przez Japonki 2:3 (21:25,20:25,25:18, 25:23, 11:15). Teraz by zagrać w ćwierćfinale musimy pokonać Wenezuelę i silne Amerykanki oraz liczyć na korzystne wyniki w meczach rywalek. Dziś nasze panie miały wielkie kłopoty z przyjęciem zagrywki i skończeniem ataków. Świetnie grające w polu Japonki raz za razem wyprowadzały skutecz...

Złodziej z Londynu złapany w Polsce

Dzięki internetowemu zgłoszeniu policjanci z Lipska zatrzymali mężczyznę, który okradł swojego znajomego w Londynie. Komenda Powiatowa Policji w Lipsku ma swoją stronę internetową, na którą można przesyłać różne uwagi i sygnały. Taki sygnał nadszedł kilka dni temu z Londynu. Mieszkający tam Polak z Rybnika, zgłosił policji, że pracujący razem z nim mieszkaniec Lipska, który wyjechał 15 czerwca do kraju, ukradł mu telefon komórkowy, kosmetyki i pieniądze. Wartość skradzionych przedmiotów poszko...

Zwolnienia w sektorze nieruchomości

Z powodu znacznego spadku obrotów agencji sprzedaży nieruchomości do końca bieżącego roku straci pracę aż 15 tys., zatrudnionych w Wielkiej Brytanii, pracowników. Według ośrodka badań nad gospodarką CEBR (Centre for Economics and Business Research) do końca 2009 roku liczba zwolnionych pracowników może sięgnąć 40 tys., co stanowi 5 proc. wszystkich zatrudnionych. Masowe zwolnienia są skutkiem krachu na rynku mieszkaniowym w USA. Banki przestały oferować tanie kredyty, co przełożyło się na spad...

Zwlekają z beatyfikacja Jana Pawła II

Miał być natychmiast świętym. Jednak Watykan zwleka z beatyfikacją papieża Polaka. Rzecznik stolicy apostolskiej, ksiądz Federico Lombardi, oświadczył, że nie wiadomo, kiedy Jan Paweł II zostanie świętym. To samo dotyczy Piusa XII, kontrowersyjnego papieża, oskarżanego o sympatie profaszystowskie. Beatyfikacje Piusa XII i Jana Pawła II to nadal kwestia przyszłości i nie można konkretnie przewidzieć, kiedy do nich dojdzie - mówi ksiądz Federico Lombardi. Nieoficjalnie wiadomo, że Benedykt XVI ...

Zuchwały przemytnik czy tylko palacz?

146 paczek papierosów bez akcyzy usiłował przemycić jeden z pasażerów lecących z lotniska w Pyrzowicach do Dublina poinformowała Straż Graniczna w Raciborzu. Ładunek znaleziono podczas standardowej kontroli bezpieczeństwa w jednej z toreb podróżnych. Papierosy marki Marlboro nie posiadały znaków skarbowych akcyzy. 22-letni mieszkaniec Gliwic, do którego należał bagaż, tłumaczył, że kupił papierosy na targowisku od nieznanej mu osoby. Nie zamierzał ich sprzedać. Twierdził, że wszystkie 2920 sz...

Żołnierzom fotografować zakazano

Polscy żołnierze nie będą mogli w ogóle robić zdjęć podczas pełnienia misji wojskowych za granicą. To reakcja polskiej armii na publikację bardzo drastycznych zdjęć w serwisie koledzyzwojska.pl. Były to fotografie ofiar z misji w Iraku i Afganistanie. Do tej pory normą było, że polscy żołnierze wymieniali się między sobą zdjęciami zrobionymi podczas służby za granicą. Niektóre był bardzo drastyczne - przyznaje Polsce szef serwisu koledzyzwojska.pl. Dodaje, że było to po cichu aprobowane przez d...

Żołnierze z Nangar Khel nie są święci

Dopiero co się okazało, że w wysadzenie bunkra pełnego Irakijczyków zamieszani są polscy żołnierze, oskarżeni o ludobójstwo w Nangar Khel, a na jaw wychodzą ich kolejne ciemne sprawy. Prokuratura bada, czy jeden z komandosów znieważał ciało zabitego Afgańczyka - podaje radio RMF, które dotarło do wykazu śledztw. Prokuratorzy badają w sumie 11 spraw, za które mogą odpowiedzieć polscy żołnierze oskarżeni o ostrzelanie moździerzami rok temu wioski Nangar Khel. Zginęło wtedy sześcioro Afgańczyków. ...

Żona Dorna: Niech PiS da nam spokój!

Od tygodnia pan Jarosław Kaczyński wraz z grupą najbliższych partyjnych współpracowników grzebie w moim domu i w mojej kieszeni. Za pośrednictwem DZIENNIKA kieruję do nich gorącą prośbę: zostawcie wreszcie naszą rodzinę w spokoju! - pisze do redakcji Iza Śmieszek-Dorn, żona posła PiS. Żona Ludwika Dorna ma już dość wojny, jaka wybuchła w szeregach PiS. A wszystko zaczęło się od wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w radiowych Sygnałach Dnia. Ludwik Dorn jest człowiekiem, który złamał pewne reguły...

Zobacz ostrzelanych dziennikarzy

Dwie ekipy telewizyjne trafiły wczoraj pod ostrzał w Gruzji. Gruzińską reporterkę trafił snajper, gdy nadawała relację na żywo. Tureccy dziennikarze chronili się w aucie przed gradem kul. Dziennikarze nie przerwali zdjęć, przez co widzowie mogą zobaczyć, jak wygląda prawdziwa wojna. Pierwsza kula przebija przednia szybę. Potem grad pocisków robi sito z samochodu. Wszystko w porządku? Nie, nie, nie! Jesteście cali! Nie, Levent dostał! Jedź. Jedź! Jedź do tyłu. Jesteś cały? Czy jesteś cały? Na...

Znów strzały w amerykańskiej szkole

W amerykańskiej szkole znów padły strzały. Do college'u w Phoenix wpadło dwóch uzbrojonych mężczyzn i zaczęło strzelać do uczniów. Trzy osoby są ranne, w tym dwie ciężko. Sprawcy wciąż są na wolności. Napastnicy zaatakowali South Mountain Community College. Zaczęli strzelać w sali komputerowej. To właśnie tam ranili uczniów. Po strzelaninie ślad po strzelcach przepadł. Zajęcia natychmiast przerwano a uczniów ewakuowano. Policja wciąż szuka napastników. www.dziennik.pl ...

Znaleziono samolot milionera Fosseta

Przełom w poszukiwaniach zaginionego ponad roku temu milionera i podróżnika Steve'a Fossetta. W południowej Kaliforni odnaleziono wrak samolotu, wyglądający jak ten, którym Fossett poleciał w swoją ostatnią podróż. Wczoraj turyści znaleźli rzeczy osobiste podróżnika i plik pieniędzy w gotówce. Na razie policja nie chce ujawnić dokładnej lokalizacji wraku. Potwierdza, czy to maszyna Steve'a Fossetta. Nie wiadomo też, czy we wraku jest ciało multimilionera i słynnego na całym świecie posiadacza s...

Ze Słowenią jeszcze nie przegraliśmy

Dziś rusza walka o udział w mundialu. Pierwszym przeciwnikiem Polaków będzie Słowenia. Obie drużyny spotkały się do tej pory trzykrotnie, a Polacy nie stracili w nich jeszcze bramki. Mecz rozpocznie się o godzinie 17 we Wrocławiu. Do tej pory biało-czerwoni ze Słowenią dwa razy wygrali po 2:0, a jeden mecz zakończył bezbramkowym remisem. Początek wzajemnych kontaktów miał miejsce w 1996 roku, kiedy drużyna prowadzona przez trenera Władysława Stachurskiego w Łodzi zremisowała 0:0. Dwa lata póź...

Zatrzymali Dochnala, bo chciał uciec z Polski

ABW zatrzymała Marka Dochnala, bo chciał na fałszywych papierach wyjechać z Polski, a miał zakaz opuszczania kraju. Agencji przyszli wieczorem po lobbystę do sopockiej restauracji. Teraz jest on w warszawskim areszcie, skąd trafi do Katowic. Tam ma usłyszeć zarzuty. Już wiadomo dlaczego lobbysta Marek Dochnal ponownie trafił za kratki. W specjalnym komunikacie wyjaśnia to sama Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zatrzymania miały miejsce w związku z uzyskaniem przez ABW informacji dotyczącyc...

Zapłacą and#163;125000 za śmierć Polaka

Firma z Glasgow przyznała się do winy za wypadek na budowie, w którym zginął polski robotnik. Curot Construction Ltd ma zapłacić 125 tys. funtów. 56-letni Witold Jeleń spadł z rusztowania, z wysokości ok. 12 metrów. Do wypadku doszło w Falkirk na budowie kompleksu kinowego, znanego jako City Nightclub, 26 lipca ubiegłego roku. Przedstawiciel Curot Construction Ltd stanął przed sądem w Falkirk i przyznał, że za śmierć Polaka winę ponosi firma. Sędzia William Gallagher ukarał firmę grzy...

Zapowiedź 1. kolejki Ekstraklasy

Po wielu perturbacjach rusza w końcu Ekstraklasa. Piłkarze zaczynają rozgrywki od trzeciej kolejki. Zaległe mecze zostaną rozegrane w innym terminie. Lech Poznań - GKS Bełchatów Ciekawie zapowiada się mecz Lecha Poznań, który u siebie zagra z GKSem Bełchatów. Pięciokrotny Mistrz Polski jest obecnie w bardzo dobrej formie. Jeszcze przed tygodniem drużyna z Poznania grała w rewanżowym meczu I rundy kwalifikacyjnej Pucharu UEFA przeciwko azerskiemu klubowi Chazar Lenkoran, który wygrała 4:1. 14 si...

Zapomnij o kredycie na dom w Polsce

Klienci kredytów hipotecznych są jednymi z pierwszych ofiar kryzysu, po tym jak część banków bardzo mocno ograniczyła pożyczki. Jeszcze niedawno w Millennium na osiem wniosków pozytywnie rozpatrywano pięć. Dziś - według informacji Dziennika - jedynie dwa. Podobnie jest w BZ WBK. Wielu ludzi marzenia o własnym mieszkaniu musi odłożyć na później. 29-letnia warszawianka Anna Krupa i jej mąż w ogóle nie widzieli problemu. Byliśmy pewni, że bez problemu dostaniemy kredyt - opowiada. Wypatrzyli sobie...

Zapisy na Piłkę w Birmingham

Coraz więcej naszych rodaków mieszkających na Wyspach zastanawia się, co robić z wolnym czasem. Jednym z rozwiązań jest udział w weekendowych rozgrywkach piłki nożnej. Polskie ligi skupiające takich właśnie niedzielnych sportowców powstały już w większości dużych miast Wielkiej Brytanii. Właśnie dobiega końca kolejny sezon rozgrywek Polskie Ligi Piłki Nożnej w 6-A-side w Birmingham. Organizatorzy turnieju myślą już jednak o przyszłości i ogłosili własne zapisy na kolejny rok. Osoby, które chcia...

Zamordowany w sercu Walthamstow

18-letni chłopak zginął od ciosów nożem we wschodnim Londynie. Charles Hendrix jest 50. nastoletnią ofiarą, zamordowaną w brytyjskiej stolicy w ciągu ostatnich dwóch lat. Wczoraj rano przy stacji autobusowej w centralnym punkcie Walthamstow we wschodnim Londynie policja znalazła rannego 18-latka, ugodzonego nożem. Natychmiast zatrzymano dwóch podejrzanych. Pierwszy z nich, 19-lateki, został już zwolniony za kaucją, a drugi, 17-lateki, nadal pozostaje w policyjnym areszcie. Policjanci, którzy ...

Zamachowiec z Moskwy jest w Polsce

Podawał się za Borysa A., ale warszawska policja jest przekonana, że to Alikhan M. 30-latek był poszukiwany na całym świecie. To najprawdopodobniej on w 2002 roku brał udział w zamachu na wicemera Moskwy. Urzędnik przeżył, ale zginął jego kierowca, a ochroniarz został ciężko ranny. To musiała być dobrze zaplanowana akcja. Policja spodziewała się, że Rosjanin jest uzbrojony i może się nie poddać bez walki. Szczególnie, że ciążą na nim poważne zarzuty. Jest oskarżony między innymi o usiłowanie za...

Zamach stanu, prezydent aresztowany

Przyszli po niego nad ranem. I to jego własna ochrona. Gwardia Prezydencka aresztowała dziś prezydenta Mauretanii. Władzę stracił też premier tego kraju. Wojskowi ogłosili utworzenie nowej Rady Państwa, na czele której stanął szef... Gwardii Prezydenckiej. Szef straży prezydenta Mohammed Ould Abdelaziz ogłosił, że wojsko musiało przejąć władzę, bo krajem rządził tyran. Ale według zachodnich agencji, rzeczywistą przyczyną zamachu stanu była raczej ostatnia decyzja prezydenta Mohammeda Abdall...

Zamach na plaży w Soczi. Są zabici

Plaże w Soczi już nie są bezpieczne. Dziś na jednej z nich wybuchła kolejna w ostatnich dniach bomba. Dwie osoby zginęły. Trzy są ranne, w tym jedna ciężko. Eksplozja urwała jej nogę. Czy Rosjanie poradzą sobie z przywróceniem bezpieczeństwa w tym słynnym czarnomorskim kurorcie, w którym w 2014 roku mają się odbyć zimowe igrzyska olimpijskie? Tuż po dziesiątej rano dwójka młodych ludzi wybrała się na plażę. Gdy byli kilka metrów od brzegu, dziewczyna zauważyła paczkę. Chciała sprawdzić, co to j...

Zainteresowanie wyjazdami słabnie

Oferty pracy za granicą cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem Polaków. W kraju trzyma ich silna złotówka. pisze Gazeta Współczesna. - Kiedyś było tak, że niemal każda oferta pracy za granicą cieszyła się ogromnym zainteresowaniem - mówi na łamach Gazety Współczesnej Mariola Ciborowska z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach. - Ludzie jeździli po całej Europie i wszyscy byli zadowoleni. Od pewnego czasu obserwujemy jednak znaczny spadek zainteresowania wyjazdami. Liczba chętnych, którzy ch...

Zaginęły dane 124 tysięcy więźniów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zgubiło dane 124 tys. angielskich i walijskich więźniów. Za niekompetencję urzędników mogą znów zapłacić podatnicy. Rząd o zagubienie danych obwinia współpracującego z brytyjskim MSW kontrahenta: firmę PA Consulting. To właśnie jej zadaniem było przechowywanie i przetwarzanie informacji dotyczących skazanych. Rozpoczęto już dochodzenie. Imiona i nazwiska więźniów, ich daty urodzenia i adresy zamieszkania znajdowały się na przenośnym dysku pamięci. Dane nie były ...

Zaginęli polscy agenci na Wschodzie!

Polski wywiad stracił kontakt z kilkoma agentami w Rosji, na Ukrainie, w Białorusi oraz w Azji Środkowej i na Bliskim Wschodzie. Po raporcie o likwidacji WSI mogli zostać zdekonspirowani; ich życie może być zagrożone - donosi Rzeczpospolita. Autor raportu Antoni Macierewicz uważa, że są to kompletne bzdury. Nikt nigdzie nie zaginął - mówi na łamach Rz. Także były minister obrony Aleksander Szczygło uznaje te informacje za niewiarygodne. Według mnie to nic innego jak sposób na obronę, jaki obrał...

Żadamy coraz wyższych pensji

Oczekiwania Polaków związane z wysokością wynagrodzenia w ciągu ostatniego roku poszybowały tak wysoko, że firmy mają problemy ze znalezieniem chętnych do pracy za stawki, które jeszcze w 2007 r. uznawano za atrakcyjne. Brakuje nie tylko robotników budowlanych, ale coraz częściej nie sposób znaleźć chętnych do pracy w handlu i usługach. Narzekają rolnicy, właściciele sadów, ogródków piwnych i supermarkety. Oferujemy 10 zł brutto za godzinę i to jest najwyższa stawka w Poznaniu. Prowadzimy bezpł...

Zaczyna się walka o milion dolarów

W rozpoczętym wczoraj finałowym turnieju Ligi Światowej siatkarzy walka toczy się nie tylko o milion dolarów za pierwsze miejsce, ale przede wszystkim o zapewnienie sobie psychologicznej przewagi nad rywalami przed igrzyskami w Pekinie. Dla Polaków turniej w Rio de Janeiro to szansa, by odzyskać nadwątloną przez ostatni rok wiarę w siebie. Liga Światowa siatkarzy stworzona została w 1990 roku w tym samym celu, co jedna z piosenek legendarnej Republiki - dla pieniędzy. Zwłaszcza w tym sezonie wi...

Zachód obawia się długiej recesji

Choć na zakończonym wczoraj szczycie Unia Europejska próbowała prezentować jednolite stanowisko w walce z ekonomicznym krachem, widmo kryzysu nie przestało straszyć na światowych giełdach. Europa, mimo zapewnień jej najważniejszych polityków o planach reformowania kapitalizmu, coraz bardziej obawia się załamania gospodarczego. Prasa już określa je mianem długiej recesji. Nicolas Sarkozy, Angela Merkel i Gordon Brown zapewniali w Brukseli, że mają plan przebudowy globalnych instytucji finansowyc...

Zabójca nie odpowie jak za zabójstwo

Tylko 12 lat więzienia grozi kierowcy, który pijany uciekał przed policjantami i przejechał trzyosobową rodzinę, zabijając sześcioletniego chłopca. Prokuratura oskarżyła go o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Najbardziej bulwersuje fakt, że kierowca już miał wyroki za jazdę po pijanemu i stracił prawo jazdy. Mężczyzna trafił do aresztu. Pozostanie tam przynajmniej trzy miesiące. Za jazdę po pijanemu, ucieczkę przed policją, spowodowanie groźnego wypadku i zabicie sześcioletniego chł...

Zabił troje dzieci i sam się powiesił

40-letni mężczyzna zamordował trójkę swoich dzieci w wieku 5, 13 i 15 lat w Kutnie. Potem napisał list pożegnalny i powiesił się. Zwłoki swej całej rodziny odkryła matka dzieci, po powrocie do domu. Dlaczego jej 40-letni mąż zaplanował i zrealizował scenariusz tej strasznej zbrodni? Bada to policja. Matki dzieci nie było w mieście przez ostatnich kilka dni. Kobieta wróciła w sobotę, nie mogła dostać się do mieszkania. O pomoc poprosiła sąsiadów. Kiedy wyważono drzwi, ujrzała przerażający widok...

Zabił rodzinę przez krach na giełdzie

Nikt nie zdołał uciec z domu przed egzekucją. Zastrzelił żonę, teściową, później trójkę dzieci. Na koniec ppopełnił samobójstwo. 45-letni finansista z Los Angeles zostawił na biurku trzy listy, w których opisał problemy, z jakimi musiał się borykać, odkąd Amerykę dopadł kryzys finansowy. Karthik Rajaman - indyjski emigrant, któremu miał ziścić się amerykański sen o bogactwie - musiał mieć skłonności depresyjne. Dom w luksusowej części Los Angeles, zdrowa rodzina, wykształcenie - to wszystko go ...

Z polskim dziećmi rozmawiają na migi

Nowy dyrektor jednej ze szkół podstawowych w angielskim Brighton wpadł na niecodzienny pomysł uproszczenia komunikacji z dziećmi imigrantów. Mężczyzna chce rozmawiać m.in. z małymi Polakami na migi. Damien Jordan, dyrektor szkoły, w której uczy się 311 obcokrajowców z 24 różnych krajów, chce, aby nauczyciele Fairlight Primary School zapoznali się z językiem migowym Makaton. Mężczyzna twierdzi, że dzięki nowej umiejętności pedagodzy łatwiej nawiążą kontakt z dziećmi imigrantów. Chcę mieć możliw...

Włosi już zabrali nam Euro 2012

Stało się. Piłkarskie mistrzostwa Europy w 2012 roku odbędą się jednak we Włoszech i Francji, a nie w Polsce i Ukrainie. Tak twierdzi włoska gazeta Il Giornale. Często rozmawiam z szefem UEFA Michelem Platinim i o niczym takim nie mówił - uspokaja Zbigniew Boniek. Według włoskiej gazety, niedługo szef UEFA Michel Platini pojedzie na Ukrainę i oficjalnie przyjmie do wiadomości po wizytacji, że niemożliwa jest organizacja Euro w tym kraju oraz w Polsce. Dlaczego? Bo w obu krajach nic się nie dz...

Włosi chcą nam zabrać Euro

UEFA uspokaja Polskę i Ukrainę w sprawie organizacji Euro 2012, ale wciąż daje nadzieję Włochom. Tak, mogę to potwierdzić: UEFA nigdy nas nie skreśliła. Wciąż możemy zorganizować mistrzostwa Europy za cztery lata - mówi prezes włoskiej federacji (FIGC) Giancarlo Abete. Już wiele się mówiło na temat tego, że mistrzostwa mogą Polsce zostać odebrane, ale jeśli Włosi nie tylko na ten temat mówią, lecz i jawnie działają w tym kierunku, to znaczy, że traktują tę sprawę naprawdę poważnie. Abete ostatn...

Włochy zapłacą Libii za kolonializm

Starożytny posąg Wenus z Cyreny, a do tego 5 miliardów dolarów wypłacanych przez następne ćwierć wieku - tak Włochy zadośćuczynią Libii za 34 lata rządów kolonialnych. Porozumienie w tej sprawie podpisali w sobotę w Bengazi włoski premier Silvio Berlusconi i libijski dyktator Muammar Kaddafi. W imieniu narodu włoskiego czuję się w obowiązku przeprosić i wyrazić nasz ból z powodu tego, co się stało przed wieloma laty i dotknęło wiele waszych rodzin - powiedział Berlusconi podczas ceremonii w pał...

Wzrośnnie cena piwa na Wyspach

Za podwyżkę firmy browarnicze winią niespotykany wzrost cen wykorzystywanych przy produkcji piwa produktów - słodu i cukru oraz podwyżkę cen gazu. Stella Artois, Beck's i Tennent's od jutra będą kosztowały o 3 pensy więcej za puszkę lub butelkę, w ciągu dwóch tygodni o tyle samo w górę pójdą też ceny Carlinga i Grolscha. Początek października przyniesie kolejne podwyżki. Tetley's doda 3 pensy do ceny butelki, ale już Pedigree - 10 pensów. - Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby uniknąć po...

Wzrosną rachunki za gaz

Miliony klientów British Gas mogą tej zimy przeżyć szok. Firma zapowiada, że właśnie zimą tego roku cena gazu wzrośnie o 35 proc. Podwyżki dotkną blisko 10 mln osób korzystających z usług BG. Ale to nie wszystko. 6 mln domostw może już teraz oswajać się z myślą o tym, że również rachunki za elektryczność będą wyższe o 9 proc. Dobra wiadomość BG ma tylko dla dwóch grup klientów. Podwyżki nie dotyczą tych, którzy za gaz i elektryczność płącą ryczałtem. Obawiać nie musi się też ponad 300 tys. osó...

Wysłanie smsa będzie trzy razy tańsze

Komisja Europejska idzie za ciosem po wygranej z operatorami batalii o obniżkę cen rozmów międzynarodowych. Teraz planuje trzykrotną obniżkę cen wiadomości przesyłanych w roamingu - czyli z jednego kraju Unii do drugiego. Miałaby ona wejść w życie 1 lipca 2009 roku. A to oznacza tańsze połączenia już podczas przyszłorocznych wakacji. Teraz wysłanie jednej wiadomości w roamingu kosztuje średnio 29 eurocentów netto (ponad złotówkę, do której trzeba doliczyć podatek VAT). Po zmianach operator nie ...

Wysłanie sms będzie trzy razy tańsze

Komisja Europejska idzie za ciosem po wygranej z operatorami batalii o obniżkę cen rozmów międzynarodowych. Teraz planuje trzykrotną obniżkę cen wiadomości przesyłanych w roamingu - czyli z jednego kraju Unii do drugiego. Miałaby ona wejść w życie 1 lipca 2009 roku. A to oznacza tańsze połączenia już podczas przyszłorocznych wakacji. Teraz wysłanie jednej wiadomości w roamingu kosztuje średnio 29 eurocentów netto (ponad złotówkę, do której trzeba doliczyć podatek VAT). Po zmianach operator nie ...

Wyspiarze żywią się w fast-foodach

Ośmiu na dziesięciu Brytyjczyków nie potrafi nawet ugotować jajka na twardo - wynika z sondażu przeprowadzonego wśród klientów tamtejszych supermarketów. Fast foody i gotowe posiłki do mikrofalówki powodują, że wyspiarze omijają kuchnię. Zamiast pichcić, wolą oglądać programy kulinarne, takie jak popularne również w Polsce poradniki Nigelli Lawson. Wielka Brytania raczej nie zasłynęła ze swej kuchni - jedyna z niewielu rozpoznawalnych na świecie potrawa - fishnchips - jest raczej obiektem szyde...

Wyślij pieniądze na konto w Polsce

MoneyGram wprowadza nową ofertę przekazu pieniędzy na konto bankowe w Polsce z terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. MoneyGram International ogłosił rozszerzenie oferty przekazu pieniędzy na konta bankowe do Polski ze Zjednoczonego Królewstwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Usługa będzie dostępna w oddziałach poczty angielskiej od 2 października 2008 roku. Pomimo faktu opuszczenia własnego kraju, polscy emigranci wciaż posiadają konta bankowe w swo...

Wygrana Domachowskiej

Od zwycięstwa turniej WTA w kalifornijskim Carson rozpoczęła Marta Domachowska. Polska tenisistka w pierwszej rundzie pokonała reprezentantkę gospodarzy rozpoczęła Coco Vandeweghe 6:3, 6:3. W drugiej rundzie Domachowska zmierzy się z rozstawioną w turnieju z numerem trzecim Rosjanką Anną Czakwetadze. www.dziennik.pl

Wycofano sześćset czarnych taksówek

Około 600 czarnych taksówek wycofano z ulic Londynu. Decyzję podjęto, gdy doszło do wybuchu silników w kilku egzemplarzach modelu TX4. Szacuje się, że ponad 250 tys. osób dziennie korzysta z taksówek w stolicy Wielkiej Brytanii, więc kwestia bezpieczeństwa odegrała w tym przypadku najistotniejszą rolę. Transport for London uspokaja, że kłopoty dotyczą zaledwie 600 z 21 tys. taksówek jeżdżących dziennie po ulicach miasta. Bezpieczeństwo kierowców i pasażerów czarnych taksówek jest dla na...

WTA Sztokholm: Radwańska w ćwierćfinale

Agnieszka Radwańska (nr 1) pokonała Marię Korytczewą 6:1, 6:1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju Nordea Nordic Light Open rozgrywanego na kortach twardych w Sztokholmie (pula nagród 145 tys. dolarów). Odpadła Agnes Szavay (nr 2). Spotkanie Radwańskiej (nr 1) z Korytczewą (54 WTA) trwało tylko 50. minut. Polka miała zdecydowaną przewagę przy pierwszym podaniu (79% do 39% wygranych piłek). Returny z pierwszego serwisu dały jej 20 z 33 punktów (61%), podczas gdy Ukrainka w ten sposób wygrała sz...

Wstrząsające obrazki na paczkach papierosów

Gnijące płuca, zwłoki w kostnicy i niemowlę na intensywnej terapii, to tylko niektóre z szkoujacych wizerunków, które pojawiły się na paczkach papierosów od 1 października w Wielkiej Brytanii. Mają one na celu ukazanie drastycznego wpływu palenia na zdrowie palaczy. Zdjęcia zastąpią tekstowe przestrogi w rodzaju Palenie zabija czy Palenie poważnie szkodzi tobie i otoczeniu, które po raz pierwszy pojawiły się na paczkach w 2003 roku. Fotografie mają na celu skłonienie palaczy do rzucenia nałogu...

Wróci embargo na polskie mięso

Dwa lata walczyliśmy o wznowienie przez Rosję importu naszego mięsa. Wreszcie, niespełna osiem miesięcy temu, Moskwa ustąpiła. Polscy producenci odetchnęli z ulgą. Niestety, wygląda na to, że na krótko. Władimir Putin zapowiedział zerwanie kilku - jak to określił - niekorzystnych dla rosyjskiej gospodarki umów z Unią Europejską. Między innymi dotyczących mięsa. Premier Rosji nie sprecyzował wczoraj, które umowy, podjęte w ramach negocjacji na temat członkostwa w Światowej Organizacji Handlu (WT...

Wpadka podwładnych min. Sikorskiego

Czy rząd nie wie, że Lech Kaczyński jest prezydentem Polski? Na to wygląda. Na zaproszeniu, które w końcu z dużym opóźnieniem prezydent dostał od MSZ na podpisanie umowy o tarczy antyrakietowej, napisane było tylko: Pan Lech Kaczyński. Zabrakło tytułu Prezydent. Głowa państwa obraca sprawę w żart. Jeszcze rano nie wiadomo było, czy Lech Kaczyński w ogóle dostanie zaproszenie na podpisanie umowy o budowie w Polsce amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Urzędnicy ministerstwa tłumaczyli, że druk tr...

Wojskowi przejęli władzę w Zimbabwe

Robert Mugabe, prezydent Zimbabwe i jeden z najstarszych afrykańskich dyktatorów, to tylko figurant. Władzę w kraju przejęła wojskowa junta. Generałowie nie usunęli jednak starego dyktatora. Potrzebują go jako marionetki, która uspokoi afrykańskich sąsiadów. Teoretycznie Zimbabwe wygląda normalnie - na ulicach nie ma czołgów, nie słychać strzałów, a cywilnych urzędników nie zastąpili wojskowi. Krajem rządzi jednak grupa czterech generałów - starych towarzyszy Roberta Mugabe z walk o przejęcie ...

Wojna polsko-ruska na i poza boiskiem

Rosjanie szykowali się na ten mecz od kilku dni. Na oficjalnej stronie FK Moskwa nawoływali do bicia Lachów i od słów przeszli do czynów. Na trybunach było spokojnie, na boisku rywale byli górą, za to po meczu było już po chamsku. W rewanżowym meczu 2. rundy wstępnej piłkarskiego Pucharu UEFA Legia przegrała z gospodarzami 0:2 i odpadła z tegorocznych rozgrywek. Przed meczem trener Jan Urban zapowiadał, że jego podopieczni będą próbowali odrobić straty z pierwszego meczu, w którym Legia prz...

Wojna pochłonęła już 2 tysiące ofiar

Dwa tysiące cywilów - to najnowszy tragiczny bilans wojny rosyjsko-gruzińskiej. Takie dane - na razie nieoficjalne - podał rosyjski ambasador akredytowany w Gruzji. Tymczasem walki rozszerzają się. Rosjanie zbombardowali kontrolowane przez Gruzinów rejony Abchazji. Gruzja walczy na dwóch frontach. Parlament gruziński zaakceptował decyzję prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego. Sytuacja jest coraz poważniejsza, bo Rosjanie zbombardowali kontrolowane przez nich rejony w Abchazji. Bilans zabit...

Wojna o Gruzję wisi na włosku

Rosja i Gruzja znów zaczęły się wzajemnie oskarżać o prowokowanie konfliktu na Kaukazie. To Gruzja stoi za serią zamachów terrorystycznych, do których doszło w ostatnich dniach w jej separatystycznej prowincji Abchazji - oświadczyło wczoraj rosyjskie MSZ, co Tbilisi natychmiast zdementowało. W tle tymczasem pojawiają się pogłoski o możliwej inwazji Gruzji na Osetię Południową - i to za cichą zgodą Moskwy. Rosjanom chodzi o pięć zamachów w przygranicznych rejonach Abchazji, w wyniku których zgin...

Wojna na alimenty wśród posłów PiS

Przemysław Gosiewski pouczył Ludwika Dorna, że ten powinien w swoim życiu osobistym przestrzegać wartości chrześcijańskich. Tak szef klubu PiS skrytykował go za to, że ten chce płacić mniejsze pieniądze na swoje dzieci z poprzedniego związku. Ale i Gosiewski nie jest bez winy. Jego była żona mówi, że walczy z nim teraz w sądzie o wyższe alimenty. Polityk powinien przestrzegać wartości nie tylko podczas wystąpień z mównicy sejmowej. Wartości, także chrześcijańskich, warto przestrzegać we własnym...

Woda będzie nawet cztery razy droższa

Wodociągowcy biją na alarm: w 2015 r. cena za metr sześcienny wody wzrośnie czterokrotnie. Wyniesie średnio 20 zł. W Warszawie - nawet 50 zł przewiduje Puls Biznesu. Branża wodno-kanalizacyjna stoi w obliczu kryzysu spowodowanego niewywiązywaniem się państwa polskiego z zobowiązań unijnych alarmuje Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Zrzesza ona 450 podmiotów, czyli 85 proc. firm działających w branży, w większości samorządowych, ale także komercyjnych. Wzrost kosztów robót oraz zmniejszeni...

Wlk. Bryt. za powstaniem armii Europy

Francuska prezydencja w UE otrzymała wczoraj niespodziewane wsparcie zza kanału La Manche. Szef brytyjskiej dyplomacji poparł jeden z czterech priorytetów Paryża - budowę unijnych sił szybkiego reagowania i wspólnej polityki obronnej. Do tej pory Londyn z rezerwą patrzył na pomysł stworzenia europejskiej quasi-armii. Jestem zaskoczony, jak bardzo francuskie pomysły są bliskie naszym ambicjom we Wspólnocie w dziedzinach, takich jak energetyka, walka z globalnym ociepleniem, imigracja czy umacnia...

Wizy do USA znikną za pół roku?

Czy już wkrótce będziemy swobodnie podróżować do Ameryki? - zastanawia się Fakt. W sprawie zniesienia obowiązujących rygorów twardo negocjują premier Donald Tusk i szef MSZ Radosław Sikorski. Wczoraj u szefa rządu odbyło się arcyważne spotkanie z senatorami USA w tej sprawie. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Donald Tusk rozmawiał z amerykańskimi kongresmanami: Joe Liebermanem, niezależnym senatorem i członkiem klubu demokratycznego, oraz republikaninem Lindseyem Grahamem. Obecny był także Vi...

Wisła wygrała z Barceloną 1:0!!!

Cudu nie było, bo być nie mogło. Wisła Kraków po porażce w Barcelonie aż 0:4 wiedziała, że o awansie do Ligi Mistrzów może zapomnieć. Mistrzowie Polski nie załamali się jednak i w rewanżu po wspaniałym meczu wygrali z Dumą Katalonii 1:0. Awansu nie ma, ale wspomnienia z tego spotkania pozostaną na lata. Wisła bardzo odważnie rozpoczęła spotkanie, ale już od piątej minuty na boisku zaczęła rządzić Barcelona. Piłkarze z Katalonii w swoim stylu wymieniali między sobą niezliczoną ilość podań, by po...

Wisła wierzy w awans

Pomimo porażki w pierwszym meczu z Beitarem Jerozolima nikt w Krakowie nawet nie dopuszcza do myśli, że Wisła nie zdoła wyeliminować izraelskiej drużyny. Wszak w kolejnej rundzie kibiców czeka prawdzie święto futbolu, bowiem do Polski przyjeżdża sama Barcelona. Polacy mieli pech w losowaniu, a jednocześnie szczęście jeśli chodzi o tę drużynę. Ze słynnym katalońskim zespołem grały już GKS Katowice, Lech Poznań, Legia Warszawa, a także Wisła, która choć nie awansowała wówczas pozostawiła miłe wspo...

Wisła dostała baty od Barcelony

Wisła Kraków nie sprostała wielkiemu rywalowi i uległa Barcelonie na Camp Nou 0:4. Pokonać Barcelonę - czy to w ogóle możliwe? Dla Wisły Kraków, to mission impossible. Polacy zapowiadali przed meczem, że zrobią wszystko, by wywalczyć sobie prawo gry w elitarnej Lidze Mistrzów. Sen o awansie nie trwał długo. Barca potrzebowała osiemnastu minut, by zdobyć pierwszego gola. Pawełka pokonał Samuel Eto'o. Potem padły kolejne bramki i Wisła przegrała na Camp Nou 0:4. Rewanż w Krakowie będzie już ty...

Wiślacy marzą o meczu z Barceloną

Wisła Kraków marzy o tym, by zagrać z wielką Barceloną. Ale żeby zmierzyć się z Katalończykami, musi najpierw rozprawić się w rewanżowym meczu z Beitarem. A to wcale nie musi być łatwe - wszak w Jerozolimie Biała Gwiazda przegrała 1:2. Wierzę, że będziemy lepsi. Możemy odrobić straty z nawiązką - mówi trener krakowskiej drużyny Maciej Skorża. Skorża podkreśla, że Wisła jest na swoim stadionie niezwykle groźna i jest faworytem. Chcemy pokazać, jak my potrafimy zagrać przed własną publiczności...

Wimbledon: eliminacje

Od niespodzianek rozpoczęły się kwalifikacje kobiet do Wimbledonu, trzeciego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. Porażki poniosły najwyżej rozstawione zawodniczki: Olivia Sanchez i Ayumi Morita. Najwyżej rozstawiona w kwalifikacjach Olivia Sanchez przegrała z Niemką Kathrin Woerle 6:7 (5:7), 1:6. Zawiodła również Japonka Ayumi Morita (nr 2), która uległa Czeszce Zuzanie Ondraskovej 1:6, 4:6. W turnieju głównym nie zagra również Alicia Molik (nr 7), półfinalistka Wimbledonu w deblu. Austral...

Więzienie za oślepienie pilota

21-letni mieszkaniec Manchesteru, który laserowym długopisem oślepił pilota policyjnego śmigłowca, został skazany na cztery miesiące więzienia. Sąd uznał, że Dean Bottomley stworzył realne zagrożenie bezpieczeństwa. 21-latek kupił długopis w internecie. Zapłacił za niego 30 funtów. Później, przez 10 minut, kierował strumień lasera na policyjny śmigłowiec, żeby sprawdzić jego zasięg. Jaskrawe zielone światło wypełniło kabinę pilota, uniemożliwiając mu prowadzenie maszyny. Okazało się, że zasięg...

Więzienie dla Polki za śmierć pieszej

Aleksandra K., która w Rugby w październiku ubiegłego roku potrąciła ze skutkiem śmiertelnym 54-letnią Brytyjkę, trafi najprawdopodobniej do więzienia. O jej losie zadecyduje Sąd Królewski w Warwick. Po tym jak we wtorek ława przysięgłych jednogłośnie uznała 22-letnią Polkę winną śmierci Susan V., sędzia stwierdził, że kobieta powinna spodziewać się, iż wkrótce trafi do więzienia. Alksandra K. nie przyznała się do winy. Do wypadku doszło ok. godz. 6.30 rano. Brytyjka wracała ze sklepu. Rozpędz...

Wiemy, dlaczego Otylia była czwarta

Pamiętacie dwie Chinki, które podczas finału olimpijskiego na 200 metrów motylkiem daleko w tyle zostawiły Australijkę Jessicah Schipper i naszą Otylię Jędrzejczak, ustanawiając przy okazji niewiarygodny rekord świata? Dziś wydało się, czemu płynęły tak szybko... Okazuje się, że znakomitą formę przynajmniej po części Chinki zawdzięczają Kenowi Woodowi, który na co dzień trenuje Schipper. Nie przeszkadzało mu to jednak sprzedać programu treningowego Australijki jej głównym konkurentkom do medalu...

Wielki mecz Urszuli Radwańskiej

Młodsza z sióstr Radwańskich, Urszula, zmierzy się dzisiaj z szóstą rakietą świata Sereną Williams. Mecz już teraz okrzyknięty został pojedynkiem Dawida z Goliatem. Dla Urszuli turniej wimbledoński jest pierwszą poważną imprezą wielkoszlemową. Jeszcze rok temu większość meczów grała jako juniorka. Do tej pory największe pieniądze, jakie zarobiła, to 17 tys. funtów, które dostała za poniedziałkową wygraną w pierwszej rundzie tegorocznej edycji turnieju. Przypomnijmy, że w poniedziałek Polka poko...

Wielka Brytania zmierza ku recesji

Amerykański plan oddłużenia sektora bankowego wart 700 mld USD nie zapobiegnie ześlizgnięciu się brytyjskiej gospodarki w recesję z początkiem 2009 r. - oceniają analitycy cytowani w niedzielę przez Sunday Times. Źródłem pesymizmu jest sektor usług finansowych, którego niektóre operacje praktycznie zamarły - zauważa gazeta. Oznacza to, że konsumenci mają większe trudności z uzyskaniem kredytu, a firmy z utrzymaniem płynności. Według banku RBS (Royal Bank of Scotland), gospodarka brytyjska skur...

Więcej za przejazd taksówką?

Transport for London ostrzega, że jeśli ceny paliw nadal będą rosnąć, koszt przejazdu czarną taksówką w stolicy Wielkiej Brytanii może podrożeć o 50 pensów. Stosowna powdyżka zostanie wprowadzona, jeśli cena litra diesla sięgnie, do końca stycznia przyszłego roku, 1,54 funta. Taką decyzję podjęto, aby pomóc kierowcom taksówek. Od kwietnia bieżącego roku, kiedy to ustalono oficjalny cennik za przejazd czarną taksówką, ceny paliw zdążyły już wzrosnąć o 27 proc. Zdajemy sobie sprawę z tego, że...

Wenezuela wydaliła ambasadora USA

Wenezuelski prezydent nigdy nie przebierał w słowach, mówiąc o Stanach Zjednoczonych. Niejednokrotnie nazywał George'a Busha osłem i diabłem. Teraz w jeszcze ostrzejszych słowach nakazał ambasadorowi USA opuszczenie jego kraju. Idź do diabła zasrany jankesie - krzyczał przed setkami zwolenników na wiecu w Caracas. 72 godziny - tyle czasu ma amerykański ambasador w Caracas na opuszczenie Wenezueli. Prezydent tego kraju Hugo Chavez ogłosił, że wyrzucenie zasranego jankesa to gest solidarności z n...

Wędliny złączyły Polaka i Brytyjczyka

Wędliniarski biznes Tomasza Michalskiego i Roberta McAfee w Północnej Irlandii kręci się dzięki połączeniu sił. Polak włożył w niego tradycyjną myśl kulinarną, a Brytyjczyk żyłkę do marketingu i znajomość wyspiarskich realiów. Zadziałało. Cztery lata temu w poszukiwaniu lepszego życia do Północnej Irlandii przyjechał Tomasz Michalski, którego rodzina od pokoleń zajmowała się produkcją wędlin. Polak od początku chciał otworzyć własną firmę, jednak jak sam przyznaje, przeszkodą była bariera jęz...

Wciska Smolarka Anglikom i Rosjanom

Prezes klubu z Santander Francisco Pernia ma już serdecznie dość reprezentanta Polski. Gdziekolwiek chce Ebiego sprzedać, pojawiają się problemy, głownie finansowe. W tym tygodniu ma się okazać, gdzie będzie grał Smolarek. W grę wchodzą kluby z Anglii i Rosji. Miesiąc temu Smolarek miał przejść do Toulouse. Polak chciał jednak zarabiać w 17. zespole Ligue 1 tyle samo co w Hiszpanii (1,2 mln euro rocznie) i negocjował trzy tygodnie. W tym czasie zmienił agenta, co jeszcze rozmowy przeciągnęło. G...

Wbrew pozorom Boruc to dojrzały facet

Dla kibiców Boruca mam dobrą informację - przeważnie bywa tak, że piłkarz wysokiej klasy szybko dochodzi do siebie na boisku po prywatnych niepowodzeniach - mówi psycholog Joanna Heidtman. Boruc to mocna osobowość i dojrzały człowiek - dodaje w wywiadzie dla DZIENNIKA. W ostatnich derbach Glasgow Artur Boruc bronił fatalnie. Czy jego słaba forma może być pochodną problemów osobistych - mówi się, że ma wziąć rozwód - oraz zawieszenia przez Leo Beenhakkera? Tak, bo to, co się dzieje w życiu pryw...

Wałęsa zapłaci 7500 zł za pomówienie

Małpa z brzytwą, chory debil, wariat - nazwanie tak byłego działacza Wolnych Związków Zawodowych Krzysztofa Wyszkowskiego będzie kosztowało Lecha Wałęsę 7,5 tysiąca złotych. Gdański sąd uznał te sformułowania za obraźliwe, tak jak wcześniej sąd apelacyjny. Ale przeprosiny po tamtym wyroku Wyszkowski uznał za lekceważące. Dziś Wałęsa odmawia komentarza. Nie będę komentował wyroku. Proszę kontaktować się z moim prawnikiem - powiedział dziś dziennikowi.pl Lech Wałęsa. Sprawa dotyczy audycji w...

Wałęsa przyznał się do winy?

Osobiście nagrałem taśmę ze spotkania u Gwiazdów. Wałęsa wyznał, że kolegów podpieprzał SB - mówi dziennikowi.pl były stoczniowiec, opozycjonista, Andrzej Bulc. I potwierdza, że nagranie przekazał Bogdanowi Borusewiczowi. Bulc oskarża Wałęsę o zdradę i próbę wybielania życiorysu. Jego zdaniem, półtora roku temu były prezydent przyznał mu się, że w książce Droga nadziei nie opisał niewygodnej rozmowy z 1979 roku. Bo ponoć to nie było ważne. Joanna Gwiazda: Lechu, czego oni (bezpieka) od ciebie c...

Wałęsa jako Bolek dostał 13 tys. złotych

Za donosy przekazane Służbie Bezpieczeństwa Lech Wałęsa jako agent Bolek dostał 13100 złotych - tak napisali oficerowie SB w notatkach z 1978 roku. Na podstawie tych dokumentów historycy IPN dowodzą, że Wałęsa współpracował z bezpieką - pisze Rzeczpospolita. Zachowało się ponad 20 donosów Bolka - materiałów, które pogrążały opozycjonistów ze Stoczni Gdańskiej oraz członków komitetu strajkowego z roku 1970. Tak twierdzą autorzy książki o przeszłości Lecha Wałęsy, w której napisali, że Wałęsa ws...

Wałęsa i Kaczyński - zwycięstwo SB

Spór Wałęsy z Kaczyńskim to spór w rodzinie patologicznej - ironizuje Jerzy Szmajdziński z SLD. Wicemarszałek Sejmu komentuje w ten sposób oświadczenie obecnego prezydenta, że Lech Wałęsa był agentem Bolkiem. Według Szmajdzińskiego, stawiając taki zarzut Lech Kaczyński złamał prawo. Ostatnią osobą od wydawania wyroków jest urzędujący prezydent - przekonywał w Radiu ZET Jerzy Szmajdziński. Ale na tym nie poprzestał. Reprezentujący lewicę wicemarszałek Sejmu oskarżył Lecha Kaczyńskiego o to, że ...

Warszawa droższa od Las Vegas

Warszawa pokonała Las Vegas. Jak wynika z rankingu firmy Colliers International, warszawski Nowy Świat okazał się droższy od głównej ulicy Las Vegas - Las Vegas Blvd. To nie wszystko. Warszawa pokonała też główne ulice takich miastk, jak Miami, Buenos Aires czy Tel Awiw. Pytanie tylko: czy jest to powód do radości, czy raczej smutku? Najdroższe handlowe ulice świata to Fifth Avenue w Nowym Jorku, Champs Elysees w Paryżu oraz Twerska w Moskwie - wynika z rankingu firmy Colliers International, mi...

W UK nie ma za co grzebać zmarłych

Widmo przechowywania rozkładających się ciał w zastępczych magazynach zagląda w oczy Brytyjczykom. Zakłady pogrzebowe odwołują zaplanowane pochówki, bo ubogie rodziny nie dostają rządowych pieniędzy na pogrzeby bliskich. To błędne koło, bo banki odmawiają przyznawania kredytów na pochówki zarówno rodzinom, jak i zakładom pogrzebowym. Zima Rozgoryczenia z przełomu 1978 i 1979 to jeden z bardziej ponurych okresów XX-wiecznej Wielkiej Brytanii. Szalejąca inflacja i przepisy Partii Pracy, ogranicz...

W Szkocji będzie sąd nad Borucem

Nie widać końca problemów Artura Boruca. Polskiego bramkarza, którego niedawno za pijackie wybryki we Lwowie z kadry wyrzucił Leo Beenhakker, czeka kolejny sąd. Tym razem Boruca chce ukarać Szkocki Związek Piłki Nożnej, któremu nie podobał się obsceniczny gest wykonany przez Polaka w stronę fanów Glasgow Rangers podczas derbowego meczu z 31 sierpnia. Obscenicznym gestem, którym Boruca dał wyraz swojej sympatii do kibiców Glasgow, było klasyczne pokazanie środkowego palca. Zdaniem kibiców Rang...

W Polsce żyje się lepiej niż w UK

Polacy mają wyższą jakość życia niż Irlandczycy i Brytyjczycy mimo znacznie niższych zarobków - donoszą w środę dzienniki Daily Telegraph i Daily Mail, powołując się na wyniki badań portalu uSwitch specjalizującego się w porównawczych analizach cen i kosztów życia. Wśród 10 przebadanych państw UE, Polacy znaleźli się na 8. miejscu przed Brytyjczykami i Irlandczykami. Polskę wyprzedziły: Hiszpania, Francja, Niemcy, Holandia, Dania, Szwecja i Włochy. W badaniach wzięto pod uwagę 19 różnych czynni...

W Madrycie kibice powitali mistrzów

Piłkarscy mistrzowie Europy - Hiszpanie przylecieli do Madrytu późnym popołudniem samolotem z ogromnym, widocznym z daleka napisem Campeones i czerwoną, reprezentacyjną koszulką. Na płytę lotniska Barajas w Madrycie mistrzowie wyszli przed godziną 20. Puchar Henri Delaunaya wynieśli z samolotu 69-letni trener Luis Aragones i kapitan Iker Casillas. Piłkarze na trapie z samolotu, podobnie jak podczas całego lotu, okazywali wielką radość śpiewając jesteśmy mistrzami, tak, tak puchar jest nasz. H...

W habicie na metalowej scenie

Ma habit, długą brodę i świdrujące spojrzenie, którym przyciąga rzesze fanów. Słowem - idealny wizerunek do muzyki, którą gra. Ale Cesare Bonizzi, który od kilku misięcy jest idolem włoskich fanów metalu, nie udaje przebranego zakonnika. Jest prawdziwym mnichem z zakonu kapucynów. Fratello Metallo, jak zwą go fani, wydał właśnie drugą płytę. Ojciec Bonizzi zakochał się w metalu, od momentu, gdy usłyszał występ Metalliki. Najpierw tylko słuchał ciężkiej muzyki, a potem wpadł na iście diabelski p...

W 2011 pojedziemy nową autostradą

Rząd, któremu zarzucano, że nic nie robi w sprawie budowy autostrad, wreszcie wykonał pierwszy krok. Podpisał umowę z konsorcjum GTC o budowie drugiego etapu autostrady A1 między Nowymi Marzami a Toruniem. Budowa zakończy się w grudniu 2011 roku. Za kilometr autostrady rząd zapłaci 11,7 milionów euro. Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk uważa, że to sukces, bo na początku negocjacji GTC chciało 17 milionów. Obniżka ceny była możliwa dzięki ograniczeniu zakresu inwestycji. Nie będzie trzec...

Voodoo, obcięte palce i milion funtów

Kobieta, która broniła się przez zarzutami defraudacji prawie miliona funtów rzekomym złym urokiem rzuconym na jej rodzinę, została skazana przez londyński Snaresbrook Crown Courn na 5 lat więzienia. Proces w sprawie wyłudzenia zasiłków przez 46-letnią Remi Fakorede z Hackney we wschodnim Londynie zmienił sie w prawdziwy horror, kiedy oskarżona na dowód swojej niewinności wyjęła z torebki... palce swoich sześciorga dzieci. Miały im one odpaść w związku z klątwą, którą ktoś rzucił na nią i jej ...

Uwolnili zastępcę bin Ladena

To nic, że pomagał zaplanować zamachy z 11 września, wysadził dwa hotele w Ammanie, szkolił terrorystów, a przez ekspertów od wojny z terrorem uznawany jest za prawą rękę bin Ladena w Europie. Brytyjski sąd uznał, że imam Abu Qatada nie może być wydany Jordanii, bo będzie tam niesprawiedliwie traktowany, i terrorystę... wypuścił na wolność. Abu Qatada został skazany zaocznie przez jordański sąd. Władze w Ammanie chciały, by terrorysta wreszcie trafił za kratki, dlatego zwróciły się o ekstradycj...

Uwaga! Groźne owady atakują

Ponad tysiąc razy dziennie strażacy w całej Polsce są wzywani do usuwania kokonów pszczół i szerszeni. Choć plaga tych owadów latem nie jest niezwykłym zjawiskiem, może być niebezpieczna dla ludzi. Są już pierwsze ofiary użądleń. W ciągu ostatnich dni średnio co trzecia interwencja straży pożarnej polega na usuwaniu kokonów os i szerszeni. To daje 1350 wyjazdów dziennie - mówi rzecznik KG Straży Pożarnej Paweł Frątczak. Plaga, która dotknęła Polskę, choć może mieć groźne konsekwencje dla ludzi...

Uwaga na żmije

Brytyjscy biolodzy ostrzegają przed żmijami. Te jedyne jadowite węże żyjące na Wyspach stały się wyjątkowo aktywne w ostatnich dniach. Wszystkiemu winne są utrzymujące się wysokie temperatury. Coraz częstsze ostrzeżenia pojawiły się po tym, jak niedawno 10-letnia dziewczynka przypadkowo nadepnęła na wygrzewającą się na słońcu żmiję. Mollie Hawker spędziła tydzień w szpitalu po tym, jak wąż ukąsił ją w palec u stopy. Do zdarzenia doszło podczas spacertu w jednym z parków w Bournemouth. Dziewc...

USA: Wielkie show Michelle Obamy

Pierwszy dzień konwencji Demokratów zakończył się emocjonalnym wystąpieniem Michelle Obamy. Żona kandydata na prezydenta zapewniała swoich słuchaczy, że jej mąż będzie najlepszym wodzem naczelnym, a ona zaś znakomicie nadaje się na pierwszą damę. Jednak o tym drugim wielu Amerykanów nie jest wcale przekonanych - pisze korenspondentka w USA, Eliza Sarnacka-Mahoney. Choć wystąpienie 44-letniej prawniczki poprzedziły wystąpienia kilku prominentnych mówców, to właśnie na nią czekał rozentuzjazmowan...

USA: trzęsienie ziemi na Wall Street

Fatalnie rozpoczął się nowy tydzień na amerykańskich giełdach. Na parkietach doszło do rekordowej przeceny. Swoisty czarny poniedziałek. Spadki wpierw były wymuszone brakiem wiary w skuteczność prób stabilizacji rynku zastrzykami kolejnych miliardów dolarów, potem odrzuceniem planu Paulsona przez Izbę Reprezentantów. Próby ratowania płynności sektora finansowego natrafiają na coraz większe problemy. W wykonaniu amerykańskiej administracji, po wecie Kongresu zawisły praktycznie na włosku. Cora...

USA: Ogień szaleje w Los Angeles

Szalejące płomienie strzelają na 60 metrów, ogień przeskakuje nad autostradami, płoną zachodnie przedmieścia Los Angeles. Trwa ewakuacja ludności. Gubernator Arnold Schwarzenegger ogłasza stan wyjątkowy. Strażacy nie mogą opanować gigantycznego pożaru. Zginęły już co najmniej dwie osoby. Media piszą o motocykliście, który miał wypadek w gęstym dymie i bezdomnym człowieku z psem, którego pochłonęły płomienie. Dziesiątki domów obróciły się w zgliszcza. Ogień ogarnął już zachodnie przedmieścia Los...

USA: Bush rozpocznie wojnę z Iranem?

Holenderski wywiad odwołał swych najlepszych agentów, prowadzących supertajne operacje w irańskich obiektach militarnych. Holenderskie specsłużby wierzą w to, że w najbliższym czasie Waszyngton zaatakuje Teheran - podaje De Telegraaf. Komentatorzy polityczni od dawna wspominali o takim scenariuszu zakończenia prezydentury George'a W. Busha. Informację podał holenderski De Telegraaf, a powtórzył brytyjski Daily Telegraph. Z tekstów opublikowanych w tych gazetach wynika, że holenderski wywiad (AV...

USA chcą dać Gruzji broń na wojnę

Gruzji trzeba dostarczyć broni niezbędną do odparcia ewentualnego nowego ataku Rosji - przekonują wpływowi senatorowie amerykańscy związani z republikańskim kandydatem na prezydenta Johnem McCainem. Agresja rosyjska to wyzwanie dla ładu politycznego i wartości europejskich - argumentują. Idzie o to, czy wytyczona zostanie nowa linia podziału w Europie między wolnymi krajami i krajami przypisanymi do rosyjskiej autokratycznej orbity - piszą senatorowie Joe Lieberman i Lindsey Graham w Wall Stree...

US Open: Radwańska zmiotła Cibulkovą

Agnieszka Radwańska jest już w czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open. Polka zdumiewająco łatwo pokonała dzisiejszą rywalkę, Dominikę Cibulkovą. Isia zmiażdżyła Słowaczkę w pierwszym secie, nie oddając jej nawet jednego gema. Druga część pojedynku była bardziej wyrównana, ale Radwańska od początku do końca kontrolowała grę. Teraz Venus Williams? A. Radwańska - D. Cibulkova 6:0, 6:3 Pierwszego gema wygrała Radwańska, ale początek meczu był bardzo wyrównany. Przy stanie 40:40 Isia uz...

Urzędnicy idą na wojnę z szarą strefą

Pracodawcy zatrudniający na czarno stracą prawo udziału w przetargach, dostęp do unijnych funduszy a nawet koncesje na prowadzenie działalności - jak ustaliła Rzeczpospolita, w ten sposób Państwowa Inspekcja Pracy będzie zwalczać szarą strefę. Zmiany przepisów szykuje też Ministerstwo Pracy, które wymyśliło, że za niesłuszne zwolnienie pracownik dostanie odszkodowanie, a nie - jak jest teraz - będzie przywrócony do pracy. Państwowa Inspekcja Pracy szykuje rewolucję w prawie pracy. Aby ograniczy...

Urodzinowy koncert Nelsona Mandeli

50 tys. osób przybyło na koncert, który odbył się w londyńskim Hyde Parku z okazji 90 rocznicy urodzin wybitnego bojownika przeciwko segregacji rasowej i pierwszego czarnoskórego prezydenta RPA, Nelsona Mandeli. W koncercie prowadzonym przez znanego hollywoodzkiego aktora Willa Smitha, wzięło udział wiele gwiazd estrady i muzyki pop, w tym zespół The Queen, Leona Lewis, Annie Lennox i Amy Winehouse. Towarzyszyli im liczni artyści estrady z krajów afrykańskich. Mandela wspomniał w krótkim wyst...

Unia: To PiS zawaliło sprawę stoczni

To rządy PiS są przyczyną kłopotów polskich stoczni - twierdzi rzecznik Komisji Europejskiej, Jonathan Todd. Według niego, poprzednie władze nie robiły nic, by przekonać Brukselę, że robią wszystko, by zmienić stocznie w zyskowne przedsiębiorstwa. Przyczyną dzisiejszych kłopotów stoczni jest zachowanie waszego poprzedniego rządu. Rząd Platformy Obywatelskiej wreszcie zaczął traktować sytuację z należytą powagą - mówi Super Expressowi, Jonathan Todd, rzecznik KE ds. konkurencji. Twierdzi on, ...

Unia zniesie sankcje wobec Białorusi?

Minister Radosław Sikorski będzie namawiał państwa Unii Europejskiej, żeby zniosły sankcje wobec Białorusi. Bo nie ma tam już więźniów politycznych i jest lepiej niż na Kubie. A wobec Hawany Unia sankcje zniosła. Unijne sankcje wobec Białorusi są takie więcej niż symboliczne. 41 przedstawicieli białoruskiego reżimu, w tym prezydent Alaksandr Łukaszenka nie może wjeżdżać na teren Unii. Ponadto zamrożone pozostają w Unii ich aktywa. I to wszystko Na spotkaniu unijnych szefów dyplomacji w Awinion...

Unia zaledwie pogroziła Rosji palcem

Będą ostre słowa pod adresem Rosji za atak na Gruzję i na tym się skończy. Premier i prezydent są w Brukseli, gdzie trwa szczyt poświęcony konfliktowi rosyjsko-gruzińskiemu. Gotowy jest projekt deklaracji, z którego wynika, że UE nie wprowadzi sankcji wobec Moskwy, ale zagrozi konsekwencjami w przyszłości. Według agencji Reutera wspólnota oświadczy poza tym, że jej stosunki z Rosją są na rozdrożu. UE stanowczo potępia rosyjską jednostronną decyzję o uznaniu niepodległości Osetii i Abchazji. (.....

Unia odetnie nas od internetu?

Możemy być świadkami największego zamachu na wolność współczesnej ludzkości. Kto chce go dokonać? Parlament Europejski, który zamierza zabrać się za sprawę dostępu do internetu. Jeden z jego pomysłów przewiduje odcinanie internautów wymieniających się przez sieć filmami i muzyką. Inny przepis może doprowadzić do zakazu używania darmowych programów jak Firefox czy Skype. W Brukseli trwa głosowanie nad nowym prawem, które może ograniczyć wolność użytkowników internetu - przypomina portal tvn24.pl...

Unia mięknie ws. traktatu z Lizbony

Traktat lizboński może trafić do szuflady. Jeszcze do niedawna politycy prześcigali się w zapewnieniach, że dokument na pewno da się uratować, a jego zapisy wejdą w życie zgodnie z planem, czyli 1 stycznia 2009 roku jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Dziś ta data wydaje się jednak zbyt optymistyczna, a jako realny termin dyplomaci wymieniają początek 2010 Szybki pęd ku wprowadzeniu traktatu w życie nie ma najmniejszego sensu - mówiła wczoraj na łamach francuskiego dziennika Le ...

Ultimatum wobec Polski ciągle w mocy

Do godziny zero pozostało niewiele, a stanowisko światowych federacji jest niezmienne. Jeśli do poniedziałku do 12.00 z PZPN nie będzie wycofany kurator, polscy piłkarze nie zagrają w najbliższych meczach eliminacji MŚ. Ultimatum jest ważne - oświadczył w niedzielę agencji Reuters nie wymieniony z nazwiska rzecznik prasowy FIFA. Dyrektor ds. komunikacji UEFA William Gaillard podkreślił, że jego organizacja w pełni popiera FIFA i że UEFA zareaguje bardzo szybko na każde zdarzenie, które może mie...

Ultimatum dla Leo Beenhakkera

Leo Beenhakker być może już wkrótce pożegna się z pracą. Wszystko zależy od październikowych meczów eliminacji mistrzostw świata z Czechami i Słowacją. Chcę czterech punktów - mówi prezes PZPN Michał Listkiewicz. Jeśli zdobycz będzie mniejsza od spodziewanej, to Listkiewicz zostanie zmuszony do podjęcia radykalnych kroków. Wszyscy zgadzają się, że reprezentacja Polski nie może stracić szans na awans do mistrzostw świata w RPA, ale czy cztery punkty w meczach z Czechami u siebie i Słowacją na wy...

Ukraińscy ochotnicy chcą do Gruzji

W ciągu ostatnich dni w Kijowie zaczęły formować się grupy ochotników gotowych w każdej chwili wyjechać na pomoc walczącej Gruzji. Ta inicjatywa to sprawka skrajnych ukraińskich nacjonalistów. Władze Ukrainy zapewniają, że to prywatna inicjatywa, która nie ma większych szans na powodzenie - podaje portal news.ru. Ukraińskie władze na razie bagatelizują problem. Twierdzą, że nacjonaliści do Gruzji raczej się nie przebiją. Przez Rosję jechać nie będą, a lotnicze bilety do Tblisi są dla nich po pr...

Ukraina: Tymoszenko uległa Wiktorowi

Kryzys polityczny na Ukrainie zażegnany. Premier Julia Tymoszenko zapowiada, że wróci do pomarańczowej koalicji z prezydentem Wiktorem Juszczenką. Nie dopuścimy do wcześniejszych wyborów - oświadczyła Tymoszenko. Rozwiązaniem parlamentu groził Juszczenko po tym, jak z koalicji wyszła partia szefowej rządu. Blok Julii Tymoszenko wykonał zwrot na początku września. Wyszedł z koalicji z prezydencką Naszą Ukrainą-Ludową Samoobroną i zawarł sojusz z prorosyjską opozycją - Partią Regionów, kierowaną ...

UK: Polski gang tytoniowy rozbity przez celników

Sąd w Ipswich skazał trzech Polaków, członków przemytniczego gangu, na kary więzienia za przemyt milionów sztuk papierosów do Wielkiej Brytanii. Wysokość niezapłaconego przez nich cła sięga 2 mln funtów. Do odkrycia pierwszej partii przemycanych papierosów, w liczbie 800 tys. sztuk, doszło 24 maja tego roku. Celnicy znaleźli je w magazynach w Chelmsford. Zatrzymano wtedy 31-letniego Radosława Misia, który przyjął dostawę. Dzień później, 25 maja, odkryto 1,2 mln papierosów w magazynie w Colchest...

UK: Narkotyki w Królewskiej Artylerii Konnej

Pięciu żołnierzy wyrzucono z brytyjskiej armii po tym, jak wyniki testów na obecność narkotyków w ich organizmach okazały się pozytywne. Wszyscy mundurowi służyli w Królewskiej Artylerii Konnej. Do ich obowiązków należała m.in. ochrona królowej. Rzecznik prasowy brytyjskiego ministerstwa obrony potwierdził ten fakt dodając, że żołnierze wpadli podczas rutynowych badań prowadzonych systematycznie w armii. Dodał także, że nadużycie narkotyków nigdy nie będzie w armii tolerowane. Statystycznie ...

UEFA: A czy pomyśleliście o Euro?!

Nie mówią tego wprost, ale dają do zrozumienia - władze UEFA uważają, że wprowadzenie kuratora do Polskiego Związku Piłki Nożnej może jeszcze odbić się Polsce wielką czkawką. Chodzi oczywiście o organizację mistrzostw Europy. Euro 2012 zostało powierzone polskiej federacji piłkarskiej, a nie polskiemu rządowi. To poważna sprawa - przestrzega doradca Michela Platiniego, William Gaillard. Minister sportu Mirosław Drzewiecki prosił, by nie łączyć zmian w PZPN z organizowaniem przez Polskę mistrzos...

UEFA zabierze nam Euro 2012?

Największe kłopoty z organizacją Euro 2012 mają Warszawa i Chorzów. W najnowszym raporcie UEFA te dwa miasta są oznaczone alarmowym kolorem czerwonym. Dużo gorzej wypada nasz wschodni sąsiad - Ukraina. Tam problemy są niemal we wszystkich miastach. Warszawa i Chorzów zagrożone UEFA bije na alarm, bo w polskiej stolicy nie ma stadionu. Raport podkreśla, że na razie rozpoczęły się tylko wstępne prace przy budowie, a na dobre ruszą na jesieni. Dlatego Warszawa w rubryce stadion została oznaczona...

UEFA już nie zabierze nam Euro

Możemy spać spokojnie - mówił Michał Listkiewicz. Na pewno nie zabiorą nam Euro - dodawał minister sportu Mirosław Drzewiecki. Obaj mieli rację. Dziś, podczas obrad w Bordeaux, Komitet Wykonawczy UEFA potwierdził, że mistrzostwa Europy w 2012 roku na sto procent zorganizują Polska i Ukraina. To, że Euro jest nasze, potwierdził dziś obradujący w Bordeaux Komitet Wykonawczy UEFA. Działacze zastrzegli jednak, że oba kraje muszą przyspieszyć prace przygotowawcze. Więcej uwag UEFA miała do Ukrainy ...

UE opodatkuje wodę. Dla oszczędności

Unia Europejska chce wymóc na państwach członkowskich podwyżkę cen wody, by zmusić nas do jej oszczędzania. Jej wysokość oraz sposób wprowadzenia zależy od rządów państw członkowskich: mogą to być specjalne podatki lub odgórne regulacje. Wiadomo, że podwyżka ma nastąpić do 2010 roku. Z raportów Komisji Europejskiej wynika, że marnujemy aż 40 proc., a przekonanie, że nigdy nam jej nie zabraknie, to kompletny mit. Już teraz co dziesiąty obywatel Unii cierpi z powodu braku wody. Atakują nas też su...

Ubywa imigrantów z Europy Wschodniej

Liczba imigrantów z nowych krajów Unii Europejskiej, przyjeżdżających do pracy na Wyspy Brytyjskie, jest najniższa od czasu rozszerzenia UE - ogłosiły w czwartek brytyjskie służby graniczne. Między kwietniem a lipcem 2008 roku do brytyjskiego programu rejestracji pracowników wpłynęło 40 tys. zgłoszeń od obywateli z 8 krajów wschodnioeuropejskich, które przystąpiły do Unii. Jest to najniższa liczba od czasu jej rozszerzenia w 2004 roku. Liczba aplikacji z Bułgarii i Rumunii, które są w Unii od ...

Tusk jest już na miejscu katastrofy

Polski premier razem z minister zdrowia Ewą Kopacz dotarł już do Studenki, na miejsce katastrofy pociągu EuroCity Comenius. Według najnowszych informacji, w wypadku zginęło siedem osób, a liczba rannych ciągle rośnie. Szef rządu chce osobiście sprawdzić, w jakim stanie są ranni Polacy i jakiej będą potrzebowali pomocy. Spotkał się z czeskim premierem Mirkiem Topolankiem, który już wcześniej był na miejscu tragedii. Potem Donald Tusk z minister Kopacz pojechał odwiedzić poszkodowanych Polaków. ...

Tusk blokuje kandydatkę Pawlaka

Szef resortu gospodarki Waldemar Pawlak chciałby zatrudnić u siebie Joannę Strzelec-Łobodzińską. Premier Donald Tusk jednak zwleka z podpisaniem jej nominacji. Jak twierdzą informatorzy TVP Info, wszystko przez to, że za rządów PiS była ona prezesem spółki energetycznej Turon. To budzi sprzeciw ministerstwa skarbu i nowych władz spółki, które nie chcą współpracować z byłą panią prezes. Jako wiceminister miałaby ona przecież odpowiadać właśnie za energetykę. Tusk uległ ich naciskom, a nie powini...

Trzy scenariusze przyszłości Europy

Irlandia odrzuca traktat lizboński. Wczoraj podano wyniki czwartkowego referendum. Przeciw ratyfikacji traktatu reformującego Unię opowiedziało się 53,4 proc. mieszkańców Zielonej Wyspy. Przed Brukselą są więc trzy scenariusze - zmusić Irlandię do ponownego referendum, napisać nowy traktat, albo zostać przy obowiązujących zasadach, które mogą się skończyć dyktatem największych państw Unii. Pierwsze niepokojące sygnały nadeszły z Irlandii zaraz po zamknięciu urn w nocy z czwartku na piątek. Nies...

Trzęsienie ziemi w Mieście Aniołów

To była tylko przygrywka - ostrzegają naukowcy. We wtorkowym, sześciostopniowym trzęsieniu ziemii w Los Angeles na szczęście nikt nie został ranny. Ale według specjalistów, mieszkańcy Kalifornii mogą spodziewać się kolejnego i dużo silniejszego kataklizmu. Ziemia w południowej Kalifornii zaczęła drżeć z siłą 5,4 stopni w skali Richtera we wtorek około południa czasu lokalnego. Epicentrum znajdowało się 46 km od Los Angeles (powiat Chino Hills), ale trzęsienie ziemi dało się odczuć również w San...

Trener Barcy: Wisła dała nam lekcję gry

Kto by się spodziewał, że Wisła pokona Barcelonę? Wierzyli w to chyba tylko najbardziej zapatrzeni w zespół Macieja Skorży kibice. To co niemożliwe stało się jednak możliwe i Biała Gwiazda jako pierwszy polski zespół pokonała Dumę Katalonii. To była dla nas ważna lekcja - przyznał po meczu osłupiały trener Barcy Josep Guardiola. Barcelona przyjechała do Krakowa jak na wczasy, myśląc że wygra, spacerując po murawie. Nic z tego - Wisła godnie chciała się pożegnać z eliminacjami Ligi Mistrzów prze...

Tragedia w kopalni Wesoła

Przysypany skałami 25-letni górnik z kopalni Mysłowice-Wesoła nie żyje. Po blisko pięciu godzinach akcji ratownicy wydobyli na powierzchnię jego ciało. Tragedia wydarzyła się podczas nocnej szychty 500 metrów pod ziemią. Na feralnym odcinku korytarza pracowało w sumie pięciu górników. Czterem udało się jednak uciec. Brygada dopiero zbroiła ten odcinek kopalni i przygotowywała go do wydobycia. Zmarły górnik był kawalerem. Jest 11. w tym roku śmiertelną ofiarą wypadku w polskim górnictwie węgla ...

Tragedia na Pomorzu, 5 osób nie żyje

Na szosie była mgła. Młodzi ludzie w golfie wracali z dyskoteki. Kierowca chciał wyprzedzić auto, którym jechali jego znajomi. Oni też byli na tej samej dyskotece. To nie był żaden wyścig. Raczej głupia zabawa. Zobaczcie, zaraz was przegonimy. Nie udało się. Golf uderzył w drzewo. Pięcioro młodych ludzi zginęło. Dwoje walczy o życie. Cewice na drodze nr 212 łączącej Lębork z Bytowem. Na poboczu leży rozbity samochód, a raczej to, co z niego zostało po zderzeniu z drzewem. Na pogiętej karoserii ...

Tottenham kupił alkoholika za 12 mln

Jeżeli ktoś myślał, że Boruc ma problemy z alkoholem, to przedstawiamy wam Romana Pawljuczenkę, którego ostatnio za 12 milionów funtów ze Spartka Moskwa wykupił Tottenham. To że Rosjanin potrafi pić, to normalne. Ale wierzcie nam. Koguty trafiły na gracza naprawdę dużego kalibru. Pawljuczenko bez skrępowania - na łamach The Sun - zwierzał się ze swoich popisów. Po jednym ze spotkań jego poprzedniej drużyny napastnik był tak wstawiony, że... gdzieś się zgubił. To prawda. Inni zawodnicy musieli...

Tornada będą atakować częściej

Żarty się skończyły. Polacy powinni budować sobie schrony - alarmują klimatolodzy. Bo - jak ostrzegają - susze, powodzie, trąby powietrzne i inne ekstremalne zjawiska pogodowe będą się zdarzać coraz częściej. I żeby przeżyć, w niektórych regionach Polacy będą musieli przygotować się do walki z żywiołami. Mamy ofiary śmiertelne, trzeba zacząć działać. Musimy nauczyć społeczeństwo żyć z tymi zjawiskami, bo one będą coraz bardziej intensywne - twierdzi profesor klimatologii Halina Lorenc z Instytu...

Tomaszewski: Bezczelny szantaż FIFA

To szczyt bezczelności! - oburza się w rozmowie z dziennikiem.pl Jan Tomaszewski. Dlaczego FIFA nic nie mówiła, kiedy Trybunał Arbitrażowy przy Włoskim Komitecie Olimpijskim wprowadził kuratora do tamtejszego związku? - pyta retorycznie. Bo, zdaniem popularnego Tomka, FIFA tak naprawdę nie ma prawa nas wykluczyć z rozgrywek. A przynajmniej nie za wprowadzenie do związku kuratora. FIFA może nas w tej sytuacji pocałować w cztery litery. Ci ludzie nie rozumieją, że najważniejszym sądem sportowym w...

To już koniec ery Listkiewicza w PZPN

Michał Listkiewicz nie będzie kandydował na prezesa PZPN. Przyczyna jest dość banalna - nikt nie zgłosił jego kandydatury, a sam nie może tego zrobić. Nieoficjalnie mówi się, że to efekt dogadania się środowiska piłkarskiego ze stroną rządową, by nowym szefem polskiego futbolu został obecny sekretarz generalny związku Zdzisław Kręcina. Z walki o stanowisko prezesa zrezygnował też Ryszard Czarnecki, ale jego kandydatury i tak nikt nie brał na poważnie. Koniec epoki. Nie będę kandydował na prez...

The Sun, Przegląd i polski cwaniak

Gazeta The Sun przedstawia artykuł z polskiego tygodnika Przegląd jako poradnik o tym, jak Polacy wybierający się na Wyspy mogą bezkarnie łamać brytyjskie prawo. Autor tekstu z Przeglądu mówi wprost: To manipulacja brukowca! Dziennikarze The Sun ogłaszają, że wytropili w polskiej prasie artykuł będący swego rodzaju kompendium, którego głównym zadaniem jest poinstruowanie naszych rodaków, jak skutecznie omijać brytyjskie prawo lub co gorsza, jak je łamać, nie ponosząc przy tym konsekwencji. Zda...

The Sun zamieścił list ambasador RP

Bulwarowy dziennik The Sun zamieścił we wtorek list ambasador RP w Wielkiej Brytanii Barbary Tuge-Erecińskiej, w którym podkreśla ona, że użyte wcześniej przez gazetę wyrażenie polskie komory gazowe jest niestosowne i nieprawdziwe. Gazeta użyła tego określenia w artykule z 16 czerwca, którego tematem byli hitlerowscy zbrodniarze nadal poszukiwani przez ośrodek Szymona Wiesenthala. Jeden z nich, mieszkający w USA John Demjaniuk, określony został w nim jako strażnik znany jako Iwan Groźny, który ...

TfL wykorzystuje dane nieletnich

Transport for London został skrytykowany przez rodziców nieletnich mieszkańców Londynu, którzy używają imiennych foto-kart Oyster, korzystając z transportu publicznego w stolicy Wielkiej Brytanii. Okazało się, że dane zawarte na tych kartach są bezpodstawnie rozsyłane do innych londyńskich instytucji. Na początku czerwca Transport for London (TfL) wprowadził obowiązkowe foto-karty Oyster dla młodzieży w wieku 11-18 lat, które gwarantują im bezpłatne korzystanie ze środków komunikacji miejskiej...

Terroryści zaatakowali ambasadę USA

Seria eksplozji przed ambasadą USA w stolicy Jemenu - Sanie. Wybuchł także samochód pułapka. Na terenie placówki widać płomienie. Słychać również strzały. Na razie brak doniesień o ofiarach. Rzecznik ambasady USA powiedział, że po pierwszym wybuchu nastąpił kolejny. Jemeńskie siły bezpieczeństwa otoczyły cały ten teren. To nie pierwszy atak na amerykańską ambasadę w Sanie. Placówka była już celem ataku w marcu tego roku. Trzy pociski wystrzelone z moździerza chybiły i trafiły w pobliską szkołę...

Telewizje przeciw napisom

Żadna z telewizji na polskim rynku nie ma planów wprowadzenia napisów i zastąpienia nimi lektora. Ich szefowie mówią jak jeden mąż: napisy odstraszą widzów i spowodują ich ucieczkę do konkurencji. Nie wierzą też w możliwość utworzenia wspólnego frontu, w którym wszystkie stacje wprowadziłyby napisy naraz. Eksperci jednak znajdują wiele furtek, jakimi można by zlikwidować zagłuszających filmy lektorów. Napisy moglibyśmy wprowadzać co najwyżej w ramach eksperymentu, w nowym specjalnie ku temu stw...

Telewizja BBC wypromuje Kraków. Za milion złotych

Krakowski magistrat postanowił zainwestować w międzynarodową reklamę miasta. Nie zniechęca go nawet koszt takiej promocji szacowany na około milion złotych. Władze Krakowa planują kampanie w BBC i National Geographic. 274 spoty w najlepszym czasie antenowym plus 94 reklamy przed prognozami pogody w BBC News. Koszt: bagatela 560 tys. zł. Do tego 150 tys. za kampanię w National Geographic. Tyle wstępnie zamierza wydać urząd miasta na promocję Krakowa. Wszystko przez 20-proc. spadek zainteresowan...

Teesside: awantura o pracę Polaków

Awantura o Polaków na budowie największej na świecie fabryki biopaliw w Teesside w północno-wschodniej Anglii. Lokalne związki protestują przeciwko zatrudnianiu polskich imigrantów. Praca należy się nam! krzyczą Brytyjczycy. W okolicach aglomeracji przemysłowej Teesside powstaje największa na świecie fabryka biopaliwa. Całe przedsięwzięcie warte jest ponad 250 mlnfuntów. Na budowie zatrudnienie znalazły setki osób. Zanim jeszcze zaczęły się prace konstrukcyjne, inwestor - firma Simon Carves ...

Technikom emigracja się nie opłaca

Rosną pensje inżynierów i absolwentów szkół technicznych w Polsce. Ci, którzy pracują na Zachodzie poniżej swoich kwalifikacji, powinni zastanowić się nad powrotem. Zdaniem Mateusza Walewskiego z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, powrót nie ma sensu tylko w przypadku, gdy ktoś za granicą ma dobrą, zgodną z wykształceniem pracę za przyzwoite pieniądze. Jednak ci, którzy w Irlandii czy Anglii właśnie tracą zatrudnienie albo pracują poniżej swoich kwalifikacji, powinni poważnie pomyśleć o po...

Tbilisi w zasięgu rosyjskich rakiet

Choć Rosjanie wkrótce będą musieli wycofać się z Gruzji, cały czas będą zagrażać stolicy tego kraju. Ustawili w Osetii Południowej wyrzutnie rakiet SS-21 - alarmuje New York Times. Tbilisi jest w ich zasięgu. To więcej niż demonstracja siły. Wyrzutnie stanęły na północ od stolicy Osetii Południowej Cchinwali. To wyraźny sygnał dla zachodnich państw, by poważnie zastanowiły się, czy warto zapraszać Gruzję do NATO. Deklarację o gotowości przyjęcia Tbilisi do Paktu Północnoatlantyckiego ogłosiła k...

Tarcza może trafić do szuflady

Colin Powell w czasie spotkania na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona oprócz sugestii, by rozważyć na nowo dalsze rozszerzanie NATO na Wschód, poddał również w wątpliwość sens budowania tarczy antyrakietowej w Europie Środkowej. Były szef dyplomacji USA oświadczył, że plany rozmieszczenia w Polsce amerykańskiego projektu wraz z rakietami Patriot to prowokacyjne posunięcie wobec Kremla. Rosja wie, że rakiety Patriot nie są skierowane przeciw Iranowi - mówił. Część analityków jest przekonana, że j...

Talibowie szykowali zamach na Tuska

W piątek Donald Tusk wybrał się do Afganistanu, aby odwiedzić naszych żołnierzy. O mały włos, a przypłaciłby tę wizytę życiem. Według Faktu, terroryści chcieli zabić polskiego premiera. Dostaliśmy informację o planowanym zamachu - potwierdza Jacek Filipowicz z Centrum Informacyjnego Rządu. Mimo, że wizyta Donalda Tuska w Afganistanie była otoczona tajemnicą terroryści i tak się o niej dowiedzieli. Nieskuteczna okazała się nawet medialna zasłona dymna w postaci czwartkowej telekonferencji minis...

Tak przesłuchują w Guantanamo

To pierwsze nagranie z Guantanamo, które wyciekło na zewnątrz. Błagam, pomóżcie mi - więzień prosi przesłuchującego go agenta o przeniesienie do kanadyjskiego więzienia. Amerykanin odmawia. Mimo że uwięziony Omar Khadr ma tylko 16 lat, zabił w Afganistanie amerykańskiego żołnierza. Chłopak pokazuje kandyjskiemu agentowi swe rany i prosi o pomoc. Pochodzi z Kanday i chciałby siedzieć w więzieniu w tym kraju. Przesłuchujący pokpiwa z niego: Czemu chcesz do Kanady? Tu jest ci lepiej, bo jest pięk...

Tak Harry Potter wyczarował majątek

Autorka powieści o przygodach Harryego Pottera została uznana przez amerykański magazyn Forbes za najlepiej zarabiającą pisarkę. Tylko w ubiegłym roku J.K. Rowling zarobiła 170 milionów funtów, co daje zawrotną prędkość pięciu funtów na sekundę. Rzecznik prasowy magazynu Forbes określił sukces Brytyjki jako bajkę pełną magicznych wydarzeń. Z samotnej matki przeistoczyła się nagle w milionerkę. Osobne dochody to sprzedaż wszelkich gadżetów związanych z młodym czarodziejem, która już dzisiaj si...

Tak będzie wyglądała reprywatyzacja

Platforma Obywatelska odda to, co zagrabili prywatnym właścicielom komuniści. Ale pod pewnymi warunkami i nie w pełnej wysokości. Projekt ustawy reprywatyzacyjnej przygotowywanej przez Ministerstwo Skarbu jest już prawie gotowy. Dawni właściciele mienia skonfiskowanego w PRL w latach 1944-62 i ich spadkobiercy otrzymają zadośćuczynienie - informuje Gazeta Wyborcza. Pieniądze mogłyby dostać tylko osoby fizyczne, którym komuniści zabrali nieruchomości, czyli ziemię lub domy, a także statki, barki...

Tajwan: Padł ostatni dom publiczny

To koniec - rozpaczają klienci i pracownice ostatniego tajwańskiego legalnego domu publicznego. Bo placówka musi zamknąć drzwi po tym, jak zamknęło się wieko trumny nad 87-letnim sutenerem. Był on ostatnim oficjalnym przedstawicielem tej branży na Tajwanie. Policja cofnęła licencję dla domu publicznego z Nantou, bo według prawa nowych pozwoleń na tego typu działalność nie można wydawać. Na bruk wyleciały więc dwie ostatnie pracownice przybytku - kobiety mające po 40 i 50 lat. Władze Tajwanu uz...

Tajne śledztwo ws. tajnych więzień CIA

Wraca sprawa rzekomych więzień CIA w Polsce. Sprawą domniemanego przetrzymywania w kraju terrorystów z Al-Kaidy zajęli się nasi prokuratorzy - podaje Radio Zet. Tajne postępowanie od trzech tygodni prowadzi Biuro Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Postępowanie nadzoruje bezpośrednio Prokurator Krajowy, Marek Staszak. Informację potwierdził Radiu ZET prokurator Robert Majewski, szef wydziału X Biura Przestępczości Zorganizowanej. Ale odmówił jakiegokolwiek komentarza, zasłaniają...

Słynny czeski pisarz donosił bezpiece

Jeden z najwybitniejszych literatów i czeski kandydat do Nagrody Nobla Milan Kundera donosił komunistycznej bezpiece. Przez niego na 22 lata ciężkiego więzienia sąd skazał zachodniego agenta Miroslava Dvorzaczka - twierdzi czeski odpowiednik IPN. Pisarz zaprzecza. Przez lata szpieg Dvorzaczek sądził, że w 1950 roku wydała go jego znajoma. Okazało się jednak, że donosicielem był Milan Kundera. Miroslav Dvorzaczek po spotkaniu w Pradze z koleżanką Ivą Militką wolnością cieszył się tylko przez ki...

Słowa Pawlaka zaszkodziły złotówce

Nawet krótkie oświadczenia polityków potrafią popsuć nastroje inwestorów, a nawet zniechęcić ich do inwestowania. Powinien to wiedzieć minister gospodarki Waldemar Pawlak, który swą wypowiedzią dla agencji Reuters wprowadził na rynek walut niepokój i osłabił tym samym złotówkę. Pawlak wprost powiedział, że nie podoba mu się mocny złoty. On szkodzi gospodarce. To dobry moment, żeby rozpocząć dyskusję na temat sposobu powstrzymania jego dalszej aprecjacji - stwierdził i dał tym samym sygnał inwes...

Słowa Milibanda w Gruzji dzielą NATO

Szef dyplomacji brytyjskiej David Miliband oświadczył w środę, iż NATO wprowadziło Gruzję na drogę prowadzącą do członkostwa w sojuszu; deklaracja ta, przecząca słowom samego sekretarza generalnego NATO, zachwyciła Gruzinów, wywołując jednak zdziwienie w Brukseli - pisze w czwartkowym numerze brytyjski Guardian. Zdaniem gazety, słowa Milibanda zaogniły podziały w szeregach sojuszu w sprawie, jak daleko na wschód - mimo poważnego oporu Rosji - można rozciągnąć NATO. Odnotowując decyzję Brukseli ...

Szykują się zmiany w PIT

Szykują się zmiany w PIT. Rząd chce, żeby ulga na dzieci zależała od konkretnej daty, a nie tylko od roku urodzenia. Wychodzi więc na to, że inną ulgę będą mieli ci, którym dziecko urodziło się w marcu, a inną rodzice dziecka urodzonego w listopadzie. Ale jest i dobra wiadomość: ulgę dostaną również rodziny zastępcze. Nie ma powodów, by ktoś, komu dziecko urodziło się w grudniu, korzystał z całego odliczenia - przekonuje w Gazecie Prawnej wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch. Zapewnia t...

Szwedzki żużlowiec chce być Polakiem

Nie tylko piłkarze ubiegają się o polskie obywatelstwo, by wystepować w kadrze. Najlepszy obecnie szwedzki żużlowiec Andreas Jonsson postanowił zbojkotować szwedzką reprezentację i federację sportów motorowych (Svemo) i starać się o polską licencję oraz paszport. Złożyłem już wniosek o polskie obywatelstwo. Mam swoją bazę w Bydgoszczy, gdzie również mam swoje mieszkanie. Jestem już zmęczony Svemo i ich działalnością, która zaczyna być wręcz szkodliwa dla bezpieczeństwa żużlowców. Nie będę już w...

Szokujące zdjęcie ofiary nożowników

Policja z Londynu ujawniła zdjęcie rentgenowskie głowy ofiary z nożem wbitym na głębokość 12,5 cm. Ten szokujący widok ma być przestrogą w kampanii przeciw narastającej przestępczości w stolicy Wielkiej Brytanii. Funkcjonariusze Metropolitan Police ujawnili również szczegóły przerażającego zdarzenia. 16-letni londyńczyk przeżył. 12,5-centymetrowe ostrze w całości weszło w jego czaszkę. Widziałem moje rentgenowskie zdjęcie. Sam nie mogę uwierzyć w to, jak to wygląda. Jestem zaskoczony, że żyj...

Szok! W Stanach zabrakło benzyny!

Benzyny brak - taki napis widnieje na większości stacji benzynowych w półmilionowej Atlancie. Ale nie tylko tam. Dystrybutory wyschły w w wielu regionach na południowym wschodzie USA. Ludzie biorą wolne w pracy i polują na paliwo, którego cena wciąż rośnie. Amerykanie są w szoku. Nie wiedzą, czy winić za to huragany dewastujące rafinerie, czy krach na giełdzie. Dochodzi do spięć, bo gdy kierowcy znajdą czynną stację, nie odchodzą od dystrybutorów. Agencja Reutera, która zbierała informacje o br...

Szok w Polsce, Fritzl nr 2 z Podlasia

Szok w Polsce, Fritzl numer 2, Ojciec-potwór - tak media na całym świecie piszą o mężczyźnie, który w małej wiosce na Podlasiu przez sześć lat gwałcił swoją córkę i prawdopodobnie ma z nią dwoje dzieci. Porównują los więzionej kobiety do córki Josefa Fritzla, potwora z austriackiego Amstetten. Josef Fritzl trzymał swoją córkę w piwnicy przez 24 lata. Miał z nią siedmioro dzieci. Kobieta uciekła z domowego więzienia dopiero w czerwcu tego roku. Polski Fritzl, 45-letni Krzysztof B. z Grodziska k...

Szmechtowie wynajęli adwokata

U rodziców zamordowanej w Liverpolu Moniki Szmecht z Kłody był już angielski adwokat Andre Pazik, który pomoże im uzyskać odszkodowanie. Państwa Szmecht w Kłodzie odwiedził angielski adwokat Andre Pazik, który za pośrednictwem redakcji Panoramy Leszyńskiej i konsulatu polskiego w Wielkiej Brytanii zgodził się pomóc Polakom w uzyskaniu odszkodowania. Chodzi o zwrot kosztów transportu zwłok córki do Polski i wyrównanie strat materialnych. - W Wielkiej Brytanii działa instytucja, która ofiarom z...

Szkocka oferta przejęcia Euro 2012

Wygląda na to, że po Włochach, Hiszpanach i Niemcach mamy kolejnych chętnych na odebranie nam organizacji mistrzostw Europy. Szkocki Związek Piłki Nożnej (SFA) nie wykluczył, że wystąpi z ofertą przejęcia Euro 2012, jeśli UEFA zdecyduje o nam i Ukrainie praw organizatorskich. Jeżeli Polska wraz z Ukrainą miałyby stracić prawa organizatorów, zaś Euro 2012 wróciłoby do etapu przetargu, to będziemy starali się ustalić, czy UEFA wzięłaby pod uwagę naszą ofertę. W przypadku pozytywnego sygnału, wraz...

Szkoci opóźniają przejęcie kopalni Silesia

Komplikuje się najbardziej spektakularna transakcja w polskim górnictwie. Szkocka firma Gibson nie ma szans na sfinalizowanie w uzgodnionym czasie formalności związanych z zakupem kopalni Silesia. Dziś zapadnie decyzja, czy jej obecny właściciel Kompania Węglowa (KW) zgodzi się na wydłużenie terminu o trzy miesiące. 30 czerwca mija termin, w którym ważna była oferta przetargowa. Do tego dnia Gibson miał zarejestrować w Polsce oddział swojej firmy. To warunek do uzyskania koncesji na wydobycie ...

Szef SLD nie chce być jak Zapatero

Politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którego nowy szef Grzegorz Napieralski chce być polskim Zapatero, nie pojawili się na warszawskiej Paradzie Równości. To najlepiej świadczy, jak ci politycy podchodzą do naszych spraw. Ignorują nas kompletnie - komentuje organizator manifestacji Tomasz Bączkowski. Nieobecność posłów Sojuszu zaskakuje, tym bardziej że polityczny idol Napieralskiego, hiszpański premier Jose Luis Rodriguez Zapatero wsławił się właśnie odważnymi decyzjami w sferze obyczajowej...

Szef rosyjskiego MSZ już w Polsce

Około 21.15 w Warszawie wylądował samolot z Siergiejem Ławrowem na pokładzie. Rosyjskie media już określiły tę misję wyprawą za linie frontu. Ławrow spotka się z ministrem Radosławem Sikorskim i premierem Donaldem Tuskiem. Nie zobaczy się natomiast z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Pewne jest jedno. Podczas swojej wizyty szef rosyjskiej dyplomacji przypomni o tym, że Rosja nie chce budowy amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce. Te słowa padną na pewno. Z Sikorskim i Tuskiem będzie też roz...

Szef FIFA pomoże Borucowi odejść

Artur Boruc chciałby odejść z Glasgow, ale nie może. Sam jest sobie winien, bo podpisał z Celtikiem długoletni kontrakt. Polakowi pomóc może jednak sam prezydent FIFA Sepp Blatter, który chce wprowadzić nowe przepisy. Według nich piłkarze mogliby wykupywać z klubów swoje umowy. Boruc nie narzeka na swoją sytuację, ale nie ukrywa, że chciałby zagrać w silniejszym klubie. Tyle że pół roku temu przedłużył z Celtikiem kontrakt do 2011 roku i teraz Szkoci, korzystając z fantastycznego występu Polaka...

Szczyt Unii: Banki najważniejsze

Kryzys finansowy spycha na dalszy plan wszystkie, poza ratowaniem banków, priorytety Unii Europejskiej. Podczas dzisiejszego szczytu w Brukseli przywódcy 27 tylko pobieżnie zajmą się traktatem lizbońskim, Gruzją, przeciwdziałaniem ocieplaniu Ziemi i rewolucyjnym planem przyciągnięcia do Europy milionów wykształconych imigrantów. Myślą tylko o tym, by giełdy znów nie zaczęły pikować. Rozumie się samo przez się, że kryzys gospodarczo-finansowy, z którym mamy do czynienia, znajdzie się w centrum n...

Szczyt Polska - kraje bałtyckie odwołany

Miał być szczyt Polska - kraje bałtyckie. Gośćmi Lecha Kaczyńskiego mieli być prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii. Mieli - ale nie będą. Szczyt odwołano, bo udziału odmówił prezydent Litwy Valdas Adamkus. W ślad za nim zrezygnował też prezydent Łotwy - donosi Rzeczpospolita. Dlatego 2 sierpnia do Polski przyjedzie tylko prezydent Estonii. 2 sierpnia prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii mieli spotkać się w Wiśle, gdzie zaplanowano rozmowy o wzajemnej współpracy. Przyjazd odwołał jednak przywó...

Szczypiorniści Wenty: Przekręcili nas

Trener polskich piłkarzy ręcznych jest wściekły po przegranym meczu z Hiszpanami. Bogdan Wenta obawia się o wyniki kolejnych spotkań naszych szczypiornistów. Nie boi się o formę Polaków, tylko o porozumienia między drużynami i arbitrami. Takimi układami mogą nas załatwić - mówi bez ogródek. Mecz Polaków z Hiszpanami sędziowali Rosjanie. Nasi piłkarze schodzili do szatni załamani, ze łzami w oczach. Przekręcili nas - mówili. Tu grają układy, wiem coś na ten temat. Zresztą nawet i laik tak to oc...

Syn bin Ladena grozi światu

Ma zaledwie 16 lat i jest najmłodszym synem Osamy bin Ladena. W tym wypadku powiedzenie jaki ojciec taki syn pasuje do niego jak ulał. Hamza bin Laden zamieścił w internecie wezwanie, w którym nawołuje terrorystów do atakowania Zachodu. Młody bin Laden wzywa fanatyków, by starli w proch Amerykę, Wielką Brytanię, Francję i Danię - podaje The Sun. Król Terroru Osama bin Laden nie musi się już martwić o swojego następcę. Z tego, co pisze i mówi w internecie, 16-letni Hamza bin Laden wyłania się ob...

Świetne Ferrari, Kubica siódmy

Robert Kubica swoich ostatnich starów nie może zaliczyć do szczególnie udanych. Z tak słabym bolidem nie ma szans rywalizować z najlepszymi - skarżył się dziennikarzom. Być może humor naszemu kierowcy poprawi się na torze Hungaroring, na którym w niedzielę odbędzie się GP Węgier. Polak ma już za sobą pierwszy trening. Wykręcił na nim siódmy czas. Najszybszy był Brazylijczyk Felipe Massa z Ferrari, który uzyskał czas 1.20,981. Nieco słabszy był jego kolega z zespołu, Kimi Raikkonen - 1.21,345. ...

Świerczewski i Majdan oskarżają policję

Doniesienie przeciwko policjantom za nieuzasadnione użycie siły chce złożyć do prokuratury były piłkarz reprezentacji Polski Piotr Świerczewski. Jego wersję wydarzeń w Mielnie w nocy z 27 na 28 lipca ma potwierdzić 11 świadków. Grupa młodych ludzi zachowywała się głośno i w tej sprawie wezwano do interwencji policję. Być może moim błędem było to, że podszedłem do tych młodych ludzi. Gdy przyjechała policja, doszło do wymiany zdań. Jeden policjant nie wytrzymał ciśnienia. Ruszyli do mnie, chciel...

Świeccy zbiorą datki dla ojca Rydzyka

Ojciec Tadeusz Rydzyk będzie miał pieniądze na dokończenie inwestycji geotermalnej w Toruniu? Wszystko na to wskazuje. Jak poinformował dyrektor Radia Maryja na antenie swojej rozgłośni, o zgodę na publiczną zbiórkę datków na ten cel wystąpił do resortu spraw wewnętrznych komitet ludzi świeckich. Nie wiemy, jak rozwiązać sprawy finansowe. Robi to Fundacja Lux Veritatis. Nam nie wolno ogłaszać publicznej zbiórki - tłumaczył ojciec Rydzyk na antenie radia. Komitet specjalny ludzi świeckich zwróc...

Świadkowie: Wszędzie dookoła krew

Relacje pasażerów pociągu Kraków-Praga, który zderzył się z gruzami wiaduktu w Czechach, są wstrząsające. Dookoła wszędzie krew. Krew ściekała nam pod nogami - opisywał w TVN24 Adrian, jeden z pasażerów pociągu. To było jak film katastroficzny. Na własne oczy widziałam czworo martwych i już nigdy nie obejrzę filmu katastroficznego - mówiła zszokowana Czeszka. Pociągiem EuroCity z Krakowa do Pragi podróżowała duża grupa fanów zespołu Iron Maiden na piątkowy koncert w Pradze. Zamiast wspaniałych...

Supermarkety niszczą angielskie puby

Supermarkety niszczą nasze puby to zdanie aktywistów Kampanii na rzecz Prawdziwego Ale (Campaign for Real Ale, CAMRA), którzy nawołują rząd, by zmusił brytyjskie sieci handlowe do podniesienia cen alkoholu. Jak wynika z ich danych, każdego tygodnia w Wielkiej Brytanii znika ponad 36 pubów. Z tego powodu działacze CAMRA zwrócili się do rządu, aby ustalił minimalną cenę na napoje alkoholowe. Według nich, w ten sposób zmniejszą się różnice pomiędzy cenami w piwiarniach i wielkich sieciach. Piwo ...

Supermarkety kibicują Polsce

Dwa lata temu podczas Mundialu supermarkety Tesco przystrojone zostały w narodowe kolory Anglii, czyli w biel i czerwień flagi świętego Jerzego. W tym roku sieć ponownie kibicuje biało czerwonym. Tym razem jednak chodzi o nas, Polaków. Wielkie imprezy sportowe to dla sieci handlowych okazja dodatkowego zarobku. Podczas ostatnich Mistrzostw Świata w Niemczech największa w Wielkiej Brytanii sieć supermarketów Tesco sprzedała ponad pół miliona angielskich flag, czterysta tysięcy piłek i ponad 50 0...

Sukces Alonso, a Kubica dopiero 11.

To była ostatnia szansa Roberta Kubicy na włączenie się do walki o mistrzostwo świata. W Grand Prix Singapuru Polak zajął 11. miejsce. Wszystko przez karę, którą dostał za pobyt w alei serwisowej podczas neutralizacji. Wyścig wygrał Fernando Alonso z Renault. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Lewis Hamilton z McLarena. Alonso w wyścigu dwukrotnie przerywanym przez pojawienie się samochodu bezpieczeństwa wyprzedził Niemca Nico Rosberga z Williamsa i Brytyjczyka Lewisa Hamiltona z McLarena...

Stworzą bazę rozmów, maili i smsów

Brytyjskie władze planują utworzenie olbrzymiej bazy danych o swoich obywatelach. Znajdą się w niej informacje o prywatnych rozmowach telefonicznych i internetowych transakcjach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych proponuje inwigilowanie wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii w iście orwellowskim stylu. Jak utrzymuje - w trosce o ich własne dobro. Każda przeprowadzona na Wyspach rozmowa telefoniczna, każdy wysłany e-mail, sms, każde hasło wpisane do internetowej wyszukiwarki i każda elektroniczn...

Stratton: Polak zamordował krewnego?

Brytyjska policja aresztowała 45-letniego Polaka w związku z niewyjaśnioną śmiercią 84-latka w Stratton. Ofiara i zatrzymany noszą to samo nazwisko, jednak policjanci nie potwierdzają, że mężczyźni byli spokrewnieni. Rannego Stanisława Kociubę znaleziono leżącego u podnóża schodów w jego domu przy Oxford Road około godziny 18 w piątek. Mężczyzna odniósł poważne obrażenia głowy. Polaka zabrano natychmiast do szpitala Great Western. Niedługo po zdarzeniu policja zatrzymała w związku ze sprawą 45...

Strajk! Autobusy w Londynie stanęły

W piątek w nocy rozpoczął się strajk kierowców autobusów w południowo-wschodniej Anglii. Pracownicy First Group stanęli na 48 godzin, a szoferzy firmy Metrobus na dobę. W Londynie są problemy na 120 miejskich trasach. Do protestu przystąpiły setki kierowców sieci autobusowych Metrobus i First, obsługujących Londyn, Sussex, Kent i Surrey. Kierowcy cały czas domagają się zrównania płac i ustanowienia rocznej średniej w wysokości 30 tys. funtów. Oba przedsiębiorstwa twierdzą zgodnie, że zaprop...

Strajk sektora publicznego

O północy rozpoczął się 48-godzinny strajk 600 000 pracowników sektora publicznego w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Pracownicy zatrudniani przez lokalne councile żądają podwyżki płac o 6 proc. lub co najmniej o 50 pensów na godzinę. Tym samym odrzucili propozycję wzrostu płac o 2,45 proc., jaką złożyli im pracodawcy. Do strajku przystąpili m.in.: nauczyciele i egzaminatorzy szkół jazdy, szkolni kucharze i asystenci nauczycieli, opiekunki socjalne, pracownicy firm oczyszczających i straż ...

Straci prawo jazdy, bo spał w aucie

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez trzy miesiące i mandat w wysokości 385 funtów taką karę nałożył na Polaka śpiącego w zaparkowanym samochodzie brytyjski sąd. Policja zatrzymała 39-letniego Arkadiusza D., mieszkańca New Haven, rankiem20 lipca tego roku. Mężczyznę, który spał w samochodzie i po obudzeniu ledwie trzymał się na nogach, aresztowano pod zarzutem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Na niekorzyść Polaka przemawiał fakt, że dzień wcześniej, wieczorem, policjanci o...

Stocznie polegną z zemsty lobbysty?

Polskie stocznie upadną przez lobbing - dowiedział się dziennik. pl kilka dni temu. Teraz nasze informacje potwierdzają się. Urażony lobbysta wpłynął na urzędników Komisji Europejskiej, by zaszkodzić polskim stoczniom - pisze Newsweek, powołując się na przedstawicieli rządu, negocjujących warunki restrukturyzacji zakładów. Z ustaleń Newsweeka wynika, że chodzi o Wojciecha Janczyka, lobbystę, przed kilkoma laty wiceministra infrastruktury w rządzie Leszka Millera. Janczyk jako doradca polskiego ...

Stereotyp terrorysty jest fałszywy

Z najnowszego raportu brytyjskich służb specjalnych wynika, że prosty sposób na identyfikację osób zaangażowanych w działania terrorystyczne nie istnieje - pisze The Guardian. Skomplikowane analizy przeprowadzane przez brytyjski wywiad nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie, w jakich środowiskach należy szukać potencjalnych terrorystów. Nakreślenie profilu typowego brytyjskiego terrorysty jest praktyczne niemożliwe - można przeczytać w raporcie, który burzy wiele głęboko zakorzenionych w społecz...

Steinbach: Niemcy zmuszani do pracy

Miliony Niemców przed wypędzeniem zmuszano do pracy nie tylko w ZSRR, ale i w Polsce czy Czechosłowacji. Europa Środkowowschodnia była gigantycznym obozem pracy - twierdzi szefowa Niemieckiego Związku Wypędzonych Erika Steinbach. Władze Niemiec umożliwiły jej zasiadanie w fundacji popularyzującej historię Europy. Steinbach będzie jedną z trzech osób ze związku wypędzonych BdV, które zasiądą we władzach fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie. Niemiecki rząd przyjął projekt ustawy, która pozwo...

Statua Wolności stanie w Warszawie

Stumetrowej wysokości pomnik ma stanąć naprzeciwko Zamku Królewskiego w Warszawie. Na sztucznie usypanej wyspie. Pomysłodawcą warszawskiej Statui Wolności jest Amerykanin polskiego pochodzenia, Victor Boraks. Władze Warszawy i Mazowsza są pomysłem oczarowane, choć i o gigantycznym pomniku, i o jego pomysłodawcy, a przede wszystkim o tym, kto za niego zapłaci, niewiele wiadomo. Warszawska Statua Wolności ma stanąć na Wiśle najpóźniej we wrześniu 2010 roku, choć może uda się ją wznieść wcześniej ...

Stary, dobry Boruc obronił karnego

Artur Boruc wraca od formy, którą zachwycał na Euro. Polski bramkarz Celticu w sobotnim starciu Scottish Premier League z Hamilton Academical nie dość, że bramki nie puścił, to jeszcze w 78. minucie spotkania obronił rzut karny. Dobrze spisali się także koledzy Boruca z Celticu, którzy wbili rywalom aż cztery gole. Strzelanie w 25. minucie meczu rozpoczął Shunsuke Nakamura. Jeszcze przed przerwą na 2:0 podwyższył Georgios Samarasa, w końcówce spotkania sposób na pokonanie bramkarza gości znale...

Stany Zjednoczone grożą Moskwie

Gruzja nie będzie sama w konflikcie zbrojnym z Rosją. Wierny sojusznik Stanów Zjednoczonych może liczyć na mocne wsparcie. I prezydent George Bush, i wiceprezydent Dick Cheney zagrozili Moskwie poważnymi konsekwencjami, jeśli nie przerwie swojej agresji na Gruzję. Amerykański przywódca jak zwykle nie przebierał w słowach i powiedział Władimirowi Putinowi, że ataki rosyjskiej armii na Gruzję są nie do zaakceptowania. Bush zapewnił, że był bardzo stanowczy wobec Putina. Były rosyjski prezydent je...

Spa: Kubica szósty, Hamilton ukarany

Robert Kubica miał dużo szczęścia w Grand Prix Belgii. Przez mechaników spadł na ósmą pozycję, ale w końcówce awansował na szóste miejsce. Zwycięzcą został ogłoszony Felipe Massa, choć linię mety jako pierwszy minął Lewis Hamilton. Sędziowie FIA zdecydowali się jednak ukarać Brytyjczyka karą 25 sekund za nieprzepisowe wyprzedzanie i zepchnęło go to na trzecie miejsce. To był jeden z najdziwniejszych wyścigów ostatnich lat. Dla Roberta Kubicy zaczął się średnio, potem było gorzej, ale skończyło ...

Sondaż: 12 proc. Polaków chce wracać w tym roku

Masowe powroty Polaków z Wielkiej Brytanii do kraju to mit. Według najnowszego sondażu firmy Gemius SA zaledwie 12 proc. emigrantów chce wrócić jeszcze w tym roku. Badanie zostało zrealizowane na grupie polskich internautów mieszkających w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jego celem było zbadanie opinii Polaków na temat emigracji. Respondenci wskazali także przyczyny powrotu do Polski oraz przedstawili powody wyjazdu za granicę. Polacy są bardziej zdeterminowani, by wracać do kraju teraz niż r...

SMS-y z zagranicy dwa razy tańsze

Najpierw europejska komisarz ds. konkurencji Viviane Reding zmusiła firmy telekomunikacyjne do obniżenia ceny rozmów z zagranicy. Teraz bierze się za SMS-y. Dziś pokazała plany ustaw, dzięki którym już w przyszłe wakacje za tekstową wiadomość z zagranicznych kurortów zapłacimy tylko 30 groszy - połowę mniej niż dotąd. Opłaty za roaming za bardzo opróżniają portfele Europejczyków - uznała, jak pisze brytyjski The Times, komisarz Reding. Zdenerwowały ją też oświadczenia firm telekomunikacyjnych,...

Smolarek zagra w Tuluzie?!

Euzebiusz Smolarek jest bliski transferu do francuskiej Ligue 1. Z doniesień Bilda wynika, że napastnik Racingu Santander na dniach podpisze kontrakt z Toulouse FC. Niemiecki dziennik powołuje się na środowe informacje hiszpańskiej prasy. AS pisze, że reprezentant Polski nie spełnił oczekiwań włodarzy klubu i latem może znaleźć nowego pracodawcę. Hiszpańscy dziennikarze zaznaczają, że klub z El Sardinero może zyskać na sprzedaży Smolarka, ponieważ cieszy się on uznaniem na europejskiej arenie ...

Smolarek o krok od Premier League!

Racing Santander chce wypożyczyć Euzebiusza Smolarka do zespołu Premier League, Bolton Wanderers. Po tym, jak całe lato klub użerał się z Polakiem, by wreszcie znaleźć mu jakiś klub, udało się w końcu ulokować Smolarka w Boltonie - pisze hiszpańska Marca. Faktycznie, światowe media często donosiły o zainteresowaniu Smolarkiem klubów ligi francuskiej czy portugalskiej, rozmowy kończyły się jednak fiaskiem ze względu na brak akceptacji warunków ze strony samego zawodnika. Teraz piłkarz jest już ...

Śmigłowce nie latają nad W. Brytanią

Ponad 30 helikopterów policji i służb sanitarnych w Wielkiej Brytanii zostało uziemionych. Taka decyzja została podjęta po tym,jak maszyna London Air Ambulance awaryjnie lądowała w Denham, w hrabstwie Buckinghamshire. Okazało się, że zawiódł system wewnętrznych wiatraków w helikopterze. Jego usterka może doprowadzić do nagłej utraty wysokości i stabilności. To z kolei może skończyć się tragedią. Problem dotyczy maszyn serii McDonnell Douglas 902. Charakteryzują się one tym, że nie mają śmigł...

Śmierć dwojga Polaków we wsch. Anglii

Zwłoki 42-letniej Marzeny K. znaleziono w poniedziałek w Thetford. Kobieta została skatowana na śmierć. Dzień wcześniej w szpitalu w Peterborough zmarł w wyniku dotkliwego pobicia 25-letni Piotr B. Thetford: Polka była w towarzystwie trzech rodaków Według popołudniówki Bury Free Press pokryte błotem zwłoki Polki znaleziono nad ranem w pobliżu Norwich Road, na ścieżce łączącej osiedle mieszkaniowe Abbey z centrum miasta Thetford. BBC podała, że Marzena K. miała w Polsce córkę i byłego mę...

Śledztwo ws. gestu Korwina-Mikkego

Wczorajszym gestem Janusza Korwin-Mikkego, który w studiu TVN24 wyciągnął rękę w faszystowskim pozdrowieniu, zajęła się prokuratura - dowiedział się dziennik.pl. Za propagowanie faszyzmu można spędzić w więzieniu nawet dwa lata. Pytanie tylko, czy znanemu z kontrowersyjnych zachowań byłemu liderowi Unii Polityki Realnej chodziło o to, czy też o kolejną prowokację. Wszystko wydarzyło się podczas dyskusji o zastąpieniu złotego przez euro. Janusz Korwin-Mikke, zdeklarowany przeciwnik Unii Europe...

Skazali szofera bin Ladena

Trybunał wojskowy w słynnej bazie Guantanamo na Kubie zaczął sądzić przetrzymywanych tam więźniów. Jako pierwszy przed sądem stanął Salim Hamdan - kierowca Osamy bin Ladena. Choć jego adwokaci przekonywali, że Jemeńczyk jest niewinny, a zeznania wymuszono torturami, to trybunał był innego zdania. Uznał kierowcę bin Ladena winnym zbrodni terroryzmu. Salim Hamdan jest pierwszym z ponad 80 więźniów oskarżonych o terroryzm, którzy niedługo staną przed wojskowym trybunałem. Do tej pory przetrzymyw...

Skandaliczna decyzja PZPN

Polonia Bytom dostała licencję na grę w ekstraklasie. To oznacza, że z marzeniami o grze pierwszej lidze pożegnał się Znicz Pruszków. Szef Komisji Odwoławczej ds. Licencji PZPN uważa, że ta decyzja była bezprawna i zamierza złożyć rezygnację. Pracuję w tym zawodzie 30 lat, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Brak słów! powiedział Życiu Warszawy prezes Znicza Marek Śliwiński. W poniedziałek obradująca po raz czwarty w sprawie Polonii Bytom Komisja Odwoławcza ds. Licencji dopuściła śląsk...

Siostry Radwańskie w Playboyu?

Urszula i Agnieszka Radwańskie to prawdziwe gwiazdy. Wczoraj były atrakcją męskiego turnieju tenisowego Porsche Open w Poznaniu. Zagrały mecz pokazowy, a wcześniej odpowiadały na pytania tłumu dziennikarzy. Padło też pytanie... o sesję dla Playboya! - czytamy w Fakcie. Tenisowymi siostrami interesują się nie tylko media. Ich menedżer Victor Archutowski zdradził, że prowadzi rozmowy z wieloma firmami, które chcą dobrze zapłacić za wykorzystywanie twarzy Agnieszki i Uli. Ich zdjęcia (pewnie nie t...

Sikorskiego zabili Polacy?

Jak i dlaczego zginął generał Władysław Sikorski? Te pytania nurtują historyków od wielu lat. Nie było żadnej katastrofy lotniczej pod Gibraltarem. Był bunt. Generała Sikorskiego i grono jego bliskich współpracowników zabili członkowie polskiej grupy likwidacyjnej - pisze na swoich stronach internetowych Wprost. Zdaniem tygodnika, polskich zamachowców na Gibraltar przerzucili Anglicy. Oni również, po dokonaniu zbrodni, bezpiecznie odtransportowali Polaków. Anglicy dokonali też mistyfikacji z ka...

Sensacyjne powołania Beenhakkera

Na tę chwilę polscy piłkarze czekali z wielką niecierpliwością. Zaczyna się nowe rozdanie. Czas zapomnieć o nieudanym Euro, trzeba iść przed siebie. Wiemy już, którzy reprezentanci Polski będą walczyć o mundial, który za dwa lata odbędzie się w RPA. Leo Beenhakker podał kadrę na dwa pierwsze mecze - ze Słowenią i San Marino. Jest kilka niespodzianek. Leo Beenhakker zwołał konferencję w warszawskim hotelu Westin. Przez pierwsze 30 minut Holender tłumaczył swoją decyzję o zawieszeniu Boruca, Dudk...

Sensacja! Kurator wkroczył do PZPN

To prawdziwa sensacja. Minister sportu miał już dość władz PZPN i zamieszania im towarzyszącego. Mirosław Drzewiecki złożył wniosek o zawieszenie w czynnościach wszystkich władz związku do Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim, a ten wyznaczył kuratora. Został nim Robert Zawłocki, były wiceprzewodniczący Wydziału Dyscypliny. W tej sytuacji nie wiadomo, kiedy odbędą się wybory nowego prezesa. Czy to już koniec zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej? Minister Drzewiecki najwy...

Senatorowie USA za planem Paulsona

Jest nadzieja dla upadającej amerykańskiej gospodarki. Senat przyjął poprawiony plan ratowania banków. Podstawowe założenie - wykupienie złych inwestycji od bankierów za 700 miliardów dolarów - pozostaje bez zmian. Politycy dorzucili jednak zmiany w systemie podatkowym, które mają sprawić, że Republikanie poprą cały pakiet. Zniżki podatkowe dla inwestujących w ekologiczną energię, dla firm inwestujących w rozwój technologiczny, a także możliwość odliczenia podatków stanowych i lokalnych od płac...

Selekcja uczniów w polskiej szkole

W polskich szkołach panuje segregacja. Dzieci biedniejszych rodziców już na początku kariery szkolnej są oddzielane od zamożniejszych kolegów, a zdolniejsze idą do jednej klasy z równie zdolnymi. Takie ustalenia znajdą się w raporcie o stanie oświaty, przygotowywanym przez naukowców i pedagogów skupionych w konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość. Wiele razy słyszałam od dzieci, które przyszły do mojej szkoły, że czegoś nie umieją, bo w podstawówce były w tej gorszej klasie. Na pytanie, kto w...

Selby: 16 tysięcy na polskie książki

Władze samorządowe w Selby, w północnym Yorkshire, przyznały dotację miejskiej bibliotece na zakup polskich książek. Imigranci z Polski mogą już sięgać po lekturę w swoim ojczystym języku. Selby District Council zdecydował się przeznaczyć fundusze na polskie książki ze względu na rosnące potrzeby czytelnicze wśród rodzin, które osiedliły się na terenie miasta. - Jesteśmy bardzo dumni, że możemy pozwolić sobie na wzbogacenie naszej kolekcji, i wyjść naprzeciw lokalnej społeczności w Selby i inn...

Seks w domach publicznych za and#163;15

Domy publiczne w stolicy Wielkiej Brytanii oferują usługi prostytutek za 15 funtów. Tak wynika ze specjalnego raportu, który powstał na podstawie sondażu przeprowadzonego w londyńskich przybytkach. Aż 85 proc. z nich znajduje się w dzielnicach mieszkalnych, w prywatnych domach. W niektórych trzeba zapłacić dodatkowo 10 funtów, jeśli klient nie chce używać prezerwatywy. Dane te przeraziły autorów raportu, organizację Poppy Project, której głównym zadaniem jest szeroko pojęta edukacja seksualna w...

Schetyna: Z PZPN-em trzeba ostro!

Tylko godzinę spędził Mirosław Drzewiecki na rozmowach z zawieszonym przez kuratora zarządem PZPN. Potem wyraźnie zdenerwowany wybiegł z budynku. Rzucił tylko, że musi zagłosować w Sejmie. Jednak jak ustalił DZIENNIK, pojechał wprost do Grzegorza Schetyny, któremu zdał relację z rozmów w PZPN. Mirosław Drzewiecki nie pojawił się w Sejmie nawet przez chwilę. Głosowania, którymi się wykręcał, skończyły się tuż przed południem. Z informacji DZIENNIKA wynika, że spotkał się poza parlamentem z wicep...

Schetyna: Pokryjemy wszystkie straty

25 milionów złotych poszło już z puli rządowej na odszkodowania dla ofiar trąby powietrznej. Ale jak zapewnia wicepremier Grzegorz Schetyna, to nie koniec pomocy. Pokryjemy straty w 100 procentach - zapewnia wiceszef rządu i minister spraw wewnętrznych. Pomagamy w 100 procentach, pomagamy naprawić dach czy budynki gospodarcze - mówi Grzegorz Schetyna. Jak ocenia, na odszkodowania pójdzie w sumie 50 milionów złotych. Połowę tej kwoty rząd już wypłacił. Wszystkie straty będą zniwelowane przez Sk...

SB sfałszowała akta ks. Popiełuszki

Komunistyczna Służba Bezpieczeństwa nawet we własnych, resortowych aktach nie chciała przyznać się do zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. W aktach osobowych trzech morderców wpisano, że zostają zwolnieni nie za morderstwo, a za samowolne oddalenie się ze służby. Ich przełożony stracił zaś pracę za brak nadzoru nad funkcjonariuszami - podaje TVP Info. SB cynicznie zadbała, żeby w aktach funkcjonariuszy, odpowiedzialnych za śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, zdjąć z siebie odpowiedzialność...

SB robiła z Bartoszewskiego agenta

Bezpieka chciała skompromitować Władysława Bartoszewskiego. W tym celu rozprowadzano sfałszowane materiały o tym, że jest jej agentem - donosi Gazeta Wyborcza. Informacje o akcji przeciwko profesorowi prowadzonej na początku lat 70. ujawniono w katalogu IPN na temat osób publicznych. Fałszywki rozprowadzano najprawdopodobniej przez agentów SB. Pisane były na maszynie z odręcznym, podrobionym podpisem Bartoszewskiego. Celem operacji SB było skompromitowanie Bartoszewskiego w środowisku dziennika...

Sarkozy prosi o pomoc Donalda Tuska

Unijni politycy spotkają się szczycie w Brukseli już za kilkanaście godzin. Telefoniczne konsultacje jednak wciąż trwają. Do premiera Donalda Tuska zadzwonił prezydent Francji, Nicolas Sarkozy. Poprosił o pomoc w przekonaniu unijnych polityków, by nie nakładali na Rosję żadnych sankcji. Prezydent Francji chce jak najlepiej przygotować unijnych przywódców do szczytu w Brukseli. Dlatego konsultuje się z nimi - powiedział Mariusz Handzlik, dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydent...

Sarkozy o Kaczyńskim: Tchórz!

To bezprecedensowy atak na polską głowę państwa. Tym bardziej bolesny, że ze strony konserwatywnego sojusznika. Prezydent Kaczyński dał nam słowo i powinien go dotrzymać! Europa ma już dość tchórzliwych przywódców - mówił pełen złości Nicolas Sarkozy w Parlamencie Europejskim. Na koniec wezwał polskiego prezydenta do ratyfikacji traktatu lizbońskiego i wziął w obronę Lecha Wałęsę. Sarkozy nie wdawał się w dyplomatyczne subtelności. Mówił ostro i dobitnie, nie kryjąc złości na polskiego prezyden...

Samoloty cudem uniknęły zderzenia

60 sekund - tylko tyle dzieliło dwa pasażerskie samoloty od zderzenia dziesięć kilometrów nad oceanem w rejonie Karaibów. Rosyjski jumbo jet i amerykański boeing 737 z niewiadomych przyczyn leciały wprost na siebie. Piloci obu maszyn zmienili kurs lotu dosłownie w ostatniej chwili. Gdyby samoloty się zderzyły, zginęłoby kilkaset osób. Boeing 737 linii Delta ze 152 pasażerami na pokładzie leciał z Nowego Jorku na wyspę Trynidad. Z nieustalonych jeszcze przyczyn na północ od Portoryko na tej same...

Samolot z Polakami już w Polsce

Są już w Polsce. 96 naszych rodaków, Gruzinów polskiego pochodzenia oraz Czechów wylądowało o 6.15 na Okęciu. Ze stolicy Armenii wystartowali z opóźnieniem, dopiero o 3 w nocy. Maszyna miała opóźnienie, bo sam konwój busów z naszymi rodakami uciekającymi przed wojną dojechał do Armenii mocno spóźniony. Do Warszawy przylecieli nie tylko Polacy, ale również grupa Czechów. Na pokładzie maszyny zabrakło miejsc dla 86 osób, które dotarły do stolicy Armenii w konwoju. Zostały one umieszczone w hotela...

Sąd w Poznaniu: Dożywocie dla Jakuba T. podtrzymane

Sąd Okręgowy w Poznaniu na posiedzeniu dostosowawczym podjął decyzję, że Jakub T. odbędzie karę w takim wymiarze, jak orzekł sąd w Exeter. Sędzia uznał, że jest zobowiązany brytyjskim wyrokiem. Za karę podlegającą wykonaniu uznano podwójne dożywocie. Utrzymano też zastrzeżenie, że Jakub T. może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po upływie 9 lat. To właśnie o taką karę wnioskowała prokuratura. Obrońcy chcieli, aby sąd, podejmując decyzję, zmodyfikował wyrok, dostosowując go do tych granic...

Sąd F1 nie anulował kary Hamiltonowi

To był spisek! Tak decyzję o odebraniu Lewisowi Hamiltonowi zwycięstwa w Grand Prix Belgii skomentowali szefowie McLarena, którzy błyskawicznie złożyli odwołanie. Sąd Apelacyjny Formuły 1 nie zdecydował się jednak anulować kary. Oznacza to, że przewaga Brytyjczyka nad drugim w klasyfikacji generalnej Felipe Massą wynosi teraz nie siedem, a zaledwie jeden punkt. Hamilton stracił zwycięstwo za ścięcie ostatniego zakrętu podczas walki z Kimim Raikkonenem. Po dokładnej analizie zajścia już po wyści...

Są dowody, że to Rosja zaczęła wojnę

Gruzja i Rosja znów licytują dowodami, kto kogo w sierpniowym konflikcie napadł. Wydaje się, że w ostatnim starciu wygrywają Gruzini, którzy zaprezentowali nagrania rozmów telefonicznych południowoosyjskiej straży granicznej. Taśmy dobitnie świadczą o tym, że to rosyjskie czołgi przekroczyły granicę zbuntowanej republiki na 20 godzin przed gruzińską inwazją na Osetię w nocy z 7 na 8 sierpnia. Do gruzińskich nagrań dotarł nowojorski dziennik New York Times. Zapis rozmowy wprost sugeruje, że to R...

Rzucili się na czarnoskórego żużlowca

Antonio Lindbaeck, Szwed z brazylijskimi korzeniami, do tej pory czerpał z żużla przyjemność, a teraz chce kończyć karierę. Wszystko przez to, że musiał uciekać przed grudziądzkimi kibolami, którzy przez cały mecz lżyli go i wygwizdywali. Startowałem w wielu krajach Europy, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem - mówi rozgoryczony Lindbaeck. Wszystko wydarzyło się podczas meczu ligowego w Grudziądzu. W barwach gości z Rybnika pojechał Antonio Lindbaeck. Wygrał trzy biegi, został jednym z boh...

Rząd: Zmusimy pedofilów do leczenia

Kilka tygodni temu Polską wstrząsnęła historia dziewczyny z Siemiatycz, gwałconej przez kilka lat przez własnego ojca. Premier Donald Tusk zapowiedział wtedy zaostrzenie kar dla zboczeńców, z kastracją farmakologiczną włącznie. Dzisiaj rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla pedofilów. Z kastracji zrezygnowano, ale zastąpiono ją przymusowym leczeniem farmakologicznym. Według projektu ustawy, który przyjął dzisiaj rząd, sąd będzie musiał orzec obowiązkowe leczenie sprawców gwałtów na ...

Rząd wie, jak ściągnąć emigrantów do kraju

Zespół doradców premiera Donalda Tuska pod przewodnictwem Michała Boniego opracował program zadań, których realizacja ma sprawić, że do Polski zaczną wracać emigranci zarobkowi. Projekt Boniego jest szczegółowo rozpisaną tabelką zadań z adnotacjami, co, kiedy i w jaki sposób ma zostać osiągnięte, aby emigranci zaczęli wracać do kraju. - Nie chodziło nam o stworzenie naiwnego programu ściągania emigrantów, ale o kompleksowe działanie pomagające podjąć decyzję o powrocie - tłumaczy na łamach Ga...

Rząd wie, jak ściągnąć emigrantów

Zespół doradców premiera Donalda Tuska pod przewodnictwem Michała Boniego opracował program zadań, których realizacja ma sprawić, że do Polski zaczną wracać emigranci zarobkowi. Projekt Boniego jest szczegółowo rozpisaną tabelką zadań z adnotacjami, co, kiedy i w jaki sposób ma zostać osiągnięte, aby emigranci zaczęli wracać do kraju. - Nie chodziło nam o stworzenie naiwnego programu ściągania emigrantów, ale o kompleksowe działanie pomagające podjąć decyzję o powrocie - tłumaczy na łamach Ga...

Rząd postawi elektrownię atomową

Już za kilka lat zabraknie nam prądu, dlatego resort gospodarki ma plan: zamierza postawić w Polsce elektrownie atomowe. Według dziennika Polska najbardziej rozważane są dwie lokalizacje: Żarnowiec na Pomorzu i Klempicz w Wielkopolsce. Jak rząd chce ugłaskać przyszłych sąsiadów elektrowni? Niższymi rachunkami za prąd. Prąd z pierwszej elektrowni miałby popłynąć w 2020 roku. Kilka lat później ruszyłaby kolejna. Ale już jesienią rząd rozpocznie kampanię informacyjną, między innymi w telewizji i n...

Rząd nic nie robi w obliczu kryzysu

W sytuacji załamania się giełdy, złotego czy eksportu, urzędnicy rozłożą ręce. W dwóch resortach, które powinny o tym pomyśleć, nie przygotowano żadnych procedur osłabiających skutki krachu docierającego z USA do Europy. Dziennik.pl pytał o analizy w ministerstwie gospodarki i resorcie finansów. Ani w departamencie analiz, ani w komórkach prognoz i rozwoju gospodarki nikt nie przygotowuje takich dokumentów - usłyszeliśmy w biurze prasowym ministerstwa gospodarki. Na pytanie, który z resortów po...

Rząd Browna uratuje jutro 4 banki

W poniedziałek rząd brytyjski rozpocznie największą w historii Wielkiej Brytanii operację ratunkową wobec czterech największych banków w kraju: HBOS, Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB i Barclays Bank - poinformował The Sunday Times w swoim najnowszym wydaniu. Według The Sunday Timesa, te cztery banki domagają się pomocy w łącznej wysokości 35 mld funtów szterlingów (60,5 mld dol). Rząd stałby się większościowym udziałowcem co najmniej 2 banków - HBOS i Royal Bank of Scotland. Największej pom...

Rząd Browna ratuje osiem banków

Brytyjski rząd przeznaczy 250 miliardów funtów, by uratować banki przed bankructwem. W praktyce będzie to oznaczało częściową nacjonalizację takich gigantów, jak HSBC czy Royal Bank of Scotland. Brytyjski rząd zapowiedział, że przeprowadzi częściową nacjonalizację najważniejszych banków, aby przywrócić stabilność systemu finansowego. Program obejmie osiem banków: Abbey, Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland i Standard Chartered. 200 miliardów f...

Rynek usług lotniczych ma kłopoty

Przynajmniej 45 europejskich portów lotniczych przed końcem roku straci wszystkie planowe połączenia. Na całym świecie zamkniętych zostanie ponad 200 lotnisk. Linie operujące w Unii Europejskiej zaoferują klientom o 83 tysiące mniej lotów. Taką ponurą wizję rynku lotniczego snuje Daily Telegraph. Według ostatnich doniesień OAG (Official Airline Guide), zapotrzebowanie na usługi linii lotniczych na całym świecie sukcesywnie spada. W związku z tym operatorzy są zmuszeni do likwidowania połączeń. ...

Rusza Polska Liga w Birmingham

W najbliższą niedzielę 14 września, o godz. 14.00 na boiskach kompleksu Aston Park w Birmingham rozpocznie się II Edycja Polskiej Ligi Piłki Nożnej 6-A-Side. W tym roku Liga z Birmingham przystępuje wzmocniona dzięki umowie sponsorskiej podpisanej z firmą Witamin Shop. Do rozgrywek zgłosiło się16 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy. Podczas losowania, które odbyło się 30 sierpnia, zostały rozstawione drużyny, które w pierwszej edycji zajęły czołowe miejsca. Dzięki temu mistrz i ...

Rosyjscy sataniści zjedli metalowców

Wydawać by się mogło, że takie akcje dzieją się tylko w horrorach i to jeszcze pisanych przez chorych autorów. Tymczasem ośmiu satanistów z okolic Jarosławia w Rosji zadźgało, poćwiartowało i zjadło ciała czterech nastolatków, kojarzonych ze środowiskiem fanów muzyki heavy metalowej. Trzy dziewczyny i chłopak w wieku 16-17 lat - fani muzyki metalowej - nie przypuszczali, że taki los zgotują im starsi koledzy. Wszystko zaczęło się od imprezy w domku nad Wołgą koło Jarosławia. To właśnie tam sata...

Rosyjscy muzealnicy kradną eksponaty

Muzealnicy, którzy okradają swe placówki, zamiast strzec eksponatów jak oka w głowie? Takie rzeczy tylko w Rosji. Według rządowej komisji, która sprawdza stan muzeów, z wystaw skradziono przedmioty warte miliony dolarów. A nie wszystkie placówki jeszcze sprawdzono. Muzealnicy kradną co się da - broń, medale z II wojny światowej, dzieła sztuki czy biżuterię. Eksponaty sprzedają na czarnym rynku za grube pieniądze. Wszystko przez chaos - twierdzi telewizja CNN. Nie ma komputerowych katalogów, wię...

Rośnie liczba bezrobotnych na Wyspach

W Wielkiej Brytanii liczba bezrobotnych zarejestrowanych do pobierania zasiłków wzrosła w czerwcu o 15,5 tys., co jest najwyższym miesięcznym przyrostem od 15 lat - wynika z danych Narodowego Biura Statystycznego. Zasiłek dla bezrobotnych pobiera w Wielkiej Brytanii 840 tys. osób, co jest najwyższą liczbą od grudnia 1992 roku. W proporcji do ogółu zatrudnionych stanowi to 2,6 proc. Czerwiec był 5. z rzędu miesiącem, w którym przybyło bezrobotnych. Jednocześnie ONS skorygował w górę o 9 tys. osó...

Rosjanie: Ekipa TVP przyjechała mącić

Spędzili noc w rosyjskiej niewoli. Ale wreszcie, po wielu godzinach negocjacji, dziennikarze Telewizji Polskiej - aresztowani wczoraj przez rosyjskich żołnierzy w Osetii Południowej - są wolni. Zza krat wyszli tuż po godzinie ósmej. Powiedziano nam, że pochodzimy z kraju wrogiego wobec Federacji Rosyjskiej, współpracujemy ze służbami i przyjechaliśmy mącić - powiedział jeden z aresztowanych, Dariusz Bohatkiewicz. Dosłownie 5 minut temu zostaliśmy przewiezieni przez żołnierzy Wspólnoty Niepodleg...

Rosjanie zbudują tarczę na Białorusi

Po podpisaniu przez Polskę i Czechy umów o budowie amerykańskiej tarczy antyrakietowej Rosjanie nie chcą biernie czekać na rozwój wypadków. Dziś zaczynają rozmowy o instalacji swojego systemu obrony przeciwrakietowej na Białorusi. Plany rozmieszczenia rakiet na Białorusi to jeden z głównych tematów poniedziałkowej wizyty premiera Rosji Władimira Putina w Mińsku. Przywódcy obu państw mają także rozpatrzeć przedsięwzięcia w sferze technicznego wyposażenia wspólnej regionalnej grupy wojsk - inform...

Rosjanie zbombardowali port w Gruzji

Prezydent Miedwiediew i premier Putin zapowiadali krwawy odwet. I niestety dotrzymali słowa. Rosyjsko-gruzińskie walki nie toczą się już tylko w Osetii Południowej. Rząd Gruzji twierdzi, że kilkanaście rosyjskich samolotów zaatakowało port Poti. Prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili ma wkrótce ogłosić stan wojenny. W nocy ewakuowano rządowe budynki w stolicy Gruzji - Tibilisi. Postanowił tak rząd, kiedy w stronę miasta wystartowały rosyjskie samoloty. Wojna Rosji z Gruzją wylała się już poza g...

Rosjanie wracają na Kubę

Rosjanie zapowiadają, że Moskwa może niebawem wysłać swoich żołnierzy na Kubę. Taką deklarację złożył wiceszef parlamentarnej komisji spraw zagranicznych Andriej Klimow. To kolejny tym razem oficjalny sygnał o możliwym powrocie Rosji na Kubę. Deputowany prokremlowskiej partii Jedna Rosja tłumaczył w sobotę, że byłaby to odpowiedź Moskwy na plany rozmieszczenia elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Czechach i Polsce lub - jeśli Waszyngton nie dogada się z Warszawą - na Litwie. Musimy...

Rosjanie rzucili na kolana Manchester Utd!

Manchester United to triumfator Ligi Mistrzów. Zenit St. Petersburg to sensacyjny zdobywca Pucharu UEFA. Przed dzisiejszym meczem wszyscy zadawali sobie jedno pytanie - czy rosyjski nowicjusz na międzynarodowych salonach poradzi sobie z piłkarską legendą z Anglii? Zenit jak najbardziej sobie poradził i pokonał Czerwone Diabły: 2:1. Superpuchar trafi do Rosji i to jak najbardziej zasłużenie. Manchester United, którego zawodnikiem jest polski bramkarz Tomasz Kuszczak, po raz trzeci grał o Superpu...

Rosjanie podburzają ukraiński Krym

Czy Krym idzie w ślady separatystycznych republik Gruzji? Dziś parlament tego ukraińskiego regionu poparł niepodległość Abchazji i Osetii Południowej. Zrobił to w związku z aktem agresji zbrojnej, przeprowadzonej przez kierownictwo Gruzji. Zaapelował przy tym do Rady Najwyższej Ukrainy, by zrobiła to samo. Zaledwie dzień wcześniej prezydent Ukrainy ostrzegł, że Rosja podburza Krym. Nie dla faszyzmu na Kaukazie!, Nie dla NATO - Tak dla Rosji i Chwała zwycięskiemu narodowi rosyjskiemu - tak skand...

Rosjanie mogą już szturmować Tbilisi

Na wieść o zbliżających się do Gori rosyjskich czołgach karetki zaczęły wywozić rannych ze szpitali, a cywile rzucili się do ucieczki. Wycofali się też gruzińscy żołnierze. Miasto jest opustoszałe, rosyjskie czołgi bez przeszkód mogą dojechać stąd do Tbilisi. Ale Rosjanie twierdzą, że nie zajęli Gori. Gruzińskie wojska przegrupowują się i ciągną w kierunku stolicy kraju. Trwają przygotowania do obrony miasta. Czasu jest mało, bowiem 60 kilometrów, jakie dzielą Gori i Tbilisi, rosyjskie czołgi p...

Rosja: Mamy rakietę przeciwko tarczy

Przetestowaliśmy pocisk, który przełamie amerykańską tarczę antyrakietową - ogłasza światu Moskwa. Rosyjskie wojsko zapewnia, że test zakończył się sukcesem. Międzykontynentalny pocisk Topol RS-12M ma zasięg ponad 10 tysięcy kilometrów. Przetestowany przez Rosjan rakietowy pocisk balistyczny ma być odpowiedzią na amerykańską tarczę antyrakietową, której elementy rozmieszczone zostaną między innymi w Polsce i Czechach. Rakietę wystrzelono z kosmodromu Plesieck leżącego 800 kilometrów na północ o...

Rosja wysyła okręty przeciwko NATO

Rosja wysłała na Morze Czarne kolejne okręty wojenne. Oficjalnie po to, by zapobiec przemytowi broni i kontrolować zachowanie okrętów NATO, w tym polskiej fregaty. Moskwa ostrzegła też, że Pakt nie może już dosłać tam - jak planował - kolejnych jednostek, bo zabraniają tego międzynarodowe umowy. Chodzi o porozumienie dotyczące cieśnin Morza Czarnego. Wyporność statków płynących po tym akwenie, a należących do państw, które nie mają tutaj wybrzeża, nie może przekraczać 45 tysięcy ton. A wypornoś...

Rosja stworzy Legię Cudzoziemską

20 tysięcy żołnierzy, przygotowanych, by w okamgnieniu znaleźć się w każdym zakątku świata. 300 samolotów i helikopterów. Bazy na granicach kraju. Tak mają wyglądać siły szybkiego reagowania, które tworzy rosyjska armia. Rosyjski niedźwiedź chce pokazać, że może toczyć wojnę nie tylko na swoim terytorium - komentują znawcy. A zdolna do tego była dotychczas tylko francuska Legia Cudzoziemska i amerykańscy marines. Elitarna jednostka będąca w ciagłej gotowości bojowej ma być utworzona na bazie is...

Rosja kończy inwazję na Gruzję!

To koniec wojny. Wydałem rozkaz o zakończeniu operacji militarnej w Gruzji - ogłosił rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew. Nie wiadomo jeszcze, czy Rosja przystąpi do warunków rozejmu zaproponowanych przez Gruzję i Unię Europejską. Pewne jest jedno - Rosjanie wstrzymują ataki. Gruzini mogą odetchnąć z ulgą. Decyzję prezydenta Rosji oficjalnie potwierdza Kreml. Dmitrij Miedwiediew ogłosił zakończenie wojny, gdy do Moskwy z misją pokojową zmierzał prezydent Francji Nicolas Sarkozy, a do Tbi...

Rosja i Gruzja wymieniają się jeńcami

Rosjanie i Gruzini wymieniają się jeńcami wojennymi. W mieście Igoeti - 45 kilometrów od stolicy Gruzji, Tbilisi - wojskowi obu stron konfliktu wypuszczają w swoją stronę więźniów. Nieufność jest jednak duża. Trwają kłótnie, kto ma wydać nieprzyjacielowi więcej żołnierzy. Według gruzińskiego portalu Civil.Ge, Rosjanie ustalili, że chcą dwunastu swoich żołnierzy za piętnastu schwytanych Gruzinów. Strona gruzińska nie może się zdecydować, ale najwyraźniej żąda większej liczby swoich. Zdaniem age...

Rosja chce wyrzucić polską ambasadę

Władze Rosji chcą usunąć ambasadę RP w Moskwie z centrum rosyjskiej stolicy - donosi dziennik Nowyje Izwiestija. Moskwa twierdzi, że nie ma żadnych dokumentów świadczących, że budynek ambasady i teren pod nią należy do Polski. Dlatego nasi dyplomaci będą musieli się wynieść. Powołując się na źródło w rosyjskim MSZ gazeta podaje, że za kilka lat wygasa dzierżawa działki w centrum Moskwy, na której znajdują się budynki polskiej placówki. W zamian rosyjskie władze proponują, by polscy dyplomaci pr...

Ronaldo się kaja i zostaje w Man Utd

Cristiano Ronaldo postanowił zakończyć zamieszanie wokół swojej osoby i w końcu jasno wyraził plany na przyszłość. Portugalczyk przyznał, że zamierza pozostać w Manchesterze United. Decyzję podjął po rozmowie z menedżerem Czerwonych Diabłów Alexem Fergusonem. Przez całe lato prasa, szczególnie hiszpańska, bombardowała kibiców doniesieniami na temat gry Cristiano Ronaldo w Realu Madryt. Spekulacje podsycał sam zawodnik, który raz mówił o chęci gry w Hiszpanii, a innym razem kategorycznie temu za...

Ronaldinho w AC Milan

Brazylijski gwiazdor piłkarski Ronaldinho przechodzi z Barcelony do AC Milan, który zapłaci za niego 21 milionów euro. Kontrakt zostanie podpisany do 2011 roku. O tym transferze poinformował włoski klub. Ronaldinho w 2006 roku wygrał z Barceloną Ligę Mistrzów. Jednak w ostatnich sezonach z powodu zdrowotnych problemów występował sporadycznie. Nowy trener Barcelony Pepe Guardiola zezwolił Brazylijczykowi na szukanie nowego klubu. Ronaldinho jest kolejnym wzmocnieniem AC Milan. Wcześniej kontrak...

Romska ofiara szkolnej dyskryminacji

Celina ma 19 lat, jest w czwartym miesiącu ciąży, nie ma ani wykształcenia, ani pracy. Jest romską dziewczyną z Wałbrzycha. To jedna z ofiar systemu, który przez lata pozbawiał cygańskie dzieci prawa do wykształcenia i odbierał im szanse na integrację. W rozmowie z Dziennikiem przerywa milczenie, opowiadając o rasizmie, szykanach i zsyłce do szkoły specjalnej. Chciałabym, aby moje dziecko miało lepsze dzieciństwo niż ja - opowiada. W Polsce przez lata tworzono specjalne klasy getta dla Romów, a...

Rolnicy zarabiają ponad średnią krajową

Gdy Polska wchodziła do Unii, mówiono, że jej rolnictwo jest balastem, ale po czterech latach członkostwa liczby mówią same za siebie: przemysł agrarny nie tylko wychodzi z dołka, ale w ciągu ostatnich lat stał się jedną z pięciu najlepiej opłacanych branż w polskiej gospodarce. Badania portalu money.pl szacują przeciętny miesięczny zarobek rolnika na poziomie 3,5 tysięcy złotych - o 500 złotych więcej niż wynosi średnia krajowa. Koniec mitu o biednej wsi to efekt wysokich cen żywności i unijny...

Robią interes na rzeźniku Bałkanów

Do największych atrakcji turystycznych Belgradu takich jak twierdza Kalemegdan czy cerkiew św. Sawy dołączyła nowa. Już za kilka dni spragnieni wrażeń przybysze będą mogli ruszyć w podróż śladami Radovana Karadżicia. Choć minęło ledwie kilka dni, odkąd były przywódca Serbów bośniackich znalazł się w ONZ-owskim areszcie w Hadze, obrotni przewodnicy już zwietrzyli interes. Zainspirowały ich setki zagranicznych dziennikarzy, którzy po aresztowaniu Karadżicia zalali Belgrad. Lwia część nie postawił...

Rice w Gruzji: To nie jest rok 1968

Koniec wojny staje się faktem. Podpisałem porozumienie o wstrzymaniu ognia - ogłosił prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili. Odwiedzająca Tbilisi amerykańska sekretarz stanu potwierdziła, że zawieszenie broni podpisze też Rosja i zażądała natychmiastowego wycofania rosyjskich sił z Gruzji. Zaatakowano Gruzję. Rosyjskie siły muszą opuścić Gruzję w tej chwili - podkreśliła Condoleezza Rice. To już nie jest rok 1968 - dodała. Micheil Saakaszwili określił Rosjan mianem barbarzyńców, którzy od wielu ...

Republikanie: Obama zna terrorystów

Kampania prezydencka w USA robi się coraz brutalniejsza. Kandydatka Republikanów na wiceprezydenta oskarżyła Baracka Obamę o to, że przyjaźni się z terrorystami. Sarah Palin mówiła na wiecu w Kolorado, że faworyt Demokratów miał związek z organizacją podkładającą bomby. Przemawiając w mieście Englewood Palin powołała się na artykuł w dzienniku New York Times, którego autor badał powiązania Obamy z Billem Ayersem, byłym członkiem radykalnej organizacji Weather Underground, który teraz jest profe...

Rekordowy eksport broni z Wlk. Bryt.

Dzięki dużej transakcji z Arabią Saudyjską Wielka Brytania stała się w 2007 r. światowym rekordzistą pod względem zamówień na dostawy broni i sprzętu wojskowego - informuje w sobotę dziennik The Guardian, powołując się na oficjalne dane. Łączna suma nowych zamówień otrzymanych przez brytyjskie koncerny zbrojeniowe wyniosła 10 mld funtów, co stanowi jedną trzecią ogółu nowych światowych zamówień na sprzęt wojskowy w ub. roku. Najwięcej korzyści z kontraktów na dostawy broni osiągnęły BAE Systems...

Rekord świata Bolta w biegu na 100 m

Jamajczyk Usain Bolt czasem 9,69 ustanowił rekord świata i został mistrzem olimpijskim w biegu na 100 m. Wynik mógłby być jeszcze lepszy, ale Bolt ostatnie 20 metrów przebiegł już na pełnym luzie, rozkładając ręce w geście triumfu. Boltk poprawił o 0,03 własne osiągnięcie z 31 maja tego roku z Nowego Jorku. W finale olimpijskim 21-letni sprinter wyprzedził Richarda Thompsona z Trynidadu i Tobago oraz Amerykanina Waltera Dixa. Wyniki: 1. Usain Bolt (Jamajka) - 9,69 (rek. świata) 2. Richard ...

Real już rezygnuje z walki o Ronaldo

Do działaczy Real Madryt wreszcie dotarło, że Cristiano Ronaldo zostanie w Manchesterze United przynajmniej do końca sezonu. Ramon Calderon, prezydent Królewskich powiedział, że jedynym poważnym wzmocnieniem klubu ze stolicy Hiszpanii będzie w tej sesji transferowej Rafael van der Vaart. Rafael to pierwszy zawodnik kupiony przez nas tego lata. I prawdopodobnie ostatni - powiedział Calderon. Ale być może przedwcześnie, bo według angielskich gazet sir Alex Ferguson już zaprzestał walki o pozos...

Rastafarianie muszą palić

Rastafarianie muszą palić marihuanę, żeby się modlić. Dlatego mogą posiadać jej więcej niż inni orzekł włoski Sąd Najwyższy. Orzeczenie sądu dotyczyło 40-letniego mieszkańca miasta Perugia, wobec którego sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok czterech miesięcy więzienia za posiadanie prawie 100 gramów marihuany. Taka ilość wystarczy spokojnie na 70 skrętów. Sąd Najwyższy wyrok ten uchylił, przychylając się do argumentacji mężczyzny, który wyjaśnił, że jemu jako wyznawcy religii rastafariańskie...

Rakotwórcze buty z Chin w Europie

Ponad 1,7 miliona par rakotwórczych butów, prawdopodobnie z Chin, skonfiskowała włoska Gwardia Finansowa we Florencji. Akcja o kryptonimie toxic shoes, czyli toksyczne buty, zakończyła się pełnym sukcesem i... po raz kolejny przeraziła Europę. To kolejny chiński towar, który jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Skórzane buty to podróbki znanych firm. Były sprzedawane przede wszystkim w chińskich sklepach na terenie całych Włoch. Kiedy poddano je analizie laboratoryjnej, znaleziono w nich szk...

Rakiety Patriot będą chronić Warszawę

W środę sekretarz stanu USA Condoleezza Rice i Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, podpiszą porozumienie w sprawie tarczy antyrakietowej. DZIENNIK dowiedział się, że już za kilka miesięcy bateria obrony powietrznej Patriot będzie prawdopodobnie broniła Warszawy. Taka lokalizacja ma znaczenie wojskowe, ale także symboliczne: w sposób szczególny podkreśla znaczenie polityczne stacjonowania w naszym kraju garnizonu wojsk amerykańskich - mówi DZIENNIKOWI Stanisław Komorowski, wiceszef MON....

RAF uhonorował 112-latka

Na cześć najstarszego mieszkańca UE, a zarazem najstarszego Brytyjczyka, 112-letniego Henry'ego Allingham'a, RAF zorganizował pokaz samolotów uczestniczących w bitwie powietrznej o W. Brytanię. W pokazie, zorganizowanym z okazji przypadających w piątek urodzin mężczyzny, uczestniczyły m.in. myśliwce Spitfire i Hurricane oraz bombowiec Lancaster. Zaplanowany skok spadochronowy zespołu akrobatycznego RAF-u Falcons został odwołany z powodu niskiego pułapu chmur, ale akrobaci przywieźli helikopter...

Radwańska zagra z Kuzniecową o ćwierćfinał

Swietłana Kuzniecowa będzie rywalką Agnieszki Radwańskiej w 1/8 finału Wimbledonu, turnieju wielkoszlemowego rozgrywanego n kortach trawiastych w Londynie (pula nagród 11,812 mln euro). W piątek Rosjanka pokonała Barborę Zahlavovą Strycovą 6:2, 6:4. Swietłana Kuzniecowa (nr 4) gładko rozprawiła się ze Strycovą (109 WTA) w swoje 23 urodziny. W pierwszym secie gra toczyła się w powolnym tempie, żadna z zawodniczek nie pokazywała nic ciekawego, aż do szóstego gema, w którym Czeszka nie wykorzystał...

Radwańska za słaba na Serenę

Agnieszka Radwańska odpadła z Wimbledonu! W ćwierćfinale lepsza do naszej najlepszej tenisistki okazała się Amerykanka Serena Williams, która pewnie wygrała w dwóch setach. O ile w pierwszym Isia walczyła z nią jeszcze jak równy z równym, to w drugim na korcie istniała już tylko Amerykanka. 19-letnia tenisistka z Krakowa po raz drugi w karierze osiągnęła w Wielkim Szlemie ćwierćfinał, a poprzednio udało jej się to w styczniowym Australian Open. Agnieszka Radwańska - Serena Williams 4:6, 0:6 I...

Radwańska w ćwierćfinale Wimbledonu

To był prawdziwy horror! Agnieszka Radwańska w decydującym secie meczu czwartej rundy Wimbledonu przegrywała ze Swietłaną Kuzniecową już 1:4. Większość tenisistek z pewnością już dawno by się załamała. Ale nie Polka! Nasza najlepsza tenisistka w pięknym stylu odrobiła straty i ostatecznie całe spotkanie wygrała 6:4, 1:6, 7:5. I set Radwańska zaczęła spotkanie od pewnie wygranego gemu. Kuzniecowa szybko wyrównała, by już po chwili mieć pierwsze piłki na przełamanie. Isia zachowała jednak zimną ...

Radowan Karadzić aresztowany

Ufarbował włosy i zapuścił długą brodę. Miał ze sobą torbę podróżną. Zatrzymano go w podmiejskim autobusie w Belgradzie. Radowan Karadzić, przywódca bośniackich Serbów ukrywał się 12 lat. Teraz odpowie za okrutne zbrodnie wojenne i ludobójstwo. Karadzić został zlokalizowany i aresztowany - ogłosił mediom prezydent Serbii Boris Tadić. Nie podał szczegółów schwytania zbrodniarza. Nic więc dziwnego, że serbskie media huczą od wersji wypadków. Informację o schwytaniu w autobusie podaje między inny...

Płoną magazyny amunicji na Ukrainie

Gigantyczny pożar i seria eksplozji na Ukrainie. Płoną ogromne składy amunicji, w których przechowuje się aż 90 tysięcy ton różnego rodzaju pocisków artyleryjskich i min. W popłochu uciekają mieszkańcy miasteczka wojskowego, w którym znajdują się magazyny. Ogień jest nie tylko nad, ale i pod ziemią, gdzie również trzymana jest amunicja. Była godzina 15:30 w Polsce, gdy w miasteczku - położonym zaledwie trzysta metrów od 64-tysięcznego Łozowa w obwodzie charkowskim na wschodzie kraju - wybuchł p...

PZPN: Już zrobiliśmy u nas porządek

Dziś zebrał się zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. O czym debatowano przez trzy godziny? O tym, co zwykle, czyli o naprawie sytuacji w polskim futbolu. Podjęto uchwały, która mają naprawić wszystkie uchybienia wskazane przez ministra Drzewieckiego. Podobno zarzuty były błahe, a wojna światowa z PZPN była przesadą. Tak przynajmniej twierdzi rzecznik związku, Zbigniew Koźmiński. Uchybień już nie ma - zapewnia rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Koźmiński. Posiedzenie zarządu trwa...

Putin najbardziej wpływowy na świecie

Władimir Putin jest najbardziej wpływowym człowiekiem świata. Za takiego przynajmniej uznał go w swoim dorocznym rankingu słynny magazyn Vanity Fair. Rosyjski premier zadebiutował na liście określanej jako Nowy establishment i od razu zepchnął na drugie miejsce miliardera i magnata medialnego Ruperta Murdocha - pisze DZIENNIK. Kolejne pozycje na liście zajęli Sergey Brin, Larry Page i Eric Schmidt, czyli szefowie internetowej wyszukiwarki Google, założyciel Applea Steve Jobs oraz najbogatszy cz...

PSL: Być może rozwiążemy Sejm

Jeśli prezydent będzie blokował najważniejsze dla koalicji reformy, to niewykluczone, że trzeba będzie rozwiązać Sejm i rozpisać nowe wybory - oświadczył w radiowej Trójce poseł PSL, Eugeniusz Kłopotek. Dodał przy tym, że jest to najczarniejszy scenariusz. Poseł PSL uważa, że wniosek o samorozwiązanie Sejmu mógłby zostać złożony wspólnie przez ludowców i Platformę wiosną. Wszystko zależy jednak od prezydenta i tego, czy będzie non stop wetować koalicyjne ustawy. Eugeniusz Kłopotek wyjaśnił, że...

Przez lata więził i gwałcił swą córkę

Jej dramat zaczął się, kiedy miała niespełna 15 lat. Własny ojciec przez sześć lat ją więził i gwałcił. Dom opuszczała rzadko. Na przykład po to, żeby urodzić dwójkę dzieci. W szpitalu z nikim nie rozmawiała. Ojciec stale był przy niej. Nawet nie mogła zatrzymać swoich dzieci. Kat nie chciał ich widzieć w domu. Przerażona 21-letnia kobieta przyszła na posterunek w Siemiatyczach, żeby prosić policjantów o pomoc. Była przestraszona i roztrzęsiona. Mówiła, że przez kilka lat więził ją i gwałcił wł...

Przegrana Polaków po walce

W drugim dniu turnieju finałowego rozgrywanego w Rio de Janeiro Polacy przegrali po bardzo ciężkim meczu 2:3 (18:25, 25:23, 25:27, 25:18, 14:16). Polska - USA 2:3 (18:25, 25:23, 25:27, 25:18, 14:16) Polska: Mariusz Wlazły 31, Michał Winiarski 12, Daniel Pliński 7, Sebastian Świderski 7, Paweł Zagumny 2, Łukasz Kadziewicz 1, Krzysztof Ignaczak (libero) oraz Marcin Wika 13, Marcin Możdżonek 9, Paweł Woicki, Piotr Gruszka USA: William Priddy 21, Clayton Stanley 21, Ryan Millar 14, Riley Salmon 1...

Protestant przywódcą irlandzkiego rządu

Parlament Irlandii Północnej wybrał protestanckiego polityka Petera Robinsona na nowego przywódcę rządu tworzonego wspólnie z katolikami. 59-letni przywódca Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP) zyskał jednogłośne poparcie swej partii, a także reprezentującej katolików Sinn Fein. Zastępcą Robinsona w rządzie będzie zastępca przywódcy Sinn Fein Martin McGuinness. Dotychczasowy lider Demokratycznej Partii Unionistycznej i szef autonomicznego rządu prowincji Ian Paisley zakończył w sobotę c...

Prezydent Pakistanu rezygnuje

Pervez Musharraf pod naciskiem rządu zrezygnował ze stanowiska prezydenta. Ale Waszyngton wierzy, że Pakistan nadal będzie walczył z terrorystami. W pakistańskiej układance największą niewiadomą pozostaje teraz armia. Musharraf mógł na niej bezgranicznie polegać, a i ona dzięki niemu utrzymywała ogromne wpływy. Na razie jest spokojna i nie wygląda na to, że Musharraf chciałby się nią posłużyć. Spokojny wydaje się też Biały Dom. Musharraf był ich człowiekiem w Pakistanie. Waszyngton miał w nim...

Prezydent chce wprowadzenia euro

Prezydent popiera wprowadzenie w Polsce euro. Jednak nie chce, by wspólna waluta pojawiła się w Posce przed 2013 rokiem. Według Lecha Kaczyńskiego, wprowadzenie euro wcześniej niż za pięć lat byłoby zdecydowanie przedwczesne i odbiłoby się negatywnie na biedniejszej części społeczeństwa. Kaczyński nie neguje samego planu wprowadzenie w Polsce wspólnej waluty. Euro sprawdziło się do tej pory jako waluta światowa i prawdopodobnie będzie to stan trwały - stwierdził prezydent. W rozmowie z Radiem ...

Prezes Trybunału: Kaczyński złamał prawo

Prezydent nie powinien był mówić, że Lech Wałęsa był agentem SB o kryptonimie Bolek. Nie miał prawa go tak nazywać - twierdzi ustępujący prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Żaden urzędnik państwowy nie powinien podważać prawomocnych wyroków sądowych. Na tym polega demokracja konstytucyjna i państwo prawa, w przeciwnym razie żyjemy w chaosie i anarchii - mówi Stępień. Prezes Trybunału jest oburzony wypowiedzią Kaczyńskiego. Widziałem ten program, w którym obcesowo i z lekkością Kacz...

Prezes PiS widział donosy Bolka

Jarosław Kaczyński twierdzi, że w czasie, gdy był szefem Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy, Andrzej Milczanowski pokazywał muł dokumenty, które dowodzą tego, że jego były szef współpracował z SB. Podobno wśród materiałów było oryginalne, sprawdzone grafologicznie doniesienie TW Bolka. Milczanowski twierdzi, że Kaczyński kłamie. Będąc gościem audycji radiowej Sygnały Dnia, Jarosław Kaczyński powiedział, że na początku lat 90. nie wiedział o kontaktach Lecha Wałęsy z SB. O całej sprawie dowiedzi...

Prezes IPN: Wałęsa był Bolkiem

Po jednej stronie szef IPN i jego historycy, po drugiej politycy Platformy Obywatelskiej. Między nimi wielka barykada. Wałęsa był Bolkiem i brał pieniądze od SB - stanowczo mówi w RMF prezes IPN Janusz Kurtyka. Liderzy PO odpowiadają autorom książki o Wałęsie: niszczycie legendę i chcecie się lansować. Piotr Gontarczyk i Sławomir Cenckiewicz są przekonani, że Lech Wałęsa na początku lat 70. świadomie współpracował z komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa. Obaj historycy IPN podtrzymali w radiowej ...

Premier winny przegranej na Euro?

Przegrana z Holandią wywołała we Włoszech prawdziwą polityczną burzę. Porażką piłkarz zajmie się parlament. Dlaczego? Bo opozycja podejrzewa, że winę za klęskę ponosi... premier Silvio Berlusconi. Jak to możliwe? Według partii opozycyjnych, na krótko przed meczem Berlusconi miał zadzwonić do selekcjonera włoskiej reprezentacji i zasugerować mu skład na mecz Włochy-Holandia. Skąd podejrzenia? Według Giacchettiego, o naciskach Berlusconiego świadczy wystawienie jednocześnie trzech słabo grając...

Premier Ukrainy oskarżona o zdradę

To na Ukrainie miał rozpalić się kolejny po Gruzji konflikt. I dziś wybuchł z potężną siłą. Zastępca szefa kancelarii prezydenta Juszczenki oskarżył premier Julię Tymoszenko o zdradę. Pani premier miała się dogadać z Rosją. Za ciszę w sprawie Gruzji Moskwa obiecała jej poparcie w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Tymoszenko przekroczyła swój Rubikon. Nie ma już stamtąd powrotu - powiedział Andrij Kasłynski. Zastępca szefa kancelarii prezydenta Juszczenki w ostrych słowach zaatakował panią pre...

Premier Brown reorganizuje swój rząd

Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown reorganizuje swój rząd - informują w piątek brytyjskie media. Zmienią się prawdopodobnie ministrowie transportu, handlu, biznesu i obrony. Według BBC nowym ministrem ds. biznesu i przedsiębiorstw może zostać Peter Mandelson, który dotychczas sprawował funkcję komisarza UE ds. handlu. Mandelson dwa razy był ministrem w rządzie Tony'ego Blaira. Za każdym razem musiał zrezygnować z powodu skandali. Media spekulują, że dotychczasowy minister ds. biznesu J...

Prawica przejmuje władzę na Litwie

Zmiana warty w Wilnie. Dotychczas rządząca lewica zajęła dopiero trzecie miejsce w niedzielnych wyborach. Zwyciężyli konserwatyści, a drugie miejsce przypadło partii odsuniętego od władzy byłego prezydenta Paksasa. Czy polska partia wejdzie do parlamentu, to na razie niewiadoma. To na razie tylko wyniki oparte na sondażu prowadzonym przed punktami wyborczymi. Prowadził go instytut badania opinii publicznej RAIT dla agencji prasowej BNS. Według tych danych, najwięcej głosów zdobyła opozycyjna pa...

Prawica nie jest już wstrętna

Im czarniej wygląda przyszłość premiera Gordona Browna, tym bardziej prawdopodobne staje się, że następnym szefem brytyjskiego rządu będzie lider opozycyjnych torysów David Cameron. Młody przywódca rzeczywiście ma powody do zadowolenia, bo to właśnie jemu partia zawdzięcza, że najnowsze sondaże dają jej 22 punkty przewagi nad laburzystami i prognozują bezapelacyjne zwycięstwo w następnych wyborach. Według najnowszego, opublikowanego wczoraj sondażu przeprowadzonego przez YouGov dla Daily Tele...

Praca w Polsce? Zgłoś się do Kłopotka

Po prowokacji dziennikarzy programu Teraz My dyrektor oddziału Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy podał się do dymisji. Partyjnego kolegi broni Eugeniusz Kłopotek, poseł PSL i szef bydgoskich struktur tej partii. Przyznaje, że sam wielokrotnie pomagał znajomym znaleźć pracę.Ja nawet bym zapytał Sekielskiego i Morozowskiego, jak oni trafili do TVN. Kto ich polecił prezesowi Walterowi? - mówi w rozmowie z DZIENNIKIEM. Dyrektor oddziału Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy podał się wczoraj do dymis...

Pracą można przenieść góry

28 czerwca odbędzie się w Cardiff Grand Prix Wielkiej Brytanii. Udział w turnieju weźmie nasz najbardziej utytułowany żużlowiec Tomasz Gollob. Z okazji swego przyjazdu sportowiec opowiada między innymi, jaki jest sekret jego sukcesu i co myśli o polskiej publiczności. Po tylu latach nadal odnosi pan sukcesy. Jaki jest pana sekret? Myślę, że prosty.Poprzez pracę można przenieść góry.To jest mój kierunek. Co pan uważa za swoje najważniejsze osiągnięcie? To, że zawsze wracam do domu. Czy powrac...

Połowa Polaków w UK żyje z zasiłków

Brytyjski tabloid Daily Star opublikował artykuł, z którego wynika, że ponad połowa Polaków przebywających w Zjednoczonym Królestwie nie pracuje. Najpierw wyjeżdża jedna osoba - najczęściej głowa rodziny. Zaczyna pracę, odkłada pieniądze, wynajmuje mieszkanie i ściąga do siebie bliskich - żonę / męża, dzieci, rodziców itp. Po kilku tygodniach / miesiącach coraz lepiej orientuje się w angielskim systemie świadczeń socjalnych i... ciągnie, ile się da. Osoby, zależne od zatrudnionych określane są...

Pożar zabytkowego mola w Anglii

Ogromny pożar wybuchł w poniedziałek na zabytkowym molo w turystycznej miejscowości Weston- super-Mare, położonej przy Kanale Bristolskim na zachodzie Anglii. Ogień pojawił się rano w najbardziej wysuniętej części mola, gdzie znajdował się pawilon rozrywkowo-handlowy mieszczący m.in. salę koncertową, a także nowo wybudowany tor gokartowy. Pożar strawił drewniane budynki, ale wydaje się, że sama konstrukcja pomostu ucierpiała mniej. Według świadków płomienie były widoczne z leżącego po przeciwn...

Pożar w tunelu pod Kanałem La Manche

Pożar w łączącym Francję z Wielką Brytanią tunelu pod kanałem La Manche. Ogień wybuchł w przewożonej pociągiem towarowym ciężarówce z chemikaliami. Służby ratunkowe ewakuowały 50 kierowców tirów. Dwanaście osób zatruło się dymem. Eurotunel jest zamknięty. Według telewizji SkyNews ogień zauważono około 11 kilometrów przed stacją w Calais we Francji. Gdy wybuchł pożar, w tunelu natychmiast wstrzymano ruch. W pechowej ciężarówce znajdują się chemikalia. Na ratunek pospieszyły służby zarówno z ...

Pożar w Southall, ewakuowano rodziny

Wszyscy mieszkańcy 4-piętrowego bloku mieszkalnego w Southall przy Howard Road w zachodnim Londynie zostali wczoraj ewakuowani. Powodem był pożar, który około godz. 19.30 wybuchł pod dachem budynku. Spłonął cały dach, dlatego ponad 100 osób mieszkających w bloku, a także w sąsiednich budynkach zostało ewakuowanych do pomieszczeń zastępczych w Greenford Hall. Spłonął nie tylko dach, ale też górne piętro. Bezpośrednio zagrożone były w sumie 72 mieszkania. Jak poinformował członek councilu Eali...

Powstał słownik slangu nastolatków

Slang, jakim posługują się młodzi Brytyjczycy, bywa często niezrozumiały dla ich rodziców. Z pomocą tym ostatnim przyszła organizacja charytatywna Parentline Plus, która przygotowała słownik młodzieżowej gwary - pisze Daily Mail. Dostępny na stronie internetowej dla rodziców nastolatków gotateenager.org.uk słownik zawiera 96 najpopularniejszych słów i zwrotów z młodzieżowego slangu. Przygotowanie opracowania nazwanego Jargon Buster zajęło autorom kilka miesięcy. Jego celem ma być lepsza komunik...

Powstanie serial o polskiej emigracji

Rozpoczęła się produkcja serialu o życiu polskich emigrantów na Wyspach. Londyńczycy już w listopadzie pojawią się na antenie TVP1. Jak powiedział na łamach dziennika Polska dyrektor Agencji Filmowej TVP Sławomir Jóźwik, serial Londyńczycy będzie pierwszą filmową opowieścią o nowej polskiej emigracji na Wyspach. Scenarzyści Ewa Popiołek i Marek Kreutz od ubiegłego roku śledzili losy Polaków w Londynie, poznawali ich problemy, obserwowali sukcesy, porażki i zawodowe awanse. Serial oparty więc b...

Powstaje Centrum Antyterrorystyczne

Za trzy tygodnie ruszy Centrum Antyterrorystyczne (CAT) - rządowa instytucja, która przez 24 godziny na dobę będzie monitorowała zagrożenie ze strony ekstremistów w kraju i na świecie. Dwudziestoosobowy zespół ma koordynować pracę policji i wszystkich wojskowych i cywilnych służb specjalnych - podległe będą mu wszystkie sprawy dotyczące wojny z terroryzmem i bezpieczeństwa Polski. Iinstytucja będzie się mieścić między siedzibami MSWiA i ABW, zostanie otwarta 1 października, a jej pierwszym sz...

Posłowie mają problemy psychiczne

Jeden na pięciu brytyjskich parlamentarzystów ma problemy ze zdrowiem psychicznym, lecz ukrywa je z obawy przed wrogą reakcją otoczenia. Takie wyniki przynosi opublikowany w środę w Londynie raport, przygotowany przez parlamentarną grupę do spraw zdrowia psychicznego. W polskim parlamencie nie ma takiej grupy. Nikt nie prowadzi też podobnych badań. Szkoda? Spośród 94 pytanych anonimowo posłów Izby Gmi 19 przyznało, że mieli kłopoty ze zdrowiem psychicznym, a 86 procent uważa, że ich praca jest ...

Poszukiwany, poszukiwany!

16 czerwca zaginął pracujący w Londynie Polak Zdzisław Mladzki. Wtedy właśnie ostatni raz widziany był przez współlokatorów z domu na Norwood Junction, którzy trzy dni później o zaginięciu mężczyzny powiadomili jego rodzinę w Polsce. Zdzisław Mladzki ma 52 lata i 172 cm wzrostu. Jest bardzo szczupły, ma szpakowate włosy i piwne oczy. Mężczyzna jest po dwóch bardzo poważnych wypadkach, w których doznał poważnego uszkodzenia głowy, przez co ma problemy z pamięcią. Ma również wyraźną bliznę pod l...

Postawili pomnik Josephowi Conradowi

W miejscowości Stanford-le-Hope w hrabstwie Essex (południowo-wschodnia Anglia) odsłonięto w niedzielę pierwszą w Wielkiej Brytanii tablicę ku czci Josepha Conrada (1857- 1924) - pisarza urodzonego w polskiej rodzinie, który pisał w języku angielskim. Tablicę ufundowaną z inicjatywy lokalnych władz samorządowych odsłonili burmistrz Thurrock John Everett oraz p.o. dyrektora Polskiego Instytutu Kulturalnego Anna Tryc-Bromley. W uroczystości wzięła udział delegacja z Płocka, z którą Stanford-le-Ho...

Poseł wini BBC za napaści na Polaków

Daniel Kawczynski, brytyjski poseł polskiego pochodzenia, twierdzi, że wrogie nastawienie części społeczeństwa do naszych rodaków, może być skutkiem pobieżnego traktowania problematyki imigracji przez BBC. Kawczynski zauważył, że BBC, mówiąc o imigracji, skupia się wyłącznie na problemie niekontrolowanego napływu Polaków. Sprzyja to, jego zdaniem, tworzeniu nieprzychylnej atmosfery wokół polskich imigrantów i wzrostowi liczby napadów na nich. - Liberalna elita BBC zdaje sobie sprawę z tego, ż...

Porwany Polak błaga o litość i pomoc

Ubrany w tradycyjny pakistański strój błaga o litość i spełnienie żądań talibów - takie nagranie z przesłaniem Polaka porwanego w Pakistanie przekazali talibowie. Inżynier prosi o pomoc po polsku i angielsku. Mówi, że grozi mu śmierć - podaje pakistański dziennik Dawn. Wycieńczony i przestraszony mężczyzna wygłasza oświadczenie do kamery. Mówi po polsku i angielsku. Za jego plecami porywacz mierzy do niego z kałasznikowa. Ten człowiek to polski inżynier z firmy Geofizyka Kraków, uprowadzony prz...

Porady seksualne dla Polaków

Specjalnie dla Polaków mieszkających w Londynie Polskie Centrum Zdrowia Seksualnego oddaje do dyspozycji infolinię, za pośrednictwem której można uzyskać porady dotyczące zdrowia seksualnego. Polskojęzyczna infolinia dla emigrantów ze stolicy UK zacznie działać 1 sierpnia 2008 r. Głównym jej celem jest dostarczanie informacji na temat rozwiązywania indywidualnych i partnerskich problemów z zakresu szeroko pojętego zdrowia seksualnego. Organizacja non-profit jest założona i prowadzona w Londyni...

Ponad 700 kibiców zatrzymanych po bitwie

Stadionowi bandyci znów pokazali na co ich stać. W Warszawie potężna banda kibiców Legii idąca na mecz z innym stołecznym klubem - Polonią - zaatakowała policjantów. Poleciały petardy i kamienie. Zatrzymano 741 osób, w tym 63 nieletnich. Zdemolowany radiowóz i auta prywatne, przechodnie i policjanci obrzuceni kamieniami oraz petardami - tak wczoraj po południu wyglądała bitwa na warszawskim Powiślu. Starło się tam ponad 700 pseudokibiców, którzy w bojowych nastrojach wybierali się na mecz Polon...

Ponad 100 ofiar katastrofy lotniczej

Ponad 100 pasażerów zginęło, gdy samolot sudańskich linii lotniczych uderzył o pas podczas lądowania w Chartumie i stanął w ogniu. Na pokładzie było 203 pasażerów. Telewizja sudańska podaje, że 13 udało się uratować. Gaszenie maszyny zajęło strażakom kilka godzin. Lądowanie odbywało się w złych warunkach atmosferycznych. Nad Chartumem szalała burza. Ratownicy mieli poważny problem z dotarciem do uwięzionych we wraku pasażerów. Karetki zabierały rannych wprost z pasa startowego. Na miejscu kata...

Pomóżcie, bo nasz kraj znika pod wodą

Do końca tego wieku Kiribati - wyspiarskie państewko na Pacyfiku - całe zniknie pod wodą. Już teraz wiele miejscowości jest zalanych. Dlatego prezydent Kiribati wystosował dramatyczny apel do innych krajów o udzielenie schronienia mieszkańcom ginącego kraju. Prezydent Anote Tong tłumaczy, że wody Pacyfiku zabierają coraz większą powierzchnię wysp należących do Kiribati. To, według niego, wina globalnego ocieplenia, które spowodowało podniesienie się poziomu wód oceanu. Jeszcze kilkadziesiąt la...

Pomóż Kubicy

Kto jest ulubionym kierowcą Formuły 1? Wkrótce może okazać się, że Robert Kubica. Jeśli chcecie pomóc Polakowi w zwycięstwie w tej klasyfikacji, weźcie udział w specjalnej sondzie. Robert już prowadzi z taką przewagą, że reszta kierowców chyba nie ma szans w tym wyścigu... Żeby pomóc Kubicy, wystarczy zagłosować w sondzie serwisu F1fanatic.co.uk. Kubicę lubią niemal wszyscy. Żeby dostać się na szczyt, musiał poświęcić przecież dużo więcej czasu i pracy niż jego koledzy z krajów, gdzie wyści...

Pomogą wracającym z zagranicy

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku wspomoże dotacją osoby, które wróciły z zagranicy i chcą założyć własną działalność gospodarczą w tym mieście. Dotacja będzie pochodzić z pilotażowego programu realizowanego z rezerwy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Słupski PUP dostanie na ten cel 120 tys. zł. Te pieniądze pomogą rozkręcić własny biznes ośmiu osobom, które dopiero co wróciły z zagranicy donosi Głos Pomorza. Do udziału w programie kwalifikują się wszystkie osoby, które wróciły w tym r...

Polują na kibiców Wisły

Kibice Wisły, którzy wybrali się za swoją drużyną na dzisiejszy mecz eliminacji Ligi Mistrzów do Jerozolimy, muszą uważać. Bojówkarze identyfikujący się z rywalem Białej Gwiazdy, Beitarem, zapowiadają, że dopadną polskich fanów. W całej Jerozolimie widać, że to mecz podwyższonego ryzyka. Place patrolują policjanci z karabinami, czuć atmosferę grozy. Nawet właściciel Beitaru Arkadij Hajdamak bardziej obawia się awantur na stadionie i wokół niego niż o wynik meczu. Nic dziwnego. Beitar już kilka ...

Polskiego inżyniera porwali talibowie

Najgorszy scenariusz okazał się prawdą. To talibowie porwali w Pakistanie polskiego inżyniera - podała irańska agencja IRNA. Islamscy fanatycy grożą, że zamordują naszego rodaka, jeśli ich uwięzieni w Pakistanie towarzysze nie wyjdą na wolność. Porywacze Polaka milczeli przez wiele dni. Spekulowano, że inżyniera mogli porwać dla okupu zwykli bandyci - wtedy negocjacje z nimi byłyby łatwiejsze. Najczarniejszy scenariusz mówił o porwaniu przez islamskich fanatyków. I niestety to właśnie on okazał...

Polskie firmy kuszą emigrantów

W poszukiwaniu bogatych klientów sprzedawcy mieszkań pojechali za granicę. Ponad stu wystawców będzie kusiło polskich emigrantów do tego, żeby kupili mieszkania w Polsce. W Dublinie za dwa dni rozpoczną się Targi Mieszkaniowe Murator Expo. Impreza adresowana jest wyłącznie do Polaków. Polacy pracujący za granicą często inwestują w ojczyźnie. Są cennymi klientami, bo mają pieniądze. Dlatego nasi deweloperzy pojechali do Irlandii, żeby namawiać emigrantów do kupowania od nich atrakcyjnych mieszka...

Polskie banki planują ekspansję w UK

PKO BP i mBank zamierzają rozbudować sieć swoich placówek w Wielkiej Brytanii. Nie kryją, że ich celem jest walka o oszczędności pracujących na Wyspach Polaków. Potencjał rynku nadal zachęca do rozbudowy sieci dystrybucji w Wielkiej Brytanii, np. o Manchester czy Edynburg powiedziała dziennikowi Polska Anna Polańska z PKO BP. W ten sposób bank tłumaczy planowaną ekspansję na rynku brytyjskim. Bank zamierza bowiem przekształcić swoje małe placówki na Wyspach w duże oddziały, gdzie klient będz...

Polski ślad w sprawie porwania Maddie McCann

Polscy dziennikarze dotarli do informacji, że w czynnościach operacyjnych prowadzonych w związku z zaginięciem Madeleine McCann brała też udział polska policja. Funkcjonariusze obserwowali parę Polaków, którzy mogli mieć związek ze sprawą. Polska policja sprawdzała, czy małżeństwo z Warszawy nie było zamieszane w porwanie małej Brytyjki. Para została objęta dyskretną kontrolą policyjną. Po jakimś czasie stwierdzono, że Polacy nie mają nic wspólnego z uprowadzeniem Madeleine. Dwa dni po znikni...

Polski patrol ostrzelany

Afgańscy rebelianci ostrzelali wczoraj polski patrol z moździerzy, broni maszynowej i granatników - ujawnił MON. Polacy odpowiedzieli ogniem. Zabili i ranili kilkunastu przeciwników. Żaden z żołnierzy nie jest ranny. Ostrzał zaczął się około godz. 16.20 czasu lokalnego w okolicach miejscowości Shawal - poinformował rzecznik Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie major Jacek Popławski Przeciwko polskim żołnierzom użyto moździerzy, broni maszynowej i granatników przeciwpancernych w wyni...

Polski ojciec tak dobry jak matka

Dziś Dzień Ojca, więc to dobra okazja, żeby zastanowić się, jaki jest współczesny polski ojciec. Coraz bardziej świadomy swojej roli, coraz chętniej, ale wciąż za mało, rozmawiający z dziećmi - wynika z badań Fundacji Komunikacji Społecznej. Według ekspertów, jesteśmy jeszcze na początku drogi, którą pokonała Skandynawia, gdzie mężczyźni biorą zwolnienia na dzieci i obowiązkowe urlopy tacierzyńskie. A warto, bo szczęśliwe dzieci i ich rozumiejący swoją rolę ojcowie mają większą szansę na sukce...

Polski kierowca postrachem Inverness

Najpierw nazwał jedną z pasażerek rasistowską suką, a później wyrzucił z autobusu rodzinę z dziećmi. Uniknie kary, bo sam zwolnił się z pracy. Do zdarzenia doszło na trasie z Oldtown Road do centrum szkockiego Inverness. O niecodziennym zajściu dziennikarzy Highland News poinformowała jedna z pasażerek. Susan Calder wsiadła do autobusu z trójką dzieci. Dwóch chłopców w wieku 4 i 5 lat zajęło miejsca tuż za kierowcą. Kobieta razem z trzecim dzieckiem usiadła naprzeciw nich. Kiedy do autobusu w...

Polski bramkarz przechodzi do Swansea

Polski bramkarz Artur Krysiak, na stałe grający w drugoligowym klubie Birmingham City, najprawdopodobniej zostanie wypożyczony na trzy miesiące do klubu grającego w tej samej lidze Swansea City. Jak poinformował lokalny portal swansea.co.uk, oba kluby są na najlepszej drodze do podpisania umowy. Zarówno Birmingham, jak i Swansea grają w lidze Championship stanowiącej bezpośrednie zaplecze dla Premier League. Jeśli umowa dojdzie do skutku, będzie to już kolejne wypożyczenie Polaka w tym sezoni...

Polska to nie kraj dla ludzi biznesu

Polska miała gonić świat, a tymczasem on coraz bardziej nam się oddala. W ciągu roku spadliśmy w rankingu Banku Światowego o cztery miejsca. Dokładnie tak samo jak dwa lata temu. Zajmujemy już 76. pozycję. Po piętach depcze nam Pakistan, a założenie firmy trwa w Polsce tyle co na Białorusi. Choć od roku mamy rząd, który nazywa się liberalnym, to Polska nadal nie jest krajem dla ludzi biznesu. Rzeczpospolita prezentuje ranking Banku Światowego Doing Business 2009. Porównano w nich warunki, jakie...

Polska szkoła marnuje talenty

Co zrobić, żeby nie zmarnować zdolności dziecka? To pytanie dręczy wielu polskich rodziców. Do tej pory mogli liczyć jedynie na to, że potencjał ucznia dostrzeże nauczyciel, bo w Polsce nie istniał żaden centralny system wyłapywania młodych talentów. Jest jednak szansa, że wkrótce ruszy specjalny program wspomagania dzieci zdolnych, który powstaje właśnie w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Jeżeli program zatwierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej, już od przyszłego roku będą mogły z...

Polska podpisze traktat po Irlandii

Podpiszę traktat lizboński, ale pod dwoma warunkami - stwierdza w rozmowie z Newsweekiem prezydent Lech Kaczyński. Po pierwsze, muszą go zaakceptować wszystkie kraje Unii, łącznie z Irlandią. Po drugie, rząd musi najpierw przygotować ustawę opisującą podział ról w polityce unijnej. Prezydent nie kryje, że po kryzysie gruzińskim jest jeszcze większym sceptykiem wobec traktatu, który tworzy wspólną politykę zagraniczną Unii. Wydarzenia gruzińskie pokazały, że polityka zagraniczna Unii ustalana j...

Polska nie jest gotowa na cyberwojnę

Przejęcie serwisów Sejmu, Ministerstwa Obrony czy MSWiA to kwestia kilku godzin. Niestety, administratorzy stron rządowych nie wyciągnęli żadnej lekcji z niedawnej cyberwojny rosyjskich hakerów z Gruzją. Otwarte dla specjalistów są też strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Centralnego Biura Śledczego. To wygląda jak zaproszenie do cyberinwazji na Polskę - mówią nam eksperci. Eksperyment był prosty. Wykorzystane zostało ogólnodostępne narzędzie do testowania...

Polska najlepsza do inwestowania

Nie słabnie atrakcyjność inwestycyjna Polski. Zagraniczne koncerny wskazują nasz kraj jako najlepsze miejsce dla lokowania nowych inwestycji w Europie. Wyprzedzamy nawet Niemcy, Rosję i Francję - wynika z opublikowanego wczoraj światowego raportu firmy Ernst Young o atrakcyjności inwestycyjnej Europy. Nad inwestycjami w Polsce zastanawia się co piąty z blisko 900 ankietowanych menedżerów największych światowych firm. Znakomicie wypadamy nie tylko w planach. Z najnowszego raportu EY wynika, że...

Polska młodzież z szansami na awans

Już w najbliższy weekend w węgierskim Debreczynie rozpoczną się Mistrzostwa Europy U18 Dywizji B w rywalizacji mężczyzn. Wśród dwudziestu narodowych ekip zagra także nasza młodzież. Oczywiście celem naszej kadry będzie powrót do europejskiej elity w tej kategorii wiekowej. Nie będzie to jednak zadanie łatwe. Wśród potencjalnych zwycięzców wymienia się przede wszystkim Czarnogórę i Słowenię. Duże szanse daje się także ekipie gospodarzy oraz Czechom, drużynie Bośni i Hercegowiny i własnie naszej...

Polska musi mieć film o Powstaniu

Redaktorzy naczelni czterech gazet podpisali bezprecedensowy apel o zakończenie prac nad wielkim filmem o Powstaniu Warszawskim. W rocznicę polskiego zrywu Robert Krasowski, Adam Michnik, Paweł Lisicki i Paweł Fąfara wspólnie proszą władze o szczodre dofinansowanie projektu. Wiemy, że potrzebne do tego celu będą poważne środki rzędu być może nawet kilkudziesięciu milionów złotych, ale uważamy, że niepodległą Polskę musi być dziś stać na poniesienie takich wydatków: z szacunku dla historii i z ...

Polska bliżej wejścia do strefy euro

Wspólna waluta w Polsce jest coraz bardziej realna. We wtorek ministrowie finansów krajów UE prawdopodobnie zdecydują o zdjęciu z Polski tzw. procedury nadmiernego deficytu - pisze WSJ Polska. Na razie jedynie gonimy Słowację. Zbierający się w Brukseli ministrowie finansów (rada Ecofin) formalnie zdecydują o przyjęciu naszego południowego sąsiada do strefy euro. Wspólna europejska waluta ma tam obowiązywać od stycznia 2009 r. Polska na razie jest kilka kroków dalej, choć dzięki dobrym wynikom s...

Polska - Argentyna 86:88 w meczu koszykarzy

Polscy koszykarze przegrali z mistrzami olimpijskimi z Aten Argentyńczykami 86:88 w towarzyskim meczu, który odbył się w Rosario. Najwięcej punktów dla Polski zdobył Filip Dylewicz - 27, zaś dla Argentyny - Luis Scola 22. Najlepsza w wykonaniu Polaków była trzecia kwarta, wygrana 32:18. Przed ostatnią odsłoną biało-czerwoni prowadzili różnicą dziewięciu punktów (75:66), jednak nie zdołali utrzymać prowadzenia. Podczas pobytu w Ameryce Południowej reprezentanci Polski wezmą udział również w mię...

Polscy żołnierze dostaną pojazdy z Afryki

40 pojazdów przeciwminowych klasy MRAP ma uchronić naszych żołnierzy przed zamachami i talibami. Jeszcze przed końcem roku trafią do Afganistanu. Południowoafrykańskie RG-31 zastąpią na patrolach gorzej opancerzone amerykańskie hummery. Teraz polscy żołnierze w Afganistanie jeżdżą na patrole w amerykańskich hummerach. Nie są one jednak bezpieczne. Właśnie takim pojazdem jechali żołnierze, którzy zginęli w środę. Według Gazety Wyborczej, Polska chce kupić wozy oznaczone symbolem RG-31. To supe...

Polscy siatkarze pokonali Rosję

Polscy siatkarze awans do ćwierćfinałów olimpijskiego turnieju mieli już w kieszeni. W ostatnim spotkaniu Grupy B zmierzyli się z Rosją. Biało-czerwoni w fantastycznym stylu pokonali rywali 3:2 (17:25, 26:24, 24:26, 25:23, 15:12). Udało się! Mecz z Rosją był dramatyczny, ale ostatecznie udało się go wygrać 3:2 (17:25, 26:24, 24:26, 25:23, 15:12). Pierwszy set Polacy trochę przespali, stracili dużo punktów i nie dali rady odrobić takich strat. Jednak później było lepiej. Biało-czerwoni pokazali...

Polki boją się kart kredytowych

Polki, uważane za jedne z najbardziej przedsiębiorczych w Europie, często mają nikłe pojęcie o pieniądzach i zarządzaniu nimi. Jak wynika z najnowszego sondażu, nie oszczędzają, a jeśli już, to do przysłowiowej skarpety. Rachunki najchętniej płacą na poczcie, bo panicznie boją się robienia przelewów przez internet i wolą gotówkę od plastikowego pieniądza. Ośrodek badania opinii publicznej GfK Polonia sprawdził, jak w świecie finansów radzi sobie współczesna Polka. I co się okazało? Kobiety czuj...

Polka dziewiąta w rankingu WTA Tour

Najlepsza polska tenisistka nieustannie pnie sie w górę. Agnieszka Radwańska, choć ma zaledwie 19 lat, zajmuje już 9. pozycję w rankingu WTA Tour. To najwyższa lokata w jej karierze. Liderką nowego rankingu jest Ana Ivanovic, a druga z Polek, Marta Domachowska, zajmuje 54. miejsce. Liderką rankingu WTA Tour jest na razie Serbka Ana Ivanovic, jednak za tydzień straci prowadzenie na rzecz drugiej obecnie rodaczki Jeleny Jankovic. Zmiana kolejności nastąpiła natomiast tuż za plecami Serbek .Rosja...

Politycy nie zasłużyli na wakacje

Parlamentarzyści już wygrzewają się na plażach i zwiedzają obce kraje. Mają wolne do początku września. Ale zdaniem większości Polaków nie zasłużyli na wakacje. Tak w sondażu TNS OBOP dla Wiadomości TVP odpowiedziało 64 procent ankietowanych. Polacy pytani byli również, czy wśród polskich polityków są tacy, z których są dumni. Ponad połowa, bo 52 procent, odpowiedziała, że nie ma takich. Co ciekawe, na widok większości polityków duma rozpiera tylko... 2 procent Polaków. 39 procent już dumnych t...

Policja weszła do domu Tomasza Lisa

W mieszkaniu Tomasza Lisa pojawili się mundurowi. Czego chcieli? Taśmy z monitoringu, na której widać bójkę policjantów z piłkarzami - Radosławem Majdanem i Piotrem Świerczewskim. Lis pokazał ją w telewizji. Policjanci bardzo uprzejmie zapytali, czy wydam im kasetę. Nie miałem jej w domu, więc powiedziałem, że zrobię to następnego dnia. Zgłoszę się również na przesłuchanie - tak w Gazecie Wyborczej Tomasz Lis opisał najście policjantów. Jednak jak dowiedział się dziennik.pl, nie wiadomo, czy L...

Policja bada przyczyny śmierci dwóch Polaków

Wciąż nie są znane przyczyny tragedii, do której doszło na plantacji truskawek Brook Farm w miejscowości Marden (Herefordshire), gdzie w zeszłą sobotę znaleziono ciała dwóch Polaków. Nie mogę potwierdzić, że obaj Polacy zginęli śmiercią samobójczą. O tym zadecyduje koroner, któremu przedłożymy nasze ustalenia powiedział rzecznik prasowy policji Pete Butcher. Przypadek śmierci w jednym i tym samym miejscu oraz czasie dwóch osób, które nigdy się nie spotkały i nie znają się, to sytuacja nietyp...

Polak studentem roku 2008 w północnej Szkocji!

Artur Steinerowski z Gliwic został Studentem Roku 2008 na University of the Highlands and Islands w Inverness. Wyróżnienie otrzymał za znaczące osiągnięcia naukowe i osobiste ogłosiła kapituła konkursu. 25-letni Polak realizuje pracę doktorską, której przedmiotem jest powstawanie i rozwój gospodarstw wiejskich czytamy w The Press and Journal. Steinerowski pochodzi z Gliwic, a po raz pierwszy do Szkocji przyjechał sześć lat temu, by w ramach wymiany naukowej studiować tu administrację. W roku...

Polak przyznał się do próby gwałtu

22-letni Polak przyznał się do usiłowania gwałtu. 8 lipca ubiegłego roku w parku przy kościele Świętej Marii w Bradford mężczyzna napadł na młoda kobietę. Został zatrzymany w Londynie w Boże Narodzenie. Kiedy w lutym bieżącego roku, 22-letni Piotr Z. po raz pierwszy stanął przed sądem w Luton, zaprzeczył wszystkim zarzutom. We wtorek przyznał się jednak do winy. Polak pozostanie w areszcie do momentu zapadnięcia wyroku. Zwracając się do oskarżonego, prowadzący sprawę sędzia Andrew Bright stwie...

Polak pobił i okradł 15-latka

20-letni Adam U. z Walthamstow przyznał się do kradzieży i pobicia 15-letniego ucznia jednej ze szkół w Bayford. Polaka skazano na 100 godzin pracy społecznej. Do zdarzenia doszło w marcu bieżącego roku, w pobliżu stacji kolejowej. Chłopiec czekał na rodziców, którzy po lekcjach mieli go zabrać do domu. Adam U. przechodził obok nastolatka, jego 17-letniego kolegi i dwóch dziewczyn, z którymi rozmawiali. Polak zaczepił chłopca i uderzył go w twarz. Zażądał by oddał mu iPoda. Aby uniknąć szamot...

Polak oczyszczony z zarzutu morderstwa

Mężczyzna, którego najpierw oskarżono o zabójstwo kolegi podczas prywatki, został oczyszczony z zarzutów przez ławę przysięgłych. Do nieszczęśliwego wypadku, w którym zginął Dariusz Wiskowski, doszło 9 kwietnia ubiegłego roku. 27-letni Waldemar Mateja był oskarżony o morderstwo rodaka., którego miał rzekomo zepchnąć ze schodów. Zdarzenie miało miejsce podczas prywatki w irlandzkim Limerick. W ubiegłą środę ława przysięgłych uznała Polaka niewinnym śmierci kolegi. Po werdykcie obrońca odczyta...

Polacy z Wysp siedzą na walizkach

W obawie przed kryzysem i utratą pracy mieszkający w Wielkiej Brytanii Polacy szykują się do powrotu do kraju. Najbardziej zdeterminowani są budowlańcy i bankowcy, bo rozlewający się po Wyspach krach najmocniej uderzył w te właśnie branże. Zainteresowanych pracą w ojczyźnie jest tak wielu, że firmy rekrutacyjne na Wyspach zaczęły już przedstawiać oferty zatrudnienia z Polski. Na jedną przypada nawet kilkudziesięciu chętnych. Wszyscy siedzimy jak na bombie zegarowej. Najgorsze są poniedziałki, ...

Polacy wrócą z dziesięcioma medalami

Olimpiada w Pekinie zaczęła się dla nas źle, ale ostatecznie polskim sportowcom udało się powtórzyć wynik sprzed czterech lat z Aten - przywożą do kraju dziesięć medali. W Chinach reprezentowało nas 265 sportowców, więc jeden krążek przypada na 26 polskich olimpijczyków. 265 osób to trzeci wynik w historii. Polaków więcej było tylko w 1980 roku w Moskwie - 306 i w 1972 roku w Monachium - 288. W Pekinie naszej kadrze olimpijskiej udało się zdobyć dziesięć medali, w tym trzy złote, sześć srebrny...

Polacy wracają, remonty drożeją

W ciągu dwóch ostatnich lat koszt remontów i przeróbek domów w Wielkiej Brytanii wzrósł rekordowo o 20 proc. To skutek powrotów polskich robotników do kraju. Dane opublikował instytut brytyjskich rzeczoznawców budowlanych (RICS). Zdaniem ekspertów jednym z powodów raptownego skoku cen usług remontowych jest wzrost kosztów transportu materiałów budowlanych. Za główną przyczynę uznaje się jednak malejącą liczbę wykwalifikowanych robotników z Polski. Według Daily Telegraph płace w Wielkiej Brytan...

Polacy w Irlandii zostaną bez pracy

To koniec irlandzkiego cudu. Ci, którzy pojechali na Zieloną Wyspę po lepsze zarobki i pracę, wkrótce ją stracą. Do końca roku na bezrobociu wyląduje co czwarty robotnik budowlany w Irlandii. Do odstrzału będą więc tysiące Polaków. Irlandzka gazeta Irish Independent wyliczyła, że bezrobocie czeka aż 65 tysięcy na 279 tysięcy budowlańców. Pracę stracą zarówno robotnicy niewykwalifikowani, jak i specjaliści - np. architekci. Według rządowej agencji pracy wszystkiemu winny jest zastój na rynku ni...

Polacy w finale! Wreszcie mamy medal

Po sześciu dniach porażek i rozczarowań wreszcie mamy radosną wiadomość z Pekinu. Polscy szpadziści w składzie Radosław Zawrotniak, Tomasz Motyka i Adam Wiercioch po zwycięstwie z Chińczykami 45:44 awansowali do finału olimpijskiego turnieju drużynowego. W nim o złoto powalczą z Francuzami. Pojedynek rozpocznie się o 13.30. Polacy zaczęli mecz przeciętnie. Walczyli zbyt zachowawczo i pozwolili rywalom osiągnąć kilkupunktową przewagę. Po pierwszej rundzie pojedynków przegrywaliśmy 11:14. W kole...

Polacy w finale turnieju koszykówki

Mimo nieudanego początku, młodzieżowa reprezentacja Polski w piłce koszykowej, dotarła jednak do samego finału turnieju Future Stars 2008 w Londynie. Podczas minionego weekendu, w Londynie spotkały się młode gwiazdy europejskiej koszykówki. Na zorganizowany przez Richmond upon Thames College turniej, przyjechały reprezentacje juniorów trzech krajów: Czech, Słowenii i Polski. Dodatkowo organizatorzy zaprosili do gry juniorów z dwóch utytułowanych europejskich klubów Hiszpańskiej Unicaji Malaga ...

Polacy tylko zremisowali ze Słowenią

Szybcy, ambitni, śmiali i sprytni - tacy są polscy piłkarze, a przynajmniej tak o sobie mówią w reklamie głównego sponsora reprezentacji. Niestety, z prawdą ma to bardzo niewiele wspólnego, o czym mogliśmy się przekonać w dzisiejszym meczu ze Słowenią. Na początek eliminacji do mistrzostw świata w 2010 roku tylko zremisowaliśmy 1:1. Eliminacje do mistrzostw świata zaczęły się dla nas fatalnie. O ile jeszcze sam wynik nie jest jeszcze tragedią (w końcu przed dwoma laty w eliminacjach do Euro zac...

Polacy sami chcą płacić lekarzom

Po raz pierwszy od rozpoczęcia transformacji ustrojowej większość Polaków zgadza się na wprowadzenie częściowej odpłatności za korzystanie ze służby zdrowia - wynika z sensacyjnego sondażu wykonanego przez SMG/KRC dla portalu money.pl. Wynik sondażu przeprowadzonego w czasie, gdy rząd przygotowuje projekt ustawy o wprowadzeniu dopłat do usług medycznych, jest jednoznaczny: na pytanie, czy ankietowani wolą podniesienie składki zdrowotnej, czy też odpłatność niektórych świadczeń medycznych, aż 60...

Polacy są nabijani w euro

Sklepy i firmy transportowe zarabiają na klientach, przeliczając euro na złotówki według zawyżonego kursu. Sprawdziliśmy, że stosują przeliczniki sprzed kilku lat, gdy za euro trzeba było płacić ponad cztery złote - pisze The Wall Street Journal Polska. Największym rekordzistą jest hiszpańska sieć odzieżowa Zara. W przypadku damskich butów ustaliła cenę, która odpowiada nigdy nieistniejącemu kursowi 4,98 zł za jedno euro (na metce można znaleźć ceny w obu walutach). Zbliżone przeliczniki stosuj...

Polacy przestali spłacać swoje długi

Już 1,2 mln Polaków zalega z płatnościami dłużej niż 60 dni. W ciągu ostatnich 12 miesięcy łączna kwota zaległych rat za kredyty, opłat za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i czynsze wzrosła do ponad 7 mld zł - wynika z opublikowanego wczoraj raportu Biura Informacji Gospodarczej. To efekt praktykowanego przez Polaków bezrefleksyjnego zaciągania długów twierdzą eksperci. Zwykle scenariusz zadłużania się jest podobny i wygląda tak jak w przypadku 45-letniej Marii z Łodzi, która pier...

Polacy pokonali wicemistrzów olimpijskich!

Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała wicemistrzów olimpijskich z Aten z 2004 roku Włochów 75:74 w towarzyskim spotkaniu rozegranym we włoskim Bormio. Decydujący o zwycięstwie punkt zdobył Łukasz Koszarek na trzy sekundy przed zakończeniem meczu. Polska - Włochy 75:74 (19:21, 24:17, 16:18, 16:18) Polska: Marcin Gortat 28, Michał Ignerski 19, Paweł Kikowski 7, Łukasz Koszarek 6, Iwo Kitzinger 5, Przemysław Frasunkiewicz 3, Wojciech Szawarski 3, Robert Tomaszek 2, Krzysztof Szubarga 2, Szymo...

Polacy nie chcą jeździć do Anglii w ciemno

Agencje pośrednictwa pracy w Polsce narzekają na coraz mniejsze zainteresowanie pracą zagranicą. Ich zdaniem Polacy nie są już tak chętni do wyjazdów w ciemno, bez wiedzy o realiach życia w Anglii, Szkocji czy Irlandii. Kamila Lesiak z agencji First Choice Polska przyznaje, że jeszcze trzy lata temu nie było żadnego problemu z pozyskaniem pracowników. Zainteresowanie naszą ofertą pracy w Irlandii Północnej skierowaną tylko do mężczyzn było bardzo duże. Zmieniło się jednak myślenie Polaków. J...

Polacy kupują większe telewizory

Od początku roku ceny telewizorów o przekątnych większych niż 32 cale spadły o blisko 30 proc. Nie umknęło to uwadze klientów, którzy już przed rozpoczęciem Euro 2008 zaczęli masowo wymieniać stare odbiorniki na nowe. Wzrost sprzedaży dużych telewizorów jest tak znaczący, że zdaniem Pawła Bindera, menedżera w LG Elctronics, już niebawem odbiorniki 42- i 50-calowe mają szansę stać się standardem w polskich domach. Wyprą telewizory 32 calowe, których udział w całości sprzedaży spadł do 45 proc., ...

Polacy kupują fabryki w USA

Upadkowi dolara towarzyszy upadek jego mitu. Amerykański pieniądz przez lata był środkiem, w którym trzymano oszczędności i który uchodził za atrybut sukcesu - pisze. Teraz polscy przedsiębiorcy przenoszą produkcję za ocean, gdzie tanio mogą kupić fabryki, biura, maszyny i ziemię. Dolar, który przez lata był dla Polaków synonimem bogactwa i dobrobytu, wczoraj osiągnął najniższy kurs od 1993 r. Nigdy od wprowadzenia nowej złotówki nie płacono za amerykańską walutę zaledwie 2,11 zł, a zdaniem eks...

Polacy kupują coraz więcej ubrań

Płace Polaków rosną w rekordowym tempie, a w ślad za tym zwiększają się nasze zakupy. W gigantycznym tempie rosną m.in. wydatki rodzin na odzież i obuwie. W ubiegłym roku przekroczyły one 21,1 mld zł i były aż o 15 proc. większe niż w roku poprzednim wynika z szacunków WSJ Polska przeprowadzonych na podstawie badań GUS budżetów gospodarstw domowych. Co ciekawe, realnie wydatki były nawet o ponad 22 proc. większe, ponieważ przeciętne ceny odzieży i obuwia spadły w ubiegłym roku o 7,4 procent. C...

Polacy grają w Londynie

Koniec tego tygodnia zapowiada się niezwykle ciekawie dla miłośników koszykówki. Dzisiaj w Londynie gra młodzieżowa reprezentacja Polski. 4 lipca rozpoczyna się w Londynie międzynarodowy turniej koszykówki Future Stars 2008. Organizatorzy imprezy, Richmond upon Thames College, stawiają sobie za cel popularyzację tej dziedziny sportu na Wyspach. Dlatego też zaprosili do wspólnej gry młodzieżowe reprezentacje piłki koszykowej z trzech krajów: Polski, Słowenii i Czech. Dodatkowo, żeby uatrakcyjnić...

Polacy do UK, Ukraińcy do RP

Wbrew obietnicom rządu liczba Polaków przebywających na emigracji wcale nie maleje. Zdaniem ekspertów, ciągle wyjeżdżają głównie ludzie młodzi, dla których państwo nie ma atrakcyjnej oferty, uwzględniającej ich aspiracje. Wszystko wskazuje na to, że opuszczone miejsca pracy zajmą wkrótce pracownicy z Ukrainy. Liczba wyjeżdżających z kraju rośnie znacznie szybciej niż tych, którzy wracają mówi na łamach dziennika Metro ekonomista dr Romuald Jończy z Uniwersytetu Opolskiego. Według najnowszych ...

Polacy boją się, że rząd nic nie robi

Nie ma żadnych działań rządu, by nas obronić przed skutkami kryzysu finansowego - martwią się Polacy. Tak w każdym razie wynika z badania opinii publicznej. Ankietowani popierają również prezydenta w sprawie zwołania Rady Gabinetowej na temat sytuacji gospodarczej. Polacy domagają się, aby rząd Donalda Tuska czym prędzej zabezpieczył ich oszczędności w bankach - wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Polski przez instytut ARC Rynek i Opinia na zlecenie Polski. Najczęściej powtarzaną odpo...

Podwyżka cen biletów w Londynie

Odprzyszłego roku będziemy więcej płacić za korzystanie z metra i autobusów w Londynie. Podwyżki mają załatać 84-milionową dziurę w budżecie, z jaką próbuje się uporać urząd Borisa Johnsona. Powód? Miliardowe nakłady na rozwój sieci metra, autobusów, naziemnej kolei London Overground, oraz kolejki DLR związane są z przygotowaniami do olimpiady, która odbędzie się w Londynie w roku 2012. Winą za zaistniałą sytuacje obarcza się poprzedniego burmistrza Kena Livingstonea, który za swojej kad...

Podolski zagra w Premier League?

Bardzo możliwe, że piłkarz, który strzelił nam na Mistrzostwach Europy dwie bramki podpisze kontrakt na grę w londyńskim klubie Tottenham Hotspur. Zawodnikiem zainteresowany jest również Juventus. Łukasz Podolski jest jednym z podstawowych graczy reprezentacji Niemiec. To on strzelił dla swojej drużyny trzy gole z czterech zdobytych do tej pory przez Niemców. O wiele gorzej jak do tej pory układała się jego klubowa kariera. Nie dość, że urodzony w Polsce piłkarz o grę w podstawowym składzie Bay...

PO: Radni PiS to rasiści

Szef Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku Larry Okey Ugwu może stracić stanowisko. Podpadł radnym PiS z sejmiku wojewódzkiego, bo zażartował z orędzia prezydenta. Ale marszałek województwa pomorskiego z PO sugeruje, że lokalnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości kieruje jeszcze co innego. Właściwie powinienem go przeprosić za rasistowskie zachowania radnych - mówi o czarnoskórym dyrektorze. Poszło o telewizyjne orędzie prezydenta Kaczyńskiego poświęcone traktatowi lizbońskiemu i... Melonik...

Platini rozpoczął kontrolę

Dziś sądny dzień polskiej piłki. Do Warszawy przyleciał Michel Platini. Szef UEFA osobiście sprawdza, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o organizację Euro 2012. Francuz spotka się między innymi z prezydentem Lechem Kaczyńskim i premierem Donaldem Tuskiem. Aktualnie Platini jest w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego na spotkaniu z ministrem sportu Mirosławem Drzewieckim. Szef UEFA, według planu, miał wylądować w Warszawie około godz. 9.30. Jednak jego przylot opóźnił się. Prosto z lo...

Platini chwali i nie zabierze Euro

Możemy odetchnąć. Michel Platini jest zadowolony po rozmowach z ministrem sportu i szefami projektu Euro 2012. Jak zdradził dziennikowi.pl Roman Kosecki, który był na tym spotkaniu, szef UEFA chwalił nas za profesjonalne podejście do organizacji turnieju. Nie ma mowy o odebraniu nam Euro - podkreśla poseł z sejmowej komisji sportu. Platini był bardzo zadowolony z raportu, który mu przedstawiono. Francuzowi podbało się, że jest on bardzo szczegółowy i obszerny. Chwalił nas za to, że niczego nie ...

Platforma doi państwowego giganta

Z dobrze płatnych posad przy miedziowym gigancie KGHM, korzystają bez żenady ludzie Platformy. Dzielą się stołkami, które gwarantują dochody sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Arkadiusz Gierałt to dobry przykład, bo oprócz dyrektorskiej pensji bierze pieniądze za zasiadanie w aż czterech radach nadzorczych spółek pogległych KGHM. Żaden z awansowanych polityków w KGHM i spółkach zależnych nie brał udziału w konkursie na dyrektorskie stanowisko - pisze Gazeta Wyborcza. Arkadiusz Gie...

Plan Busha padł, panika na giełdzie

Amerykańscy parlamentarzyści nie uratowali banków. Izba Reprezentantów zaledwie jedenastoma głosami odrzuciła prezydencki plan, który zakładał przeznaczenie 700 miliardów dolarów na wykupienie długów banków. Przeciw głosowali politycy z obozu Republikanów. A na decyzję Izby Reprezentantów zareagowały od razu rynki - giełdy są w rozsypce, indeksy na Wall Street spadły o kilkaset punktów. Plan padł po wystąpieniu szefowej demokratów - Nancy Pelosi. Republikańscy politycy nie mogli jej darować, ...

PKP Intercity kupuje szybkie pociągi

Po polskich torach pociągi będą jeździły tak szybko jak najlepsze auta sportowe. Rusza właśnie przetarg na zakup 20 tzw. zespolonych składów pociągowych, które mają osiągać prędkość od 190 do 250 km/h. Według Czesława Warsewicza, prezesa PKP Intercity, trafią one na polskie tory najpóźniej w kwietniu 2012 roku, czyli jeszcze przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Żeby tak się stało, spółka musi szybko zakończyć procedury przetargowe. Jak zapewnia prezes spółki, umowa ze zwycięzcą konkursu ...

PKO SA największy we Wschodniej Europie

Na koniec ubiegłego roku aktywa wszystkich banków z 15 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (poza Rosją, Białorusią i Ukrainą) wyniosły 810 mld euro, tj. o 25,1 proc. więcej niż rok wcześniej wynika z raportu na temat banków z naszego regionu. Jeżeli to tempo się utrzyma w przyszłym roku, aktywa wszystkich banków naszego regionu przekroczą bilion euro. Największym jest PKO SA. Szybkiemu wzrostowi aktywów sprzyja nie tylko coraz większe ubankowienie (odsetek osób korzystających z usług bankowych: ...

Piłkarze nie mają gdzie grać

We wrześniu naszych piłkarzy czeka mecz eliminacyjny do mistrzostw świata. Przeciwnikiem biało-czerwonych będzie Słowenia, ale bardziej niż forma naszych zawodników, martwi brak stadionu. W Chorzowie trwa wymiana płyty boiska, więc Polska musi zagrać na mieszczącym 9,5 tysiąca widzów stadionie Śląska Wrocław. Nie mamy gdzie rozegrać wrześniowego meczu eliminacji mundialu ze Słowenią - mówi poirytowany Leo Beenhakker. Odmówiły Warszawa, Kraków, Chorzów, Poznań i Kielce. Został Wrocław, który nie...

Piłkarze chcą dziś wygrać dla Leo

Piłkarze Polski i Słowacji zagrają dziś nie tylko o pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej do MŚ w RPA, ale przede wszystkim o spokojną zimę. Szczególnie ważne może być to dla Leo Beenhakkera, który ostatnio bardzo ostro reagował na krytykę, twierdząc, że nawet po słabszych meczach kadrowiczom należy się więcej szacunku. Jeśli zwyciężymy w Bratysławie, a Słowenia nie wygra w Pradze z Czechami, to do wiosny będziemy na pierwszym miejscu w grupie. Dlatego nie dziwią bojowe zapowiedzi naszych gra...

PiS chce wykorzystać piękną posłankę

Platforma Obywatelska ma Joannę Muchę, której uroda dziennikarzom zapiera dech w piersiach. Prawo i Sprawiedliwość też chce pochwalić się swoimi pięknymi posłankami. Partię Jarosława Kaczyńskiego w mediach będzie reprezentować Iwona Arent z Olsztyna. Będziemy więcej wykorzystywać medialnie Iwonę Arent, która świetnie wypada w mediach - mówi Rzeczpospolitej rzecznik klubu PiS Mariusz Kamiński. Partyjni koledzy nie szczędzą komplementów posłance z Olsztyna. Świetnie tańczy, miałem okazję się o t...

Pijany sędzia zataczał się na meczu

Może i nasi sędziowie nie są wzorem wszelkich cnót, ale akurat nadużywania alkoholu nie można im zarzucić. No, przynajmniej w godzinach pracy... Co innego białoruscy arbitrzy. Ci nigdy nie wylewali za kołnierz, co widać na załączonym obrazku. Zobacz, jak pijany sędzia zataczał się na meczu. Bohaterem wideo jest Sergej Szmolik, który opuszczał boisko po meczu białoruskiej ekstraklasy piłkarskiej Lokomotiw Witebsk - Naftan Nowopołock (1:1) przy pomocy lekarzy, uskarżając się na ból pleców. Ze ...

Pierwsza bitwa o gazociąg wygrana

Pierwsza bitwa wygrana! Europejska komisja przyjęła polski raport wzywający do powstrzymania budowy Gazociągu Północnego na dnie Bałtyku. Teraz przed przeciwnikami rury omijającej Polskę kolejna batalia - głosowanie nad raportem na forum Parlamentu Europejskiego. Wciąż jest szansa, że rura będzie poprowadzona lądem. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego przyjęła raport polskiego eurodeputowanego Marcina Libickiego. Europoseł wzywa w nim Radę UE i Komisję Europejską, by wykorzystały wszelkie ...

Pieniądze emigrantów zduszą inflację?

Powracający z emigracji Polacy przywiozą pieniądze, które wydadzą lub zainwestują w kraju, tu będą płacić podatki i składki emerytalne. Zmienią też układ sił na rynku pracy, co spowoduje, że pensje nie będą już rosły w tak zawrotnym tempie jak do tej pory. A to oznacza, że tempo wzrostu inflacji nie będzie już tak szybkie. Zdaniem Jakuba Borowskiego, głównego ekonomisty Invest Banku, zmian na rynku pracy można się spodziewać za kilka miesięcy. Takie procesy nie dzieją się z dnia na dzień. Jedn...

Pięcioro dzieci zginęło pod gruzami

Tragedia w Rosji. Pięcioro uczniów zginęło, gdy zawaliła się część remontowanej szkoły. Wiadomo też o 10 rannych. Krwawy bilans może się jeszcze zwiększyć, bo pod gruzami budynku najprawdopodobniej wciąż jest kilkoro dzieci. W budynku szkoły w miejscowości Bielajewka na Uralu prowadzone były prace remontowe. Coś jednak poszło nie tak. Gdy w szkole były dzieci, nagle zawaliła się klatka schodowa między drugim i trzecim piętrem. Według rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, w tej ...

Petycja o prawdę już w The Times

Petycja o prawdę historyczną trafiła już do redakcji The Times. To pierwszy krok kampanii sprzeciwiającej się przekłamywaniu historii na łamach brytyjskiego dziennika. Pod listem protestacyjnym zebrano prawie tysiąc podpisów. W środę po południu organizatorzy akcji przesłali dokument do redakcji drogą mailową. Czekają teraz na reakcję gazety. Jeśli nie otrzymają oficjalnego zaproszenia, ruszą na spotkanie z redaktorem naczelnym Jamesem Hardingiem sami. Chcą wręczyć mu list protestacyjny oraz k...

Pekin: Złotka rozbite przez Kubanki

Meczem z Kubą Polki rozpoczęły w Pekinie walkę o honor, sławę i duże pieniądze. Za zdobycie złotego medalu mają obiecany milion od sponsora i po 150 tysięcy na głowę od PKOl. Niestety, pierwsze spotkanie na igrzyskach naszej reprezentacji nie wyszło. Złotka zostały rozbite przez rywalki. Kubanki po fantastycznej grze wygrały 3:1 (25:21, 17:25, 20:25, 17:25). Porażka z Kubą wstydu nie przynosi. Dzisiejsze przeciwniczki Polek to trzykrotne mistrzynie olimpijskie i jedne z faworytek do złotego med...

Pekin: wreszcie coś się udało Otylii

Otylia Jędrzejczak cały czas nie zachwyca. Złota medalistka z Aten wprawdzie awansowała do półfinału na 200 metrów stylem motylkowym, ale na swoim koronnym dystansie miała dopiero piąty czas - 2:06.91. Przed Polką finiszowały Francuzka Aurore Mongel - 2.06,49 oraz Chinka Liuyang Jiao - 2.06,89. Wynik mógł być lepszy, ale na ostatnich 50 metrach nasza pływaczka wyraźnie zwolniła. Możemy mieć tylko nadzieję, że było to rozsądne szanowanie sił, a nie ich brak. Najlepszy czas eliminacji - 2.06,46 ...

Pekin: trwa ceremonia otwarcia IO

W Pekinie trwa efektowna inauguracja XXIX Igrzysk Olimpijskich. Wielka ceremonia rozpoczęła się punktualnie o godzinie 14 polskiego czasu. Na trybunach zasiadło 91 tysięcy osób, wśród nich głowy państwa z 90 krajów. Ceremonia otwarcia jest imponująca. Chińczycy już zadziwili świat niespotykanymi choreografiami. Ceremonia zaczęła się od wniesienia chińskiej flagi i odegrania hymnu narodowego. Flagę wniosły na stadion dzieci w strojach regionalnych 56 grup narodowych zamieszkujących chińskie tery...

Pechowe losowanie Wisły

Wisła trafiła najgorzej jak tylko mogła. IFK Goeteborg i Beitar Jerozolima to najtrudniejsi przeciwnicy, na jakich mogła trafić Wisła. Losowanie nie było więc szczęśliwe dla mistrzów Polski. Już raz w historii Beitar grał z polskim klubem. Było to dawno, bo w sezonie 1993-94. W kwalifikacjach Ligi Mistrzów lepszy bez dwóch zdań okazał się Lech Poznań, który wygrał u siebie 4:2 i na wyjeździe 3:0. Od tamtego czasu wiele się jednak zmieniło w izraelskiej piłce. Coraz więcej zagranicznych gwiazd z...

Papież przeprosił ofiary pedofilów

Papież Benedykt XVI zakończył w niedzielę pielgrzymkę do Australii. Jak można się było spodziewać, podczas najdalszej i najdłuższej z dotychczasowych podróży Ojciec Święty przeprosił ofiary skandali seksualnych wywołanych przez katolickich duchownych w tym kraju i zaapelował o jedność Kościoła. Głęboko przepraszam za ból i cierpienie, jakie ofiary musiały znieść - mówił Benedykt XVI podczas sobotniej mszy świętej, dzień przed zakończeniem swojej wizyty na Antypodach z okazji Światowych Dni Młod...

Papierosy znikną ze sklepów

Europarlament przygotowuje prawo, które zakaże uprawy tytoniu i handlu nim. Palacze już są przerażeni: do 2025 roku papierosy mają zniknąć ze sklepów i kiosków w całej Unii Europejskiej. Krytycy przekonują, że zamiast ograniczyć palenie, zakaz spowoduje powstanie tytoniowego podziemia. W ciągu kilkunastu lat chcemy doprowadzić do całkowitej delegalizacji tytoniu - pisze w oświadczeniu nadesłanym do redakcji

Pani prokurator usłyszała zarzuty

Są zarzuty dla byłej szefowej warszawskiej prokuratury. Elżbieta Janicka stanie przed Sądem Dyscyplinarnym - podało Radio Zet. To efekt postępowania w sprawie nacisków wywieranych na prokuratorów tropiących korupcję w ministerstwie sportu za rządów PiS. Janicka miała powiedzieć do nich: Jak zatrzymacie Lipca przed wyborami, to was puknę. Chodziło o byłego ministra - Tomasza Lipca. Zatrzymano go, ale dopiero po wyborach. O tej sprawie jako pierwszy napisał dziennik.pl. Jeśli zatrzymacie Lipca pr...

Pamiętasz Webba? Wrócił w swoim stylu

Sędzia Howard Webb, którego pamiętają chyba wszyscy piłkarscy kibice w Polsce, najwyraźniej polubił sposób sędziowania nie zauważę spalonego, podyktuję karnego. Tak właśnie sędziował na Euro mecz Polska-Austria i tak samo gwizdał we wczorajszym meczu eliminacji mistrzostw świata pomiędzy Portugalią i Danią. Spotkanie Portugalia-Dania to było prawdziwe deja-vu z meczu Polska-Austria. Najpierw Howard Webb nie zauważył ewidentnego spalonego, a potem odgwizdał kontrowersyjnego karnego. Oczywiście w...

Otylia czwarta, w Pekinie bez medalu

To była jej ostatnia szansa na medal. Otylia Jędrzejczak broniąca mistrzostwa olimpijskiego w pływaniu na 200 m motylkiem miała w finale tej konkurencji zdobyć pierwszy krążek dla Polski na igrzyskach w Pekinie. Niestety nic z tego nie wyszło. Nasza zawodniczka na swym koronnym dystansie była czwarta. Wygrała Chinka Liu, która pobiła rekord świata. Pierwsze olimpijskie starty naszej pływaczki nie były najlepsze i mocno zaniepokoiły wszystkich jej kibiców. Na najważniejszym dla niej dystansie Mo...

Oto następca Misia Uszatka

W łódzkim studio Se-Ma-For rusza superprodukcja bajek, które stylistyką mają kontynuować tradycję Misia Uszatka. Nakręcenie jednego odcinka ma kosztować pół miliona złotych, ale twórcy nie obawiają się strat. Twierdzą, że po latach popytu na bajki pełne okrucieństwa, nadszedł czas na powrót spokojnej i dydaktycznej dobranocki. Wykonujemy ostatnie retusze dekoracji i jeszcze w tym tygodniu rozpoczynamy zdjęcia - mówi szef Se-Ma-Fora Zbigniew Żmudzki. Seria ma liczyć 26 13-minutowych odcinków. ...

Oto najlepsi dostawcy internetu w UK

Sieć telefonii komórkowej O2 została ogłoszona najszybszym dostawcą internetu w Wielkiej Brytanii. Firma zdobyła pierwsze miejsce dzięki średniej prędkości pobierania danych na poziomie 6,128 Mb na sekundę. Umocniła je jeszcze poprzez zwycięstwo w rankingu zadowolenia klientów z wynikiem 3,84 w pięciostopniowej skali. BT zdobyło nagrodę w kategorii technologii bezprzewodowej, a firma 3 została ogłoszona najlepszym dostawcą internetu przez sieć komórkową. W innych kategoriach nagrody zgarnęli...

Ostrzeżenie przed skażoną wodą

Firma wodociągowa Anglian Water zaleciła w środę tysiącom mieszkańców miast Northampton i Daventry, na południu Wielkiej Brytanii, przegotowywać wodę z powodu groźby jej skażenia. Anglian Water poinformowała, że problem dotknął 100 tysięcy gospodarstw domowych po tym, jak odkryto w zasobach wodnych groźnego dla zdrowia człowieka pierwotniaka. W nocy z poniedziałku na wtorek otrzymaliśmy wyniki próbek wody, w których odkryto chorobotwórczego pierwotniaka - powiedział rzecznik Anglian Water, And...

Ostrzeżenie dla Bułgarii i Rumunii

Bułgaria i Rumunia, najbardziej skorumpowane kraje Unii, przestały walczyć z łapownictwem i marnują pomoc z Brukseli - ocenia raport, który przedstawi dziś Komisja Europejska. Choć KE grozi obu krajom wycofaniem miliardów dotacji, Bukareszt i Sofia dostaną ostatnią szansę na poprawę. Najostrzej Komisja krytykuje Bułgarów. Instytucje i procedury antykorupcyjne wyglądają dobrze tylko na papierze. W rzeczywistości wydawaniu unijnej pomocy towarzyszy powszechna korupcja, a często powiązania najwyżs...

Osetia: Bomba zabiła siedmiu Rosjan

Eksplozja znów wstrząsnęła stolicą oderwanej od Gruzji Osetii Południowej. W wybuchu samochodu pułapki nieopodal posterunku rosyjskiego wojska w Cchinwali zginęło siedmiu żołnierzy, a siedmiu zostało rannych. Jest już pewne, że ofiary to Rosjanie. Według rzeczniczki rządu Osetii Południowej Iriny Gagłojewej, samochód został wcześniej skonfiskowany Gruzinom. Można przypuszczać, że chodzi o zamach - dodała. Wiadomo, że szesćiu żołnierzy zginęło bezpośrednio w wyniku eksplozji. Siódmy zmarł w dro...

Orange chciał bezpiecznej ligi

Dlaczego Ekstraklasa SA nie zdołała porozumieć się z firmą Orange, dotychczasowym sponsorem ligi? Mimo że Orange zaproponował dwa razy więcej pieniędzy niż płacił do tej pory, jego oferta została odrzucona. Miałem wrażenie, że negocjowałem z przekupką na targu, a nie partnerem, z którym mam stworzyć wartość dla polskiego futbolu - opowiada Maciej Witucki, prezes zarządu Telekomunikacji Polskiej. Ekstraklasa SA odrzuciła ofertę sponsorską Orange, bo nie podobały się jej zmiany zaproponowane prze...

Opętany zastrzelił wiernych w kościele

Kolejny mord w USA dokonany przez szaleńca, któremu zamarzyła się masowa egzekucja z użyciem broni palnej. Mężczyzna otworzył ogień w kościele w Knoxville w stanie Tennessee. Zginęły dwie osoby, siedem jest rannych. Napastnika obezwładnili wierni. Wśród ofiar 58-letniego szaleńca nie ma dzieci. Uratował je mężczyzna, który własnym ciałem osłonił pozostałych przed kulami. Bohater zapłacił za to życiem. Tragedia wydarzyła się w budynku Kościoła Unitariańskiego. Odbywało się tam przedstawienie dz...

Olimpiada, czyli musisz TO zobaczyć

Ruszają igrzyska olimpijskie w Pekinie. Pojechało na nie aż 263 reprezentantów Polski, ale kto z nich ma największe szanse na medal? Kto nas zaskoczy, a kto zawiedzie? Zobacz, kiedy czekają nas wielkie emocje. Siatkarze: Polacy są faworytem spotkania otwierającego dla nich igrzyska i kandydatem do medalu olimpijskiego. Czy się uda? Porażka z Niemcami może im zamknąć drogę nawet do ćwierćfinału, zwycięstwo stworzyć medalową szansę. 10 sierpnia: Polska - Niemcy, 16:00 12 sierpnia: Egipt - Pols...

Okręt księcia udaremnił przemyt kokainy

Fregata brytyjskiej Marynarki Królewskiej HMS Iron Duke, na której służbę pełni książę William, we współpracy z amerykańską strażą przybrzeżną udaremniła na Karaibach przemyt 900 kilogramów kokainy - poinformował w środę brytyjski resort obrony. Niewielka łódź motorowa przemytników została zlokalizowana kilkaset kilometrów na północny wschód od wyspy Barbados, co sugerowało, że płynie do Europy lub Afryki Zachodniej. Oficerowie straży przybrzeżnej USA, którzy weszli na jej pokład znaleźli 45 pa...

Okradła słynne aukcje na 2 mln funtów

52-letniej Sarze Marsh grozi kilka lat więzienia za oszustwa, jakich dopuściła się w latach 2005-2007. Na blisko dwa miliony funtów naciągnęła czołowe domy aukcyjne w Wielkiej Brytanii i paryskie butiki, płacąc fałszywymi czekami za biżuterię, obrazy i antyki. Używała także fałszywego nazwiska De Savigny, aby w ten sposób podkreślić swoje rzekome powiązania z francuską artystokracją. Jej ofiarami padły m.in. takie domy aukcyjne, jak Bonhams, Christies i Sothebys. Schemat, jaki stosowała kobi...

Ojciec Rydzyk nie może zbierać datków

Ojciec Tadeusz Rydzyk nie może rozpocząć publicznej zbiórki na odwierty geotermalne. MSWiA odesłało dziś wniosek specjalnego komitetu o zgodę na jej przeprowadzenie. Powodem są braki formalne - ujawnia rzeczniczka resortu Wioletta Paprocka. Departament zezwoleń i koncesji ministerstwa uznał, że wniosek złożony przez komitet ludzi świeckich, składający się z członków kół i biur Radia Maryja, jest niekompletny. Brak jest między innymi liczby osób, które będą przeprowadzały zbiórkę. Zwróciliśmy si...

Ojciec Ebiego: On wam jeszcze pokaże

Euzebiusz Smolarek ma problem - przeszedł z ligi hiszpańskiej do angielskiej i nie może się w niej odnaleźć. Jego ojciec uważa jednak, że o debiucie Ebiego trzeba powiedzieć: pierwsze koty za płoty. Zobaczycie, on jeszcze będzie wielki - mówi z całkowitym spokojem Włodzimierz Smolarek, który też strzelał bramki dla reprezentacji Polski. Smolarek senior zawsze wspiera swojego syna i trzymał za niego kciuki, gdy ten zmieniał ciepłą Hiszpanię na deszczową Anglię. Kiedy syn dostał ofertę z Boltonu ...

Ogórki znowu mogą być krzywe

Jaki powinien być porządny europejski ogórek? Do tej pory, wedle surowych unijnych przepisów, praktycznie prosty, o maksymalnej wysokości łuku 10 milimetrów na każde 10 centymetrów długości. Ale koniec z tym. Komisja Europejska zdecydowała, że od przyszłego roku ogórki mogą być takie, jakie urosły i nie muszą poddawać się surowym ocenom Brukseli. Oprócz kąta zakrzywienia ogórka, do lamusa odejdą szczegółowe normy jakości ponad 20 owoców i warzyw. Regulowanie tego rodzaju rzeczy to nie jest zada...

Ofiara wypadku na Ealingu to Polak

Policja ustaliła tożsamość ofiary wypadku drogowego, do którego doszło na Ealingu, na Park Royal Road w minioną niedzielę. Okazało się, że jest nią 26-letni Maciej Bujak. Jego rodzina została już powiadomiona. Około godziny 21.00. Kierowany przez Polaka Volkswagen zderzył się czołowo z autobusem linii nr 260. Sekcja zwłok wykazała, że poszkodowany zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Kierowca autobusu i kilkoro pasażerów zostało przewiezionych do szpitala z niegroźnymi ranami. Policja apelu...

Od dzisiaj tańszy roaming w Europie

Od tej soboty spadają ceny roamingu w Unii Europejskiej. W Polsce będą one niższe średnio o 20 proc. Jest to wynik kolejnego etapu wprowadzenia unijnego rozporządzenia z 2006 r. w sprawie wewnątrzwspólnotowych połączeń komórkowych. Od tego czasu ceny za rozmowy w krajach Unii Europejskiej regularnie spadały. Od jutra maksymalny koszt za minutę wykonanego połączenia nie będzie mógł przekroczyć 0,46 euro netto, a odebranego - 0,22 euro netto. Dla krajów, które nie mają jeszcze wspólnej waluty, wa...

OBWE: To Gruzini byli agresorami

Poniedziałkowy szczyt Unii Europejskiej może mieć zadziwiający przebieg. Jeśli potwierdzą się doniesienia niemieckiego tygodnika Der Spiegel, to zamiast potępienia Rosji za działania w Gruzji możemy usłyszeć gromy pod adresem władz w Tbilisi. Raporty obserwatorów OBWE mają dowodzić, że to niewłaściwe działania gruzińskich władz doprowadziły do wojny. A gruzińscy żołnierze mordowali cywilów. Centrala Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ma coraz więcej wskazówek świadczących o tym, ...

OBOP bada toalety w Polsce. Są czyste

Z badań OBOP wynika, że toalety w polskich hotelach, na stacjach benzynowych i w centrach handlowych są... czyste i pachnące. Zaskakujące, nieprawdaż? Na pomysł zbadania stanu czystości klozetów wpadła jedna z firm oferujących czyszczenie sanitariatów. Wynajęła instytut badawczy TNS OBOP, który wysłał swych badaczy do toalet czterech polskich miast. Ankieterzy notowali skrupulatnie, gdzie jest papier, a gdzie go nie ma, gdzie śmierdzi, a gdzie pachnie. Efektem badawczego trudu jest raport, z k...

Obciął głowę pasażerowi autobusu

Makabryczna zbrodnia w spokojnej zazwyczaj Kanadzie. Jadący autobusem mężczyzna zaatakował współpasażera, dźgnął go kilkadziesiąt razy nożem, a na koniec obciął mu głowę. Masakrę widzieli znajdujący się w autokarze ludzie. Ten dramat wydarzył się w autobusie taniej linii Greyhound. Autokar jechał z Edmonton do Manitoby. Na razie nie wiadomo, dlaczego jeden z pasażerów nagle wyciągnął nóż i zaatakował siedzącego obok mężczyznę. Policja nie chce ujawnić żadnych szczegółów. Jeden z pasażerów, któ...

Obama wsadzi Busha do więzienia?

Barack Obama, jeśli wygra wybory w USA, ostro rozliczy rządzącą obecnie ekipę. Jego kandydat na wiceprezydenta, Joe Biden, grozi, że jeśli tylko George W. Bush złamał prawo, organizując obóz w Guantanamo, w którym terroryści siedzą bez procesu, to obecny prezydent może pójść nawet do więzienia. Jeśli popełniono przestępstwo, to trzeba przeprowadzić śledztwo i postawić kryminalne zarzuty. Nie ze ślepej zemsty, czy chęci odwetu, ale po to, by udowodnić, że nikt nie stoi ponad prawem, nawet prokur...

Obama kandydatem Demokratów

Po trwającej osiemnaście miesięcy kampanii Barak Obama został oficjalnym kandydatem Partii demokratycznej na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Republikanie swojego kandydata wybrali już dawno temu. Tymczasem wśród demokratów wyścig po partyjną nominację trwał do ostatniej chwili. Żona byłego prezydenta USA, Bila Clintona, Hilary, swa walkę przegrała już praktycznie przed miesiącem, jednak wciąż odmawiała przyznania się do porażki. Po wtorkowych prawyborach, w stanie Montana, H...

Obama i McCain po pierwszej debacie

Ameryka jest już po pierwszej rundzie i wielkiej wymianie ciosów. Barack Obama i John McCain, kandydaci na prezydenta USA, starli się podczas debaty telewizyjnej. Obama wypadł lepiej w części poświęconej kryzysowi gospodarczemu. McCain wygrał w kwestiach dotyczących polityki zagranicznej. Najpierw odbył się pojedynek psychologiczny, który wygrał kandydat Demokratów Barack Obama. Lider Republikanów John McCain chciał odłożyć debatę na później i zająć się ratowaniem amerykańskiej gospodarki pogrą...

Nowy przywódca irlandzkiego rządu

Parlament Irlandii Północnej wybrał protestanckiego polityka Petera Robinsona na nowego przywódcę rządu tworzonego wspólnie z katolikami. 59-letni przywódca Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP) zyskał jednogłośne poparcie swej partii, a także reprezentującej katolików Sinn Fein. Zastępcą Robinsona w rządzie będzie zastępca przywódcy Sinn Fein Martin McGuinness. Dotychczasowy lider Demokratycznej Partii Unionistycznej i szef autonomicznego rządu prowincji Ian Paisley zakończył w sobotę c...

Nowa ustawa ma chronić weteranów

Po pięciu latach operacji w Iraku Polska zamierza uregulować status tych spośród 15 tysięcy żołnierzy, którzy wrócili do kraju psychicznie lub fizycznie okaleczeni. Do Sejmu trafił projekt ustawy, która w zamyśle jej autorów ma zrewolucjonizować system opieki państwa nad żołnierzami poszkodowanymi na wojnie. Jednak zdaniem kombatantów projekt tylko w niewielkim stopniu rozwiąże ich problemy. Jednym z naszych rozmówców jest były żołnierz III zmiany w Iraku. Przeżyłem 12-godzinną walkę z Arabami ...

Nowa partia, gdzieś między PO i PiS

Najpierw był portal w internecie. Teraz czas na partię. Powstał Ruch Obywatelski Polska XXI. Na jego czele stanął prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, który nie wyklucza startu w wyborach prezydenckich. Wśród inicjatorów są także były wiceprezes PiS, obecnie poseł niezrzeszony Kazimierz M. Ujazdowski i politolog dr Rafał Matyja. Naszym głownym celem będzie modernizacja Polski - powiedział Dutkiewicz. Z pewnością członkowie jego partii będą starali się przejąć samorządy w najbliższych wyborach ...

Nowa partia genseka ZSRR Gorbaczowa

Były prezydent Rosji Michaił Gorbaczow i miliarder Aleksander Lebiediew zakładają nową partię polityczną - Niezależną Demokratyczną Partię Rosji. Ugrupowanie to ma wystartować w najbliższych wyborach parlamentarnych w 2011 roku. Po co nowa partia? Bo, jak twierdzą jej założyciele, w Rosji nie ma prawdziwej opozycji. Informację o tym, że bankier Lebiediew i były prezydent chcą założyć nową partię polityczną, podał dziś New York Times. Chwilę później cytowały ją rosyjskie serwisy informacyjne. Go...

Nowa kategoria opałowych biedaków

Blisko co czwarty Brytyjczyk w najbliższych miesiącach znajdzie się w kategorii opałowych biedaków, co oznacza, że na opłacenie rachunków za gaz i elektryczność będzie wydawał co najmniej 10 proc. rocznego dochodu. Z opublikowanego w poniedziałek raportu federacji mieszkalnictwa (NHF - National Housing Federation) wynika, że do końca 2009 roku 5,7 mln gospodarstw domowych na Wyspach będzie przynależeć do tej kategorii, wobec 3,8 mln w 2007 roku i 2,4 mln w 2005 roku. Raport ocenia, że w 2009...

Norfolk: Zemsta na 73-letnim pedofilu

W lasach Norfolk odnaleziono zwłoki staruszka. Mężczyzna, który znajdował się na liście skazanych pedofili, został uduszony - pisze The Times. Ciało 73-letniego Gordona Boona zostało odnalezione w poniedziałek - w trzy dni po tym, jak ostatnio widziano go żywego - w pobliżu farmy drobiu Bernard Matthews, w Great Witchingham (Norfolk). Policja podejrzewa, że staruszek został zamordowany w akcie zemsty za czyny, których dopuścił się kilka lat wcześniej. Boon, były pracownik lokalnego browaru, ni...

Nikt nam nie zabierze Euro 2012

Nie ma strachu, że Polska i Ukraina stracą Euro 2012. I to mimo że włoskie gazety co tydzień piszą, iż mistrzostwa odbędą się w słonecznej Italii, bo Warszawa i Kijów nie radzą sobie z przygotowaniami. Ale gdyby UEFA zabrała nam tę imprezę, straciłaby na tym nawet pół miliarda euro. Z reklam, sponsoringu i praw do transmisji w telewizji mistrzostw Europy nie da się już wycisnąć więcej pieniędzy. No chyba, że reklamodawcy i sponsorzy wejdą na rynki niemal dziewicze, ale za to bardzo obiecujące -...

Nigeria: rozwód z 82 żonami albo...

Aż 86 adwokatów podjęło się obrony Nigeryjczyka, który ma 86 żon, podczas gdy religijne prawo - szariat - pozwala tylko na cztery. W obronie skazanego za wielożeństwo zawiązała się nawet koalicja obrońców praw człowieka. 27 nigeryjskich ugrupowań zajmujących się obroną praw człowieka skrzyknęło się, by działać razem i zatrudniło 86 adwokatów, by bronili Muhameda Bello Abubakara - mówi Shenu Sani, dyrektor jednej z organizacji tworzących koalicję. Jesteśmy zdecydowani bronić fundamentalnych pra...

Niesiołowski: Wyciszcie już tę aferę!

To afera z nonsensu, trzeba ją szybko wyciszyć - tak Stefan Niesiołowski komentuje gorący spór Julii Pitery z Eugeniuszem Kłopotkiem. Wicemarszałek Sejmu apeluje do pani minister i posła PSL, by skończyli wzajemne medialne oskarżenia, bo to tylko szkodzi Platformie Obywatelskiej i ludowcom. Jaka będzie przyszłość Julii Pitery, zależy od Donalda Tuska. Ja uważam, że sprawę trzeba szybko wyjaśnić i jak najszybciej wyciszyć, bo to jest robienie afery z nonsensu. Wszelkie takie medialne pojedynki w...

Nieruchomości w Polsce lecą w dół

Eksperci zachęcali do kupowania nieruchomości, jednostek funduszy inwestycyjnych oraz lokat, których zysk miał pochodzić ze spekulacji surowcami. Łatwiej byłoby wyliczyć tych doradców finansowych, którzy mówili inaczej. Ciekawe, że teraz, gdy spadają ceny domów, baryłka ropy jest tańsza, a giełda pikuje, oni wciąż są optymistami. Nie idź z awanturą do firmy doradztwa finansowego, która kazała ci kupić mieszkanie, gdy cena metra kwadratowego osiągała szczyty. Doradca mógł naprawdę sądzić, że - n...

Niepokój w City po upadku banku LB

Najważniejszy indeks londyńskiej giełdy FTSE-100 spadł na otwarciu poniedziałkowej sesji o 2,5 proc. na wiadomość o wystąpieniu przez bank Lehman Brothers (LB) z wnioskiem o ochronę przed wierzycielami. FTSE-100 stracił wszystkie zyski z piątkowej sesji. Notowania spadły też na giełdach tajwańskiej i australijskiej. Giełda tokijska była zamknięta. Prawdopodobny upadek LB - banku o 158-letniej historii - będzie miał reperkusje dla brytyjskiego rynku finansowego; w londyńskim City LB zatrudnia k...

Niemcy: Usunąć Polskę z Unii

Kolejni politycy z całej Europy prześcigają się w krytykowaniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego za zapowiedź, że nie podpisze traktatu lizbońskiego. Najdalej poszła niemiecka eurodeputowana Silvana Koch-Mehrin. Sugeruje, by - jeśli Polska nie ratyfikuje unijnego dokumentu - wyrzucić nasz kraj z Unii Europejskiej. Nadeszła godzina populistów: Polski prezydent znów powoduje stres w sprawach europejskich - mówi gazecie Passauer Neue Presse liberalna eurodeputowana. Uważam, że Unia nie powinna pozwol...

Niemcy znów mogą palić

Niemieckie lobby palaczy święci nowy triumf na drodze do ograniczenia zakazu palenia w miejscach publicznych. Od wczoraj w knajpkach w Berlinie i Badenii-Wirtembergii znów można zaciągnąć się dymkiem z papierosa. Trybunał konstytucyjny uchylił całkowity zakaz palenia w piwiarniach nałożony w zeszłym roku przez parlamenty obu tych landów. Choć decyzja sądu dotyczy jedynie małych lokali, w których nie podaje się jedzenia, i stanowi rozwiązanie przejściowe obowiązujące tylko do końca 2009 r., wiel...

Niemcy nie dadzą Kubicy wygrać

Zapowiada się wyjątkowo ekscytujący wyścig. Dobry wynik w Silverstone zapewnił Nickowi Heidfeldowi dodatkowe doładowanie. Nie można było napisać lepszego scenariusza przed naszym domowym Grand Prix cieszy się przed wyścigiem na torze Hockenheim Mario Theissen - pisze Fakt. Szef zespołu BMW Sauber podkreśla, że ostatni sukces Heidfelda, który w Silverstone dojechał do mety na drugim miejscu, przyciągnie na jedyny w tym sezonie wyścig w Niemczech tłumy kibiców. Gospodarze spodziewają się w niedz...

Niedźwiedzie rozszarpały fotografa

Chciał zrobić lepsze ujęcia w zoo. Jednak brawura skończyła się dla ukraińskiego fotografa tragicznie. Tak się wychylał przez ogrodzenie wybiegu dla niedźwiedzi, że wpadł wśród wygłodniałe bestie. Nie miał żadnych szans. Zwierzęta go rozszarpały na oczach tłumów ludzi. Mężczyzna wspiął się na 4-metrowe ogrodzenie z aparatem fotograficznym. Niestety, wystarczyla chwila nieuwagi i pechowiec znalazł się w łapach niedźwiedzi brunatnych. Świadkowie zdarzenia wezwali na pomoc pracowników zoo w ukrai...

Nieczysta siła zabija we Lwowie

Mieszkańcy Lwowa żyją w strachu. Na dwóch oddalonych od siebie ulicach miasta odkryto dwa ciała: kobiety i mężczyzny. Odpowiedzi na to, co spowodowało ich śmierć, nie znaleźli nawet lekarze, którzy przeprowadzili sekcję zwłok. Po mieście rozniosła się już plotka, że we Lwowie działa nieczysta siła. Pierwszego znaleziska dokonano o 10.25 lokalnego czasu na skrzyżowaniu ulic Konowalca z Japońską. Przechodnie odkryli ciało niezidentyfikowanej kobiety w wieku 55-60 lat. Lekarze przeprowadzili sekcj...

Niech szef NBP się tłumaczy

Politycy Platformy Obywatelskiej przekonują, że za wzrost cen nie odpowiada rząd, lecz prezes Narodowego Banku Polskiego, były współpracownik Lecha Kaczyńskiego, Sławomir Skrzypek - pisze Rzeczpospolita. Kierownictwo PO chce, by to on tłumaczył się z drożyzny w Sejmie. Według gazety kierownictwo klubu parlamentarnego PO wpadło na pomysł, by na najbliższym posiedzeniu Sejmu, na którym ma się odbyć debata na temat drożyzny, na pytania posłów odpowiadał nie przedstawiciel rządu, lecz właśnie preze...

Nie chcieli złapać Karadzicia

USA, Francja i Wielka Brytania przez lata chroniły Radowana Karadżicia przed aresztowaniem. Tak twierdzi była rzeczniczka Trybunału w Hadze. Według Florence Hartmann, Zachód wiele razy mógł dopaść bałkańskiego rzeźnika, ale tego unikał. Rządy w tych krajach obawiały się, że aresztowanie Karadzicia ponownie zdestabilizuje sytuację na Bałkanach i przekreśli postanowienia układu z Dayton, który położył kres wojnie w Bośni, a także wywoła ostry konflikt dyplomatyczny z Rosją - powiedziała Hartmann ...

Nie będzie w Warszawie metra

Warszawa nie sfinansuje budowy centralnego odcinka drugiej linii metra, bo startujące w przetargu firmy zażądały za dużo. Za zbudowanie siedmiu stacji trzy konsorcja chcą od 5,9 do 6,2 mld zł. A władze Warszawy zamierzały wydać tylko 2,8 mld. Pewne jest jedno: na Euro 2012 tego odcinka nie będzie. Odcinek centralny drugiej linii metra ma połączyć Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim. Na długości około sześciu kilometrów powstanie siedem stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, No...

Neutralna Finlandia chce do NATO

Finlandia, do tej pory bardzo przywiązana do swojej neutralności, rozważa wstąpienie do NATO. Tę dość zaskakującą wiadomość przekazał w wyiadzie dla austriackiego dziennika Die Presse szef fińskiej dyplomacji, Alexander Stubb. I nawet nie ukrywał, że ta decyzja ma związek ze strachem przed Rosją. Zdaniem Stubba wiara, że rosyjska interwencja w Gruzji nie będzie miała wpływu na bezpieczeństwo Finlandii, dzielącej z Rosją bardzo długą granicę, pochodzi nie z tej planety. Jest wskazane obecnie ro...

Naszej-klasie wyrosła konkurencja

Polaków, którzy dzięki portalowi nasza-klasa.pl poodnajdywali już swoich dawnych klasowych kolegów, dopadła nowa gorączka. Teraz szukają dalekich krewnych i organizują rodzinne zjazdy. Na portalu moikrewni.pl zarejestrowanych jest już 10 milionów polskich rodzin. Eksperci są zgodni: szukanie drzewa genealogicznego to typowe hobby rozwiniętego zachodniego społeczeństwa. Przodują w tym Amerykanie i Niemcy. Osób noszących dość rzadkie nazwisko Wawro jest jeżeli wierzyć mapie zamieszczonej na Moi...

Nasze dzieci wzorem dla wiernych w UK

Katoliccy księża w Wielkiej Brytanii są zachwyceni wysoką frekwencją dzieci polskich imigrantów na mszach świętych. Jesteśmy zdziwieni, widząc w kościele aż tylu małych parafian mówią. O tym, że polskie kościoły na Wyspach cieszą się popularnością, mówiono już niejednokrotnie. Tym razem na temat religijnych przyzwyczajeń Polaków wypowiedzieli się angielscy duchowni. Jednym z brytyjskich księży katolickich, którzy nie mogą się nadziwić zaangażowaniu najmłodszych w nabożeństwa, jest nowy probos...

Nasza-klasa klasa nie jest nasza

Nasza-klasa nie jest już nasza, tylko estońska. 70 procent udziałów w tym znanym portalu kupiła firma Forticom. Eksperci oceniają, że zakup kosztował aż 200 milionów złotych. Co ciekawe, transakcja odbyła się pięć miesięcy temu. Na jaw wyszła dopiero teraz. O cichej transakcji napisała Rzeczpospolita, a informacje gazety potwierdził Maciej Popowicz, założyciel Naszej-klasy. Zdementował przy okazji pogłoski, według których za inwestorem miałyby stać rosyjskie służby specjalne, zainteresowane prz...

Nasz autokar latał w powietrzu

To prawdziwy cud, że nikomu nic poważnego się nie stało - mówią artyści zespołu pieśni i tańca Śląsk. W piątek w okolicach Częstochowy ich autokar porwała trąba powietrzna. Wiatr wiejący z prędkością ponad 250 km/h obracał pojazdem jak plastikową zabawką. Musiało nas poderwać na jakieś dwa metry, bo dach autokaru podczas tych obrotów nie dotknął ziemi, nie został uszkodzony - opowiadają cudem uratowani soliści zespołu. Maciej Stańczyk: W piątek wieczorem wracaliście z koncertu w Bełchatowie do ...

Nastolatkowie pobili kolegę na śmierć

Wstrząsająca zbrodnia w Gorzowie Wielkopolskim. 15- i 16-latek zatłukli na śmierć swojego 14-letniego kolegę - Dawida. Wcześniej zabrali mu telefon komórkowy. Młodociani mordercy już przyznali się do winy. Za śmiertelne pobicie mogą trafić za kraty nawet na 10 lat. Zwłoki Dawida przechodnie znaleźli na jednej z gorzowskich ulic w niedzielę. Sprawa wyszła na jaw jednak dopiero dzisiaj. Policja nie komentowała sprawy wcześniej, czekając na opinię biegłego patologa. Chłopak miał bowiem poważne ran...

Nastolatek zabił polskiego bezdomnego?

18-letni Dean Gabay został zatrzymany w sprawie zabójstwa polskiego bezdomnego Janusza Krasonia. Ciało Polaka znaleziono 31 maja w garażu w Neasden w północnym Londynie. Przyczyną zgonu były obrażenia głowy, których mężczyzna doznał dzień wcześniej w wyniku następującej po sprzeczce o pieniądze bójki z miejscową grupą wyrostków. Mimo tego, że Polak uskarżał się na bóle głowy nie poszedł do szpitala. Martwego mężczyznę znaleźli jego, również bezdomni, koledzy, którzy razem z ofiarą pomieszkiwal...

Nasi szczypiorniści pokonali Brazylię

Po porażce z Hiszpanią Bogdan Wenta i jego podopieczni byli wściekli. Układy mogą nas załatwić - mówił szkoleniowiec. Dziś długi czas z równowagi wyprowadzali go nasi nieskuteczni szczypiorniści. Na koniec meczu z Brazylią Polacy wzięli się jednak do roboty i pokonali reprezentację z kraju kawy 28:25. W pierwszej połowie polscy piłkarze ręczni jakby... spali. Zamiast zdecydowanie odskoczyć teoretycznie słabszemu rywalowi, długo pozwalali mu prowadzić. Obraz gry zmienił się dopiero po przerwie....

Nakaz zamknięcia antypolskiej strony

Walijska policja wydała ostateczny nakaz zamknięcia antypolskiej strony internetowej. W maju tego roku usunięcia rasistowskich treści odmówił Facebook, na którym założono wymierzony w Polaków profil. Pierwszą próbę zamknięcia strony podjęła w maju zbulwersowana internautka, 32-letnia Rachel Beckett. Kobieta sprytnie przejęła kontrolę nad antypolskim ugrupowaniem, gdy opuścił ją jej twórca Gar Jones. Następnie skontaktowała się z przedstawicielem Facebooka, żądając natychmiastowej reakcji. Rzec...

Nagłe bankructwo i chaos na Gatwick

Dziesiątki tysięcy brytyjskich turystów utknęły za granicą po upadku trzeciego co do wielkości biura podróży w Wielkiej Brytanii. Setki zdezorientowanych osób, które wykupiły wakacje u bankruta, okupowały dzisiaj stanowiska odpraw na lotnisku Gatwick. XL Leisure Group dostało się pod zarząd sądowy w piątek wcześnie rano. Zaistniałą sytuację biuro tłumaczyło zmiennymi cenami paliw, pogarszającą się sytuacją gospodarczą i niezdolnością pozyskania nowych funduszy. XL Leisure Group, które jest o...

Nadchodzi rewolucja w Formule 1

Będzie rewolucja w Formule 1? Organizacja zrzeszająca wszystkie zespoły chce, by wyścigi były atrakcyjniejsze. Jak to zrobić? Po pierwsze, skrócić czas zawodów tak, by Formuła 1 zainteresowała więcej ludzi, po drugie - zakazać tankowania bolidów podczas wyścigu. O rewolucji w Formule 1 coraz głośniej mówi organizacja zrzeszająca wszystkie teamy - FOTA. Działacze chcą zakazać tankowania bolidów w czasie wyścigów, bo denerwują ich incydenty chociażby z tego sezonu - zwłaszcza przypadek Felipe Ma...

Nadal zdetronizował Federera!

Tak pasjonującego finału Wimbledonu nie było od lat. Roger Federer i Rafael Nadal przez pięć morderczych setów grali tenis nie z tej ziemi, a sytuacja na korcie zmieniała się jak w kalejdoskopie. Ostatecznie - po blisko pięciu godzinach walki - to Hiszpan był górą, przerywając tym samym serię pięciu triumfów Federera na londyńskiej trawie. Był to 18. pojedynek dwóch najlepszych obecnie tenisistów świata, a po raz 12. zwycięsko wyszedł z tej rywalizacji Hiszpan, który w tym sezonie pokonał Feder...

Na tropie polskich cwaniaków w Anglii

Gazeta The Sun przedstawia artykuł z polskiego tygodnika Przegląd jako poradnik o tym, jak Polacy wybierający się na Wyspy mogą bezkarnie łamać brytyjskie prawo. Autor tekstu z Przeglądu mówi wprost: To manipulacja brukowca! Dziennikarze The Sun ogłaszają, że wytropili w polskiej prasie artykuł będący swego rodzaju kompendium, którego głównym zadaniem jest poinstruowanie naszych rodaków, jak skutecznie omijać brytyjskie prawo lub co gorsza, jak je łamać, nie ponosząc przy tym konsekwencji. Zda...

Na taśmie Wałęsa się nie przyznaje

Było nagranie ze spotkania w 1979 roku, ale Lech Wałęsa nie mówi na nim o współpracy z SB. Tak twierdzi marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. O istnieniu taśmy powiedział dziennikowi.pl były opozycjonista, Andrzej Bulc, który sam ją nagrał. Potem oddał Borusewiczowi. Przekazałem ją paryskiemu czasopismu Kontakt - zdradza dziś marszałek Senatu. Słowo przeciwko słowu. Andrzej Bulc mówił dziennikowi.pl, że Wałęsa na spotkaniu opozycjonistów w 1979 roku - chcieli oni nagrać i spisać swoje wspomnienia...

Na spotkaniu G7 nie padły konkrety

Spotkanie ministrów finansów oraz szefów banków centralnych siedmiu najbogatszych państw świata (G7) nie przyniosło żadnego rozstrzygnięcia na poziomie działań - ocenia w poniedziałek Financial Times. Brytyjski dziennik podkreśla, że w czasie spotkania w ciągu weekendu w Waszyngtonie zabrakło szczegółowych planów, choć intencje były jak najlepsze. Przedstawiciele najbardziej rozwiniętych państw świata zgodzili się co do potrzeby systematycznego wspierania ważnych instytucji finansowych i zapob...

Na pierwszym treningu Kubica piąty

Kierowcy Formuły 1 przygotowują się do niedzielnej Grand Prix Chin. Dziś będą sprawdzać jak sprawują się ich bolidy, a jutro powalczą w kwalifikacjach. Po pierwszym treningu zadowolony może być Robert Kubica, który wykręcił piąty czas w tej sesji. Najszybszy był pretendent do mistrzowskiego tytułu, Lewis Hamilton. Najlepszy czas Hamiltona podczas porannego treningu może imponować - jako jedyny zszedł poniżej 1.37. Drugi czas wykręcił Felipe Massa, a trzeci Kimi Raikkonen. Robert Kubica zanotow...

Młody ministrant zamordował księdza

To zabójstwo wstrząsnęło cała niewielką miejscowością Blachownia koło Częstochowy. W czwartek znaleziono na plebanii ciało zamordowanego księdza z miejscowej parafii. Policja zatrzymała 18-latka, który dziś przyznał się do zbrodni. Był w tej parafii ministrantem. Zabójca twierdzi, że zamordował księdza z powodów osobistych. Prokuratura nic więcej nie chce ujawnić. Wcześniej mówiono o motywie rabunkowym, bo z plebanii zginęły pieniądze Ciało 47-letniego proboszcza z parafii pod wezwaniem Najświ...

Mułła: Kobiecie wystarczy jedno oko

Islamscy uczeni co rusz wydają coraz bardziej szokujące zakazy. Saudyjski ulem Mohamed al-Habdan wydał właśnie fatwę, pozwalającą kobietom odsłaniać kobietom tylko jedno oko. Dlaczego? Bo - jak ponoć wyczytał w Koranie - to zupełnie kobiecie wystarczy, aby widzieć drogę. Według Al-Habdana, kobieta powinna zasłaniać jak najwięcej, nawet jedno z oczu. Tak ponoć zalecał jeden z towarzyszy Mahometa. Uczony nie omieszkał postraszyć, że jeśli kobieta pozwala sobie na odsłonięcie obojga oczu, popełnia...

Muzułmanie kończą już miesiąc postu

Muzułmanie na całym świecie szykują się już do przypadającego w środę Eid Al-Fitr, święta kończącego miesiąc postu ramadan. Mieszkańcy Dżakarty, stolicy Indonezji, największego islamskiego kraju na świecie, wyruszyli do rodzin rozsianych po całym archipelagu. Kawalkady motocyklistów zapchały wszystkie wyloty 8,5-milionowej metropolii - czytamy w DZIENNIKU. W całym muzułmańskim świecie Eid Al-Fitr jest obchodzony bardzo hucznie. Wyznawcy Allaha goszczą na kolacji w swoich domach lub wynajętych...

Musimy pomóc Ukrainie

Problem Ukrainy istnieje i na pewno machnięciem ręki tego nie można zbyć. UEFA w kwietniu zasygnalizowała, że zarządzanie projektem w Polsce jest na innym poziomie i zaproponowała, żeby Ukraina z tego skorzystała. Bardzo zdecydowanie zostało to podkreślone w miniony piątek. Musimy pomóc Ukraińcom - mówi Marcin Herra, szef spółki PL 2012, odpowiedzialnej przygotowanie do Euro 2012. Cezary Kowalski: Na ile jest realne, że tylko Polska będzie organizować Euro 2012? Marcin Herra, szef spółki PL...

Mucha przeprasza arcybiskupa Paetza

Kiedy wystąpiła jako zakonnica w programie Jak Oni śpiewają wywołała niesmak i skandal. W dodatku Anna Mucha zasugerowała na blogu, że księża to pedofile, a kościół tuszuje skandale z ich udziałem. Jako przykład podała arcybiskupa Paetza i jego grupkę małych chłopców. Ale biskupa oskarżano o molestowanie kleryków, a nie dzieci. Teraz Mucha na swoim blogu przeprasza i posypuje głowę popiołem. Wykonanie przez nią piosenki Satisfaction w stroju zakonnicy i z czerwoną podwiązką zszokowało wielu wid...

Morderca Polki nie żyje

Człowiek oskarżony o bestialskie morderstwo młodej Polki powiesił się w areszcie. W poniedziałek rano strażnicy więzienia w Winchester znaleźli ciało obywatela Bangladeszu Ziaula Haque. O sprawie poinformował portal internetowy brytyjskiej telewizji BBC. Mężczyzna najprawdopodobniej powiesił się. Ziaul Haque przebywał w areszcie w związku z toczącym się przeciwko niemu procesem w sprawie o zabójstwo Polki Sylwii Sobczak. Zwłoki Sylwii znalazł, ponad dwa miesiące temu, przypadkowy przechodzie...

MON zarabia miliony na poligonach

Polska robi coraz lepsze interesy na wynajmowaniu poligonów państwom NATO. W przyszłym roku MON chce na tym zarobić 13 milionów złotych. Nasze poligony najbardziej cenią Brytyjczycy, Niemcy, Słowacy i Czesi. Brytyjczycy wynajmują od Polski poligony dwa bądź trzy razy w roku. Niemcy robią to dwukrotnie. Raz do roku pod polskim niebem strzelają Słowacy i Czesi, a Węgrzy i Austriacy zmagają się tu w boju raz na dwa lata. Dzięki ćwiczeniom obcych wojsk od 2000 r. do budżetu resortu wpłynęło prawie ...

Mogą uderzyć w Izrael

Iran znów straszy. Teheran przeprowadził właśnie próbę dziewięciu rakiet, w tym dalekiego zasięgu Shahab 3. Można nią razić dowolne cele w Izraelu. Ale irańscy przywódcy grożą nie tylko Izraelowi - także amerykańskim bazom w regionie oraz innym instytucjom USA. Wystarczy, że jeden amerykański pocisk spadnie na ich ziemię... Pociski wystrzelono z jednej z baz na irańskiej pustyni. Testy stanowiły część wojskowych manewrów, prowadzonych obecnie przez Iran w Zatoce Perskiej. Testowano serię różny...

Mniej pracy w brytyjskich fabrykach

Fabryki w Wielkiej Brytanii likwidują nadgodziny i skracają tydzień pracy do czterech dni. Wszystkiemu winna recesja - pisze The Times. W wyniku spowolnienia gospodarczego brytyjskie firmy drastycznie zmniejszają produkcję z obawy przed przepełnionymi magazynami. W ostatnim miesiącu zamówienia na wytwarzane w Wielkiej Brytanii produkty wyraźnie się zmniejszyły. Skutki zmian w przedsiębiorstwach odczują przede wszystkim pracownicy, którzy - pozbawieni nadgodzin, nocnych zmian, a czasem również p...

Minister chce kupić 40 nowych limuzyn

Szefowi resortu obrony marzy się prawdziwa stajnia aut. Sto limuzyn - na które ministerstwo wydaje rocznie cztery miliony złotych - to za mało. Bogdan Klich przymierza się do zakupu kolejnych 40. Za każde auto podatnicy musieliby zapłacić po 100 tysięcy złotych. A na tym nie koniec, bo miesięczne utrzymanie wozu z kierowcą to koszt 4,5 tysiąca złotych. Limuzyny i kierowców mieliby dostać urzędnicy, których zagraniczni odpowiednicy nawet nie śnią o takich przywilejach. Chodzi o dowódców brygad...

Min. Drzewiecki odwiesił zarząd PZPN

To już ostateczny koniec wojny pomiędzy rządem a Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Mirosław Drzewiecki całkowicie skapitulował. Minister wycofał dziś z Trybunału Arbitrażowego wniosek w sprawie zawieszenia zarządu PZPN. Taką radę dała Drzewieckiemu Niezależna Komisja Wyborcza. W skład komisji, która poradziła Drzewieckiemu wycofać wniosek, wchodzą przewodniczący Michał Kleiber, Adam Giersz z ministerstwa, Jerome Champagne (FIFA) i David Taylor (UEFA). Niezależna Komisja Wyborcza uznała w środę, ...

Milion ludzi ucieka przed huraganem

Huragan Gustav jest już o krok od najwyższego poziomu w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona - informuje Narodowe Centrum Huraganów w Miami. Na Karaibach żywioł zabił 85 osób. Przeszedł nad Kubą i dotarł nad Zatokę Meksykańską. Tam przybiera na sile - wieje z prędkością do 250 km/godz. Z wybrzeża uciekł już milion Amerykanów. To matka wszystkich sztormów - ostrzegają władze. Gustav odebrał już życie ponad 80 ludziom w rejonie Karaibów, a jego siła wciąż rośnie. Specjaliści z amerykańskiego ...

Milan już nie chce Artura Boruca

Wygląda na to, że Artur Boruc będzie na dobre uziemiony w Celtiku. Do tej pory wciąż tliła się nadzieja na transfer Polaka do włoskiego AC Milan, ale teraz trzeba ją porzucić. Trener Milanu Carlo Ancelotti oznajmił, że pierwszym bramkarzem drużyny będzie... fatalnie spisujący się w ubiegłym sezonie Dida. Od kilku miesięcy Milan głośno mówił o zmianie w obsadzie bramki. Didę, który popełniał fatalne kiksy, miał zastąpić Boruc lub Francuz Sebastian Frey. Teraz wiadomo już, że do klubu z Mediolan...

Między nami jaskiniowcami z Dorset

Wielką kłótnią i bójką zakończyło się wspólne biwakowanie Polaków i Anglików w jednej z jaskiń w Dorset. Biwakowiczów, którzy najwyraźniej zapomnieli o celu swojej eskapady, musiała rozdzielać policja. Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę w Winspit, w Worth Matravers w pobliżu Swanage. Z ustaleń policji wynika, że przepychanki rozpoczęli dwaj Brytyjczycy, strasząc Polaka. Wtedy na pomoc koledze ruszyli jego rodacy. W wyniku starcia nikt nie został ranny. Chociaż dokładne okoliczności nie są ...

Mężczyzna urodził córeczkę

Kiedyś był kobietą, a teraz jest tatą. Swoje dziecko urodził sam. Thomas Beatie po zmianie płci nie pozbawił się żeńskich organów płciowych. I mimo potężnych dawek testosteronu udało mu się zajść w ciążę. Dziś cieszy się z córeczki. 34-letni Thomas Beatie musi być w siódmym niebie. Niejednokrotnie opowiadał, jak to wspaniale być w ciąży i że nie może doczekać się dziecka. A zapowiadany na początek lipca poród odbył się o czasie. Thomas urodził zdrową dziewczynkę. Mężczyznę zaszedł w ciążę dzię...

Merkel: Gruzja będzie członkiem NATO

Gruzja będzie członkiem NATO - oświadczyła twardo w Tbilisi kanclerz Niemiec Angela Merkel. Wcześniej prezydent Francji Nicolas Sarkozy ostrzegł przywódcę Rosji Dmitrija Miedwiediewa przed poważnymi konsekwencjami, jeśli Rosja nie zacznie wycofywać swych wojsk z Gruzji. Odpowiedź przyszła błyskawicznie. Rosja ma zacząć odwrót jutro. Angela Merkel nie zostawiła żadnych wątpliwości co do poparcia, jakiego największe kraje Starej Europy udzielają Gruzji. Gruzja będzie członkiem NATO, jeśli tego ch...

Meksyk: Krwawy bunt w więzieniu

W meksykańskim mieście Tijuana jeszcze wczoraj słychać było strzały, a dym zasnuwał ulice wokół więzienia. Policja i wojsko od kilku dni próbowały zdławić bunt, który wybuchł po śmierci jednego z więźniów. Sytuację udało się opanować dopiero dziś. Doliczono się już 19 zabitych. Sceny jak z serialu Prison Break zszokowały mieszkańców Tijuany. Więźniowie w niedzielę zaatakowali strażników, podpalili kilka budynków i zniszczyli bramę wjazdową. Zamieszki spowodowała zagadkowa śmierć jednego z osadz...

Medaliści dostaną tytuły szlacheckie, parada na ich cześć w październiku

Brytyjscy medaliści, którzy w Pekinie wywalczyli rekordową liczbę medali - 47, co jest największym sukcesem olimpijski od 100 lat, otrzymają... tytuły szlacheckie. Oficjalna uroczystość odbędzie się w październiku, a sportowcy otrzymają tytuły szlacheckie z rąk królowej Elżbiety II. Niektórzy jednak uważają, że duma i przydomek sir lub lady przed nazwiskiem to niewystarczająca nagroda za sukcesy olimpijskie. Inne kraje będą próbowały 'ukraść' nam szkoleniowców - po sukcesach w Pekinie cały ś...

McCaina ocali tylko atak terrorystów

Amerykańskie sondaże są bezlitosne: Barack Obama coraz wyraźniej zwiększa przewagę nad swym republikańskim rywalem. Zdaniem rosnącej liczby komentatorów prezydenckie szanse Johna McCaina uratować może już tylko poważne zagrożenie bezpieczeństwa narodowego USA, które przekonałoby niezdecydowanych wyborców, że to nie czas na wybór nowicjusza. Sprawy międzynarodowe i wojna z terroryzmem to jedyna dziedzina, w której w opinii większości Amerykanów McCain ma jeszcze przewagę nad Obamą. Także jedyny ...

Massa pierwszy, Kubica z drugej linii

Jutrzejszy wyścig o Grand Prix Singapuru zapowiada się pasjonująco. Nie dość, że kierowcy po raz pierwszy w historii Formuły 1 rywalizować będę w nocy, to jeszcze duże szanse na końcowy sukces ma Robert Kubica. Polak w dzisiejszych kwalifikacjach zajął bardzo dobre, czwarte miejsce. Szybsi od niego byli tylko kierowcy Ferrari i Lewis Hamilton z McLarena. I sesja kwalifikacyjna Najszybszy podczas pierwszej części eliminacji był Fin Kimi Raikkonen, który wyprzedził dwóch kierowców McLarena - Hei...

Marsz tysięcy ludzi przeciw biedzie wśród dzieci

Kilka tysięcy osób manifestowało w Londynie, domagając się od rządu dodatkowych pieniędzy na zwalczanie ubóstwa wśród brytyjskich dzieci. Żądano przeznaczenia w przyszłorocznym budżecie dodatkowo 2,96 mld funtów (3,8 mld euro) na ten cel. Według organizatorów w demonstracji na Trafalgar Square uczestniczyło około 10 tysięcy osób; policja mówi o 4-5 tysiącach. Walczący z ubóstwem wśród dzieci społecznicy szacują, że w Wielkiej Brytanii w niedostatku żyje około 3,9 mln dzieci, czyli mniej więcej...

Marcinkiewicz zajmuje stołek w Netii

Kazimierz Marcinkiewicz dostał stanowisko w radzie nadzorczej Netii, polskiej firmy telekomunikacyjnej informuje Parkiet. Po odejściu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i epizodzie w banku Goldman Sachs były premier podejmie pracę w radzie nadzorczej giełdowej Netii - wynika z informacji, do których dotarła gazeta. Dostałem propozycję i ją przyjąłem. Czy to ważne, od kogo? tak na pytanie, czy wejdzie do rady nadzorczej Netii, odpowiedział Marcinkiewicz. Zarząd Netii nie opublikował j...

Marcinkiewicz wybrał samozatrudnienie

Były premier założył własną, jednoosobową firmę. Na ironię zakrawa fakt, że to właśnie za jego rządów Ministerstwo Finansów forsowało ustawę zakładającą drastyczne ograniczenie takiej możliwości zarobkowania i rozliczania się z fiskusem. Wbrew medialnym sugestiom międzynarodowy bank Goldman Sachs nie zaoferował mu etatu, ale skłonił do założenia jednoosobowej firmy. Marcinkiewicz będzie doradcą inwestycyjnym - pisze poniedziałkowy Newsweek. 1 września otworzyłem biuro w Warszawie - z wyraźnym...

Marcinkiewicz dostał stołek w Netii

Kazimierz Marcinkiewicz dostał stanowisko w radzie nadzorczej Netii, polskiej firmy telekomunikacyjnej informuje Parkiet. Po odejściu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i epizodzie w banku Goldman Sachs były premier podejmie pracę w radzie nadzorczej giełdowej Netii - wynika z informacji, do których dotarła gazeta. Dostałem propozycję i ją przyjąłem. Czy to ważne, od kogo? tak na pytanie, czy wejdzie do rady nadzorczej Netii, odpowiedział Marcinkiewicz. Zarząd Netii nie opublikował j...

Manewry Rosjan u wybrzeży USA

Rosyjska marynarka wojenna razem z okrętami wenezuelskimi przeprowadzi manewry na Morzu Karaibskim. Pierwsze w historii ćwiczenia Rosjan w Ameryce Łacińskiej są odbierane jednoznacznie: to kolejne, po wojnie w Gruzji, wyzwanie rzucone Stanom Zjednoczonym, które region obu Ameryk uznają za swoją strefę wpływów. Dziesiątego listopada do wenezuelskich portów zawiną cztery rosyjskie okręty wojenne z około tysiącem marynarzy na pokładach. Salbatore Cammarata Bastidas, szef wywiadu wenezuelskiej mary...

Luksusowy pociąg tylko dla urzędników

Pracujący w Parlamencie Europejskim politycy mogą odetchnąć z ulgą: wreszcie skończy się męka związana z podróżowaniem między Brukselą i Strasburgiem. Wczoraj po raz pierwszy odjechał ze stacji nowoczesny, luksusowy pociąg tylko dla eurobiurokratów. Pociąg ma zlikwidować, a przynajmniej ograniczyć, comiesięczne zamieszanie związane z przemieszczaniem się parlamentarzystów i urzędników między obydwoma unijnymi ośrodkami władzy. Dojazdy te były od lat koszmarem dla 2,5 tysięcznej grupy posłów, b...

Lotnisko Gatwick świętuje 50-lecie

Port lotniczy London Gatwick skończył w poniedziałek 50 lat. W 1956 roku, gdy postanowiono zbudować lotnisko, miało stać się ono alternatywą dla portu Heathrow. 2 lata później zostało oficjalnie otwarte przez królową Elżbietę II i księcia Filipa. - Razem z mężem podróżowaliśmy samolotami na tyle często, żeby wiedzieć, że bez właściwej organizacji szybka i bezpieczna podróż nie byłaby możliwa mówiła wtedy królowa. - Wiem, że nowe lotnisko uwzględnia wszystkie niezbędne aspekty podróży. Jestem...

Lotnisko Gatwick jest na sprzedaż

Podlondyńskie lotnisko Gatwick zostało wystawione na sprzedaż. Kupnem tego drugiego co do wielkości portu lotniczego w Wielkiej Brytanii zainteresowanych jest już kilka największych firm na Wyspach. Wśród nich jest m.in. Virgin Atlantic. Spółka British Airport Authority (BAA) podjęła decyzję o wystawieniu Gatwick na sprzedaż niecały miesiąc po tym, jak komisja kontroli konkurencji zasugerowała, by firma sprzedała co najmniej trzy porty lotnicze, którymi obecnie zarządza. Pełen raport komisj...

Losowanie par Pucharu Polski

Znane są pary rundy przedwstępnej, wstępnej i pierwszej Pucharu Polski. Rozgrywki rozpoczną się 30 lipca. Nie wiadomo, czy w pierwszej rundzie dojdzie do meczu Stal Stalowa Wola - Polonia Warszawa. Losowaliśmy Polonię jako drużynę nowej pierwszej ligi, ale jeśli warszawski klub, który połączył się z Groclinem, uzyska licencję ekstraklasy, co jeszcze nie nastąpiło, to oczywiście będzie losowany w następnych rundach; wtedy Stal Stalowa Wola otrzyma w pierwszej rundzie wolny los - wyjaśnił PAP sz...

Londyńska płaca minimalna?

Burmistrz Londynu, Boris Johnson wezwał wszystkich pracodawców ze stolicy, aby wypłacali swoim pracownikom co najmniej 7,45 funta na godzinę - czytamy w serwisie personneltoday.com. Osoby dorosłe zatrudnione na terenie Wielkiej Brytanii nie mogą otrzymywać mniej niż 5,52 funta brutto za godzinę (od października 2008 r. stawka ta wzrośnie do 5,73 funta). Mimo oficjalnej National Minimum Wage władze Londynu wprowadziły tzw. London Living Wage, czyli stawkę zarobków minimalnych w stolicy, gdzie ż...

Londyn: strajk w metrze odwołany

Zaplanowany na dzisiaj 72-godzinny strajk pracowników londyńskiego metra został odwołany. Ponad 1000 członków związku Rail Maritime and Transport miało od dzisiaj protestować przeciwko niskim uposażeniom. Akcja strajkowa dotknęłaby tysięcy podróżnych, korzystających przede wszystkim z linii: Northern, Jubilee i Piccadilly. Obecnie pracownicy metra zarabiają od 30700 do 50300 funtów rocznie. Wczoraj ich pracodawca, firma Tube Lines, zaoferował nowe porozumienie w sprawie podwyżek, które miały...

Londyn uhonoruje ofiary 7/7

52 stalowe kolumny upamiętnią 52 ofiary zamachów bombowych w Londynie w 2005 r. Pomnik zostanie odsłonięty 7 lipca przyszłego roku w Hyde Parku. 3-metrowe kolumny staną obok siebie w czterech osobnych rzędach. Każdy z nich ma symbolizować cztery miejsca, w których doszło do zamachów. Na każdej kolumnie zapisane będzie nazwisko ofiary, data, godzina i miejsce, w którym zginęła. Na trzech kolumnach znajdziemy także nazwiska trzech Polek, które straciły życie pamiętnego lata. Anna Brandt (41)...

Litwini jadą do USA bez wiz, od zaraz

My wciąż czekamy, a Litwini polecą bez wiz za ocean już w połowie października. Taką obietnicę złożył podczas spotkania z litewskim prezydentem George W. Bush. Zniesienie wiz jest wynikiem współpracy obu państw. Świadczy o tym, że USA nam ufają - powiedział Valdas Adamkus. Litwa zabiegała o to osiem lat. Warunkiem zniesienia wiz przez Amerykanów jest nieprzekraczanie przez dany kraj limitu 10 procent odmów wizowych. Jeszcze w 2006 roku na Litwie odsetek odmów wynosił 27,7 proc., jednak już w 20...

Liga znów przesunięta

Zamieszania w polskiej lidze ciąg dalszy. Ekstraklasa ma ponoć wznowić rozgrywki w następny weekend. Ale czy rzeczywiście tak się stanie i które zespoły w niej zagrają, tego nie wie nikt. Spokojni wydają się tylko działacze PZPN, którzy w między czasie po raz kolejny odłożyli w czasie termin zjazdu wyborczego. Oznacza to tylko tyle, że za cały ten bałagan przynajmniej do końca października będzie odpowiadał Listkiewicz. A pewnie i dłużej... Rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy mają rozpocząć się ...

Liga Europejska zamiast Pucharu UEFA

Puchar UEFA przestanie być marnym pucharem pocieszenia. Już nikt nie będzie traktował tego turnieju z pobłażaniem. Tak przynajmniej chce prezydent europejskiej federacji Michel Platini. Jak pisze DZIENNIK, ogłosił on, że od przyszłego sezonu Puchar UEFA ma zostać zastąpiony tworem o wiele doskonalszym - Ligą Europejską. Zmiany raczej nie będą wyłącznie kosmetyczne. Europa League będzie wciąż czymś gorszym od Ligi Mistrzów, ale jednak atrakcyjniejszym niż dotychczasowy Puchar UEFA. Co się zmieni...

Lepper wraca!

Ostatnio było cicho o Andrzeju Lepperze. Po porażce w wyborach parlamentarnych jesienią zeszłego roku szef Samoobrony zniknął z mediów. Okazjonalnie mogliśmy go tylko zobaczyć podczas relacji z procesu dotyczącego seksafery. Zdaje się jednak, że Lepper wychodzi w końcu z cienia. W związku z bezczynnością rządu RP a w szczególności ministra rolnictwa zapowiedział, że od przyszłego tygodnia w całym kraju rolnicy będą blokować drogi. - Przystępujemy do tych metod, które się sprawdziły i zapowiad...

Leo: Boruc przeprosi i wraca do kadry

Leo Beenhakker chce dać Arturowi Borucowi jeszcze jedną szansę. Selekcjoner reprezentacji Polski zamierza spotkać się z bramkarzem Celtiku. Zależy mu na tym tak bardzo, że poleci do Szkocji obejrzeć wyjazdowy mecz drużyny Boruca. Najwyższy czas załatwić tę sprawę - deklaruje Beenhakker. Leo oczekuje, że podczas spotkania w Szkocji Boruc przeprosi za swoje zachowanie we Lwowie i będzie mógł wrócić do kadry. Przypomnijmy - Boruc, Dudka i Majewski zostali zawieszeni za pijackie awantury po meczu z...

Leo wkrótce powoła Boruca do kadry

Beenhakkerowi strach zajrzał w oczy. Tylko tak można wytłumaczyć informacje Gazety Wyborczej o rychłym powrocie do kadry Boruca, Majewskiego i Dudki. Piłkarze dyscyplinarnie zawieszenie przez Holendra po aferze alkoholowej na Ukrainie z San Marino rzecz jasna jeszcze nie zagrają, ale na październikowy mecz eliminacji z Czechami już powołanie mają dostać. Selekcjoner ponoć uznał, że zawieszeni piłkarze dość już się napokutowali za swoje winy i mogą wrócić do kadry. Nam wydaje się jednak, że gd...

Leo stracił kontrolę nad drużyną

Leo Beenhakker lubi rządy twardej ręki. Zawodnicy zawsze powtarzali, że słowo trenera jest święte. Wygląda jednak na to, że przed Euro stracił zaufanie swoich podopiecznych. A to dlatego, że naruszył trzon drużyny i stracił kontrolę nad zespołem. Beenhakker co mecz zmieniał skład i ustawienie naszej reprezentacji, budząc wśród piłkarzy zdumienie i niechęć. Przez to zaufanie do selekcjonera słabło. Leo stracił trochę kontrolę nad drużyną. Zmienił tych, od których tak naprawdę powinien rozpocząć...

Lekcja uprzejmości udzielona Polakom

W ciągu ostatnich 4,5 roku przez Wielką Brytanię przewinęło się ok. 1,5 mln Polaków, cowywołało prawdziwy szok wśród mieszkańców angielskiej prowincji. O ich pierwszym negatywnym wrażeniu po spotkaniu z polską społecznością i lekcji uprzejmości i pokory, jaką dostali Polacy od Brytyjczyków, opowiada w tygodniku Newsweek działacz polonijny Wiktor Moszczyński. Pierwsze spotkanie z tak dużą grupą ludzi z zagranicy było dla angielskiej prowincji wstrząsające. Małe miasta, jak Boston czy Crewe, li...

Legia zdobywcą Superpucharu Polski

W meczu o Superpuchar w Ostrowcu Świętokrzyskim zmierzył się mistrz Polski Wisła Kraków ze zdobywcą Pucharu Polski, Legią Warszawa. Od początku było wiadomo, że trener Wisly, Maciej Skorża, zdecyduje się wystawić mocno rezerwowy skład, ze względu na udział wiślaków w sobotnim meczu towarzyskim z FC Liverpool. Większość z tych piłkarzy, którzy w sobotę wyszli w pierwszym składzie, dostała od trenera możliwość odpoczynku. Z kolei Jan Urban nie mógł zabrać na mecz do Ostrowca Panche Kumbeva i Pio...

Legia i Lech zaczynają puchary

Legia Warszawa i Lech Poznań zaczynają przygodę z europejskimi pucharami. Dziś na Łazienkowskiej wojskowi zmierzą się z białoruskim FK Homel. Lech pojechał do Azerbejdżanu, gdzie jego rywalem będzie Chazar Lenkoran. Tę rundę polskie zespoły po prostu muszą przejść, by nie zrobić z siebie pośmiewiska. Legia nie będzie miała łatwo, bo z białoruskimi zespołami Polakom gra się ciężko. Przekonała się o tym Cracovia, która odpadła już z Intertoto po dwóch porażkach z Szachtarem Soligorsk. Łatwiejsze...

Lech wygrał z Azerami

Po czteroletniej przerwie piłkarze Lecha Poznań wrócili na międzynarodową arenę. Dziś w Baku zagrali z Chazarem Lenkoran. Stawką dwumeczu jest udział w kolejnej fazie rozgrywek o Puchar UEFA. Faworytem spotkania był Kolejorz, i rzeczywiście polski zespół wygrał z Azerami, ale udało się zdobyć tylko jedną bramkę. Zobacz wideo. Lechici od początku meczu pokazali, że nie przyjechali do Baku się bronić. Już w 2. minucie spotkania Sławomir Peszko przedarł się w pole karne rywali. Jednka piłka odsko...

Lech ważny, Tottenham ważniejszy

Niewątpliwym hitem najbliższej kolejki Ekstraklasy jest mecz Wisła Kraków - Lech Poznań. - Zapowiada się bardzo ciekawa konfrontacja - potwierdza Maciej Skorża, trener Wisły Kraków. - To będzie mecz dwóch drużyn, które reprezentują polską piłkę w europejskich pucharach. W Wiśle i Lechu upatruje się też najważniejszych kandydatów do mistrzostwa Polski. - Na pewno ten mecz ma swój ładunek. Za wcześnie jednak, by mówić, że to mecz o mistrzostwo Polski. W razie zwycięstwa możemy mieć jednak nad Le...

Lech Kaczyński: To rosyjska agresja

Europa bez słowa patrzy na wojnę w Gruzji. Ale Polska i państwa bałtyckie ostro protestują. Rosja przekroczyła czerwoną linię w utrzymaniu pokoju i stabilizacji w strefie konfliktu - napisali w deklaracji prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Gruzja jest naszym strategicznym partnerem - zapewnia Lech Kaczyński. Działania sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terytorium Południowej Osetii są sprzeczne z prawem międzynarodowym, są w istocie aktem agresji - nie ma wątpliwości Lech Kaczyński. ...

Lech goli nie zdobył, ale awansował

Najstarsi kibice nie pamiętają, kiedy polski klub grający w europejskich pucharach był w równie w komfortowej sytuacji. Lech Poznań, który przed dwoma tygodniami rozgromił u siebie Grasshoppers Zurych aż 6:0, w meczu rewanżowym z czystym sumieniem mógłby zagrać rezerwami. Nie zagrał, ale bramki też nie zdobył. Szwajcarom ta sztuka również się nie udała, więc to Kolejorza zobaczymy w kolejnej rundzie Pucharu UEFA. Ogromna zaliczka nie pozostawiała złudzeń, kto zagra w pierwszej rundzie Pucharu U...

Lancaster: Polka wygrała z wandalami

Właścicielka polskiego sklepu w Lancaster, która w sierpniu musiała zamknąć swój interes, gdyż stał się celem dla miejscowych wandali, otworzyła nowe delikatesy. Kobieta wierzy, że tym razem dopisze jej więcej szczęścia. W lipcu tego roku Agnieszka Slojewska była zmuszona po dwóch latach pracy zamknąć sklep w Skerton na Owen Road. Budynek był bowiem wielokrotnie dewastowany przez nieznanych sprawców. Nie wiem, dlaczego mnie to spotkało? Może dlatego, że jestem Polką? Nie mogę jednak być w stu...

Lampard chce grać dla Mourinho

Piłkarz Chelsea Frank Lampard chce grać dla Interu Mediolan. Jeśli obie strony dojdą do porozumienia, angielski pomocnik zostanie piłkarzem ekipy prowadzonej przez Jose Mourinho. Massimo Moratti, prezydent Interu Mediolan, chce sprowadzić na San Siro kilku znakomitych piłkarzy, a Mourinho dał jasno do zrozumienia, że najchętniej widziałby w składzie drużyny swoich byłych podopiecznych. - Cały czas chciałbym pracować z takimi zawodnikami jak Deco [grał dla Moruinho w FC Porto - przyp. red.], ...

Kuszczak nie grał z powodu kontuzji kolana

Tomasz Kuszczak co prawda zagrał w ważnym ligowym meczu Manchesteru z Chelsea, ale w kolejnym spotkaniu zamiast w bramce, zasiadł na trybunach. Czy Kuszczak podpadł trenerowi? - zastanawiali się kibice. Nic podobnego. Polak nie mógł grać, bo bolało go kolano. To właśnie przez kontuzję drugi bramkarz United nie zagrał w Pucharze Ligi przeciwko Middlesbrough. Czerwone Diabły wygrały 3:1, ale Polak obejrzał to zwycięstwo z trybun. Na szczęście znany z tego, że zadziera nos wysoko piłkarz nikomu ...

Kurtki z nożami w komplecie w TK Maxx

Sieć sklepów odzieżowych TK Maxx wycofała ze sprzedaży szwajcarskie kurtki z kapturami Strellson, do których dołączane były darmowe noże. Oryginalna cena kurtki sięgała 200 funtów. W TK Maxx można ją było kupić już za 59 funtów. Decyzję o wycofaniu towaru podjęto w wyniku skargi jednego z klientów sklepu, którego oburzyła taka praktyka w czasie, kiedy nikt nie może sobie poradzić z przestępczością na ulicach Wielkiej Brytanii. Byłem w sklepie tej sieci w moim rodzinnym Farnborough, zobaczyłem...

Kurskiemu dostało się jajem za Gruzję

Romuald Koperski, organizator rajdu transsyberyjskiego, rzucił jajkiem w znanego polityka PiS, Jacka Kurskiego. Dlaczego? Kurski razem z sympatykami PiS demonstrował w obronie niepodległości Gruzji przed konsulatem Rosji w Gdańsku. Podróżnik rzucił w niego jajkiem, bo... jego zdaniem Kurski nie ma zielonego pojęcia o konflikcie na Kaukazie. Koperski podszedł do pikietujących. Po krótkiej wymianie zdań, nie wytrzymał i rzucił w Jacka Kurskiego jajkiem. Trafił posła prosto w głowę. Polityk PiS ni...

Kulisy walki o orędzie do narodu

Tego jeszcze nie było. W przeddzień podpisania umowy o budowie w Polsce tarczy antyrakietowej w telewizji chciał wygłosić orędzie i prezydent, i premier. Ostatecznie w TVP wystąpił tylko Lech Kaczyński, a Donald Tusk zrezygnował. Wicepremier Grzegorz Schetyna o całe zamieszanie oskarża prezesa telewizji publicznej Andrzeja Urbańskiego. TVP odpowiada ostro: Schetyna kłamie. Od rana sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. W poniedziałek przed południem faksem do sekretariatu prezesa telewizji...

Kulczyk znów jest najbogatszy

Choć wydawało się, że majątek Jana Kulczyka stopniał z powodu rozwodu - jest odwrotnie. Nie zaszkodziła mu nawet komisja śledcza ds. afery w PKN Orlen, która go przesłuchiwała. Kulczyk skupił się na zagranicznych inwestycjach w ropę. Według Wprost, porządnie na tym zarobił. Tygodnik umieścił go na pierwszym miejscu swojego rankingu najbogatszych Polaków. Bogacz ma ponoć 6,7 miliarda złotych. Kulczyk sprytnie zrobił, że nie zaangażował się w nic spektakularnego w Polsce. Uciekł od krajowych plot...

Kubica zaimponował tylko po starcie

Tak źle jeszcze w tym sezonie nie było. Robert Kubica po raz kolejny został ofiarą małego doświadczenia swojego zespołu oraz nietrafionej taktyki i ukończył Grand Prix Niemiec na torze Hockenheim dopiero na 7. Wyścig we wspaniałym stylu wygrał nowy lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton z McLarena. Kubica od początku weekendu więcej czasu spędzał w garażu czekając, aż mechanicy naprawią jego bolid niż jeździł. W kwalifikacjach dość szczęśliwie wywalczył siódme pole startowe. Miejmy nadzi...

Kubica z 11. czasem: To była loteria

Niesamowite zwroty akcji i sensacyjne wyniki. Takich kwalifikacji nie było już dawno. Niestety, na zalanym deszczem torze Monza dopiero 11. czas wykręcił Kubica. Polski kierowca nie wini się jednak za słabszy wynik. Przy takiej pogodzie kwalifikacje były po prostu loterią - tłumaczy. Zabrakło nam odrobiny szczęścia - 10. miejsce i występ w finałowej rundzie uciekł mi o ułamki sekund. Na drugą odsłonę kwalifikacji założyliśmy nowy komplet opon, bowiem nie planowaliśmy postojów. Potrzeba jednak d...

Kubica wystartuje z 4. pozycji w Spa

Robert Kubica nie popisał się na dzisiejszym treningu. Miał trzynasty czas. Pierwszy przyjechał... Nick Heidfeld. W kwalifikacjach było lepiej - Polak zajął 8. miejsce i ruszy jutro z 4. linii. Z pole position do wyścigu o Grand Prix Belgii wystartuje Lewis Hamilton. Przebrnięcie przez pierwszą część kwalifikacji nie sprawiło Kubicy żadnego problemu. Polak wykręcił 7. czas. Najszybszy był nieoczekiwanie Francuz Sebastien Bourdais z Toro Rosso-Ferrari. Wyprzedził Fina Hekki Kovalainena z McLaren...

Kubica umiarkowanie zadowolony

- Nie zdobyliśmy w Magny-Cours tylu punktów ile oczekiwaliśmy - przyznał Robert Kubica, który zajął piąte miejsce w Grand Prix Francji. Polak spadł z pozycji lidera MŚ na drugą lokatę, ale traci do nowego prowadzącego w klasyfikacji generalnej Felipe Massy tylko dwa punkty. - W trakcie całego weekendu staraliśmy się minimalizować problemy, które mieliśmy i dlatego muszę powiedzieć, że jestem w sumie zadowolony - dodał krakowianin. - Zająłem piąte miejsce, zaledwie dwie sekundy za podium. ...

Kubica trzeci na torze w Walencji!

Robert Kubica znów na podium! Po słabszych startach nasz jedynak w Formule 1 zajął trzecie miejsce na ulicznym torze w Walencji. Grand Prix Europy wygrał Felipe Massa z Ferrari przed Lewisem Hamiltonem z McLarena, ale to Brytyjczyk utrzymał pozycję lidera klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Od wspaniałego zwycięstwa w Grand Prix Kanady Robert Kubica notował słabsze starty. Kierowca BMW Sauber był piąty, siódmy, ósmy i raz nie ukończył wyścigu. Na szczęście w Grand Prix Europy było już ...

Kubica przejdzie do Ferrari?

Krążą plotki, że Robert Kubica może przejść do zespołu Ferrari. Polak je dementuje, jednak w każdej plotce jest przecież ziarenko prawdy. W oficjalnej broszurze biura prasowego Ferrari, przygotowanego z okazji wyścigu o Grand Prix Francji, wśród zawodników tej stajni znalazło się nazwisko Roberta Kubicy. Sprawę wyśledzili dziennikarze włoskiej gazety Corriere della Sera. W bloku informacyjnym wymieniono wszystkich kierowców Formuły 1 z Ferrari i liczbę zwycięstw aż do tych, którzy wyścig wygra...

Kubica piąty na pierwszym treningu

Coś takiego wydarzy się po raz pierwszy. Robert Kubica weźmie udział w Grand Prix Francji jako lider klasyfikacji generalnej. O jego formie będziemy mogli przekonać się już dziś, podczas dwóch treningów na torze Magny-Cours. Na pierwszym z nich Polak był piąty. W pierwszej serii treningowej najlepszy czas uzyskał Felipe Massa. Drugi był Lewis Hamilton, a trzeci Heikki Kovalainen. Niestety, Kubica miał podczas treningu małe problemy. Przejechał tylko 19 okrążeń (najmniej z czołówki). W czasie w...

Kubica królem półmetka

Kto jest najlepszym kierowcą Formuły 1 w tym sezonie? Robert Kubica. Kto najlepiej jeździł do tej pory w kwalifikacjach? Kubica - uważa Fakt. Po dziewięciu wyścigach, dokładnie w połowie sezonu, Polak robi na wszystkich najlepsze wrażenie. Przed pierwszym wyścigiem nikt nie stawiał na Kubicę. BMW w przedsezonowych testach spisywało się znacznie gorzej od Ferrari i McLarena. Gdy Polak nie ukończył pierwszych zawodów o Grand Prix Australii, prawie wszyscy o nim zapomnieli. Ale potem nastąpiła ser...

Kubica jest zły na szefów BMW

To tylko szczerość wynikająca z rozżalenia ostatnim występem, czy też w zespole BMW Sauber istnieje konflikt? Po testach na torze Silverstone Robert Kubica otwarcie skrytykował decyzje podjęte przez jego szefostwo - czytamy w Fakcie. Myślę, że wybierając nowe części na Grand Prix Francji popełniliśmy kilka błędów. Przed tym wyścigiem testowaliśmy parę rzeczy w Barcelonie i zauważyłem postępy. Wybraliśmy inne części, ponieważ team był przekonany, że to jest właściwa droga. Ja byłem innego zdania...

Kubica idzie na wojnę z BMW

Po niemal pół roku znoszenia upokorzeń i robienia dobrej miny do złej gry Robert Kubica ma dość. Nasz gwiazdor Formuły 1 otwarcie protestuje przeciwko temu, jak jest traktowany w swoim zespole. Publiczne narzekanie na ekipę BMW Sauber oznacza, że Polak zdecydował się na wojnę ze swoimi pracodawcami - pisze Fakt. Mam tylko nadzieję, że zespół zacznie też trochę pracować na moją korzyść, ponieważ ostatnie trzy, cztery miesiące chyba trochę przespaliśmy. Zespół próbował pomóc Nickowi. No i trudno....

Kto zarobi na polskich więźniach?

Są pieniądze do wzięcia, i to gigantyczne. Najpoważniejsze firmy szykują się do przetargu na obsługę systemu elektronicznego dozoru. O co chodzi? O śledzenie więźniów, którzy będą nosili elektroniczne bransoletki. Budżet projektu wynosi 300 milionów zł, za które wykonawca ma dostarczyć i nadzorować kilka tysięcy bransoletek elektronicznych dla skazanych. Musi też stworzyć i obsłużyć system śledzenia więźniów, którzy będą je nosili. Oferty powinny wpłynąć do Ministerstwa Sprawiedliwości na począ...

Kto jest najszczęśliwszy na świecie?

Europa jest najszczęśliwszym kontynentem na świecie - wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z USA. Listę najbardziej zadowolonych z życia narodów otwierają Duńczycy. Co więcej, w pierwszej dziesiątce rankingu aż sześć najszczęśliwszych państw pochodzi ze Starego Kontynentu. Ranking opracowali eksperci z amerykańskiego uniwersytetu w Michigan, którzy na liście dziesięciu najszczęśliwszych narodów umieścili również Islandię, Irlandię, Szwajcarię, Irlandię Północną, Holandię i Austrię. W...

Kryzysowe rozmowy na Downing Street

Premier Gordon Brown spotkał się na Downing Street z prezesem Banku Anglii Mervynem Kingiem i ministrem finansów Alistairem Darlingiem. Omawiano sytuację na globalnych rynkach finansowych w następstwie odrzucenia przez Kongres USA planu ratowania amerykańskiego sektora finansowego. Media określają spotkanie jako kryzysowe i spekulują, że trójstronne rozmowy poprzedzające cotygodniowe posiedzenie gabinetu mogą przybliżyć perspektywę ogłoszenia całościowego pakietu stabilizującego brytyjski sekto...

Kryzys na rynku nieruchomości

Od jesieni 2007 r. ceny mieszkań w Wielkiej Brytanii obniżyły się średnio o 7 procent. Tendencja spadkowa może utrzymać się aż do końca 2009 roku pisze Gazeta Prawna, powołując się na tygodniki Observer i Sunday Independent. Zdaniem analityków Citigroup rynek mieszkań i domów boryka się ze skutkami wyhamowania gospodarki i rosnącej inflacji, która ogranicza Bankowi Anglii pole manewru w zakresie redukcji podstawowych stóp procentowych. Dochodzą do tego problemy z uzyskaniem kredytów, bowiem b...

Kryzys dotknął celtyckiego tygrysa

Irlandia zwana celtyckim tygrysem pogrąża się w gospodarczych kłopotach. Irlandzka gospodarka w drugim kwartale zmniejszyła się o 0,5 proc. po spadku o 0,3 proc. w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku. W ujęciu rocznym PKB spadł o 0,8 proc. To pierwszy kraj ze strefy euro, który wszedł w fazę recesji - stwierdził wczoraj Julian Callow, analityk Barclays Capital. Eksperci uważają, że zła koniunktura wywołana kryzysem finansowym powoduje, że wkrótce w kłopoty mogą wpaść też większe kraje E...

Królowa podpisała Traktat Lizboński

W środę za ratyfikacją traktatu opowiedziała się Izba Lordów, izba wyższa brytyjskiego parlamentu. Lordowie głosowali za dokumentem mimo sprzeciwu członków Partii Konserwatywnej, którzy chcieli wstrzymania procesu ratyfikacji ze względu na negatywny wynik irlandzkiego referendum z zeszłego tygodnia. Zgłoszona przez nich poprawka w sprawie odłożenia przyjęcia tekstu do 20 października, została odrzucona stosunkiem głosów 277 do 184. Wielka Brytania jest pierwszym krajem, który ratyfikował trakt...

Krakowianka ofiarą katastrofy pociągu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło informacje dziennika.pl, że we wczorajszej katastrofie pociągu na Morawach zginęła 22-letnia Polka Lidia Litwin. Jej ciało rozpoznali rodzice. Informację o polskiej ofierze kolejowej katastrofy w Czechach - podał konsul generalny RP w Ostrawie Jerzy Kronhold. Długo nie chciał potwierdzić, że chodzi o Lidię Litwin, studentkę bohemistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ale ostatecznie zrobił to w komunikacie przesłanym mediom rzecznik MSZ-u. ...

Kraków pozbył się sióstr Radwańskich

Agnieszka Radwańska chciała trenować w Krakowie na kortach Nadwiślana, bo tam się wychowała. To było jej miejsce. Niestety, korty zostaną zburzone a w ich miejscu staną apartamentowce. Isia i jej tata w ramach protestu chcą wynieść się do Poznania. Do tej pory siostry Radwańskie trenowały w Krakowie i bardzo sobie chwaliły tamte korty. Nie wiadomo dlaczego nie chcą ćwiczyć w innych krakowskich klubach tenisowych. Wygląda na to, że postanowiły: korty Nadwiślana, albo żadne. Radwańska wraz z sio...

Koła straciły kontakt z podłożem

Jeśli w niedzielę spadnie deszcz, wyścig będzie loterią mówił po sobotniej czasówce Robert Kubica. Niestety wczoraj Polak wyciągnął zły los. Mógł dojechać do mety na trzeciej pozycji i odzyskać prowadzenie w rankingu kierowców, ale na czterdziestym okrążeniu, na mokrym torze stracił kontrolę nad bolidem i wypadł na grząskie pobocze. Triumfował Lewis Hamilton, który na Silverstone nie miał sobie równych. Zgodnie z zapowiedziami warunki podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii były zmienne. Czasem n...

Koniec taniego autogazu w Polsce?

Ceny tego popularnego paliwa mogą wzrosnąć aż do trzech złotych za litr. Spowoduje to, że nie będzie się opłacać montowanie instalacji gazowej. Drastyczny wzrost cen spowoduje podniesienie akcyzy. Podwyżka LPG jest nieunikniona z kilku powodów - tłumaczy dziennikowi Polska Andrzej Olechowski z Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. Po pierwsze, jesienią tradycyjnie rośnie popyt na ten rodzaj paliwa, a więc i ceny. Właściciele budynków ogrzewanych LPG przygotowują się do sezonu grzewczego i zawczas...

Koniec sprzedaży aut na ulicy

Właściciele samochodów, którzy umieszczają na nich kartki z informacją na sprzedaż, będą płacić mandaty, a ich auta mogą być nawet usuwane z ulic. Takie decyzje podjęły councile w Barnet i Blackpool, których przedstawiciele stwierdzili, że aby sprzedawać samochód na ulicy, jego właściciel musi otrzymać zgodę na handel. W przeciwnym razie taki proceder jest nielegalny. Decyzje te zostały podjęte przede wszystkim po wielu protestach mieszkańców ulic, na których zupełnie obcy ludzie zostawiają s...

Koniec marzeń, Wisła poza Pucharem UEFA

Wyeliminowali izraelski Beitar, ograli słynną Barcelonę, ale Tottenhamowi nie dali już rady. W rewanżowym meczu pierwszej rundy Pucharu UEFA piłkarze Wisły Kraków zaledwie zremisowali z Anglikami 1:1 i nie odrobili strat z pierwszego spotkania. Szkoda, bo szansa na awans była ogromna. Wisła Kraków - Tottenham Hotspur 1:1 (0:0) Bramki: Paweł Brożek (83) - Arkadiusz Głowacki (58 - sam.) Obydwa zespoły mecz zaczęły bardzo ostrożnie, koncentrując się przede wszystkim na obronie dostępu do własnej...

Koniec darmowych drinków dla pań

Brytyjski rząd planuje wprowadzenie ograniczeń na alkoholowe promocje w barach i pubach - pisze Sunday Times. Celem proponowanych przez ministerstwo spraw wewnętrznych i ministerstwo zdrowia restrykcji jest ograniczenie spożycia alkoholu przez mieszkańców Wielkiej Brytanii. Projekt rządowy zakłada zakazanie serwowania kobietom darmowych drinków w barach i pubach, ograniczenia na darmowe degustacje wina i piwa oraz krótsze szczęśliwe godziny. W czasie tych ostatnich do tej pory klienci barów mo...

Kongresmeni przełknęli plan Paulsona

Upadająca amerykańska gospodarka dostanie potężny zastrzyk gotówki. Izba Reprezentantów zgodziła się - za drugim podejściem - na plan ratowania banków. Amerykanie wpompują w wykupienie złych inwestycji od bankierów aż 700 miliardów dolarów. Wcześniej na taką pomoc zgodził sie Senat. Teraz ustawa czeka więc tylko na podpis prezydenta George'a W. Busha. Zniżki podatkowe dla inwestujących w ekologiczną energię, dla firm inwestujących w rozwój technologiczny, a także możliwość odliczenia podatków...

Końca kryzysu jeszcze nie widać

Na razie nic nie wskazuje, abyśmy zbliżali się do dna, punktu zwrotnego w największym kryzysie ostatniego ćwierćwiecza - mówi w WSJ Polska Jan Krzysztof Bielecki, prezes Pekao SA. Jego zdaniem zdiagnozowanie sytuacji w światowej i polskiej gospodarce utrudnia to, że przez długi okres rozwijały się one stabilnie. Teraz kryzys na rynku finansowym zaczyna przenosić się w sferę realną. Gospodarka zwalnia, a oczekiwania społeczne co do poziomu zarobków i poziomu życia wciąż idą w górę - twierdzi Biel...

Kolejny skandal w PZPN

Takie rzeczy to tylko w PZPN. Jerzy E. junior, trener oskarżany przez wrocławską prokuraturę o korupcję, ma się dobrze i nadal działa w piłkarskim światku. Właśnie wziął udział w zjeździe trenerów i w najlepsze głosował nad wyborem delegatów na wrześniowy zjazd związku. Dlaczego ktoś taki nie został zawieszony? Bo ma znanego tatę? - pyta oburzony Jan Tomaszewski, który całą sprawę opisał na swoim blogu. Jerzemu E. juniorowi prokuratura postawiła zarzuty dotyczące ustawienia trzynastu spotkań tr...

Kolejny rekordowy wzrost płac

Nie sprawdziły się prognozy analityków, którzy spodziewali się 11,5-proc. wzrostu. Wynik jest dużo lepszy niż w marcu, kiedy płace zwiększyły się w ciągu roku o 10,2 proc. Tak duże podwyżki wynagrodzeń to efekt zwiększonej aktywności przedsiębiorstw i związanymi z tym m.in. wypłatami za nadgodziny i pracę na akord - mówi Ernest Pytlarczyk, ekonomista BRE Banku. Uważa on, że w kolejnych miesiącach można się spodziewać ponad 10-proc. wzrostu zarobków. Jacek Wiśniewski, główny ekonomista Raiff...

Kolejny Polak w barwach Arsenalu

Dwa lata grał w juniorach Arsenalu i tak zachwycił trenerów Kanonierów, że podpisali z nim profesjonalny kontrakt. Młody bramkarz Wojciech Szczęsny przez trzy lata będzie grać w Londynie. Docenili moją pracę, którą wykonałem w tym klubie. Oznacza to, że Arsenal wiąże ze mną nadzieje - cieszy się Wojtek. To pierwszy w życiu profesjonalny kontrakt utalentowanego 18-latka, którego ojciec bronił w Lidze Mistrzów w barwach Legii Warszawa i Widzewa Łódź. W klubie mówią, że pierwszy kontrakt z młodym...

Kolejny konflikt w polskiej kadrze

Nie jest dobrze. Najpierw Leo Beenhakker ukarał za pijaństwo Artura Boruca, Dariusza Dudkę i Radosława Majewskiego, co pogorszyło atmosferę w reprezentacji. Potem na selekcjonera obraził się Ebi Smolarek. Ledwie panowie wszystko sobie wyjaśnili, a już tli się kolejny konflikt. W czasie meczu ze Słowacją Beenhakker nie podał ręki schodzącemu z boiska napastnikowi Pawłowi Brożkowi. Zejście Brożka z boiska podczas meczu w Bratysławie wyglądało bardzo dziwnie. Napastnik, na co dzień grający w krako...

Kolejny błąd w teście gimnazjalnym

Gimnazjaliści, którzy napisali dobrze egzamin z matematyki, stracili aż 11 punktów z 50 możliwych. Bo drukarnia pomyliła strony w teście - ujawnia Gazeta Wyborcza. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że problem rozwiąże. Ziemowit Słomian z Poznania odetchnął, kiedy po teście matematyczno-przyrodniczym porównał swoje odpowiedzi z tymi, które podała Centralna Komisja Egzaminacyjna w internecie. Poszło mu dobrze. Potem dostał oficjalne wyniki - tylko 34 punkty na 50 możliwych. Po sprawdzeni...

Kolejny brytyjski bank w tarapatach

Brytyjski bank hipoteczny Bradford Bingley zostanie znacjonalizowany. Rząd Wielkiej Brytanii przejmuje kontrolę nad wartymi 50 miliardami funtów kredytami hipotecznymi i pożyczkami. Lokaty BB warte 20 mld funtów oraz wszystkie oddziały przejmie hiszpański bank Santander i zostaną włączone w sieć jego brytyjskiej odnogi - Abbey. Uzasadniając tę decyzję brytyjski minister finansów Alistair Darling, stwierdził, że inwestorzy stracili pewność co do losów BB, a rząd musiał podjąć działania stabil...

Kolejne ludzkie kości na Jersey

Brytyjska policja odkryła szczątki co najmniej pięciorga dzieci w byłym domu dziecka na wyspie Jersey. Jednak na razie eksperci nie są w stanie określić wieku dzieci ani okoliczności ich śmierci. Przypuszcza się, że mogły mieć od 4 do 11 lat. Może się okazać, że nowe przypadki odkrycia dziecięcych kości nie będą miały nic wspólnego z ewentualnymi morderstwami, jakie miałyby być popełniane w domu dziecka mówi Lenny Harper z policji na wyspie Jersey. Na razie policja ma dowody na to, że niek...

Kolejna bzdurna ustawa PZPN

Prezesi Polskiego Związku Piłki Nożnej nie tracą dobrego samopoczucia. Wszyscy wytykają ich palcami za opieszałość, a oni bawią się w najlepsze. Zamiast szukać pomysłów na wydźwignięcie polskiej piłki z kryzysu, na posiedzeniach zarządu PZPN wymyślają bzdurne uchwały, które już nawet nie denerwują, lecz po prostu śmieszą - pisze Fakt. Ostatnio uradzili, że od tej pory wszystkie mecze finałowe Pucharu Polski będą rozgrywane na Stadionie Narodowym. Chcieli, żeby było tak samo jak w Anglii czy w...

Klich nie Stalin i granic nie zamknie

Na szczyt do Brukseli poleci tylko premier z delegacją rządową. Pilot drugiego samolotu rozchorował się - oznajmił w RMF minister obrony Bogdan Klich. To oznacza, że nie ma samolotu dla głowy państwa. Klich nie jest Stalinem. Nie zamknie granic przed prezydentem - mówi z kolei minister Michał Kamiński. Spór o to, kto ma reprezentować Polskę na szczycie, trwa od kilku dni. Premier wylatuje do Brukseli 14 października - we wtorek. Prezydent, który również chce uczestniczyć w szczycie, miał lecieć...

Kiszczak śledził żołnierzy Andersa

Czesław Kiszczak, były szef MSW i jeden z najważniejszych aparatczyków PRL, tuż po wojnie śledził i rozpracowywał żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych - wynika z opublikowanych właśnie katalogów IPN. Instytut ujawnił szczegóły z przeszłości około 2300 esbeków, w tym także tych z najwyższej półki. W katalogach IPN oprócz ponad 2000 funkcjonariuszy SB znalazło się także 512 osób z kierownictwa PZPR i władz PRL, oraz ponad 600 osób rozpracowywanych przez bezpiekę. Późniejszy generał Czesław Kiszczak j...

Kim Dzong Il żyje i ma się dobrze

Czyżby pogłoski o śmierci komunistycznego dyktatora z Phenianu okazały się przedwczesne? Tak przynajmniej twierdzą północnokoreańskie media. Według nich Kim Dzong Il pokazał się na meczu piłki nożnej rozgrywanym między dwoma uniwersytetami w stolicy Korei Północnej. Pojawienie się dyktatora na stadionowych trybunach ma uspokoić plotki o ciężkiej chorobie, wylewie, a nawet śmierci Kim Dzong Ila. Jak twierdzi oficjalna północnokoreańska agencja prasowa, wszyscy przywitali go brawami, a fakt ukaz...

Kim Dzong Il miał wylew, kto rządzi?

Żyje czy nie? A jeśli żyje, to czy jest jeszcze w stanie rządzić? Takie pytania o Kim Dzong Ila zadaje sobie w ostatnich tygodniach cała Korea Południowa. Według dwóch dzienników z Seulu przywódca komunistycznej Korei Północnej żyje, ale jest częściowo sparaliżowany po wylewie i operacji mózgu. Władze Południa już mobilizują żołnierzy czekając na rozwój wypadków u północnego sąsiada. Jeśli 66-letni Kim Dzong Il nie jest już w stanie rządzić, Korea Północna może pogrążyć się w chaosie i walkach...

Kijów: Koniec pomarańczowej koalicji

To już koniec prozachodniej koalicji Bloku Julii Tymoszenko z prezydenckim blokiem Nasza Ukraina-Ludowa Samoobrona. To jeszcze jedno wyzwanie dla demokracji. Szkoda, że znowu nie zrealizowaliśmy możliwości i nie wykorzystaliśmy szans - powiedział przewodniczący ukraińskiego parlamentu, ogłaszając formalny rozpad koalicji. Jeśli w ciągu 30 dni nie zawiąże się nowa koalicja, prezydent Wiktor Juszczenko będzie mógł rozpisać przedterminowe wybory parlamentarne. Możliwe jednak, że przed upływem teg...

Kijów dostał od Unii mniej niż chciał

Nawiązanie najbliższej współpracy spośród wszystkich krajów sąsiedzkich - taką ofertę w imieniu UE złożył wczoraj w Paryżu Wiktorowi Juszczence prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Ale Ukraińcy liczyli na dużo więcej - na obietnicę członkostwa - pisze DZIENNIK. Przed przylotem do francuskiej stolicy prezydent Juszczenko nie wahał się użyć dramatycznych słów. Kryzys w Gruzji przekonał mnie, że jedynym sposobem na zachowanie suwerenności Ukrainy jest przystąpienie do UE i NATO - apelował. Ale w Par...

Kierowcy cystern przerwali strajk

Około 650 kierowców cystern stacji Shella w Wielkiej Brytanii przerwało strajk po osiągnięciu porozumienia płacowego z pracodawcami - poinformowały w środę źródła związkowe. Kierowcy mają jeszcze wypowiedzieć się w głosowaniu nad nową umową płacową przewidującą podwyżkę, której wielkości nie ujawniono. Związek zawodowy kierowców ciężarówek Unite zarekomendował przyjęcie umowy, twierdząc, iż jest ona satysfakcjonująca. Jednocześnie zawiesił swój apel o przedłużenie strajku. Kierowcy rozpoczęli...

Kibice Legii skarżą policję o pobicia

Kibice warszawskiej Legii przeszli do kontrofensywy w starciu ze stołeczną policją, po tym jak w ubiegłym tygodniu ta aresztowała ponad 700 fanów piłkarskiego klubu. Przez cały dzień uczestnicy zajścia składali wczoraj w sądach skargi na stróżów porządku - czytamy w DZIENNIKU. Akcję zorganizowało Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa, publikując na swoich stronach wzory zażaleń. Apelowało jedynie, by od wniosków powstrzymali się ci, którym da się postawić jakiekolwiek zarzuty. Osoby mające coś...

Kevin Aiston radzi jak unikać pożaru

Czujniki dymu w mieszkaniach i ostrożne obchodzenie się z przedłużaczami i przełączkami to klucz do uniknięcia pożaru. W środę, w siedzibie straży pożarnej na londyńskim Hammersmith, najsłynniejszy polski Anglik radził, jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom z ogniem. Pięć funtów może uratować życie. Tyle właśnie kosztuje specjalny czujnik, który w porę wykryje każdy dym. Takie urządzenie można także otrzymać nieodpłatnie podczas wizyty w najbliższej jednostce straży pożarnej. Montaż urządze...

Kerstin Fritzl otworzyła oczy

Lekarze wybudzili ze śpiączki Kerstin, najstarsze dziecko Josefa Fritzla i jego córki Elizabeth. To dzięki ciężkiej chorobie 19-latki świat poznał straszną prawdę skrywaną w austriackiej piwnicy. Na razie dziewczyna leży w pomieszczeniu, które przypomina piwnicę. Lekarze nie chcą, by doznała szoku, bo nigdy nie widziała świata poza murami lochu. 19-letnia Kerstin nigdy nie widziała słońca. Jej całym światem była mała piwnica pod domem jej ojca i dziadka w jednej osobie - Josefa Fritzla. To w...

Katastrofa pociągu Kraków-Praga

Nowe informacje o katastrofie pociągu z Krakowa do Pragi. Według czeskich źródeł, zginęło nie 10, a sześć osób. Wśród zabitych jest co najmniej jeden Polak. Liczba rannych jest również mniejsza - 41, w tym także Polacy. Pociąg z prędkością 120 kilometrów na godzinę wjechał w konstrukcję wiaduktu na północnym wschodzie Czech. Ranni są w 10 szpitalach w okolicy. Według informacji Czeskiej Telewizji, zginęło pięć kobiet i mężczyzna z pierwszego wagonu. Słychać jęki rannych. To okropne - opowiadał ...

Karty Oyster znikną już za 1,5 roku?

O pięć lat Transport for London skróci swoją współpracę z firmą TranSys, która zarządza systemem Oyster w stolicy Wielkiej Brytanii. Umowa miała się zakończyć w roku 2015, ale TfL zdecydowała się rozwiązać ją za 2 lata. Oznacza to, że w 2010 roku mogą zniknąć karty Oyster. Dziennie około 6 mln londyńczyków używa kart Oyster. TfL ma jednak dość problemów z popularnymi oysterkami. Ostatnie dwa przypadki, kiedy czytniki kart nie działały i TfL musiał na kilka godzin pozostawić bramki w metrze ot...

Karadżić: NATO chce mnie zlikwidować

Niewinny, Wysoki Sądzie - tak na każdy zarzut dotyczących mordowania muzułmanów w Srebrenicy odpowiadał były serbski przywodca Radovan Karadżić. Twierdzi, że trybunał w Hadze nie ma prawa go sądzić, bo dostał gwarancje nietykalności od państw Zachodu. Karadżić dodaje też, że jego proces to farsa, bo wyrok na niego już dawno wydało NATO. Zbrodniarz, którego oddziały pacyfikowały serbskich muzułmanów i który odpowiada za masakrę w Srebrenicy przed sądem gra niewinnego, niesłusznie oskarżonego czł...

Kampania przeciw jeździe po pijanemu po polsku

Zakończ wieczór w taksówce, a nie w policyjnej celi takimi słowami zwraca się policja z Lincolnshire do mieszkańców hrabstwa, w tym także do Polaków. Kampania ma powstrzymać kierowców przed wsiadaniem za kierownicę pod wpływem alkoholu. Policja z Boston i Spalding rozpoczęła w środę miesięczną akcję, której celem jest powstrzymanie kierowców przed prowadzeniem pojazdów w stanie nietrzeźwym. Policjanci będą nie tylko informować o niebezpieczeństwie jazdy po pijanemu, ale też przeprowadzą wzmożo...

Kadrowicz Polski trafił do York City

Bramkarz reprezentacji Polski do lat 19 Artur Krysiak z drugoligowego klubu Birmingham City został wypożyczony na miesiąc do grającego w jednej z niższych angielskich lig - York City. Polak zastąpi tam kontuzjowanego Michaela Inghama. Urodzony w 1989 roku Krysiak w Birmingham gra od 2006 roku. Przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii w Polsce występował w barwach UKS SMS Łódź. Zanim trafił do Birmingham, transfer proponowały mu Arsenal Londyn i Liverpool FC. Łodzianin odrzucił jednak obie ofert...

Kaczyński złamał prawo?

Prezydent nie powinien był mówić, że Lech Wałęsa był agentem SB o kryptonimie Bolek. Nie miał prawa go tak nazywać - twierdzi ustępujący prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Żaden urzędnik państwowy nie powinien podważać prawomocnych wyroków sądowych. Na tym polega demokracja konstytucyjna i państwo prawa, w przeciwnym razie żyjemy w chaosie i anarchii - mówi Stępień. Prezes Trybunału jest oburzony wypowiedzią Kaczyńskiego. Widziałem ten program, w którym obcesowo i z lekkością Kacz...

Kaczyński powinien palić skręty

Gdyby Jarosław Kaczyński, Przemysław Gosiewski oraz kolega Antoni Macierewicz sobie raz dziennie zapalili skręta, na pewno Polska byłaby bardziej przyjemna niż wtedy, kiedy oni zupełnie na trzeźwo komentują rzeczywistość w naszym kraju - wypalił podczas konferencji w Sejmie poseł PO Janusz Palikot. I bronił palących marihuanę ludzi. Palikot dodał, że jest przeciwny karaniu ludzi za posiadanie miękkich narkotyków. Setki tysięcy młodych ludzi używają miękkich narkotyków, co jest niezgodne z polsk...

Kaczyński i Sarkozy dogadali się

Lech Kaczyński i Nicolas Sarkozy dogadali się, co dalej z traktatem lizbońskim. Szczegóły są takie: Kaczyński przekona do ratyfikacji czeskiego przywódcę Vaclava Klausa, Francuzi biorą na siebie Irlandczyków. W Polsce powstanie fabryka Peugeot, a Unia ma przychylniej spojrzeć na dostawy gazu z Azerbejdżanu, który jest naszym ważnym partnerem. Z otoczenia polskiego prezydenta dowiedzieliśmy się, jak wyglądały kulisy rozmów Lecha Kaczyńskiego w Paryżu. Zapowiadało się, że wizyta będzie trudna. Ka...

Kabaret walczy z PiS o piosenkę

Jożin z Bażin, a w polskiej wersji Donald marzy, hit internetu sprzed kilku miesięcy stał się zarzewiem potężnej kłótni między kabareciarzami a Prawem i Sprawiedliwością. Kabaret pod Wyrwigroszem, autor tekstu do polskiej wersji przeboju Ivana Mladka, nie chciał, by ich piosenkę wykorzystywała jakakolwiek partia. PiS nie usłuchał. Wykorzystał utwór na konwencji partii w lutym. Prawnicy mają sporo pracy. Artyści z Kabaretu pod Wyrwigroszem, tuż po wykorzystaniu swojego utworu na konwencji PiS ...

Kabanos dogaduje się z siecią Tesco

Brytyjsko-polska spółka Kabanos z Północnej Irlandii prowadzi pertraktacje z Tesco. Jeśli się powiodą, przed masarnią wyrabiającą polskie wędliny stanie otworem cała Wielka Brytania. Firma została założona dwa lata temu przez Brytyjczyka Roberta McAfee i przybyłego z Polski Tomasza Michalskiego. McAfee wniósł do spółki znajomość lokalnego rynku, natomiast Polak - doświadczenie w produkcji wędlin. Wszystko wskazuje na to, że niedługo na półkach supermarketów sieci Tesco pojawi się wybór ponad ...

Josef Fritzl wrócił do domu horroru

Mieszkańcy austriackiego Amstetten z niepokojem zerkali, jak do swojego domu wchodzi Josef Fritzl, potwór, który przez 24 lata więził w piwnicy swoją córkę i miał z nią siedmioro dzieci. Fritzla przywiozła policja. Pokazywał mechanizmy i zamki, jakie zamontował w betonowej celi. Nie jestem potworem. W piwnicy był zamek otwierany czasowo. Jeśli ci idioci nie potrafią go znaleźć, to sam im pokażę - denerwował się Josef Fritzl, tłumacząc sędziom, że nie chciał zabić swojej rodziny i że gdyby coś m...

Jet Republic wzlatuje, gdy inni toną

Pomimo poważnych trudności finansowych i kolejnych bankructw na rynku lotniczym pojawiła się nowa, luksusowa linia Jet Republic. Jej właściciele liczą na najbogatszych, których kryzys ekonomiczny po prostu nie dotyczy. Jet Republic dysponuje 110 samolotami typu Learjet, których łączna wartość sięgnęła 830 mln funtów. Każdy z samolotów pomieści jedynie siedmiu pasażerów. Baza linii znajduje się w Lizbonie. Stamtąd samoloty będą latać do ponad tysiąca najważniejszych miast europejskich. Szefem...

Jest srebro dla polskich szpadzistów!

Mamy pierwszy medal na igrzyskach! Zdobyli go nasi szpadziści, którzy w turnieju drużynowym zajęli drugie miejsce. W finale Polacy przegrali z faworyzowaną Francją 29:45. Polscy szpadziści w składzie Radosław Zawrotniak, Tomasz Motyka i Adam Wiercioch po zwycięstwie z Chińczykami 45:44 awansowali do finału olimpijskiego turnieju drużynowego. O złoto walczyli z silnymi Francuzami. Trener Marek Julczewski zdecydował się dokonać zmiany taktycznej. W finale z Francją wystąpił rezerwowy dotychc...

Jest apelacja od wyroku na Jakuba T.

Obrońcy 24-letniego poznaniaka przesłali do Sądu Okręgowego w jego rodzinnym mieście zażalenie dotyczące wymiaru kary dla swojego klienta skazanego na dożywocie za gwałt i spowodowanie poważnych obrażeń ciała u Brytyjki. Według obrońców Tomczaka decyzja polskiego wymiaru sprawiedliwości, która podtrzymała wyrok sądu brytyjskiego, nie jest właściwa. W apelacji wskazujemy, że Sąd Okręgowy w Poznaniu pominął jakiekolwiek rozważania o hierarchii źródeł w Polsce, czyli że umowa międzynarodowa ma pr...

Jasnowidz z Człuchowa wróży wojnę

Jasnowidz Krzysztof Jackowski z Człuchowa, z którego pomocy często korzysta policja, już w grudniu 2007 mówił o jesiennych kłopotach banków i finansowym krachu, choć specjaliści zapewniali, że to niemożliwe. Teraz idzie dalej. Przewiduje, że w listopadzie wybuchnie wojna światowa, która zacznie się od Iranu. Nastąpi jakieś załamanie ekonomiczne i banki będą musiały reagować. To nie będą przewidywalne reakcje, mam wrażenie, że jak to wszystko walnie, to będzie straszny dramat - mówił Krzysztof J...

Jaruzelski sądzony jak człowiek mafii

Długo to trwało, ale wreszcie autorzy stanu wojennego stanęli przed sądem. Na ławie oskarżonych zasiedli Wojciech Jaruzelski i Stanisław Kania. Powinien być jeszcze Czesław Kiszczak, ale nie przyszedł tłumacząc się chorobą. Są sądzeni jak zwykli gangsterzy, bo sąd zarzuca im kierowanie związkiem zbrojnym o charakterze przestępczym. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Rozprawa rozpoczęła się wnioskiem prokuratorów IPN, którzy chceli, by sąd zweryfikował usprawiedliwienie nieobecnego Kiszczaka. ...

Jan Paweł II szybko świętym nie będzie

Benedykt XVI nie spieszy się z beatyfikacją Jana Pawła II. Przegląda każdy dokument i dopisuje na kartkach kolejne pytania. W tym roku nie należy spodziewać się papieża Polaka na ołtarzach - szacuje sekretarz Kongregacji do spraw Świętych. Proces może potrwać całe lata - przyznaje. Ojciec Święty poprosił nas, żebyśmy także w sprawie papieża Wojtyły przygotowali wszystko należycie, czyli bez zbędnego pośpiechu - powiedział arcybiskup Michele Di Ruberto, sekretarz Kongregacji w rozmowie z włoskim...

Jakub Tomczak wkrótce wróci do Polski

Brytyjski Home Office nie widzi przeszkód, by skazany za gwałt w Exeter Jakub T. mógł odbywać karę pozbawienia wolności w Polsce. Termin przekazania Polaka naszym władzom nie jest jednak jeszcze znany. Rzeczniczka brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ogłosiła, że proceduralnymi aspektami deportacji Jakuba zajmuje się obecnie policja hrabstw Devon i Kornwalii oraz wyspecjalizowana komórka policyjna (SOCA) donosi Rzeczpospolita. Rzeczniczka zaznaczyła przy tym, że Polak mógł zostać wydan...

Jakub Tomczak nie wróci do Polski?

Sąd Okręgowy w Poznaniu otrzymał oficjalną odpowiedź brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie wydania polskiemu wymiarowi sprawiedliwości 25-letniego Jakuba Tomczaka. Sąd Okręgowy w Poznaniu wysłał w kwietniu pismo do Sądu Koronnego w Exeter z zapytaniem, czy postępowanie w sprawie Jakuba Tomczaka w Wielkiej Brytanii już się zakończyło i czy 25-latek, skazany na dożywocie za gwałt na Angielce, może wrócić do kraju. Warunkiem wydania poznaniaka Wielkiej Brytanii było bowiem zapewn...

Jak Unia Europejska może ukarać Rosję

Poniedziałkowy szczyt Unii ma być pokazem jedności i stanowczości Unii Europejskiej wobec rosyjskiej agresji na Gruzję. Ale jak zbiurokratyzowana i skłócona Bruksela może wpłynąć na pewna siebie Moskwę? Wariantów jest kilka - pisze DZIENNIK. Przed poniedziałkowym spotkaniem 27 przywódców w Brukseli od wczoraj trwają gorączkowe poufne rokowania między stolicami UE. Szefowie dyplomacji pracują teraz nad uzgodnieniem wspólnego stanowiska. Ale na razie nie ma porozumienia w podstawowej kwestii: czy...

Jak stracić 9 mld funtów jednego dnia

Dwieście największych brytyjskich zakładowych funduszy emerytalnych straciło w poniedziałek na inwestycjach w akcje notowane na londyńskiej giełdzie 9 mld funtów (11 mld euro). Na tyle ich łączną, dzienną stratę wyceniają analitycy firmy Aon Consulting, w związku z wyprzedażą papierów największych spółek notowanych na głównym indeksie londyńskiego parkietu FTSE- 100, zwłaszcza bankowych i ubezpieczeniowych. Zaufaniu brytyjskich inwestorów do sektora bankowego zaszkodziły perypetie amerykański...

Jak Rosjanie relacjonują wojnę

Rosyjskie stacje telewizyjne prześcigają się w służalczości wobec Kremla, przekazując relacje z wojny w Gruzji. Kanał telewizyjny Russia Today pokazuje tylko uchodźców z Osetii. Prezenterki mówią o ludobójstwie dokonywanym przez Gruzinów, a o rosyjskich atakach nie wspominają prawie w ogóle. Najczęściej powtarzanym słowem w anglojęzycznym kanale informacyjnym Russia Today jest ludobójstwo. Odmieniane przez wszystkie przypadki. Słowo to widniało przez cały niedzielny wieczór i noc jako podpis po...

Izba Lordów za Traktatem Lizbońskim

Izba Lordów, izba wyższa brytyjskiego parlamentu, opowiedziała się w środę wieczorem za ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego. Lordowie głosowali za dokumentem mimo sprzeciwu członków Partii Konserwatywnej, którzy chcieli wstrzymania procesu ratyfikacji ze względu na negatywny wynik irlandzkiego referendum z zeszłego tygodnia. Zgłoszona przez nich poprawka, domagająca się odłożenia przyjęcia tekstu do 20 października, została odrzucona stosunkiem głosów 277 do 184. W pewnym momencie trwającą kil...

ITAR-TASS: W Katyniu strzelali Niemcy

Od sześćdziesięciu ośmiu lat Rosjanie robią wszystko, żeby przerzucić odpowiedzialność za zbrodnię katyńską na Niemców. Po upadku imperium sowieckiego, w tej sprawie nic się nie zmieniło. We wtorek rosyjska agencja prasowa ITAR-TASS poinformowała, że Moskiewski Sąd Miejski anulował decyzję sądu rejonowego i skierował skargę rodzin katyńskich do dalszego rozpatrzenia. Rehabilitacji polskich oficerów pomordowanych w 1940 roku w Katyniu uporczywie odmawia Rosyjska Główna Prokuratura Wojskowa (GP...

Islandia przed sąd za krach finansowy

Za krach finansowy przed sąd? Bardzo możliwe. Brytyjski premier Gordon Brown oświadczył, że stosunek władz Islandii do kryzysu islandzkiego systemu bankowego jest nie do przyjęcia, a prawne skutki ich działań nielegalne. I zapowiedział, że rozważy wystąpienie przeciwko islandzkiemu rządowi na drogę prawną. Brown nie przebierał w słowach. W wywiadzie dla BBC stwierdził, że islandzki regulator rynku usług finansowych zawiódł nie tylko swoich własnych obywateli, ale także Brytyjczyków. Dodał, że s...

Irlandia próbuje uratować traktat

Irlandzki sprzeciw wobec traktatu z Lizbony i kryzys, jaki spowodowało odrzucenie tego dokumentu w całej Unii Europejskiej, skłonił dublińskich polityków do nowego przyjrzenia się irlandzkiej konstytucji. To właśnie tam zapisano wymóg zwołania referendum. Najnowszy pomysł to zmiana interpretacji ustawy zasadniczej tak, aby eurotraktat nie musiał być już więcej przedmiotem plebiscytu. Czas chwycić byka za rogi. Musimy zadać sobie wreszcie kluczowe pytanie: czy referendum jest właściwym narzędzie...

Irlandia nie podda się Sarkozy'emu

Irlandczycy są oburzeni rosnącą presją ze strony sprawującej unijną prezydencję Francji. Zdaniem mieszkańców Zielonej Wyspy, Nicolas Sarkozy, powtarzając w ostatnich dniach, że Irlandia potrzebuje drugiego referendum, przysparza traktatowi lizbońskiemu więcej szkód niż pożytku. Irlandia nie będzie przez nikogo zmuszona do ponownego głosowania - zapewnił wczoraj przebywający w Nowym Jorku premier Brian Cowen. Jeszcze bardziej alergicznie na rosnącą presję ze strony Paryża zareagowali niektórzy c...

Irlandia mówi nie traktatowi lizbońskiemu

Najpierw cała Unia wstrzymała oddech. Potem po Europie rozszedł się jęk zawodu. Irlandia nie ratyfikuje traktatu lizbońskiego - wynika ze wstępnych wyników referendum w tym kraju. Sprawa nie jest jednak przesądzona, bo liczenie głosów trwa. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało - tak komentuje to Jacek Kurski, poseł PiS. To pierwszy kraj, gdzie przyjęcie traktatu napotkało takie trudności. Cieszą się irlandzcy przeciwnicy traktatu, którzy od wielu tygodni nawoływali do głosowania przeciw...

Irlandia ma sposób na unijny traktat

Premier Irlandii zadeklarował, że niektóre zapisy traktatu lizbońskiego mogłyby zostać przyjęte przez dubliński parlament. Brian Cowen nie podał jednak szczegółów i od razu zaznaczył, że nadal nie widzi innej drogi ratyfikacji całego dokumentu niż ponowne referendum. Deklaracja padła w nocy z poniedziałku na wtorek, na marginesie brukselskiego szczytu UE w sprawie Gruzji. Europejscy politycy pytali Cowena o perspektywę powtórzenia czerwcowego referendum. Irlandzkie nie sprawiło, że dokument maj...

Iran chce zabić córkę noblistki

Odejście od islamu nie jest dobrym pomysłem w Iranie. Dlatego irańska działaczka i laureatka pokojowej nagrody Nobla Szirin Ebadi będzie walczyć w sądzie o życie swej córki. Oficjalna agencja informacyjna z Teheranu poinformowała, że córka noblistki przystąpiła do sekty. Odejście od islamu jest często w Iranie karane śmiercią. Ebadi oświadczyła, że agencja kłamie i pozwała ją do sądu. Bahaizm to odłam islamu, który jest nielegalny w Iranie. Choć ta niezwykle pokojowa religia powstała w tym kraj...

IPN chce przesłuchać Alego Agcę

Protokoły przesłuchań Alego Agcy trafią z włoskiego sądu do katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. To przełom w polskim śledztwie w sprawie zamachu na Jana Pawła II, bo o protokoły nasze władze starały się kilka lat - podaje TVP Info. Przekazanie protokołów przez włoski sąd apelacyjny umożliwi przesłuchanie Agcy przez polskich prokuratorów. Strona polska otrzyma też protokoły przesłuchań Bułgarów, podejrzanych o inspirowanie zamachu. W 1981 roku Ali Agca postrzelił Jana Pawła II - p...

Internetowe porównywarki cen to pic

Dziennikarze gazety Idependent sprawdzili strony porównujące oferty cenowe. Każdej z nich dali za zadanie wyszukanie ofert według dokładnie tych samych kryteriów. Wyniki, jakie otrzymali, różniły się między sobą nawet o kilkaset funtów! Gazeta ostrzega swoich czytelników, żeby nigdy nie polegali na wynikach z jednej tylko strony. Aby otrzymać w miarę rzetelne dane, należy porównać ze sobą materiał z przynajmniej trzech portali. W ciągu ostatniego roku The Independent prowadził szeroką kampan...

Igrzyska w kraju pełnym gułagów

Na dziesięć dni przed rozpoczęciem olimpiady w Pekinie w swoim najnowszym raporcie Amnesty International miażdży chińskie władze za łamanie praw człowieka. W ogniu krytyki znalazł się system więziennictwa znany pod nazwą Laogai i porównywany z chińską wersją Gułagu. Chiny zdradziły ideę olimpijską - piszą w stanowczym tonie autorzy opublikowanego wczoraj raportu. Amnesty zarzuca komunistycznemu aparatowi, że pomimo obietnic nie zrobił nic, by skończyć z praktyką wykorzystywania więźniów do prac...

Huragan Gustav przypuścił atak na ląd

Huragan Gustav uderzył w stan Luizjana, 110 kilometrów od Nowego Orleanu. Wcześniej jednak nieco osłabł - jest obecnie huraganem drugiej kategorii w pięciostopniowej skali. Ale i tak wiatr w porywach dochodzi do 175 km/godz. Huragan raczej nie powinien przybrać na sile. Wciąż stanowi jednak ogromne zagrożenie. Już spowodował, że na Nowy Orlean spadły potoki deszczu. Miasto wygląda jak wymarłe. Nic w tym dziwnego. Jego mieszkańcom nie trzeba było tłumaczyć, czym jest uderzenie huraganu. Dobrze ...

Hiszpanie królami Euro!

Centra hiszpańskich miast i miasteczek wypełniły się po brzegi tysiącami świętujących pierwszy od czterdziestu czterech lat tytuł Mistrza Europy. Dzięki Ci, Boże, że jestem Hiszpanem taki napis widniał między innymi na transparentach, jakie powiewały nad ich głowami. W poniedziałek wieczorem w fieście ma wziąć udział zwycięska drużyna. Około 19.30 piłkarze przylecą do stolicy Hiszpanii. Prosto z lotniska otwartym autobusem przejadą ulicami miasta. Na Placu Kolumba pozdrowią kibiców i zaprezentu...

Hiszpania ostatnim półfinalistą Euro

W ostatnim ćwierćfinale Euro 2008, rozegranym na stadionie Ernsta Happela w Wiedniu, Hiszpania pokonała po rzutach karnych Włochy i awansowała do półfinału, w którym zmierzy się z Rosją. Bohater meczu: Iker Casillas (Hiszpania) Bramkarz reprezentacji Hiszpanii zapewnił swojej drużynie awans do półfinału. W ciągu całego spotkania kilkakrotnie bronił zespół przed stratą gola (m.in. po uderzeniu Camoranesiego), a w serii rzutów karnych w świetnym stylu powstrzymał De Rossiego i Di Natale. Tak mog...

Hańba w Sejmie - PiS opuszcza obrady

Nie mogli zadawać pytań, więc wyszli z sali obrad Sejmu. Posłowie PiS krzyczeli w stronę marszałka Komorowskiego: hańba!. Sejm bez nich przyjął ustawę o komercjalizacji. Jarosław Kaczyński ostro krytykował potem Komorowskiego za zamykanie ust opozycji i nieznośne rezonerstwo. Zapowiedział, że PiS rozważa wniosek o odwołanie Komorowskiego z funkcji. PiS chciał zadawać pytania do projektu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Ale marszałek Bronisław Komorowski na to nie pozwolił, tłumacząc, że...

Hamulce przyczyną katastrofy w Alton?

Możliwe, że w autokarze, który spadł z nasypu w Alton, zawiodły hamulce. W wyniku wypadku śmierć poniósł 26-letni Polak, a 70 pozostałych pasażerów autobusu zostało rannych. Nadal trwa walka o życie 21-letniej Polki. Młoda kobieta z Polski nadal jest w krytycznym stanie w University Hospital of North Staffordshire. Czworo innych obywateli naszego kraju, a ponadto dwie osoby z Litwy i jedna z Łotwy przebywająw różnych placówkach na terenie hrabstwa Staffordshire, ale ich stan określa się jako st...

Hakerzy okradli miliony Amerykanów

Jak grzeszyć to z królową, jak kraść to miliony - z takiego założenia wyszli hakerzy, którzy ukradli... 88 milionów numerów kart kredytowych klientom z USA. Tylko dzięki numerom wyciągniętym z jednej sieci handlowej zgarnęli 60 milionów dolarów. Amerykańska prokuratura oskarżyła 11 osób o kradzież numerów około 88 mln kart kredytowych i debetowych, co jest największą wykrytą aferą tego typu. Trzech członków szajki to Amerykanie, pozostali pochodzą z Ukrainy, Chin, Estonii i Białorusi. Jeśli st...

Gwiazda Klanu walczy z rakiem

Jeszcze miesiąc temu tryskał optymizmem i dobrym humorem. Marian Glinka, znany milionom widzów jako Zbigniew z Klanu, uważany za okaz zdrowia i witalności, walczy z okrutną chorobą. Jak mówi Faktowi osoba z jego najbliższego otoczenia, aktor ma raka trzustki i przechodzi chemioterapię. Dla rodziny i przyjaciół aktora jego choroba była prawdziwym szokiem. Glinka zawsze bardzo dbał o swoje zdrowie. Nie pił, nie palił, aktywnie uprawiał sport. Swoją sylwetkę zawdzięcza kulturystyce, w której osią...

Gwiazda Dawida obok krzyża w sejmie?

Co by było, gdyby w Sejmie zawisł krzyż prawosławny albo gwiazda Dawida? O tym gotów byłbym dyskutować dlatego, że pluralizm religijny, pluralizm światopoglądowy jest czymś bardzo cennym i wpisanym w polską tradycję, w tradycję jagiellońską, w tradycję, o której tak pięknie mówił i pisał Jan Paweł II - mówił w radiu RMF poseł PO Jarosław Gowin. Jak dodał, sali sejmowej bez krzyża już sobie nie wyobraża. Krzyża w Sejmie nie chce nowy szef SLD Grzegorz Napieralski. Moim zdaniem sala sejmowa to je...

GUS: 600 tys. małżeństw nie przetrwa emigracji

Zakażenia wirusem HIV, niechciane ciąże, trudności z utrzymaniem związku na odległość, zdrady i rozstania - to tylko niektóre z problemów polskich emigrantów na Wyspach Brytyjskich. Problem jest poważny. GUS alarmuje, że w ciągu najbliższych dwóch lat z powodu emigracji rozpadnie się 600 tysięcy polskich małżeństw. Z powodu rozłąki ze stałymi partnerami, emigranci decydują się na przelotne związki. Są też tacy, którzy nie chcą się z nikim wiązać albo nie potrafią stworzyć nowych relacji, bo nie...

Gry sieciowe gratką dla pedofili

Pedofile przestają szukać ofiar na portalach społecznościowych, czy w czat-roomach. Zmieniają taktykę. Teraz preferują gry sieciowe, gdzie czują się bezpieczniej - ostrzega amerykańska policja. Bo gry, w odróżnieniu od czatów, czy portali nie są monitorowane przez policję - donosi onet.pl. Przestępcy porzucają tradycyjne metody docierania do dzieci na rzecz alternatywnych, dużo trudniejszych do wykrycia - mówi detektyw Thomas Kish z policji stanu Michigan. Przy okazji udają się tam, gdzie dzie...

Gruzja opuszcza Osetię. To koniec?

Zaczniemy rozmawiać o pokoju, gdy Gruzja opuści Południową Osetię - deklarowali wczoraj rosyjscy przywódcy. Dzisiaj nad ranem wszystkie siły gruzińskie zostały z Osetii wycofane. Czy to oznacza koniec wojny? Nasze siły zostały całkowicie wycofane - zakomunikował szef departamentu informacji w gruzińskim MSW Szota Utiaszwili. To wyraźna odpowiedź na rosyjskie ultimatum. Przywódcy Federacji zapowiedzieli, że nie zaczną rozmów o zawieszeniu broni dopóki Gruzja nie wycofa swych sił z Osetii Południ...

Gruzja już zerwała stosunki z Rosją

Decyzja zapadła. Tbilisi zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją - poinformowało gruzińskie MSZ. Dzień wcześniej zaapelował o to do władz gruziński parlament, który przyjął odpowiednią rezolucję. Na reakcję nie musiał długo czekać. To odpowiedź na uznanie przez Rosję niepodległości dwóch samozwańczych republik - Abchazji i Osetii Południowej. 106 deputowanych jednomyślnie przegłosowało rezolucję, która nie była co prawda dla rządu wiążąca, ale nie trudno było przewidzieć, że zostanie przez niego...

Gruzini jednak zostają na igrzyskach

Prezydent Saakaszwili nas poprosił, żebyśmy zostali i walczyli o honor kraju - tłumaczy rzecznik gruzińskiej reprezentacji olimpijskiej. Wcześniej sportowcy zdecydowali, że wycofają się z igrzysk w Pekinie i wrócą do ogarniętego wojną kraju. Ale po namowach prezydenta zmienili zdanie. Tę niełatwą decyzję sportowcy podjęli po spotkaniu z żoną prezydenta Gruzji - Sandrą Roelofs Saakaszwili. W oficjalnym komunikacie Gruziński Komitet Olimpijski ogłosił, że wszyscy zawodnicy w tych dniach, gdy tocz...

Groźba UEFA: Zabierzemy wam Euro

Czarne chmury nad polskim sportem. Awantury między ministrem sportu a PZPN ma dość UEFA, która grozi Polsce odebraniem Euro 2012. W jednej z klauzul w dokumencie potwierdzającym organizację Euro 2012 na Ukrainie i w Polsce stwierdzono, że obie federacje piłkarskie mają dobre relacje z własnymi rządami. W przypadku Polski ten warunek już nie jest spełniony - powiedział dyrektor komunikacji UEFA William Gaillard agencji AFP. Cierpliwość traci też FIFA, która zapowiedziała wykluczenie Polski...

Grecy chcą skończyć z honorem

Grecy zaprezentowali się na Euro równie źle, co Polacy. Obrońcy mistrzowskiego tytułu z 2004 roku już odpadli z turnieju i teraz będą grać z Hiszpanią tylko o honor. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego wygrali za to grupę i nie zamierzają się przemęczać, bo w ćwierćfinale czeka ich ciężkie starcie z Włochami. Wystawią więc rezerwowy skład. Grecy na razie nie zdobyli na Euro 2008 nawet jednego małego punkciku. Jeśli więc zremisują lub wygrają z ćwierćfinalistą tegorocznej imprezy, uratują twarz. I ...

Grad polskich medali w Pekinie

To była wspaniała niedziela polskich sportowców na igrzyskach. Szczególne brawa należą się wioślarzom! Nasza męska czwórka podwójna zdobyła złoto, a czwórka bez sternika - srebro. Potem brązowy krążek niespodziewanie dorzuciła w zapasach Agnieszka Wieszczek, a dzień srebrem zakończył sztangista Szymon Kołecki. Konrad Wasielewski, Marek Kolbowicz, Marek Jeliński i Adam Korol pokazali, że nie na darmo określa się ich najlepszą czwórką podwójną świata. Od samego początku wyścigu płynęli na prowad...

Gołota znów powalczy o pas mistrza

Być może już 20 grudnia Andrzej Gołota stanie przed piątą w karierze szansą na wywalczenie mistrzowskiego tytułu w wadze ciężkiej. Jego rywalem ma być mierzący 213 cm Nikołaj Wałujew. Wcześniej polski bokser musi jednak wygrać swoją listopadową walkę w Chinach. Gołota 7 listopada w chińskim mieście Chengdu będzie bić się z Rayem Austinem o tytuł Intercontinental federacji WBC. Jeśli wygra, już 20 grudnia w słynnej nowojorskiej hali Madison Square Garden zmierzy się z Wałujewem o mistrzostwo świ...

Gołota czwartym bokserem świata

Andrzej Gołota powoli pnie się na szczyt rankingu bokserów. Polak zajmuje czwarte miejsce według organizacji World Boxing Association, a będzie mógł jeszcze poprawić tę pozycję. Andrew już w listopadzie wraca przecież na ring. Sklasyfikowani zostali także inni Polacy - Krzysztof Włodarczyk, Rafał Jackiewicz, Dawid Kostecki i Aleksy Kuziemski. W zestawieniu WBA znalazło się pięciu Polaków - aż czterech z nich zanotowało awans w porównaniu z poprzednim rankingiem. Jeden zadebiutował na liście WBA...

Gospodarka zaczyna hamować

Gospodarka traci impet. Do bardzo słabej produkcji w maju (zwiększyła się zaledwie o 2,3 proc.) dołączył spadek dynamiki sprzedaży detalicznej. GUS podał wczoraj, że zakupy Polaków były w poprzednim miesiącu tylko o 14,9 proc. większe niż przed rokiem, podczas gdy w kwietniu wzrosły o 17,6 proc. Osłabienie produkcji i sprzedaży detalicznej analitycy usprawiedliwiają przede wszystkim mniejszą liczbą dni roboczych oraz dwoma długimi weekendami (1 - 3 maja, Boże Ciało). Nie tłumaczy to jednak w p...

Gosiewski rezygnuje z szefowania PiS

Przemysław Gosiewski złoży w poniedziałek rezygnację z funkcji szefa parlamentarnego klubu Prawa i Sprawiedliwości. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Nie chcę tej sprawy komentować - stwierdził tylko Gosiewski. Przemek jest przemęczony, źona naciska go, by więcej bywal w domu, a on pracuje w Sejmie nawet po 18 godzin - zdradza kulisy nieoczekiwanej decyzji Gosiewskiego członek władz klubu Prawa i Sprawiedliwości. Kto zastąpi Gosiewskiego? Według informacji DZIENNIKA w partii rozpatrywane są czt...

Górnik szykuje transferową ofensywę

Wizerunek firmy Allianz Polska, która jest właścicielem Górnika Zabrze, został poważnie nadszarpnięty. Drużyna gra słabo i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. W ubiegłym tygodniu zatrudniono w klubie jednego z najlepszych polskich trenerów - Henryka Kasperczaka. Jak się dowiedzieliśmy, niebawem w Zabrzu przeprowadzone zostaną następne radykalne ruchy. Górnik szykuje prawdziwą transferową ofensywę. Zimą może pojawić się w klubie czterech byłych reprezentantów Polski. Na liście życzeń ...

Giełdy poszły w górę, waluty tanieją

Wtorek dobrze się rozpoczął dla inwestorów giełdowych, przyszłych emerytów i osób, które spłacają kredyty w obcych walutach. Tuż po otwarciu sesji indeksy w Europie mocno poszły w górę. WIG20 w Warszawie zyskał 5,7 procent. Tanieją frank szwajcarski i dolar. Umacniająca się złotówka to dobra informacja dla wszystkich, którzy spłacają na przykład kredyty mieszkaniowe. Niemal 80 procent z nich to pożyczki udzielone we frankach szwajcarskich. Im ta waluta jest tańsza w stosunku do złotówki, tym kr...

Gierek broni Wałęsy

Robienie z Lecha Wałęsy agenta SB w 1980 roku było prowokacją Stanisława Kani, który w tamtym czasie stanął na czele PZPR - uważał Edward Gierek. DZIENNIK dotarł do kolejnych, niepublikowanych zapisków przywódcy PRL. Dotyczą one relacji między SB a Lechem Wałęsą. W czerwcu 1992 r. Wałęsa został oskarżony o to, że był agentem SB. W tym samym czasie, 12 czerwca 1992, list do Wałęsy napisał Edward Gierek. Dotąd zarówno fakt ten, jak i samo pismo były nieznane. Dotarliśmy do tego dokumentu. Gierek ...

Gibson nie dostanie Silesii

Fiaskiem zakończyła się sprzedaż kopalni Silesia. Jej właściciel, Kompania Węglowa (KW), w ostatniej chwili unieważnił przetarg, którego jedynym uczestnikiem była szkocka firma Gibson. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł WSJ Polska, wynika, że powodem decyzji była obawa o wiarygodność kontrahenta. Spółka poinformowała wczoraj, że przetarg unieważniono z braku formalno-prawnych warunków do zawarcia umowy. Gibson bowiem nie sfinalizował transakcji do końca czerwca, do czego był zobowią...

Gang jubilerski z Londynu za kratkami

Herszt gangu rabującego sklepy jubilerskie w Londynie spędzi 12 lat w więzieniu. Wartość biżuterii skradzionej przez jego bandy między kwietniem a lipcem ubiegłego roku przekroczyła milion funtów. 12 lat pozbawienia wolności - taki wyrok usłyszał 30-letni Daen Oxley z Lewisham w południowym Londynie za dowodzenie gangami, które okradały sklepy jubilerskie w Londynie. Oxley, którego określono jako urodzonego lidera, rekrutował mężczyzn w wieku od 18 do 29 lat, dokładnie opracowywał plany i os...

Fuzja Lloydsa z Halifaksem dokonana

Brytyjski bank Lloyds TSB przejął grupę Halifax Bank of Scotland za 12,2 mld funtów. Dzięki tej umowie powstał największy bank detaliczny w Europie. Halifax Bank of Scotland (HBOS) trafiony przez kryzys finansowy ma 20 proc. udziałów w brytyjskim rynku kredytów hipotecznych. W ciągu trzech kwartałów tego roku jego wartość rynkowa spadła o 75 proc. Lloyds TSB kilka miesięcy wcześniej rozważał przejęcie padającego Northern Rock. Do połączenia Lloydsa z HBOS zachęcały zarówno brytyjskie minister...

Funt najsłabszy od ponad dwóch lat

Gospodarka Wielkiej Brytanii stanęła na dobre, a funt sięga dna. W poniedziałek brytyjska waluta wobec dolara odnotowała najniższy poziom od ponad dwóch lat. Funt szterling osłabił się wobec dolara po informacji o zastoju brytyjskiej gospodarki. W poniedziałek funta szterlinga wyceniano na 1,8405 dol. To najniższy poziom od czerwca 2006 r. informuje Rzeczpospolita Wobec złotówki swoje minimum funt zanotował na początku sierpnia - 4,03 zł, w poniedziałek było to 4,14 zł. Jak pisze Rzeczposp...

FT: Kryzys zagraża Europie Środkowej

Piątkowy Financial Times (FT) zauważa, że światowy kryzys finansowy zaczyna dotykać Europę Środkowowschodnią, mimo powszechnego przeświadczenia o gospodarczej odrębności regionu. Według gazety kryzys widać już w kilku krajach. Rosja musiała ustanowić fundusz ratunkowy wart 200 mld dolarów, Ukraina prowadzi rozmowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) w sprawie awaryjnych pożyczek wysokości 14 mld dolarów, a Węgry zostały wsparte przez Europejski Bank Centralny 5 miliardami euro; Litwa i ...

Fritzl odpowie za swoje zbrodnie

Ma wystarczająco jasny umysł, żeby stanąć przed sądem - orzekli psychiatrzy o Josefie Fritzlu. Nazywany potworem z Amstetten mężczyzna więził przez 24 lata w piwnicy swoją córkę, wykorzystywał ją seksualnie i płodził z nią dzieci. Specjaliści, którzy badali Fritzla, orzekli, że wprawdzie wieloletni oprawca swojej własnej córki ma głębokie zaburzenia osobowości, jednak nie aż tak duże, by nie stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Zbadanie 73-letniego mężczyzny zlecił austriacki sąd. Mimo tej o...

Francuzi inspirowali pogromy Tutsi

Za największą katastrofą humanitarną po II wojnie światowej odpowiada nie tylko krwawa partyzantka Hutu, ale również 33 Francuzów - takie wnioski zawiera raport rwandyjskiej komisji do ścigania zbrodniarzy szczególnie aktywnych w masakrze sprzed 14 lat. Zdaniem autorów dokumentu, Francuzi szkolili Hutu do masowego mordowania Tutsi. Są ponoć na to świadkowie. Raport o udziale Francuzów w tragedii - której bilans to ponad 800 tysięcy ludzi zamordowanych przeważnie maczetami przez swych sąsiadów -...

Francuska armia wojuje złomem

Popsute czołgi, nie działające samoloty i śmigłowce, do tego okręty, które nadają się tylko na złom. Oto czarny obraz francuskiej armii. Dziennikarze dotarli do tajnego raportu francuskiego resortu obrony, który nie zostawia suchej nitki na stanie uzbrojenia. Sprawnych są tylko 142 ze 346 francuskich czołgów, w powietrze jest w stanie wzbić się tylko 37 proc. śmigłowców i 33 proc. myśliwców. Nic więc dziwnego, że francuscy dowódcy biją na alarm. Ich oddziały nie są w stanie nawet walczyć z so...

Francja nie umrze za Kijów i Tibilisi

Francja zamierza doprowadzić do zablokowania starań Gruzji i Ukrainy o przystąpienie do NATO. Argumenty Paryża już przyjęli Niemcy, Włosi i Hiszpanie. A dyplomaci Wielkiej Brytanii i Polski przyznają, że choć oficjalnie wciąż walczą o zaproszenie dla Kijowa i Tbilisi, to faktycznie dają za wygraną. To będzie rozgrywka, która na lata określi granice między Wschodem i Zachodem Europy. W grudniu ministrowie spraw zagranicznych NATO mają zdecydować, czy przyznać Ukrainie i Gruzji tzw. plan działań ...

Fotyga porzuca Kancelarię Prezydenta

Jako szefowa kancelarii dbała o politykę zagraniczną prezydenta. Ale dziś nadszedł koniec jej kariery u boku głowy państwa. Anna Fotyga zrezygnowała ze stanowiska. Jak ustalił dziennik.pl, od dłuższego czasu już chciała podać się do dymisji. Nieoficjalnie, powodem jej odejścia są względy osobiste. Na miejsce Fotygi jest już dwóch kandydatów. Anna Fotyga, bliska współpracownica Lecha Kaczyńskiego, chciała odejść z kancelarii już jakiś czas temu. Skarżyła się, że jest zmęczona. Jak dowiedział się...

Finał Euro 2012 w Warszawie?

Polacy są w Unii i, przynajmniej teoretycznie, nie mają kłopotów finansowych. Organizujący z nami Euro Ukraińcy mają coraz więcej problemów. i może ich uratować jedynie wsparcie z UEFA. Z dnia na dzień szanse na to, ze finał Euro odbędzie się w Polsce znacznie wzrastają. Polsce przy organizacji na pewno pomogą środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Inwestorzy mogą liczyć na co najmniej 30-proc. dofinansowanie przy budowie stadionów. Dodatkowo na rozwój dróg UE przeznaczy do 2012 ro...

FIFA wycofa ultimatum wobec Polski?

Chyba możemy odetchnąć z ulgą. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, FIFA wycofała się z gróźb pod adresem Polski. Ta decyzja najbardziej ucieszy polskich piłkarzy, których mecze eliminacyjne do mistrzostw świata z Czechami i Słowacją stały pod dużym znakiem zapytania. Jeszcze w środę FIFA zapowiadała, że jeśli do 6 października kurator nie wycofa się z PZPN, to polskiej reprezentacji nie grozi wykluczenie z eliminacji do MŚ 2010. Dlegacja zawieszonego związku PZPN zakończyła wieczo...

Ferrari zostawiło furtkę dla Kubicy

To, że Kimmi Raikkonen przedłużył kontrakt z zespołem Ferrari, nic jeszcze nie znaczy. Robert Kubica nadal ma szansę trafić do teamu z włoskiego Maranello. W kontrakcie mistrza świata zawarto bowiem klauzulę, dzięki której Ferrari może wycofać się ze współpracy z Raikkonenem za niewielką opłatą. Przedłużenie umowy firmy Ferrari z Raikkonenem odebrano jednoznacznie - Włosi rezygnują z zatrudnienia Roberta Kubicy. Nie jest to jednak takie jasne. Jedna z włoskich stacji telewizyjnych podała, że R...

Ferrari wybrało Alonso, a nie Kubicę

Wygląda na to, że Robert Kubica może tylko pomarzyć o zespole Ferrari. Włosi wreszcie porozumieli się z Fernando Alonso i za dwa lata hiszpański kierowca zasiądzie za kółkiem ich bolidu. Hiszpan zastąpi w teamie Kimmiego Raikkonena. Oznacza to, że Kubica musi szukać sobie miejsca gdzie indziej. A wszystko za sprawą hiszpańskiego banku Santander, który ma zostać sponsorem teamu z Maranello. Hiszpanie wymarzyli sobie, że w sponsorowanym przez nich zespole musi jeździć Alonso. Musi i kropka. Hisz...

Ferrari nie chce Kubicy. A BMW...

Ci, którzy liczyli, że w przyszłym sezonie zobaczą Roberta Kubicę w czerwonym bolidzie Ferrari, muszą uzbroić się w cierpliwość. Z włoskim teamem kontrakt do 2010 roku przedłużył właśnie Fin Kimi Raikkonen. Wtedy też wygasa umowa drugiego kierowcy Ferrari, Brazylijczyka Felipe Massy. Nasza czołowa dwójka kierowców pozostanie niezmieniona w najbliższych dwóch latach - napisano w oświadczeniu Ferrari. Ucięte zostały w ten sposób spekulacje na temat ewentualnego przejścia Kubicy do Ferrari. Polak...

Fenomenalny Kubica! Polak pierwszy!

Robert Kubica po trzech tygodniach przerwy w wielkim stylu wraca do ścigania. Polak był najszybszy na ostatnim oficjalnym treningu przed niedzielnym Grand Prix Europy na ulicznym torze w Walencji. Teraz musi jeszcze tylko potwierdzić formę w kwalifikacjach. Walka o pole position rozpocznie się o 13.00. Kubica wyprzedził o 0,123 s Niemca Nico Rosberga z Williams-Toyota oraz o 0,255 s Francuza Sebastien Bourdais z Toro Rosso-Ferrari. Siódmy czas, gorszy od Polaka o 0,560 s, uzyskał Brytyjczyk ...

Fenomenalny finisz Polki, mamy finał

Gdy drobniutka - przynajmniej na tle rywalek - Julia Michalska w półfinale wioślarskich zawodów olimpijskich w Pekinie stawała w szranki ze zbudowanymi niczym gladiatorki konkurentkami, nie dawaliśmy jej większych szans na sukces. 23-letnia Polka pokazała jednak ogromne serce do walki i po fenomenalnym finiszu awansowała do sobotniego finału. Michalska w swoim wyścigu półfinałowym zajęła trzecie miejsce. Z bezpośrednią rywalką do awansu, Emmą Twigg z Nowej Zelandii, wygrała zaledwie o 0,05 s, c...

Fałszywe banknoty euro zalały Polskę

Chcesz wymienić złotówki na euro? Lepiej uważaj, bo możesz kupić fałszywki. CBŚ zatrzymało dwóch Bułgarów. Mieli 400 bardzo dobrze podrobionych euro - donosi TVP Info. I ostrzega, że mimo udanej akcji, fałszywki najprawdopodobniej zalały już Polskę. Do obiegu mogło trafić nawet kilkaset tysięcy podrobionych banknotów. Bułgarzy chcieli sprzedać fałszywe banknoty o nominale 100 euro gangowi mokotowskiemu. Byli bardzo zaskoczeni, gdy na spotkanie - zamiast polskich gangsterów - przyjechali policja...

Fałszerze chińskiego mleka za kratami

Władze Chin ogłosiły pierwszy sukces w aferze z mlekiem zatrutym melaminą. Policja aresztowała 22 osoby zamieszane w skandal. To właściciele mleczarni i farm. Byli zamieszani w produkcję i sprzedaż melaminy. Dodawano ją w mleczarniach, by sztucznie zawyżyć wartość odżywczą mleka. Policja twierdzi, że wie już jak wyglądał proceder fałszowania trującego mleka. Trująca melamina miała być produkowana w nielegalnych fabryczkach. Potem sprzedawano ją mleczarniom i skupom, gdzie dodawano ją do mleka. ...

Fatalny Boruc zawalił mecz Celtikowi

Trwa fatalna passa Artura Boruca. Polski bramkarz, który jeszcze podczas Euro był na szczycie, ostatnio kompletnie się pogubił. Został wykluczony z kadry Leo Beenhakkera, rozwodzi się, a teraz w zawala mecz Celtikowi. I to nie byle jaki mecz. The Bhoys przegrali przed własną publicznością ze znienawidzonymi Rangersami aż 2:4. Zobacz wideo. Rangersi objęli prowadzenie w 37. minucie, kiedy znakomitą akcją zakończoną celnym strzałem w krótki róg popisał się Daniel Cousin. Niestety, w tej sytuacji ...

Fallaci miała polskiego przodka

Jej wypowiedzi niejednokrotnie wywoływały burzę. Nazywała islam pieprzonym średniowieczem i nawoływała do wysadzania meczetów w powietrze. Dziś okazuje się, że zmarła przed dwoma laty włoska dziennikarka i pisarka Oriana Fallaci miała polskie korzenie. W połowie XIX wieku jej praprababka zaszła w ciążę z polskim arystokratą, który był we Włoszech w związku ze swą aktywnością w ruchu niepodległościowym. Tajmnicę Fallaci ujawnił w niedzielnym wydaniu dziennika Il Sole-24 Ore tłumacz i popularyzat...

Fabiański w bramce, Kuszczak na ławce

Piłkarze z Anglii grali wczoraj w Pucharze Ligi. W bramce Arsenalu zobaczyliśmy Łukasza Fabiańskiego. Reprezentant Polski może być zadowolony, bo Kanonierzy rozgromili Sheffield United aż 6:0. Menedżer Arsene Wenger znów udowodnił, że ma nosa do młodzieży - złożony z młodych graczy Arsenal nie ma sobie równych zarówno w lidze, jak i Pucharze Ligi. Bohaterem wczorajszego spotkania był 19-letni Carlos Alberto Vela, zdobywca trzech goli. Dwa kolejne dołożył rok od niego starszy Nicklas Bendtner....

F1: Rywalom Kubicy puszczają nerwy

Na czele klasyfikacji generalnej Formuły 1 wciąż znajdują się Lewis Hamilton i Felipe Massa. Jednak za ich plecami czai się do wielkiego skoku Robert Kubica. Polak może jeszcze sprawić wielką niespodziankę. Wszak rok temu też wydawało się, że nikt nie jest w stanie zagrozić Hamiltonowi w wyścigu po mistrzostwo świata. Wtedy Brytyjczykowi puściły nerwy, teraz historia się powtarza. Hamilton wcale nie wyciągnął wniosków z tego, że przed rokiem w dziecinny sposób pozbawił się mistrzowskiego tytułu...

F1: przed Grand Prix Niemiec

Po rocznej przerwie kierowcy Formuły 1 ponownie wystartują na torze Hockenheim, na którym w najbliższy weekend odbędzie się dziesiąta tegoroczna eliminacja mistrzostw świata - Grand Prix Niemiec. Przed dwoma laty Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) postanowiła ograniczyć liczbę wyścigów rozgrywanych w Niemczech do jednego - wcześniej na Hockenheim kierowcy walczyli o GP Niemiec, a na Nuerburgringu o GP Europy. Przyczyną tej decyzji jest wydłużająca się liczba krajów pretendujących do or...

Eurotunel będzie zamknięty na dłużej

Pożar w tunelu pod kanałem La Manche był poważniejszy, niż się wydawało. Spowodował takie straty, że nie ma szans, by zgodnie z zapowiedziami został otwarty dzisiaj. Na miejscu wciąż pracują strażacy. Jeszcze dziś rano płonęły dwa wagony. Najprawdopodobniej tunel zostanie ponownie otwarty dopiero po wekendzie. W strefie pożaru, który wybuchł wczoarj po południu, wciąż panuje olbrzymie zadymienie, a temperatura sięga nawet 1000 stopni Celsjusza. W pożarze dymem zatruło się sześć osób, a osiem z...

Europoseł walczy o polskość Kopernika

Wraca spór o Kopernika. Nie o to, czy był kobietą, ale o jego narodowość. Adamowi Bielanowi z PiS - wiceprzewodniczącemu europarlamentu - nie podoba się nazwanie jednego z unijnych programów imieniem wybitnego astronoma. Nie dlatego, że nie zasłużył, ale że nazwa Kopernikus sugeruje jego niemieckie pochodzenie. Poseł napisał w tej sprawie interpelację do Komisji Europejskiej. Nazewnictwo europejskich programów nie powinno wzbudzać żadnych kontrowersji i musi respektować historyczną prawdę - pi...

Europę wciąż zalewa fala polskiej emigracji

Polscy emigranci nie zamierzają pakować walizek i wracać do kraju. Potwierdziły to najnowsze dane GUS, według których za granicą przebywa obecnie rekordowa liczba 2 mln 270 tys. osób. Główny Urząd Statystyczny przygotował analizę całego okresu emigracji po wejściu Polski do Unii, z której wynika, że z roku na rok polskich emigrantów jest coraz więcej. W 2006 roku liczba Polaków mieszkających za granicą wynosiła 1 mln 950 tys., w zeszłym roku wzrosła zaś aż o 320 tys. Dane te przeczą informacjom...

Euromarchewka dla Łukaszenki

Parlament Europejski wyciąga rękę do Białorusi. Jeśli prezydent Aleksander Łukaszenka wycofa się z nowego prawa medialnego, nakazującego rejestrację stron internetowych, to Unia zniesie restrykcje wizowe na próbne sześć miesięcy. Europosłowie krytycznie oceniają przebieg niedawnych wyborów parlamentarnych na Białorusi - donosi TVP Info. Według projektu rezolucji, tegoroczna kampania nie spełniała standardów demokratycznych, choć była nieco lepsza niż te w 2004 i 2006 roku. Dla zachęty Parlamen...

Euro za 3 lata? Eksperci: Niemożliwe

Nieoczekiwana deklaracja premiera Donalda Tuska w sprawie daty wejścia Polski do strefy euro zaskoczyła polityków, nawet Platformy Obywatelskiej. Może po prostu jakiś doradca marketingowy doradził premierowi, by rzucił sobie taką obietnicę? - zastanawia się wiceprezes PiS Aleksandra Natalii-Świat. Jest sceptyczna wobec słów Tuska. A bez politycznego konsensusu trudno będzie wejść do strefy euro - czytamy w DZIENNIKU. Donald Tusk na Forum Ekonomicznym w Krynicy powiedział, że chce pierwszy raz p...

Euro 2012. Co dziś powie UEFA?

Dziś w Bordeaux rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Komitetu Wykonawczego UEFA. Spośród wielu kwestii, którymi zajmą się władze europejskiej unii piłkarskiej, dla nas ważna jest jedna - Euro 2012. Teoretycznie UEFA może nam zabrać prawo do organizacji finałów mistrzostw Europy. Praktycznie najprawdopodobniej we Francji nie wydarzy się nic. Co najwyżej dostaniemy kolejne ostrzeżenie. Jednak bardziej niż my musi się go obawiać Ukraina. W Europie trwa medialna gra. Niemieckie gazety wczoraj po ra...

Euro 2008: Niemcy pierwszym finalistą

W pierwszym półfinale Euro 2008, rozegranym na St. Jakob Park w Bazylei, Niemcy pokonali Turcję 3:2 i awansowali do finału. Bohater meczu: Philipp Lahm (Niemcy) Boczny obrońca reprezentacji Niemiec całkowicie odpłacił się za dość przeciętną grę w całym meczu i doprowadzenie do utraty drugiej bramki. W ostatniej minucie kapitalnie rozegrał akcję z partnerem, po czym huknął nie do obrony, wprowadzając swój zespół do finału Euro 2008. Tak padły bramki: 0:1 - świetna akcja Turcji i zasłużone prow...

Epidemia wśród b. członków WRON

Kolejna rozprawa autorów stanu wojennego i kolejni chorzy. Tym razem zwolnienie przedstawiła adwokat Tadeusza Tuczapskiego. Oskarżony poprosił więc sąd o odroczenie rozprawy. Dwa tygodnie temu zwolnienia lekarskie się nie przydały, ale tym razem sąd miał inne zdanie. I choć nieobecność podobno także chorego Czesława Kiszczaka uznał za nieusprawiedliwioną, to proces odroczył do 2 października. Oskarżeni jak mogą starają się odwlekać proces. Dwa tygodnie temu zamiast Czesława Kiszczaka i Emila Ko...

Emigranci wracają, ale do Wielkiej Brytanii

Polacy, którzy zachęceni spadającym w Polsce bezrobociem i rozwojem gospodarczym wracają z emigracji, w kraju przeżywają rozczarowanie. Rząd zapowiadał dla nich specjalne ułatwienia, aby wykorzystać ich przedsiębiorczość i zgromadzony kapitał. Jednak wcielił w życie tylko ułamek z wielu zapowiedzi. Eksperci ostrzegają - zniechęceni byli emigranci mogą zacząć wracać do Wielkiej Brytanii. Katarzyna Wołoszyn mieszka w Anglii od dwóch lat. Pracuje w banku. W tym roku wracam do Polski, chcę założyć ...

Emigranci wesprą ks. Rydzyka?

W polskiej parafii w Londynie odbędzie się kolacja, z której dochód przekazany zostanie na Radio Maryja. Przeciwko zbiórce zaprotestowała brytyjska organizacja walcząca z antysemityzmem. Specjalna kolacja poprzedzona mszą świętą planowana jest na 5 lipca w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w londyńskiej dzielnicy Putney. Pieniądze zebrane od wiernych za posiłek mają zostać przekazane na rozgłośnię ks. Tadeusza Rydzyka. Inicjatywa wzbudza jednak wiele kontrowersji i nie wiadomo, czy kolacja dojd...

Emigranci rejestrują dzieci w Polsce

Pracownicy polskich Urzędów Stanu Cywilnego zaobserwowali nowe zjawisko. Polacy przyjeżdżają z Wysp, tylko po to, by zarejestrować w kraju swoje urodzone za granicą dziecko. Bardzo dużo dzieci rejestrowanych jest u nas przez osoby, które wyjechały za granicę. Dziecko urodziło się na przykład w Londynie, jednak rodzice zameldowani są w Bydgoszczy, tu więc je rejestrują mówi na łamach Expressu Bydgoskiego Violetta Mieczkuć-Mieszkowska, zastępczyni kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bydgoszczy. ...

Emigranci dostaną szansę na biznes

Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego przygotowała atrakcyjną ofertę dla osób pochodzących z terenów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa małopolskiego, przebywających w Wielkiej Brytanii, które chcą wrócić do Polski i założyć tu własną działalność. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską obejmuje szkolenia i pomoc doradczą dla osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą, a także bezpośrednią pomoc finansową w postaci comiesięcznego dofinansowania w wysokości 800...

El. LM: Beitar - Wisła 2:1

Wisła Kraków przegrała na wyjeździe 2:1 (0:1) z Beitarem Jerozlima w pierwszym meczu 2. rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Rewanżowe spotkanie odbędzie się 6 sierpnia w Krakowie. Przed meczem narzekano, że nie strzelał bramek w sparingach rozgrywanych w okresie przygotowawczym. Jednak Paweł Brożek wolał trzymać amunicję na ważniejsze potyczki i gdy tylko nadarzył się mecz o stawkę pokazał swoją skuteczność. Niewielu napastników poszłoby do piłki, którą napastnik Wisły otrzymał od Marka Zieńczuk...

Ekstraklasa: aż 4 gole w derbach W-wy

Wreszcie wystartowała piłkarska ekstraklasa. Na początek dwa spotkania - wicemistrza Polski, Legii z Polonią, oraz spotkanie Lecha z GKS Bełchatów. W Warszawie Legia zremisowała 2:2, w Poznaniu Lech przegrał po samobójczej bramce Henriqueza 2:3. To Legia jest faworytem meczu. Ma mocniejszy skład, ale ma też problem jest nim brak poważnych napastników. W pierwszej linii gra zbyt wielu średniaków - mówił przed meczem Wojciech Kowalczyk. Tymczasem nie dość, że nie udało się Legionistom wygrać, to...

Ekskomunika dla minister Kopacz

Obrońcy życia domagają się... ekskomuniki dla minister zdrowia Ewy Kopacz. Wykluczenie z Kościoła ma być karą za to, że wskazała 14-latce z Lublina szpital, w którym dziewczyna usunęła ciążę. Wkrótce sprawą minister Kopacz zajmie się biskup radomski. Na internetowej stronie pisma Fronda można znaleźć wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prawno-kanonicznego adresowanego do biskupa Zygmunta Zimowskiego z Radomia. To jemu podlega pani minister jako mieszkanka Szydłowca. Formul...

Ebi Smolarek gra w Premier League!

Walka o polskiego napastnika wkroczyła w ten weekend w bardzo gorącą fazę. Zanim Ebi Smolarek podpisał kontrakt z Boltonem, miał propozycję powrotu do 1. Bundesligi. Jednak zadecydowały względy finansowe - Anglicy zaproponowali Racingowi Santander lepsze warunki wypożyczenia niż FC Koeln i Borussia Moenchegladbach. Smolarek na rozpoczynające się dzisiaj zgrupowanie kadry narodowej we Wronkach przyjeżdża już jako zawodnik Premier League, ale chociaż kontrakt podpisał w sobotę, nie zagrał w meczu...

Ebay zapłaci za aukcje podróbek

Eleganckie i drogie perfumy Diora czy torebki Louis Vuitton mają zniknąć z popularnego portalu aukcyjnego eBay - pisze. Francuski sąd nałożył 40 milionów euro kary na internetowego potentata za to, że dopuszczał handel podróbkami luksusowych marek. Proces wytoczyło konsorcjum LVMH, skupiające takich producentów, jak Givenchy, Dior, Sephora czy Guerlain, które oskarżyło eBay o gigantyczne zaniedbania. Prawnicy dowodzili, że na portalu nagminnie sprzedawano podróbki, przez co cierpieli zarówno kl...

Easyjet oraz BMI latają wolniej

Dwie brytyjskie linie lotnicze - Easyjet oraz BMI - z powodu drożejącej ropy nakazały pilotom, by latali wolniej w celu oszczędniejszego użycia paliwa - donosi sobotni The Guardian. Rzecznik Easyjet - drugiego największego po Ryanairze taniego przewoźnika - potwierdził, że pilotów poinstruowano, by na niektórych trasach zmniejszyli średnią szybkość lotu o ok. 2 proc. BMI - drugi po BA operator Heathrow - przyznał, że obniżył średnią szybkość lotu o ok. 3 mile na godzinę. Wzrost cen ropy, za kt...

Dziś Platini kontroluje Ukraińców

My zdaliśmy pierwszy egzamin, a jak poradzą sobie Ukraińcy? Michel Platini po wizycie w Warszawie nie krył zadowolenia z przygotowań do EURO 2012 w Polsce. Wszystkie działania zmierzają we właściwym kierunku - mówił. Dziś szef UEFA jest na Ukrainie. Czy ocena prac współorganizatorów Euro będzie równie pozytywna? Niestety, z tym może być różnie. Komitet Wykonawczy UEFA od miesięcy mówi, że to właśnie opóźnienia prac na Ukrainie mogą być największym problemem. Największym zmartwieniem jest stadi...

Dzieci imigrantów wychowują się same

Szkolni pedagodzy alarmują, że coraz częściej są jedynymi dorosłymi osobami, z którymi mogą porozmawiać osamotnione dzieci, pozostawione przez rodziców, którzy wyjechali za chlebem do Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Kłopot w tym, że pedagodzy często nie wiedzą, że w szkole są samotnie wychowujące się dzieci, bo rodzice nie chcą ich informować o swoim wyjeździe, a uczniowie wstydzą się ten fakt ujawniać. Do skrajnej sytuacji, kiedy dzieci wolały nikomu nie mówić, że rodzice wyjechali, doszło w...

Dymisja autora książki o Wałęsie i SB

Współtworzył książkę, która wywołała skandal - SB a Lech Wałęsa. Teraz odchodzi z Instytutu Pamięci Narodowej. Jak podaje Rzeczpospolita, Sławomir Cenckiewicz podał się do dymisji ze stanowiska szefa Biura Edukacji Publicznej oddziału Instytutu w Gdańsku. Według nieoficjalnych informacji, pozbyć się go z IPN chcieli politycy Platformy Obywatelskiej. Według gazety, Cenckiewicz z pracy zrezygnował już w miniony piątek. O dymisję prosił go szef IPN Janusz Kurtyka. W zamian proponował mu mniej ek...

Dwujęzyczne książki dla podstawówek

Uczniowie podstawówek w hrabstwie Lincolnshire dostaną dwujęzyczne książki po polsku i po angielsku. Dwujęzyczne książki dla dzieci chce wydać Paul Mould Publishing z Bostonu. Historię przetłumaczy na język polski Violetta Niemotko, nauczycielka w John Fielding School w Bostonie. Trzy książeczki będą przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat, kolejne dla czytelników od lat 8 do 12. Wszystkie publikacje mają się pojawić w lokalnych księgarniach pod koniec tego roku. Następnie wydawnict...

Drzewiecki: UEFA wysoko ocenia Polskę

Pesymiści zastanawiają się, czy Polska zdąży z budową stadionów na Euro 2012, ale władze europejskiej piłki w ogóle się tym nie martwią. UEFA bardzo wysoko ocenia stan naszych przygotowań do mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku - zapewnia zadowolony minister sportu Mirosław Drzewiecki. Drzewiecki kolejny raz uspokaja pesymistów. Nie ma zagrożenia dla organizacji Mistrzostw Europy w 2012 roku. UEFA bardzo wysoko ocenia stan naszych przygotowań - podkreśla minister na imprezie zorganizowa...

Drożej za listy i paczki

Kupujesz i sprzedajesz rzeczy na Allegro? Przygotuj się na złą wiadomość. Cena wysłania paczki wzrośnie aż o 20 procent - podała Poczta Polska. Podrożeją też listy. I to już za kilka dni - od 1 lipca. Od początku lipca za wysłanie zwykłego listu zapłacimy 1,45 złotego, czyli o 10 groszy więcej niż teraz. Wysłanie paczki kosztować będzie około 20 procent więcej niż obecnie - przypomina portal TVN24. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska zgodziła się na wzrost opłat za paczki,...

Drogba za Robinho do Realu?

Didier Drogba nie wyklucza możliwości gry w Realu Madryt. Napastnik Chelsea byłby ponoć zainteresowany zmianą otoczenia. Już w poprzednim sezonie były prowadzone pewne rozmowy między agentem piłkarza a klubem z Madrytu. Wówczas nic z tego nie wyszło, jednak w kontekście zainteresowania Chelsea Brazylijczykiem Robinho, mogłoby dojść do wymiany napastników - spekuluje dziennik Marca. Na pytanie o taką możliwość agent piłkarza odpowiada: - Dlaczego nie? Drogba nie musi się niepokoić, bo gra w wiel...

Dramat! Przegraliśmy wygrany mecz!

W sobotę polscy piłkarze we wspaniałym stylu pokonali Czechów. Ale w meczu ze Słowacją w niczym nie przypominali tamtej drużyny. Wprawdzie od 71. minuty prowadzili, ale ostatecznie to rywale byli górą. Najgorsze jest to, że zawiódł ten, na którego zawsze mogliśmy liczyć - Artur Boruc. Polacy rozpoczęli spotkanie spokojnie. Długo rozgrywali akcje, utrzymywali się przy piłce, ale niewiele z tego wynikało, bo w całej pierwszej połowie stworzyli sobie zaledwie dwie sytuacje bramkowe. Niestety, ani ...

Dr Mirosław G. ma 42 zarzuty korupcji

Po ponad półtorarocznym śledztwie Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesłała do sądu akt oskarżenia przeciw doktorowi Mirosławowi G. Śledczy postawili znanemu kardiochirurgowi 42 zarzuty korupcyjne oraz oskarżyli go o uporczywe łamanie praw pracowniczych. Wraz z lekarzem zarzuty usłyszały także 22 osoby, które doktorowi G. miały wręczać łapówki. G. został oskarżony o popełnienie 42 przestępstw, polegających na przyjęciu korzyści majątkowych (w jednym przypadku - korzyści osobistej) od pacjent...

Dożywocie za zabójstwo Magdy Pniewskiej

18-latek, którego w maju uznano winnym zabójstwa Magdaleny Pniewskiej, został skazany na dożywocie. O wcześniejsze zwolnienie będzie mógł się ubiegać dopiero po 20 latach odbytej kary. Armel Gnango, który 2 października 2007 r. śmiertelnie postrzelił 26-letnią Polkę, odpowiedział także za usiłowanie zabójstwa nieznanego mężczyzny i posiadanie broni. Za oba przestępstwa został skazany przez sąd karny w Londynie na łączną karę 17 lat pozbawienia wolności. 26-letnia Magdalena Pniewska stała się p...

Doradca burmistrza rasistą?

James McGrath, jeden z doradców burmistrza Borisa Johnsona, musiał odejść z londyńskiego ratusza po tym, jak niefortunnie stwierdził: Jeśli czarnoskórym mieszkańcom Londynu nie podoba się w stolicy, to mogą wrócić, skąd przyjechali. McGrath bronił się później, tłumacząc, że wcale nie miał złych intencji, a jego wypowiedź została wyjęta z kontekstu. Burmistrz określił McGratha jako zaufanego urzędnika, który nigdy nie można było uznać za rasistę. Niemniej jego komentarz uniemożliwił mu dalszą...

Donald Tusk chce kastracji pedofilów

Nie sądzę, żeby wobec takich indywiduów, kreatur, można było zastosować termin człowiek - mówi Donald Tusk, komentując dramat 21-letniej dziewczyny z Siemiatycz, więzionej i gwałconej przez własnego ojca. Premier zapowiedział, że tego typu przestępcy będą poddawani przymusowej, farmakologicznej kastracji. Już zlecił przyspieszenie prac nad zmianą przepisów. Zleciłem radykalne przyspieszenie prac nad wprowadzeniem farmakologicznej kastracji, jako środka przymusowej terapii. Dotyczy to głównie pe...

Dom Fritzla jako atrakcja turystyczna

Josef Fritzl, sadysta i dewiant, który przez 24 lata więził i gwałcił w piwnicy swoją córkę, zamierza przekształcić swój dom w Posiadłość Grozy. Po wyjściu z więzienia chce utrzymywać się z pokazywania podziemi, w których przetrzymywał swoje ofiary. Liczy na tysiące zwiedzających. Czy bezpodstawnie? Na pierwszy rzut oka pomysł austriackiego sadysty to jakaś potworna makabreska. Ale czy tak jest na pewno? Przecież od lat kolejki turystów ustawiają się po to, żeby zobaczyć przeróżne sale tortur c...

Dolar kosztuje mniej niż dwa złote!

1,97 złotego w skupie. To cena, jaką oferuje za jednego dolara kantor na lotnisku w Pyrzowicach na Śląsku. W sprzedaży cena amerykańskiej waluty wynosi tam 2,17 złotego. Tak tani dolar jeszcze nie był. Według Narodowego Banku Polskiego kurs dolara wynosi dziś 2,06 zł w skupie i 2,1018 w sprzedaży. Kantory mają jednak inne kursy. Na lotnisku w Pyrzowicach amerykańska waluta przekroczyła dziś magiczną granicę dwóch złotych. Dlaczego? Na pewno wpływ na wysokość kursu miała lokalizacja kantoru. Pl...

Doda padła ofiarą rynku nieruchomości

Portal pudelek.pl ogłosił oficjalny koniec boomu na rynku nieruchomości. Powód? Doda straciła na inwestycji w luksusowy dom 0,5 mln zł w ciągu roku. - Kilka tygodni temu zauważyliśmy, że z serwisu ogłoszeniowego NajDom.pl zniknęła oferta willi Dody, którą kupiła rok temu za 2 miliony złotych. Udało nam się dowiedzieć, że rzeczywiście została sprzedana - 17 lipca tego roku. Za... 1,5 miliona złotych! - czytamy na plotkarskich stronach. Cena wywoławcza wynosiła dwukrotnie więcej. więcej na www....

Dochodzenie w sprawie syna Thatcher

Antyterrorystyczna komórka Scotland Yardu wszczęła dochodzenie w sprawie brytyjskiego wątku niedoszłej próby obalenia władz Gwinei Równikowej, w którą byli zamieszani Brytyjczycy, w tym Mark Thatcher, syn byłej premier Margaret Thatcher - poinformował tygodnik Mail on Sunday. Celem zamachu było obalenie prezydenta Teodoro Obianga Nguemaya i doprowadzenie do przejęcia rządów przez jego politycznego przeciwnika Severo Moto przebywającego za granicą. Gwinea Równikowa jest trzecim po Nigerii i Ango...

Do lekarza za darmo w całej Europie

Propozycja Komisji Europejskiej zakładająca częściowe uwolnienie usług medycznych w krajach Wspólnoty spotkała się z krytyką wielu środowisk lekarskich w zamożniejszych państwach UE. Mimo uspokajających zapewnień eurokratów medycy obawiają się, że w poszukiwaniu wyższych standardów do francuskich czy niemieckich szpitali zaczną ściągać pacjenci z Polski, Słowacji czy Bułgarii. Ujawniony w środę przez nową cypryjską komisarz zdrowia Androulę Vassiliou projekt dyrektywy w sprawie transgranicznej ...

Do domu Polsko

Nasi reprezentanci po cichu pakują walizki i wracają do domów. Nie będzie wielkiej fety na powitanie i medali za zasługi dla kraju. Ale czy rzeczywiście jest aż tak beznadziejnie? Prezydent Kaczyński, który tak ładnie dopingował naszą reprezentację, zapewne nie będzie tym razem wręczał odznaczeń. Dzieci na podwórkach nie pobawią się w Smolarka ani w Żurawskiego. A przecież wcale nie musiało tak być. Kiedy nasi reprezentanci siedzieli w samolocie do Austrii, prasa rozpisywała się o tym, jak ws...

Demokraci sięgną po władzę absolutną

Partia Demokratyczna ma szansę na niemal absolutną władzę w Stanach Zjednoczonych. Sondaże przewidują nie tylko na triumf Baracka Obamy w wyścigu do Białego Domu, lecz także wręcz druzgocące zwycięstwo jego partii w wyborach do Kongresu. Liderzy Demokratów otwarcie mówią, że liczą na bezwzględną większość w Izbie Reprezentantów i Senacie. Wiatr zmiany wieje po naszej myśli, w dodatku intensywniej niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział w miniony weekend szef senackiego komitetu wyborczego Demo...

Debiut iPhone'a ze sztucznym tłumem

Premiera iPhone'a w Polsce miał być czymś specjalnym. Stąd nocna sprzedaż telefonu z jabłuszkiem, pikniki i koncerty. Ten nastrój marketingowego święta zepsuły informacje, że tłumy przed salonami Orange to wynajęci przez operatora stacze. Według doniesień Życia Warszawy w kolejkach po debiutującego w czwartek iPhone'a 3G pod salonami Orange znajdowały się osoby podstawione, którym Orange zapłaciło za czekanie. Rzecznik Grupy TP Wojciech Jabczyński przyznał, że dodatkowi kolejkowicze byli eleme...

Dawała się gwałcić, by ratować dzieci

Gdy ojciec schodził do piwnicy, zaczynało się piekło - tak Elisabeth Fritzl opisuje koszmar, jaki przeżyła, gdy przez 24 lata siedziała w mroku piwnicy domu terroru w Amstetten. Joseph Fritzl, gdy tylko był w lochu, od razu zaczynał terroryzować swe dzieci - krzyczał na nie za byle co i bił, gdy starały się wyrażać swoje własne zdanie. Dałam się gwałcić, by ratować dzieci - wspomina Elisabeth. Gdy nie chciałam, by mnie gwałcił, zamieniał się w potwora - opowiada w zeznaniach, do których dotarł ...

Davies nie pisze książki o Wałęsie

Nie mam takich planów - tak brytyjski historyk, profesor Norman Davies skomentował informację, jaką podało rano Radio ZET. Według radiostacji, historyk dostał od ludzi związanych z Solidarnością propozycję napisania biografii Lecha Wałęsy. To kompletny fałsz - stwierdził Davies. W niedzielę rano Radio ZET podało, że Norman Davies dostał od ludzi związanych z Solidarnością propozycję napisania biografii Lecha Wałęsy. Norman Davies, historyk, dziennikarz, wykładowca uniwersytetów w USA, Kanadzi...

Darmowe rozmowy przez komórkę

Darmowe rozmowy przez telefon komórkowy to wizja przyszłości Jarosława Bauca - prezesa Polkomtela, operatora sieci Plus. Za kilkanaście lat bowiem komórki staną się kartami płatniczymi, a sieci będą zarabiać na ich obsłudze, a nie na rozmowach. Jeżeli uda się przełamać barierę identyfikacji, nastąpi szybkie upowszechnienie mobilnych płatności. Telefon stanie się w przyszłości głównym elementem płatności i podpisywania umów. To kwestia trzech-pięciu lat. Zwycięży ten, kto pierwszy wejdzie na ryn...

Dane 1 mln klientów banków na eBayu

Dane osobowe ponad miliona klientów banków znalazły się na twardym dysku komputera sprzedanego za 35 funtów na internetowej aukcji - pisze The Independent. Konta klientów banków NatWest, Royal Bank of Scotland i American Express zostały narażone na opustoszenie po tym jak na komputerze sprzedanym na eBay-u za jedyne 35 funtów, oprócz nazwisk ich posiadaczy, znalazły się numery rachunków bankowych, nazwiska panieńskie matek i numery telefonów komórkowych. Komputer należał do firmy Grafic Data,...

Dalsza imigracja zwiększy napięcia

Brytyjscy posłowie ostrzegają, że bez dodatkowych funduszy rządowych może nie udać się zmniejszyć napięć i odbudować spójności społeczeństwa, która została zachwiana przez napływ imigrantów. Rząd musi podjąć natychmiastowe działania w odpowiedzi na społeczne obawy związane z imigracją oraz rozładować napięcia, zanim doprowadzą do niepokojów napisała Komisja do spraw Społeczności i Samorządów Lokalnych Izby Gmin. Pomimo że imigranci wnoszą znaczący wkład w życie lokalnych społeczności, istnie...

Dają 50 milionów euro za Kubicę

W jakim teamie w przyszłym sezonie będzie jeździł Robert Kubica? Coraz więcej znaków wskazuje, że będzie to zespół Ferrari. Włosi strasznie napalili się na Polaka i chcą zapłacić ekipie BMW Sauber aż 50 milionów euro za transfer naszego kierowcy. Jak donosi niemiecki Sport Bild, pieniądze na zakup Roberta Kubicy ma wyłożyć główny sponsor Ferrari - Marlboro. Polak miałby reklamować papierosy tej marki na rynkach wschodniej Europy. Tytoniowy koncern liczy, że w ten sposób zwróciłyby się pieniądz...

Człowiek od Euro zdymisjonowany

Ale zamieszanie! Minister sportu jednak przyjął dymisję Michała Borowskiego, szefa Narodowego Centrum Sportu. Wcześniej Borowski, nadzorca budowy Stadionu Narodowego, mówił dziennikarzom, że choć rezygnację złożył, to jednak została ona odrzucona. Burza wokół Borowskiego trwała od chwili, gdy DZIENNIK ujawnił, że zataił on w swoich oświadczeniach majątkowych interesy prowadzone w Szwecji. O co w tym wszystkim chodzi? Minister sportu Mirosław Drzewiecki wydał dziś oświadczenie, w którym napi...

Czy Unia każe nam rozebrać autostrady

Komisja Europejska ani w tym, ani w przyszłym roku może nie otrzymać od polskiego rządu żadnego wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowych z programu na lata 2007 - 2013. Dlaczego? Bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje wiele inwestycji z naruszeniem prawa unijnego. W najlepszym wypadku może nas to kosztować miesiące opóźnień w budowie najważniejszych dróg. W najgorszym - nawet stratę miliardów euro. Odpowiedzialna w rządzie za dotacje unijne minister rozwoju regionalnego...

Czy polskie okręty popłyną do Gruzji?

Amerykańskie, polskie i kanadyjskie okręty wojenne pod koniec sierpnia wpłyną na Morze Czarne. Taki alarm podniósł sztab generalny Rosji, powołując się na informacje swoich wojsk. Problem w tym, że to tylko podgrzewanie emocji, bo według źródeł dziennika.pl, takie manewry NATO były zaplanowane na wiele tygodni przed wybuchem konfliktu w Gruzji. I Moskwa o tym wiedziała. Rosjanie poinformowali o tym w tonie alarmistycznym, jako przeciek ze tajnych źródeł wojskowych. Nasz MON nieoficjalnie potwi...

Czy NATO różni się od coca-coli?

Przywódcy NATO postanowili rozpocząć batalię z malejącą popularnością Sojuszu wśród Europejczyków. Do dowodzenia walką o poprawę wizerunku militarnej organizacji zatrudniono słynnego specjalistę od PR Michaela Stopforda, ojca ostatniej kampanii promocyjnej Coca-Coli, najwyżej wycenionej marki świata. O tym jak poważnie Sojusz podchodzi do tej sprawy, może świadczyć fakt, iż Stopfordowi, który przybędzie wkrótce z misją ratunkową do kwatery głównej NATO w Brukseli, powierzono prestiżowe stanowis...

Czwarty dzień i nadal okrągłe zero...

To jakiś koszmar. Minął kolejny dzień na igrzyskach olimpijskich w Pekinie, a my nadal nie mamy nawet jednego medalu. Co gorsza, dziś z batalii o krążki odpadła jedna z naszych największych faworytek, tenisistka Agnieszka Radwańska. Największą radość sprawili nam siatkarze, którzy gładko ograli Egipt i pływacy. Paweł Korzeniowski i Katarzyna Baranowska popłyną jutro w finałach, Otylia Jędrzejczak w półfinale. Gładko wygrali właściwie tylko siatkarze. Szybko, łatwo i przyjemnie - tak w skrócie m...

Cztery osoby trafiły szóstkę w Totka

Toruń, Kozy koło Krakowa, Białystok i Piotrków Trybunalski - tam czterech szczęśliwców dobrze wytypowało szóstkę w Dużego Lotka i dostanie do podziału prawie 38 milionów złotych. Za skreślenie 2, 6, 15, 25, 29 i 30 każdy z nich zgarnie około 9,5 miliona. 37 milionów i 760 tysięcy złotych - tyle dokładnie można było wygrać w Dużym Lotku. A szóstkę trafiły cztery osoby. Każda zgarnie teraz 9,5 miliona złotych. Szczęśliwe kolektury są w Toruniu, Kozach koło Krakowa, Białymstoku i Piotrkowie Trybun...

Czesi będą mieli radar

Choć na razie nie będzie amerykańskiej wyrzutni antyrakiet w Polsce, to wiadomo już, że za naszą południową granicą stanie radar tropiący rakiety wystrzelone w kierunku USA. Radar będzie użyteczny bez wyrzutni w Polsce - przekonywała w Pradze sekretarz stanu Condoleezza Rice, która podpisała z czeskim rządem stosowną umowę. Porozumienie z USA o tarczy antyrakietowej zwiększy bezpieczeństwo Czech i całej przestrzeni euroatlantyckiej - przekonywał czeski minister spraw zagranicznych Karel Schwarz...

Częściowe zaćmienie słońca

O ile chmury nie zasłonią nam nieba, szykuje się gratka dla miłośników astronomii. Dziś będzie można zaobserwować częściowe zaćmienie Słońca. Dzisiaj pomiędzy godz. 9.30 a 11.20 w Londynie będzie można obserwować częściowe zaćmienie Słońca. Z naszych oczu zniknie około 20 proc. tarczy naszej najbliższej gwiazdy. Znacznie więcej szczęścia mają mieszkańcy Szkocji. Na północy Wielkiej Brytanii księżyc zasłoni 40 proc. tarczy słonecznej. Całkowite zaćmienie obserwować będzie można m.in. w północn...

Czemu zwlekamy z wnioskami o abolicję

Osobom, które pracowały za granicą w 2002 roku, został już tylko tydzień na skorzystanie z abolicji podatkowej. Mimo że termin goni, do urzędów skarbowych wpływa znikoma ilość abolicyjnych wniosków. Do urzędów skarbowych na Lubelszczyźnie trafiło dotychczas zaledwie pięć wniosków od osób, które pracowały za granicą w 2002 roku. Opieszałość ta może dziwić, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że termin na rozliczenie mija 6 października. Tymczasem urzędnicy nie widzą w tej sytuacji nic dziwnego. Z przym...

Czarny piątek na giełdzie w Warszawie

Polska giełda nie była wyjątkiem wśród światowych rynków, czerwonych od skierowanych w dół strzałek oznaczających spadki cen akcji. Indeks WIG20, wskazujący kondycję największych spółek, w ciągu dnia spadł nawet o ponad 13,3 procent. Na koniec sesji inwestorzy ruszyli jednak do kupowania. Dzięki temu na koniec dnia spadek wyniósł tylko 8,1 procent. Ostatni raz tak mocno spadające indeksy na warszawskiej giełdzie inwestorzy oglądali w poprzednim wieku. Indeks WIG20 rekordowy spadek - 13,2 procen...

Cutty Sark spłonął przez... odkurzacz

Pożar na zabytkowym żaglowcu Cutty Sark spowodował włączony przez dwa dni odkurzacz. Pożar, który wybuchł 21 maja na żaglowcu zacumowanym u nabrzeża Tamizy w londyńskim Greenwich, niemal w całości strawił zabytkowy statek i spowodował straty w wysokości 10 mln funtów. Na jachcie od kilku miesięcy trwał remont. Policja ustaliła, że bezpośrednią przyczyną pożaru było przegrzanie włączonego odkurzacza do zbierania śmieci w trakcie renowacji. Urządzenie działało przez dwa dni weekendu, a w nocy z ...

Croydon: Żona ofiary widziała wypadek

Żona 29-letniego Adama Karcza widziała zderzenie autobusu z tramwajem, do którego doszło w centrum Croydon w ostatnią niedzielę. Kobieta nie miała jednak pojęcia, że na górnym pokładzie autobusu linii 468 znajdował się jej mąż i że to właśnie on zginął - informuje The Evening Standard. Edyta Karcz jechała do pracy, kiedy kierowca autobusu poinformował pasażerów, że ze względu na zderzenie muszą się przesiąść. Polka, przechodząc obok miejsca zdarzenia, nie zatrzymała się, gdyż była już spóźnion...

Crimestoppers potrzebują Polaków

Niezależna organizacja charytatywna Crimestoppers rozwiesiła w Northampton setki plakatów w języku polskim. Mają one zachęcić Polaków do kontaktowania się z nią wtedy, gdy będą posiadać informacje dotyczące przestępstw. Zdaniem rzecznika policji: Celem akcji jest pokazanie polskiej społeczności, że policja i Crimestoppers chcą z nimi współpracować na zasadzie partnerstwa i liczą na to, że Polacy będą się do nich zwracać z wszelkimi problemami. Jeśli ktoś nie chce podawać swojego nazwiska pol...

Córka oskarża Fritzla o morderstwo

Jedno z bliźniąt, zrodzone z kazirodczego związku Josefa Fritzla z córką, zmarło po trzech dniach. Potwór wrzucił ciałko noworodka do pieca i spalił. Dziś Elisabeth Fritzl oskarża ojca o zabójstwo jej syneczka. Jeśli zarzut uda się potwierdzić, bestia z Amstetten spędzi w więzieniu więcej niż 15 lat, jakie w Austrii grożą za gwałt. Gwałt, okrutne traktowanie dzieci i bezprawne pozbawienie wolności - to zarzuty, jakie prokuratura postawiła już bestii z Amstetten, Josefowi Fritzlowi. Możliwe jedn...

Coraz więcej opałowych biedaków w UK

Blisko co czwarty Brytyjczyk w najbliższych miesiącach znajdzie się w kategorii opałowych biedaków, co oznacza, że na opłacenie rachunków za gaz i elektryczność będzie wydawał co najmniej 10 proc. rocznego dochodu. Z opublikowanego w poniedziałek raportu federacji mieszkalnictwa (NHF - National Housing Federation) wynika, że do końca 2009 roku 5,7 mln gospodarstw domowych na Wyspach będzie przynależeć do tej kategorii, wobec 3,8 mln w 2007 roku i 2,4 mln w 2005 roku. Raport ocenia, że w 2009...

Coraz mniej w portfelach emigrantów

W Wielkiej Brytanii rosną ceny żywności, paliw i koszty utrzymania mieszkania. Przeciętna brytyjska rodzina musi radzić sobie z inflacją dwukrotnie wyższą niż wskazują oficjalne statystyki. To wszystko w połączeniu z silnym złotym, uszczupla portfele polskich emigrantów. Inflacja w Wielkiej Brytanii wynosi już 3,3 proc. rocznie. To najwyższy wskaźnik od 1997 roku. Zdaniem Merwina Kinga, prezesa Banku Anglii, inflacja dalej będzie rosła i pod koniec roku może dojść do 4 procent. Gospodarstwa do...

Coraz mniej pubów w Wielkiej Brytanii

Puby, tradycyjna ostoja lokalnych społeczności w W. Brytanii, zamykają się w najszybszym tempie od lat, co ma negatywne skutki dla więzów społecznych, gospodarki i turystyki - donosi telewizja Sky, powołując się na dane stowarzyszenia BBPA (The British Beer and Pub Association). Wśród powodów BBPA wymienia zakaz palenia w miejscach publicznych, wprowadzony w Anglii i Walii 1 lipca 2007 r., pogorszenie koniunktury gospodarki, która skłania Brytyjczyków do ograniczenia wydatków, wyższe ceny piwa ...

Coraz mniej imigrantów z nowej Europy

Liczba imigrantów z nowych krajów Unii Europejskiej, przyjeżdżających do pracy na Wyspy Brytyjskie, jest najniższa od czasu rozszerzenia UE - ogłosiły w czwartek brytyjskie służby graniczne. Między kwietniem a lipcem 2008 roku do brytyjskiego programu rejestracji pracowników wpłynęło 40 tys. zgłoszeń od obywateli z 8 krajów wschodnioeuropejskich, które przystąpiły do Unii. Jest to najniższa liczba od czasu jej rozszerzenia w 2004 roku. Liczba aplikacji z Bułgarii i Rumunii, które są w Unii od ...

Coraz mniej imigrantów z Europy Wschodniej

Liczba imigrantów z nowych krajów Unii Europejskiej, przyjeżdżających do pracy na Wyspy Brytyjskie, jest najniższa od czasu rozszerzenia UE - ogłosiły w czwartek brytyjskie służby graniczne Między kwietniem a lipcem 2008 roku do brytyjskiego programu rejestracji pracowników wpłynęło 40 tys. zgłoszeń od obywateli z 8 krajów wschodnioeuropejskich, które przystąpiły do Unii. Jest to najniższa liczba od czasu jej rozszerzenia w 2004 roku. Liczba aplikacji z Bułgarii i Rumunii, które są w Unii od 2...

Congestion Charge w Manchesterze?

Manchester ma szansę stać się pierwszym po Londynie miastem, gdzie obowiązywać będzie Congestion Charge. Jeśli propozycja zostanie zaakceptowana przez rząd, obowiązek płacenia za wjazd do centrum miasta może wejść w życie już za 5 lat. Congestion Charge Zone w Manchesterze miałaby być podzielona na dwie strefy: zewnętrzną i wewnętrzną. Kierowcy, przejeżdżający przez strefę zewnętrzną niedaleko trasy M60, musieliby płacić 2 funty dziennie. Ci, którzy chcieliby wjechać do centrum miasta - 5 fu...

Ciało dziecka niepochowane od 21 lat

Rada okręgu Enfield w Londynie postanowiła, wbrew woli rodziców, pochować zwłoki dziecka przetrzymywane w kostnicy od 21 lat - podaje brytyjski dziennik The Guardian. Christopher Blum zmarł w czerwcu 1987 roku mając 4 miesiące. Jego zamrożone zwłoki do tej pory przetrzymywane są w kostnicy w północnym Londynie, bo rodzice dziecka nie chcą zgodzić się na pochówek. Twierdzą, że patolog podał fałszywą przyczynę zgonu ich syna i domagają się zbadania sprawy. W dniu śmierci matka chłopca, Mary Blum...

Chorwacja ukarana za kibiców-rasistów

Walka z rasizmem na stadionach trwa. Tym razem karą 30 tysięcy franków szwajcarskich ukarana została chorwacka federacja piłkarska. Powodem było niewłaściwe zachowanie kibiców podczas meczu eliminacji mistrzostw świata z Anglią (1:4) w Zagrzebiu. Federacja otrzymała też ostrzeżenie, że w przypadku powtórzenia się podobnych incydentów kary będą znacznie surowsze. Skargę do FIFA na zachowanie chorwackich kibiców złożył angielski związek piłkarski. Według działaczy, angielscy piłkarze podczas me...

Chorwaccy rasiści obrazili Heskey'a

Anglicy są wściekli na chorwackich kibiców. Tamtejsza Federacja Piłkarska (FA) już zapowiedziała, że złoży skargę do FIFA w związku z rasistowskimi okrzykami i zachowaniami z trybun, które musieli znosić angielscy piłkarze podczas eliminacyjnego meczu mistrzostw świata. Możemy potwierdzić, że złożymy raport do FIFA mówiący o rasistowskich przyśpiewkach w kierunku Emile'a Heskeya przez część chorwackich fanów w trakcie meczu w Zagrzebiu - oświadczyła FA. Chorwaccy fani wydawali odgłosy naśladują...

Chinom nie podoba się polityka Rosji

Gdy prawie cały świat krytykuje Rosję za rozbiór Gruzji, Moskwa bardzo liczyła na dobre słowo z Pekinu. Twardo stała przecież za Chinami, kiedy te krwawo rozprawiały się z Tybetańczykami. Ale się przeliczyła. Chiny wyraziły zaniepokojenie sytuacją na Kaukazie i wezwały do dialogu. Jedynym miłym dla Rosji akcentem było pełne poparcie dla... igrzysk w Soczi w 2014 roku. To pierwszy oficjalny głos Chin w sprawie rosyjsko-gruzińskiego konfliktu. Do tej pory tylko w pierwszym dniu wojny Dziennik Lud...

Chińczycy oskarżają Borysa Johnsona o arogancję

Ośmiominutowy występ Brytyjczyków podczas ceremonii zamknięcia Olimpiady w Pekinie, a zwłaszcza osoba burmistrza Londynu, wywołały sporo emocji wśród Chińczyków - pisze Daily Mail. Tylko nieliczne chińskie media pochwaliły kreatywność, jaką wykazali się Brytyjczycy przy przygotowywaniu krótkiego występu. Większości nie podobało się zachowanie Borysa Johnsona, który nie potraktował olimpijskiej flagi z należnym jej szacunkiem, przyjmując ją tylko jedną ręką. Krytyka nie ominęła również tancerz...

Chińczycy budują stadiony za taniochę

Minister sportu straszy inwestorów z Europy, że nie dostaną kontraktów na budowę dróg i stadionów na Euro 2012. Bo są pazerni. Mirosław Drzewiecki powiedział, że ma oferty od Chińczyków, którzy są o połowę tańsi. Tłumaczy, że europejskie firmy przesadziły przy przetargach, bo - jak to określił - domówiły się, jak będą cyckały i doiły polskie państwo. Zrobię wszystko, żeby w Polsce przestał obowiązywać dyktat i zmowa cenowa europejskich firm, które przy stole się domówiły, jak będą cyckały i...

Chcesz zarobić? Zostań w Polsce

Za granicą można zaoszczędzić więcej niż w Polsce? To już mit. Okazuje się, że przez trzy miesiące pracy w Polsce można zaoszczędzić dwa razy więcej niż w Irlandii i trzy razy więcej niż w USA. Tegoroczne wakacje to żyła złota dla branży gastronomicznej. W kurortach turystycznych kelnerzy zarabiają nawet... 10 tysięcy złotych miesięcznie. Jak donosi Wprost, zarobki rzędu 5 tysięcy złotych na rękę są tego lata w branży gastronomicznej normą. Nic dziwnego, że w tym roku polscy uczniowie i studenc...

Chca zrobić z Kaczyńskiego wariata

Wicepremier Grzegorz Schetyna ujawnił wczoraj: ochrona oficerów BOR dla Jarosława Kaczyńskiego została przedłużona, bo czuł się zagrożony. Reakcja była natychmiastowa. PiS oskarżyło szefa MSWiA: Schetyna wywołując ten temat, chce zrobić z byłego premiera paranoika. Platforma i MSWiA twierdzą, że Schetyna działa stosownie do zagrożenia. Ale co konkretnie grozi Kaczyńskiemu? Tego nie wie nikt. Jeżeli Jarosław Kaczyński czuje się zagrożony, jeżeli otrzymuje anonimy i pogróżki, jeżeli jest możliwoś...

Chcą powstrzymać emigrację młodych

Dębicki Klub Biznesu znalazł sposób na powstrzymanie masowych wyjazdów z Polski młodych Polaków. O tym, czy skuteczny pisze dziennik Nowiny. Lokalni przedsiębiorcy mają zamiar wydać 83 tys. zł na akcję informacyjną dla młodych ludzi, którzy zastanawiają się nad wyjazdem z Polski. Wkrótce powstanie internetowy portal, gdzie będzie można znaleźć szereg aktualnych propozycji pracy. Dębicki Klub Biznesu zamierza również informować młodzież o zawodach najbardziej poszukiwanych, tak by uczniowie w...

Chcą nas w Brytyjskiej Armi

Komisja Obrony Izby Gmin zaleciła dowódcom wojskowym sporządzenie analizy skutków ewentualnego dopuszczenia imigrantów z UE do służby w brytyjskich, zawodowych siłach zbrojnych - donosi w środę dziennik Mirror, który zapoznał się z jej najnowszym raportem. Ministerstwo Obrony musi znaleźć nowatorskie rozwiązanie, jeśli chodzi o werbunek personelu do służby wojskowej - po to, by siły zbrojne mogły działać efektywnie - cytuje gazeta przewodniczącego komisji Jamesa Arbuthnota. Powiedziano nam ...

Ceny domów w UK zaczną wariować

Drastyczny spadek cen domów w ciągu dwóch lat, a później skok cen nawet o 25 proc. przewidują brytyjscy analitycy. Kto kupił dom w ubiegłym roku, może mieć powody do zmartwień. Jednak spora grupa mieszkańców Wysp zaciera ręce i czeka na szybki zysk. W porównaniu z ubiegłym rokiem ceny domów już mocno spadły zauważa Graham Beale, prezes instytucji finansowej Nationwide, udzielającej m.in. kredytów hipotecznych. Według Bealea ceny mogą spaść nawet o 25 proc. Największe zawirowania czekają ry...

Cena piwa w pubie wzrośnie do and#163;4

Najpierw poszły w górę ceny benzyny, potem jedzenia, w końcu przyszła kolej na piwo. Po raz drugi w tym roku browary podnoszą ceny ulubionego trunku Brytyjczyków - pisze The Observer. Za podwyżkę firmy browarnicze winią niespotykany wzrost cen wykorzystywanych przy produkcji piwa produktów - słodu i cukru, oraz podwyżkę cen gazu. Stella Artois, Beck's i Tennent's od jutra będą kosztowały o 3 pensy więcej za puszkę lub butelkę, w ciągu dwóch tygodni o tyle samo w górę pójdą też ceny Carlinga ...

CBA tropi syna wiceministra z PiS

Jako wiceminister zdrowia z PiS Bolesław Piecha tłumaczył się z kontaktów z lobbystami i wpisania na listę leków refundowanych preparatu firmy przez nich reprezentowanej. Teraz wychodzi na jaw, że ci biznesmeni załatwili synowi polityka mieszkanie - donoszą Newsweek i RMF. Bada to już CBA. Afera z iwabradyną - preparatu, który jesienią 2007 roku Bolesław Piecha wpisał na listę leków refundowanych - poważnie zachwiała karierą polityka PiS. Wcześniej dziennikarze podpatrzyli wiceministra zdrowia,...

CBA może polec na sprawie Sawickiej

Pani Beata Sawicka przynosi swoim zachowaniem wstyd wszystkim, którzy są z nią związani - powiedział rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski, komentując w TVN 24 publikację na temat oskarżonej o korupcję byłej posłanki PO. W sobotę ujawniliśmy jej zeznania. Sawicka twierdzi, że uwiódł ją agent CBA. Służby zaprzeczają. Mecenas Jerzy Naumann nie jest przekonany, czy CBA uda się z tej sprawy wybronić. Nasz artykuł wywołał polityczną dyskusję na temat dopuszczalnej granicy prowokacji służb s...

Cameron odzyskał skradziony rower

27.7.Londyn (PAP/AP,Reuters) - Przywódca brytyjskiej Partii Konserwatywnej David Cameron odzyskał swój skradziony rower. Stało się to dzięki pomocy dziennikarza tabloidu The Mirror i sąsiada. Lider opozycyjnych torysów stracił rower w środę niedaleko swego domu, po tym, jak przypiął go do słupka pod supermarketem w londyńskiej dzielnicy Notting Hill. The Mirror napisał w niedzielę, że jego reporter odnalazł pojazd wraz z 60-letnim mieszkańcem okolicy Ernestem Teophile'em. Rower leżał w zaułku ...

C-Charge w rękach londyńczyków

Mieszkańcy zachodniego Londynu zdecydują, czy strefa Congestion Charge będzie w ich rejonie zniesiona, ograniczona, czy też pozostanie bez zmian. Konsultacje odbędą się we wrześniu i potrwają 5 tygodni. Pomysł zgłosił burmistrz Londynu Boris Johnson. Już podczas kampanii wyborczej obiecał, że odda los CC w zachodnim Londynie w ręce jego mieszkańców, ponieważ uważa, że strefa została im po prostu narzucona. Zanim jednak jakiekolwiek zmiany zostaną wprowadzone, zajmie to co najmniej rok. CC zo...

Błaszczykowski dzisiaj nie trenował

Beenhakker dał im wolne! Jakub Błaszczykowski, Rafał Murawski i Euzebiusz Smolarek nie wzięli udziału w dzisiejszym treningu polskiej reprezentacji. Wszyscy trzej są lekko poobijani i dlatego pozwolono im zostać w hotelu. Na szczęście nie są to urazy wykluczające ich z gry ze Słowacją. Ponadgodzinnny trening upłynął w wesołej atmosferze. Kadrowicze na boisko przyszli pieszo z hotelu, po zajęciach kibice mogli się z nimi sfotografować i dostać autograf. To nie jest Sao Paulo - pokrzykiwał Leo B...

Były sprzątacz doczekał się koncertu w Polsce

Aleksander Kudajczyk, młody utalentowany polski pianista, który był zmuszony zarabiać na życie, sprzątając na Uniwersytecie w Glasgow, zagra pierwszy koncert w Polsce. Występ 29-latka z Rudy Śląskiej odbędzie się 12 października w jego rodzinnym mieście w dzielnicy Nowy Bytom prz ul. Niedurnego 69 o godz. 19. Kudajczyk zagra Chopina w pierwszej części i koncert fortepianowy Mozarta w drugiej. Towarzyszyć mu będzie Rudzka Orkiestra Kameralna. Koncert zainauguruje Rudzką Jesień Kulturalną, której...

Był alarm pożarowy na Heathrow

Przez 40 minut zamknięta była wczoraj przestrzeń powietrzna nad zachodnim Londynem, kiedy ewakuowana była nowa wieża kontroli lotów na lotnisku Heathrow. Również dzisiaj niektóre samoloty nie wystartowały. Wczoraj wszystkie loty zostały zawieszone. Część z nich,na stosunkowo krótkich odległościach, zostałaodwołana. Powodem zamieszania był alarm pożarowy. Rzecznik prasowy British Airways przyznał, że zamknięcie lotniska nie było łatwą decyzją, ponieważw tym czasie, czyli około godziny 18:30, b...

Byli ministrowie bronią emerytów z SB

Jeśli PO odbierze emerytury esbekom, to Polska wyjdzie na oszusta - twierdzi były szef MSWiA Andrzej Milczanowski. Razem z innym byłym ministrem Krzysztofem Kozłowskim i jego zastępcą Janem Widackim napisał więc list do premiera, w którym prosi, by Donald Tusk wycofał się z pomysłu zmniejszania emerytur byłym pracownikom SB, którzy przeszli pozytywnie weryfikację. To co, Gromosław Czempiński czy Marian Zacharski mają dostawać po 1200 emerytury? Ludzie, którzy ewakuowali z Iraku oficerów CIA? Be...

Bush: Putin, zostaw Gruzję w spokoju!

Świat potępia Moskwę za najazd na Gruzję, ale na razie kończy się na słowach. Sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer oskarżył Rosję o niewspółmierne użycie siły wobec Gruzji i naruszenie jej integralności terytorialnej. A prezydent USA George Bush i wiceprezydent Dick Cheney zagrozili Moskwie poważnymi konsekwencjami, jeśli nie przerwie swojej agresji. Amerykański przywódca jak zwykle nie przebierał w słowach i powiedział Władimirowi Putinowi, że ataki rosyjskiej armii na Gruzję są nie ...

Bush: Grozi nam finansowa katastrofa

Ameryka jest w poważnym kryzysie finansowym - przyznał w telewizyjnym przemówieniu do narodu prezydent George Bush. Jak mu zaradzić? Nad tym chce się zastanowić wspólnie z rywalami do objęcia schedy po nim. Zaprosił do Białego Domu Baracka Obamę i Johna McCaina. To będzie prawdziwa burza mózgów. Dziś w Waszyngtonie spotka się nie tylko ta trójka polityków, ale również liderzy demokratów i republikanów w Kongresie. Bo właśnie parlament USA jest kluczowy dla planu ratunkowego dla amerykańskiej go...

Bush wygwizdany w ulicznym korku

Tę podróż po Europie prezydent USA długo popamięta. Szczególnie wizytę w Rzymie. Kierowcy wygwizdali George'a W. Busha i obrzucili go obelgami, gdy zorientowali się, że to właśnie on siedzi w limuzynie przeciskającej się przez zakorkowaną stolicę Włoch. Zakorkowaną właśnie z powodu wizyty Busha. Gdyby nie policyjny kordon blokujący chodniki na trasie przejazdu prezydenckiej kolumny, rozgniewani rzymianie mieliby okazję powiedzieć Bushowi prosto w twarz, co myślą o blokowaniu ulic tylko po to, b...

Brytyjskie supermarkety kibicują Polsce

Dwa lata temu podczas Mundialu supermarkety Tesco przystrojone zostały w narodowe kolory Anglii, czyli w biel i czerwień flagi świętego Jerzego. W tym roku sieć ponownie kibicuje biało czerwonym. Tym razem jednak chodzi o nas, Polaków. Wielkie imprezy sportowe to dla sieci handlowych okazja dodatkowego zarobku. Podczas ostatnich Mistrzostw Świata w Niemczech największa w Wielkiej Brytanii sieć supermarketów Tesco sprzedała ponad pół miliona angielskich flag, czterysta tysięcy piłek i ponad 50 0...

Brytyjski rząd ogrzeje 10 mln rodzin

Ponad 10 milionów gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii może liczyć na wsparciefinansowe od rządu, który chce pomóc załatać dziury w ich budżetach z powodu rosnących cen energii. W czwartek premier Gordon Brown ogłosił program pomocy, której koszt szacowany jest na prawie miliard funtów. Pieniądze mają być przeznaczone na ocieplanie ścian, nowe energooszczędne bojlery oraz podwójne szyby w oknach domów. Emeryci i rodziny z dziećmi poniżej pięciu lat mogą liczyć na dodatek w wysokości 16,50...

Brytyjski nazista i pedofil skazany

Fanatyczny zwolennik Hitlera, konstruktor bomb wypełnionych gwoździami i śrubami, rasista i zwolennik zabijania muzułmanów wreszcie odsiedzi w więzieniu naprawdę długi wyrok. Sąd w brytyjskim Leeds skazał go właśnie na 16 lat więzienia. Martyn Gilleard wpadł, bo wymieniał się w sieci pedofilskimi zdjęciami. Miał ich prawie 40 tysięcy. Martyn Gilleard uwielbiał Hitlera. Uważał go za swojego guru. Często wypowiadał się na temat mordowania muzułmanów. Był gorącym zwolennikiem ich eksterminacji. B...

Brytyjski dziennikarz oskarża FIFA

Sepp Blatter zawsze będzie chronił swoich ludzi, bo oni zapewniają mu głosy - mówi Andrew Jennings. Brytyjski dziennikarz śledczy, tropiący nieprawidłowości w świecie sportu, zamierza wydać swoją głośną książkę Faul! w Polsce. A więc słyszał pan o konflikcie Polski z FIFA? Tak i jestem zaskoczony. Wiadomo, że Sepp Blatter zawsze będzie chronił swoich ludzi, bo oni zapewniają mu głosy. Afera korupcyjna w Polsce osiągnęła ogromne rozmiary i nie dziwię się, że rząd był podirytowany tym co się dzi...

Brytyjska Temida zdjęła perukę i togę

Kolejny symbol brytyjskiego konserwatyzmu przechodzi do historii. Od środy część sędziów będzie mogła prowadzić procesy bez komicznej peruki i ciężkiej togi. Na początek tradycyjny strój, który obowiązywał nieprzerwanie od 300 lat, zdejmą sędziowie orzekający w sprawach rodzinnych i cywilnych. Nie wszyscy cieszą się jednak z takiej zmiany. Część sędziów twierdzi, że ubiór nadaje im niezbędny autorytet, a nakrycie głowy utrudnia skazanym przez nich przestępcom rozpoznanie ich na ulicy. Mimo to ...

Brytyjska prasa o tarczy w Polsce

- Na pytanie, czy podpisanie przez Polskę i USA umowy o tarczy antyrakietowej oznacza nową zimną wojnę, odpowiedź brzmi: nie - ocenia w czwartek brytyjski dziennik Daily Telegraph. Według gazety inwazja na Gruzję przyspieszyła podpisanie porozumienia między Warszawą a Waszyngtonem. Dziennik przypomina słowa zastępcy szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Rosji generała Anatolija Nogowicyna, który groził Polsce, że w następstwie umowy stanie się potencjalnym celem ataku nuklearnego. Jednak taki...

Brytyjska prasa krytykuje Tuska

Ujmujący, przyzwoity, ale mało zdecydowany. Jak dotąd nieprzetestowany przez żaden poważny kryzys. Skubnie jakiś problem, czasem w sposób pożyteczny, ale na ogół nieskuteczny - tak Donalda Tuska scharakteryzował brytyjski opiniotwórczy tygodnik The Economist. Czy jeden z najlepszych rządów, jakie Polska miała w swej historii, jest wystarczająco dobry? - pyta The Economist w artykule zatytułowanym Wyglądając sympatycznie, ale nie robiąc niczego. Po stronie osiągnięć rządu pismo wskazuje na poli...

Brytyjscy politycy pomogą Polakom

Agresja etniczna względem Polaków będzie tematem spotkania eurodeputowanych z Wielkiej Brytanii z polską mniejszością na Wyspach. Na problem ataków o podłożu narodowościowym zwróciła uwagę brytyjskim kolegom europosłanka Genowefa Grabowska z SDPL. - Poruszyła mnie historia polskiej rodziny w Dewsbury. Od kilku lat mieszkają w Wielkiej Brytanii, zaciągnęli tam kredyt na dom. Choć sami nie sprawiają problemów, to są ofiarami rasistowskich ataków. Wandale wybijają im szyby w oknach, rzucają kami...

Brytyjscy deweloperzy mają kłopoty

Brytyjski sektor budowlany popada w tarapaty. Po tym jak wczoraj wybuchła panika wśród inwestorów, sześć największych w kraju firm deweloperskich straciło na wartości ponad 300 milionów funtów. Dwanaście miesięcy temu największa szóstka na brytyjskim rynku budowlanym na wyspach warta była 18 miliardów funtów. Dzisiaj cena ta jest o 5 miliardów niższa. Mark Stockdale, analityk jednego z największych brytyjskich banków, UBS, powiedział gazecie The Independent, że wszyscy którzy interesują się ta...

Brytyjki coraz bardziej agresywne

W ubiegłym roku ponad 87 tysięcy mieszkanek Wielkiej Brytanii zostało aresztowanych za używanie przemocy. Dwa razy więcej niż pięć lat temu - pisze Daily Mail. 240 kobiet trafia codziennie do brytyjskich aresztów pod zarzutem agresywnego zachowania. Pod tę kategorie podpada zarówno uliczna bójka, jak i morderstwo. Za rosnące statystyki powszechnie obwiniana jest... słynna angielska tolerancja. Większość przestępstw popełnianych jest pod wpływem alkohol. Nikt nie krytykuje nadużywających alkohol...

Brytyjka skazana za wyzysk imigrantki

Harrow Crown Court skazał 61-letnią Mary Tontoh z Wembley w północnym Londynie na 2,5 roku więzienia za to, że nielegalnie ściągnęła do kraju mieszkankę Ghany, zmuszała ją do bezpłatnej pracy i zamykała na noc w kuchennej szafce. Brytyjka obiecywała 20-letniej Elizabeth Adone także studia, które rzekomo miała jej opłacić. W rzeczywistości młoda kobieta była dla niej jedynie poniżaną służącą. Podczas procesu Elizabeth Adone dokładnie opisywała sądowi swoje życie w domu 61-latki. Musiała sprza...

Brytyjczycy szukają pewnych banków

Posiadacze depozytów oszczędnościowych w Wielkiej Brytanii przenoszą je do dużych, bezpiecznych banków, takich jak Lloyds TSB czy Abbey, bądź też do korzystających ze wsparcia skarbu państwa form oszczędzania. Rośnie też zainteresowanie oszczędzaniem w bankach irlandzkich - donoszą w środę brytyjskie i irlandzkie media. Nieoficjalne doniesienia wskazują, iż gwarancje udzielone we wtorek przez rząd Irlandii pięciu największym instytucjom finansowym w kraju wywołały w W. Brytanii wzrost zainteres...

Brytyjczycy nie lubią Unii

Brytyjczycy wciąż pozostają wyjątkowo nieufni wobec integracji europejskiej. Większość z nich chciałaby, aby rząd wynegocjował rozluźnienie związków między ich krajem i Unią Europejską, wynika z opublikowanego wczoraj sondażu. 41 proc. pytanych za idealną formę stosunków między Londynem a Brukselą uznało porozumienie o wolnym handlu i współpracy gospodarczej, kolejnych 26 proc. pragnie całkowitego wyjścia Wielkiej Brytanii z Wspólnoty, a tylko 27 proc. popiera pełne członkostwo. Luźne stosunki ...

Brytyjczycy kupują więcej online

Mieszkańcy Wysp próbują sobie poradzić z kryzysem robiąc zakupy przez Internet. Wygląda na to, że zapowiada się kolejny rekordowy rok dla brytyjskiego handlu elektronicznego. Brytyjczycy wydadzą rekordowo dużą sumę pieniędzy na zakupy online. W poprzednim roku kwota ta wynosiła 14.7 Miliarda funtów. W 2008, suma ta wzrośnie aż o 35 procent. Ten segment brytyjskiej gospodarki rozwija się dziesięciokrotnie szybciej niż tradycyjny rynek. Główną przyczyną tak szybkiego rozwoju jest oczywiście fakt...

Brytyjczycy kontra USA w Afganistanie

Na wydawałoby się niewzruszonym sojuszu amerykańsko-brytyjskim pojawiły sie rysy. Brytyjczycy coraz głosniej krytykują to, co USA robią w Afganistanie. W odpowiedzi szef Pentagonu Robert Gates zarzucił sojusznikom, że utracili ducha walki i brak wiary w zwycięstwo w Afganistanie. Burzę na linii Waszyngton-Londyn wywołały słowa brytyjskiego ambasadora w Kabulu Sherarda Cowpera-Colesa i dowódcy brytyjskich spadochroniarzy w Afganistanie Marka Carletona-Smitha, którzy oświadczyli, że talibów nie d...

Bruksela uprości przenoszenie kont

Komisja Europejska szykuje rewolucję na rynku finansowym. Jeżeli jej propozycja wejdzie w życie, klienci będą mogli zmieniać banki jak rękawiczki. Taką możliwość zawiera dyrektywa przygotowywana przez Brukselę. Do tej na razie nieoficjalnej propozycji dotarł WSJ Polska. Zgodnie z nią jedynym obowiązkiem klienta podczas zmiany rachunku bankowego będzie podpisanie umowy z nową instytucją. Resztę miałyby między sobą załatwić banki. Klient będzie wędrował do nowej instytucji z całym dobrodziejstwem...

Bruksela chce zamknąć nasze stocznie

Komisja Europejska mówi dość dotacjom dla polskich stoczni. Bruksela uważa, że nie można ich ochraniać przed bezwględnym rynkiem, tylko dlatego że są kolebką Solidarności. Odebranie im dotacji - które idą w miliardy - to dla zakładów bankructwo. Przerażony rząd wysłał dziś na mediacje do Brukseli ministra skarbu - podał TVN CNBC Biznes. Komisja jest nieprzejednana. Bruksela dała dziś Warszawie miesiąc - albo zaczniemy robić porządki w państwowych stoczniach (co oznacza zwolnienia, cięcia w pens...

Brown ukarze lekkomyślnych bankierów

Bankierzy, którzy wykazali się lekkomyślnością, podejmując nieuzasadnione ryzyko, powinni zostać ukarani - powiedział w czwartek telewizji GMTV premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown. Premier, którego rząd ogłosił w środę wielomiliardowy program ustabilizowania sektora bankowego zakładający m.in. zapewnienie płynności i zagwarantowanie źródeł finansowania podkreślił, że złości go nieodpowiedzialne zachowanie bankierów. Brytyjska gospodarka opiera się na ludziach pracujących ciężko, nie szczędz...

British Airways dodają sobie skrzydeł

British Airways, American Airlines oraz Iberia zwierają szyki. Tworzą wspólną sieć połączeń obejmującą 6200 połączeń lotniczych dziennie. Sojusz powietrznych gigantów nie podoba się Virgin Atlantic. Zgodnie z zawartym w czwartek porozumieniem joint venture brytyjskiej, amerykańskiej i hiszpańskiej linii lotniczych stworzą sieć połączeń na niebie nad Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem, Kanadą i Europą. Wspólnie samoloty tych linii będą docierać do 443 punktów na świecie w 106 państwach. Łącznie B...

Bramkarz R. Majdan trafi do aresztu!

Bramkarz warszawskiej Polonii Radosław Majdan ma kłopoty z prawem. Gdański sąd zdecydował, że piłkarz trafi do aresztu - donosi gazeta.pl. Majdan notorycznie nie stawiał się na rozprawy, na które był wzywany jako świadek. Wreszcie sąd nie wytrzymał i zdecydował się zamknąć go za kratami. Bamkarz od grudnia 2007 roku roku jest wzywany do sądu jako świadek w procesie kibica gdańskiej Lechii Bartosza P., oskarżonego o rzucanie bananami w ciemnoskórych piłkarzy Pogoni Szczecin. Według gazety.pl sę...

Brakuje miejsc za kratami

Brytyjski system więziennictwa znalazł się w poważnym kryzysie. Zakłady karne pękają w szwach, osadzeni są bliscy buntu, a strażnicy więzienni nie radzą sobie ze stresem. Liczba więźniów w Wielkiej Brytanii stale rośnie, a nowych miejsc w zakładach karnych nie przybywa. W niektórych placówkach warunki są tak złe, że więźniowie są o krok od buntu. Pogarszająca się sytuacja dotyka w coraz większym stopniu osadzonych na Wyspach Polaków czytamy w dzienniku Polska. W brytyjskim więzieniu wciąż prz...

Boruc znalazł się w kadrze na Czechy

Leo Beenhakker powołał do kadry na mecze eliminacyjne z Czechami i Słowacją Artura Boruca, Dariusza Dudkę i Radosława Majewskiego. Wszyscy trzej piłkarze byli zawieszeni za udział w libacji alkoholowej po meczu z Ukrainą. Teraz wracają do zespołu. Zobacz, kogo jeszcze powołał Holender. Beenhakker ogłosił kadrę na mecze eliminacji MŚ 2010 z Czechami (Chorzów, 11.10.2008) i Słowacją (Bratysława, 15.10.2008). Powołania otrzymało 24 zawodników. Siedmiu piłkarzy znalazło się na liście rezerwowych. ...

Boruc wróci do kadry, ale na ławkę

Artur Boruc wreszcie wraca do reprezentacji Polski. O ile zaakceptuje decyzję Leo Beenhakkera. A decyzja jest taka, że numerem jeden naszej kadry jest teraz bramkarz Arsenalu Łukasz Fabiański. Popularny Boruk może więc wrócić, tylko że na ławkę rezerwowych. Czy największa gwiazda naszej drużyny i zarazem jej niekwestionowany lider pogodzi się z rolą tego gorszego? Beenhakker ogłosi skład reprezentacji już jutro. Na razie na jego liście widnieje 28 nazwisk, jeszcze cztery z nich musi skreślić. ...

Boruc o Prezydencie: Żenada

Bramkarz naszej reprezentacji zawsze mówi to, co myśli. Teraz też nie owija w bawełnę. Jak ocenia przejęzyczenie Lecha Kaczyńskiego podczas Euro 2008, gdy ten przekręcił nazwisko Rogera Guerreiro na Perejro, a Artura Boruca na Borubara? To było żenujące - oburza się Boruc. Szkoda, że pan prezydent, który nadawał Rogerowi polskie obywatelstwo, nie wie, jak się on nazywa. Przekręcił jego nazwisko, przekręcił moje. Jeśli tacy ludzie mają jeździć na mecze, wolę grać przy pustych trybunach. Nasz ko...

Boruc może zniszczyć swoją karierę

Nie wiem, ile pije Boruc, dlaczego to robi, ale wiem, że może mieć poważne problemy. 50 tysięcy funtów w Celticu to bardzo surowa kara. Kolejna może być znacznie surowsza. To jeden z trzech najlepszych bramkarzy świata. Człowiek, który jest połową siły Celticu. Absolutny idol fanów. Ale może wkrótce zniszczyć sobie karierę - mówi szkocki menadżer Antonio Carlo. Czy przez głupie wybryki Boruc stoczy się po równi pochyłej? Ostatni tydzień był dla Artura Boruca koszmarny. Najpierw złapano go na pi...

Boruc będzie miał kolegę z Polski

Artur Boruc może mieć wkrótce poważnego konkurenta do miejsca w składzie. Celtic Glasgow, w którym gra nasz bramkarz, przymierza się do zakupu Wojciecha Kowalewskiego. Obaj panowie doskonale znają się z warszawskiej Legii, gdzie zaczynali swoje kariery. Boruc i Kowalewski to koledzy, którzy zawsze dobrze się dogadywali. To Boruc został namaszczony przez Gibona na pierwszego bramkarza Legii, gdy Kowalewski ruszał na podbój Szachtara Donieck. Szkoci szukają nowego bramkarza, bo wciąż możliwe jes...

Bobbies nie mogą chodzić w okularach

To tylko Amerykanom wydaje się, że policjant musi mieć okulary przeciwsłoneczne - stwierdził szef policji z brytyjskiego hrabstwa Essex i zakazał swym funkcjonariuszom chronić oczy. Według niego, policjant w okularach zastrasza obywateli, dlatego wolno je będzie zakładać tylko kierowcom policyjnych radiowozów. Roger Baker, szef policji z Essex, twierdzi, że obywatele boją się funkcjonariuszy, którzy skrywają oczy